4.3 Economie

Economie

Maatschappelijk effect:
Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving.

Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Economische ontwikkeling, Infrastructuur en Organisatie

Wat willen we bereiken?

Verduurzaming bedrijven

Wat gaan we doen?

We zijn en blijven een topregio met een uitstekend internationaal vestigingsklimaat (Bladel- Brabantse Kempen- Brainport).

Vestigingsklimaat en Infrastructuur

Wat gaan we doen?

Vitale en toekomstbestendige Kempische bedrijventerreinenmarkt

Wat gaan we doen?

Behoud voorzieningenniveau

Wat gaan we doen?

Promotie / Vrijetijdseconomie

Wat weten we nog meer?

Prestatie-indicatoren
Uit onderstaande cijfers blijkt dat er t/m 2019  sprake is van een toename in het aantal overnachtingen. De streefwaarde is in 2019 alleen niet behaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de streefwaarde van 2% per jaar inclusief bezoek van dagjesmensen is, maar dat deze niet in de gemeten cijfers zitten. De dagjesmensen worden niet geteld, dus kunnen we helaas ook niet meenemen in de cijfers. Corona heeft een enorme impact op de vrijetijdssector en de detailhandel gehad, omdat recreatiebedrijven geheel of gedeeltelijk gesloten zijn geweest.

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 Bron
Aantal overnachtingen groei van 2% per jaar over vijf jaar in het 708.800 735.981 462.723 589.565 Gemeentelijke
aantal overnachtingen en/of bezoek van belastingen
dagmensen
Aantal overnachtingen t.o.v. basisjaar 2017 (%) 2017: 693.542 102,2% 106,2% 66,7% 85,0%
Aantal banen in de vrijetijdseconomie (absoluut) * n.t.b. 59,3 57,2 48,8 46,6 www.waarstaatjegemeente.nl
*aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar

Wat weten we nog meer?

Kerngegevens
Onderstaande kerngegevens geven een beeld van de bedrijvigheid in de gemeente Bladel. We zien een toename van het aantal vestigingen van bedrijven en banen, wat ook aansluit bij het hoge percentage functiemenging (de verhouding tussen wonen en werken). We dragen bij aan compacte kernwinkelgebieden in Bladel en Hapert en willen het aantal m2 detailhandel in het buitengebied verkleinen. Het tegenovergestelde zien we echter in de cijfers over 2019. Dit is een aandachtspunt voor 2022. 

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 Bron
Aantal vestigingen bedrijven per 1000 inwoners van 15-74 jaar 163,8 170,8 176,5 179,3 www.waarstaatjegemeente.nl
Aantal vestigingen bedrijven per 1000 inwoners van 15-74 jaar 133,4 143,4 148,4 150,7 Locatus
Aantal banen per 1.000 inwoners van 15 64 jaar 1.118,9 1.165,4 1.152,7 1.157,1 www.waarstaatjegemeente.nl
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied- Gemeente Bladel 43.301 51.699 Locatus
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) binnen kernwinkelgebied – De Kempen 140.803 156.377 Locatus
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied- Gemeente Bladel 2.636 1.789 Locatus
Winkelvloeroppervlak m² (excl leegstand) buiten kernwinkelgebied– De Kempen 13.375 14.092 Locatus
Functiemenging** 62,5% 63,3% 63,0% 63,0% www.waarstaatjegemeente.nl
** de functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) tot 100 (alleen werken)

Prestatie-indicatoren

We monitoren daarnaast ook de CO2 uitstoot voor deze sector om te zien of we onze doelstelling hiervoor behalen.

Naam Indicator Streefwaarde 1990 2019 2020 2021 Bron
CO2 uitstoot Industrie, Energie, Afval en water (in ton) In 2030 een reductie van 6.900 ton t.o.v. 2020 51.946 25.806 36.316 nnb Berekening CO2 uitstoot o.b.v. emissiefactoren

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
B toeristenbelasting: verhoging tarieven 30 30 30 30
totaal lasten economie 30 30 30 30
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Verhoging tarieven toeristenbelasting
Op basis van het vorige coalitieakkoord werden de tarieven voor de toeristenbelasting voor de jaren tot en met 2022 jaarlijks verhoogd met een gemiddelde stijging van 3,24% per jaar. De hiermee gepaard gaande extra opbrengsten zijn reeds verdisconteerd in de meerjarenraming. Met ingang van 2023 worden de tarieven voor de toeristenbelasting extra verhoogd. Eén procent verhoging van de toeristenbelasting brengt een extra opbrengst met zich van ca € 12.000,-. We zijn vooralsnog uitgegaan van een gemiddelde stijging van 2,5%. Dat leidt tot een extra opbrengst van € 30.000,- vanaf 2023 en verder. Deze raming zal op basis van het coalitieakkoord "Met vertrouwen uitdagingen aangaan!" nog geactualiseerd worden. Dit betrekken we bij de uitwerking van het collegeprogramma.

Verbonden partijen

Deze volgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Metropoolregio Eindhoven

Ontwikkelingen

Realisatie waterbergingsgebied en nieuwe verbindingsweg N284- De Sleutel- Kleine Hoeven
In 2023 worden belangrijke stappen gezet voor de betere bereikbaarheid en ontsluiting van bedrijventerrein De Sleutel en het uitvoeren van klimaatmaatregelen. We bereiden de nieuwe verbindingsweg met aansluiting op de Provincialeweg N284 voor samen met gemeente Reusel-De Mierden en zorgen ervoor dat het water van het bedrijventerrein afgevoerd en opgevangen kan worden in het waterbergingsgebied. Hierdoor voorkomen we wateroverlast op het bedrijventerrein, voorkomen we afvoer van schoon water via het riool en leveren we een belangrijke bijdrage aan het voorkomen van verdroging en versterking van de biodiversiteit. 

Nieuwe uitvoeringsgerichte samenwerking Kempengemeenten 
In 2022 is het Huis van de Brabantse Kempen in haar huidige vorm en samenwerking beëindigd. Wij constateren op basis van de twee programmalijnen dat er meerwaarde is in een organisatie die de samenwerking in de regio bevorderd. We hebben behoefte aan meer inzet in uitvoering en het makelaarschap. Zo komen we in 2023 tot een nieuw voorstel voor een alternatieve vorm. Het gaat om: 
•    Een uitvoeringsgerichte organisatie, bestuurd door vertegenwoordigers van de vier Kempengemeenten. 
•    Deze organisatie richt zich op uitvoering van projecten op het gebied van economie en landelijk gebied. 
•    De organisatie vult de ruimte tussen organisaties als Provincie, Waterschap, ondernemersverenigingen of initiatiefnemers. Het doel is om gemeenschappelijke delers te vinden en elkaar om hulp te (durven) vragen. Daarbij moet sprake zijn van het aanjagen van kennisoverdracht, initiëren van projecten, benutten van subsidiekansen en branding van de projecten en regio. 
•    Jaarlijks wordt een werkprogramma opgesteld waarin projecten worden benoemd, met financiering, vorm van samenwerking en relevante partners. 
•    Er worden nieuwe afspraken gemaakt over de verwachte capaciteit van gemeenten en de te leveren projecten.

Wat mag het kosten?

In 2021 werden we geconfronteerd met dalende inkomsten uit toeristenbelasting als gevolg van de genomen coronamaatregelen. Via de algemene uitkering werden wij hiervoor overigens voor een belangrijk deel gecompenseerd. De meerjarige opbrengst van de toeristenbelasting wordt geraamd op basis van het huidige coalitie akkoord. De toeristenbelasting wordt afgestemd op het landelijk gemiddelde (COELO)tarief, met differentiatie tussen vaste en mobiele onderkomens. Op basis hiervan worden de tarieven jaarlijks verhoogd met 3,24% per jaar. In 2021 is een extra opbrengst geweest wegens positieve afrekening over 2020. Voorts wordt vanaf 2023 rekening gehouden met verhoging van de tarieven voor de toeristenbelasting met gemiddeld 2,5%. De terrasvergoeding is als gevolg van de genomen coronamaatregelen niet opgelegd in 2020.

In 2021 en 2022 zijn eenmalige projecten verantwoord en geraamd voor de Kempische vrijetijdseconomie. Tot en met 2022 worden vergoedingen ontvangen van het Kempische Bedrijvenpark voor het voeren van financiële en administratieve werkzaamheden. In 2022 hebben we een winstuitkering ontvangen van het KBP ad € 925.000,-. Het bestuur van KBP is op dit moment voorbereidingen aan het treffen om te komen tot een liquidatieplan per 31 december 2022.  

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van economie weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie / stimulering n -77 n -80 n -79 n -79 n -79 n -79
regionale samenwerking n -39 n -54 n -54 n -54 n -54 n -54
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) n -27 n -46
overige infrastructuur n -1 n -1 n -1 n -1 n -1
organisatie:
werkgelegenheid n -173 n -172 n -174 n -174 n -174 n -174
overleg / beheer / samenwerking n -194 n -217 n -180 n -151 n -151 n -151
promotie n -110 n -197 n -128 n -128 n -128 n -128
Totaal lasten n -620 n -767 n -616 n -587 n -587 n -587
Baten
economische ontwikkeling:
- innovatie / stimulering v 77 v 76 v 75 v 75 v 75 v 75
- regionale samenwerking
infrastructuur:
- bedrijventerreinen (incl. KBP) v 23 v 953
- overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid v 3
overleg / beheer / samenwerking v 18 v 25 v 11 v 11 v 11 v 11
promotie v 1.082 v 1.284 v 1.314 v 1.314 v 1.314 v 1.314
Totaal baten v 1.203 v 2.338 v 1.400 v 1.400 v 1.400 v 1.400
Geraamd saldo van baten en lasten v 583 v 1.571 v 784 v 813 v 813 v 813
(- = nadeel en + = voordeel)