4.8 Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke vernieuwing

Maatschappelijk effect:
Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele- en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin een regie- en/of toetsende functie. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Bebouwd

Wat willen we bereiken?

Energietransitie - We willen een emissiereductie voor de sector gebouwde omgeving behalen van 6.500 ton CO2.

Wat gaan we doen?

Het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit en doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

Wat gaan we doen?

Beleidskaders

Wat weten we nog meer?

Volgens onderstaande cijfers hebben we de doelstelling voor gebouwde omgeving al behaald. Hier moeten we echter het voorbehoud nemen dat dit weer kan stijgen door het bouwen van nieuwe woningen.

Naam Indicator Streefwaarde 1990 2019 2020 2021 Bron
CO2 uitstoot gebouwde omgeving (in ton) In 2030 CO2 uitstoot van max 59.547 ton 81.270 54.826 50.190 nnb Emissieregistratie

Onbebouwd

Wat willen we bereiken?

Energietransitie - Landbouw en natuur: Reductie emissie broeikasgassen van 1.500 ton CO2 in 2030 ten opzichte van 2020.

Wat gaan we doen?

We verhogen biodiversiteit door systeemherstel in het buitengebied.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

-

Naam Indicator Streefwaarde 1990 2019 2020 2021 Bron
CO2 uitstoot Natuur en Landbouw (in ton) Reductie van 1.500 ton in 2030 ten opzichte van 2020 (van 83.737 ton in 1990 naar 49.665 ton in 2030) 83.737 54.088 Emissieregistratie

Wat weten we nog meer?

Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd:

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 Bron
Gemiddelde WOZ waarde € 278.000 € 293.000 € 311.000 € 332.000 CBS Waarde onroerende zaken / www.waarstaatjegemeente.nl
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen) 8,0 15,9 8,5 15,3 ABF research-systeem woningvoorraad / / www.waarstaatjegemeente.nl
Demografische druk * 75,3,% 75,80% 75,10% 75,10% CBS Statistiek bevolking / www.waarstaatjegemeente.nl
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 495 483 492 525 COELO / www.waarstaatjegemeente.nl
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 718 682 688 717 COELO / www.waarstaatjegemeente.nl
*De som van het aantal personen 0 tot 20 jaar en 65 jaar en ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Anticiperende verwervingen -2.000 -8 -15 -15 -15
A Actualiseren leges omgevingsvergunningen 384
A Startersleningen -375 -1 -3 -3 -3
B Ontwikkeling locatie Den Herd 941
B Ontwikkeling latende locaties MFA Hapert:
B - locatie Het Palet 944
B - locatie Den Tref 1.000
B - opbrengst verkoop oude Kloostertuin 100
B - opbrengst verkoop Med.Centrum 151
B Ontwikkeling latende locatie voormalige praktijkschool 670
B Realisatie woningen noordwestelijk gebied: deelproject Egyptische Poort -pm -pm -pm
totaal lasten VHROSV -2.375 1.626 1.593 926 -18
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Strategische / anticiperende grond verwervingen
Het volgende beleidsuitgangspunt is geformuleerd in de Grondnota 2019 met betrekking tot grondaankopen:

  • Burgemeester en wethouders kunnen binnen beleidskaders zelfstandig tot grondaankopen overgaan zonder voorafgaande instemming van de raad.
  • Er wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor grondaankopen die vallen onder de noemer anticiperende verwervingen. Voor 2023 wordt dit krediet wederom vastgesteld op € 2.000.000,-.
  • Voor “strategische verwervingen” wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad.
  • Aan de grondaankopen door burgemeester en wethouder onder de noemer “anticiperende verwervingen” worden de volgende voorwaarden gesteld: De grondaankopen moeten passen in de uitwerking van de structuurvisie; er moet sprake zijn van een financieel sluitende grondexploitatieberekening (haalbaarheidsberekening) en de grondaankoop moet onderbouwd zijn met een door een deskundige opgesteld taxatierapport.

Op grond van BBV-voorschriften moeten deze aankopen op de materiële vaste activa verantwoord worden. Over deze aankopen worden vooralsnog alleen rentelasten toegerekend. Bouwgronden in exploitatie (BIE) starten pas nadat uw raad een grondexploitatiecomplex met grondexploitatiebegroting vastgesteld heeft. Op dat moment kunnen de anticiperende verwervingen pas omgezet worden naar de bouwgronden in exploitatie.

Leges omgevingsvergunningen
Aanpassing legesopbrengst op basis van een verbeterde woningbouwprogramma.

Startersleningen
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt verstrekt voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt. De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaalt de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie. Voor 2023 wordt, evenals als vorige jaren, een krediet opgenomen van € 375.000,-.

Opbrengsten locaties Den Herd Bladel / Palet / Den Tref /  Praktijkschool Bladel
Als gevolg van de oprichting van de MFA Hapert worden midden in het centrum van Hapert twee grote percelen (van basisschool Het Palet en gemeenschapshuis Den Tref beiden in Hapert) vrijgemaakt voor een andere invulling. Uiterlijk binnen 2 jaar na oplevering van MFA Hapert dienen uit de herontwikkeling van deze locaties opbrengsten gerealiseerd te worden. Er wordt vooralsnog rekening gehouden met een opbrengst van € 0,944 mln voor de achterblijvende locatie van basisschool “Het Palet”, € 0,151 voor de verkoop van het medisch centrum en € 1,0 mln voor de huidige locatie van gemeenschapshuis “Den Tref”, terwijl vanwege de verkoop van de ontmoetings- en bijruimten van het ouderensteun-punt een opbrengst van € 0,1 mln is ingerekend.
Ook uit de herontwikkeling van de vrijkomende locaties van Den Herd en van de Praktijkschool zullen opbrengsten gerealiseerd moeten worden. Voor locatie Den Herd is een opbrengst geraamd van ca € 0,941 mln en voor locatie Praktijkschool ca € 0,990 mln. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 0,320 mln per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 0,670 mln.

De  opbrengst van de latende locatie Het Palet schuiven we door naar 2025, vanwege late sloop en omdat een aantal lokalen tijdelijk ingezet worden voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs van Oekraïense kinderen.

De netto-opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen (zie Bestuur en ondersteuning).

Egyptische Poort realisatie woningbouw
De raad heeft op 7 juli 2022 het uitwerkingsplan voor de Egyptische Poort voor kennisgeving aangenomen. Naar aanleiding van dit besluit wordt het project opgesplitst in deelprojecten. Ieder project krijgt vervolgens haar eigen planning, rekening houdend met de wensen die de raad zal uitspreken. 

Het noordwestelijke gebied van de Egyptische Poort wordt hierbij aangewezen voor de realisatie van woningen. Het college heeft de opdracht gekregen om met vier stedenbouwkundige scenario’s terug te komen in Q2 2023 bij de raad voor besluitvorming van de definitieve kaders waarbij keuze mogelijk is in:
a. maximaal 30, 50 of 75 woningen;
b. maximale bouwhoogte van twee tot vijf bouwlagen;
c. invulling met CPO is het uitgangspunt en
d. Tiny houses en/of flexwoningen

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
• Samenwerking Kempengemeenten
• KempenPlus
• GGD
• Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

Ontwikkelingen

Schaalsprong
Er blijft de komende periode een grote behoefte aan woningen. Als gemeente Bladel hebben we een keuze te maken over de hoeveelheid woningen die we in de gemeente nog willen realiseren, op welke wijze we dit willen doen en waar. Daarnaast is de kwaliteit van deze woningbouwopgave in relatie tot de doelgroepen belangrijk. De gemeenteraad is aan de hand van twee themasessies in september 2022 aan de slag gegaan met deze opgave, met als doel hier in december 2022 enkele principiële keuzes te maken. 

Deze keuzes voorzien niet in het aanwijzen van concrete bouwlocaties. De principiële keuzes gaan allereerst over een richtgetal van het aantal woningen die er in de gemeente Bladel nog (eventueel) gebouwd kunnen worden. Tevens hebben deze keuzes betrekking op de afwegingen als:
•    Uitbreiden (aan de dorpsranden) versus bouwen binnen de dorpskernen (inbreiden)
•    Grondgebonden woningen versus gestapelde woningen
•    Het dorpse karakter versus verdere verstedelijking

Afhankelijk van die keuzes, moeten we al dan niet de komende jaren extra inzetten op alle facetten van woningbouw, zoals grondaankopen, ruimtelijke procedures, duurzaamheid, klimaatadaptatie en het aanleggen van de openbare ruimte. De keuzes die de raad in december 2022 maakt, nemen we mee in de ontwikkeling zijnde omgevingsvisie.

Wat mag het kosten?

Ruimtelijke ordening/leges
Voor 2021 was rekening gehouden met hogere opbrengsten in het kader van afgesloten anterieure overeenkomsten. De hiermee gepaard gaande extra lasten voor de ambtelijke tijdsbesteding (team Ruimte) en de daarop betrekking hebbende advieskosten e.d. stijgen hiermee ook voor dat jaar.
Voor de jaren 2021-2022 waren extra legesopbrengsten omgevingsvergunningen voorzien. Mede vanwege een aantal grote verleende omgevingsvergunningen (met name KBP) zijn in 2021 en 2022 extra legesopbrengst gerealiseerd. In meerjarig perspectief bezien houden we rekening met een terugloop van de legesopbrengsten. Uitgegaan wordt dat met name voor het KBP er vanaf 2023 geen opbrengsten meer gerealiseerd kunnen worden, omdat alle percelen verkocht zullen zijn. 

Omgevingswet
Voor de jaren tot en m
et 2022 zijn er eenmalige implementatiekosten voor de invoering van de Omgevingswet geraamd. De structurele lasten vanaf 2023 bedragen hiervoor ca € 50.000,-. 

Buitengebied / cultuurlandschap
Vanaf 2021 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de uitvoering van de maatregelen uit de verbetering kwaliteit buitengebied (onder andere uitvoering sloopsubsidie overtollige gebouwen buitengebied en realiseren natuur). Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de reserve verbetering kwaliteit buitengebied (zie bestuur en ondersteuning).

Grondexploitatie
De verschillen van de grondexploitatie worden door de jaren heen voornamelijk veroorzaakt door de doorwerking van de geactualiseerde opzetten van de grondexploitaties, onderhanden werken en winstuitnames. Voor nadere detaillering wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. In 2023 / 2025 worden, als gevolg van de oprichting van de MFA, in het centrum van Hapert twee grote percelen vrijgemaakt voor een andere invulling. Dat geldt voor 2024 ook voor de locaties Den Herd en Praktijkschool. Deze locaties genereren extra opbrengsten. Daarnaast werken de financiële consequenties van het meerjarenprogramma meerjarig door in de ramingen. Voor de investeringen wordt verwezen naar het meerjarenprogramma.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van VHROSV weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
bebouwd:
- wonen n -787 n -1.026 n -1.210 n -861 n -860 n -859
- grondexploitaties n -771 n -3.051 n -1.810 n -679 n -2.054 n -616
- overig gebruik ruimte n -1.266 n -1.194 n -1.164 n -1.163 n -1.168 n -1.162
onbebouwd:
- cultuurlandschap n -5 n -377 n -707 n -22 n -22 n -22
- natuur / water
Totaal lasten n -2.829 n -5.648 n -4.891 n -2.725 n -4.104 n -2.659
Baten
bebouwd:
- wonen v 1.045 v 1.438 v 1.402 v 669 v 669 v 669
- grondexploitaties v 1.090 v 2.751 v 3.031 v 2.310 v 2.918 v 536
- overig gebruik ruimte v 186 v 163 v 176 v 176 v 176 v 176
onbebouwd:
- cultuurlandschap v 24 v 122 v 380 v 50 v 50 v 50
- natuur / water
Totaal baten v 2.345 v 4.474 v 4.989 v 3.205 v 3.813 v 1.431
Geraamd saldo van baten en lasten n -484 n -1.174 v 98 v 480 n -291 n -1.228
(- = nadeel en + = voordeel)