4.1 Veiligheid

Preventie en vergunningverlening

Wat willen we bereiken?

We verbeteren de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente.

Wat gaan we doen?

Handhaving

Beleidskaders

Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw Integraal Veiligheidsplan voor de jaren 2023 t/m 2026. In de daarbij bijbehorende uitvoeringsplannen worden geactualiseerde doelstellingen opgenomen. Eveneens wordt daarin uiteengezet op welke wijze getracht wordt deze doelen te bereiken. 

Wat weten we nog meer?

Hieronder worden de beleidsindicatoren gepresenteerd:

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 Bron
Verwijzigingen Halt per 1.000 jongeren 7 12 9 8 www.waarstaatjegemeente.nl
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners 0,2 0,5 1 0,2 www.waarstaatjegemeente.nl
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners 2,2 3,5 2,2 2,7 www.waarstaatjegemeente.nl
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners 1,2 2,0 1,2 1,3 www.waarstaatjegemeente.nl
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) per 1.000 inwoners 2,5 2,0 4,4 4,9 www.waarstaatjegemeente.nl

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Renovatie dak brandweerkazerne Bladel -25 -1 -1 -1 -1
A Actualisatie leges bijzondere wetten -3 -3 -3 -3
totaal lasten veiligheid -25 -4 -4 -4 -4
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Brandweerkazernes: renovatie daken
Het dak van de brandweerkazerne moet in 2023 gerenoveerd worden.

Actualisatie leges bijzondere wetten
De legestarieven zijn inflatoire aangepast.

Verbonden Partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Wat mag het kosten?

In 2021 en 2022 hebben we van het Rijk en van de Veiligheidsregio middelen ontvangen om hiermee ondersteuning te kunnen bieden voor de naleving van de coronamaatregelen.

De gemeentelijke bijdrage van de Veiligheidsregio is gebaseerd op de begroting 2023 van de Veiligheidsregio. Deze kosten stijgen met een bedrag van ca € 60.000,- ten opzichte van 2022. De kosten van de Veiligheidsregio zijn gebaseerd op de uitkering die de gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, cluster brandweer en rampenbestrijding. Voorts stijgen de kosten van de doorbelasting voor handhaving van SK / VTH op basis van geactualiseerde tijdbestedingen. In de perspectiefnota 2022 hebben we voor de jaren 2022 tot en met 2025 extra middelen geraamd om met behulp van professionele aanpak de overlast gevende jeugdgroep weer op het rechte pad te houden en te krijgen. Vijftig procent van de extra middelen rekenen we toe aan programma Veiligheid en vijftig procent aan programma Volksgezondheid en milieu.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van veiligheid weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
integrale veilgheid:
- preventie en vergunningverlening n -66 n -86 n -86 n -86 n -86 n -86
- handhaving n -388 n -478 n -433 n -400 n -400 n -308
rampenbestrijding / crisisbeheersing n -1.412 n -1.423 n -1.468 n -1.457 n -1.441 n -1.442
Totaal lasten n -1.866 n -1.987 n -1.987 n -1.943 n -1.927 n -1.836
Baten
integrale veilgheid:
- preventie en vergunningverlening v 11 v 16 v 13 v 13 v 13 v 13
- handhaving v 125 v 78
rampenbestrijding / crisisbeheersing v 65 v 76 v 77 v 76 v 76 v 76
Totaal baten v 201 v 170 v 90 v 89 v 89 v 89
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.665 n -1.817 n -1.897 n -1.854 n -1.838 n -1.747
(- = nadeel en + = voordeel)