4.7 Volksgezondheid en Milieu

Volksgezondheid en Milieu

Maatschappelijk effect:
Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond. Als gemeente willen we een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Volksgezondheid

Riolering

Wat willen we bereiken?

Volledig voorzien in de wettelijke taakstelling voor zorgplicht op het gebied van afvalwater, hemelwater en grondwater, waardoor er geen water in gebouwen of woningen komt. Klimaatadaptatie en burgerparticipatie zijn expliciet onderdeel hiervan.

Wat gaan we doen?

Duurzaam grondstoffengebruik/afval

Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk afgedankte materialen van een zo goed mogelijke kwaliteit gescheiden inzamelen en daarmee tegelijkertijd de hoeveelheid restafval (nog) verder terugdringen en dat alles tegen zo laag mogelijke kosten.

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Voor duurzaam grondstoffengebruik en afval zijn onderstaande prestatie-indicatoren opgesteld. Voor de omvang van huishoudelijk restafval heeft het CBS in 2015 een streefwaarde gesteld van 69,60 kg/inwoner. Met 35 kg fijn restafval per persoon en 66 kg fijn en grof restafval per persoon in 2020 voldoet Bladel reeds aan die prestatie-indicator. De piek in 2020 houdt waarschijnlijk verband met corona, waarbij veel inwoners de gelegenheid hebben benut om thuis eens goed op te ruimen. Maar ook daarmee wordt nog steeds voldaan aan de streefwaarde.

Cijfers later aanvullen door Jan

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 Bron
Omvang van huishoudelijk restafval 69,60 kg/inwoner 56 kg 66,49 nnb CBS
Scheidingspercentage We blijven streven naar minder restafval en een circulaire economie. 85,10% nnb nnb Eigen data

Kwaliteit van de leefomgeving

Klimaat

Wat weten we nog meer?

In 2020 heeft de raad een nieuw beleidskader vastgesteld voor Energie en Klimaat. De ambitie is om in 2030 49% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. 

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 Bron
CO2-uitstoot (in ton) In 2030 49% minder CO2 t.o.v. 1990 (262.940 ton in 1990 naar 183.227 ton in 2030) - - 185.893 nnb Emissieregistratie

Wat weten we nog meer?

Hieronder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd.

Naam Indicator 2018 2019 2020 2021 Bron
Omvang fijn huishoudelijk restafval (kg/inwoner) 46 43 48 nnb www.waarstaatjegemeente.nl
Hernieuwbare elektriciteit 4,80% 7,90% nnb nnb www.waarstaatjegemeente.nl

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Formatie-uitbreiding klimaatadaptie -34 -68 -68 -68 -68
A Rioolrechten: uitvoering GRP 2023-2026 31 93 154 215
A Uitvoering GRP 2023-2026: klimaatmaatregelen -532 -532 -532 -532 -7 -22 -36 -51
A Uitvoering GRP 2023-2026: vervanging gemalen -80 -80 -80 -80 -2 -7 -11 -16
A Uitvoering GRP 2023-2026: vervanging riolering -1.559 -1.559 -1.559 -1.559 -22 -64 -107 -148
totaal lasten volksgezondheid en milieu -2.171 -2.171 -2.171 -2.171 -34 -68 -68 -68 -68
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Klimaatadaptatie (formatie-uitbreiding)
De gemeenteraad heeft eind 2021 keuzes gemaakt ten aanzien van het ambitieniveau voor een klimaatadaptieve gemeente. Er is gekozen voor een relatief hoog ambitieniveau. Eind 2022 zal een kadernota worden aangeboden waarin de keuzes in beleid zijn verwerkt. Daarna wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Voor de uitvoering van het nieuwe beleid is nog geen ambtelijke capaciteit beschikbaar. Om invulling te geven aan de extra ambities vragen we u structureel 0,8 fte uitbreiding van capaciteit te faciliteren.  In de meicirculaire 2022 zijn voor o.a. klimaat en milieu extra middelen opgenomen. Het is aannemelijk dat we via de algemene uitkering (meicirculaire) extra uitkering krijgen van het rijk voor de uitvoering van klimaat(adaptie). Dit biedt dan t.z.t. ruimte voor de dekking van de extra loonkosten.

Uitvoering GRP 
Op 17 december 2020 heeft door uw raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2021-2025 vastgesteld (R20.120). In het GRP zijn rioleringsmaatregelen geactualiseerd voor de planperiode 2021-2025. Het betreft de concrete uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht. De lasten worden verdisconteerd in de rioolheffingen.

Verbonden partijen

De volgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost

Wat mag het kosten?

Volksgezondheid
In 2021 hebben we in het kader van "Jeugd aan zet" een "Mobiele Spot"(een busje) aangeschaft welke in de kernen van de Kempen ingezet wordt als mobiele jeugdhonk, waarin de jeugdcoaches met en voor de jongeren leuke activiteiten organiseren. Van de drie overige Kempengemeenten ontvangen hiervoor een bijdrage van € 10.000,- per gemeente. In de perspectiefnota 2022 hebben we voor de jaren 2022 tot en met 2025 extra middelen geraamd om met behulp van professionele aanpak de overlast gevende jeugdgroep weer op het rechte pad te houden en te krijgen. Vijftig procent van de extra middelen rekenen we toe aan programma Veiligheid en vijftig procent aan programma Volksgezondheid en milieu. De gemeentelijke bijdrage aan de GGD is afgestemd op de begroting 2023 van de GGD. Op basis hiervan stijgen de kosten na 2023 met ca € 28.000,- per jaar.

Afval/ riolering
Het saldo van de lasten en baten van afvalverwijdering en riolering worden meerjarig verrekend met de voorzieningen egalisatie afvalstoffenheffing en egalisatie rioolheffing. De compensabele btw wordt meegenomen in de kosten, omdat het BTW-compensatiefonds gevoed wordt vanuit het Gemeentefonds (uitname). De voorziening renovatie riolering is in 2021 vrijgevallen ten gunste van de egalisatievoorziening riolering.

ODZOB
De gemeentelijke bijdragen aan de ODZOB zijn afgestemd op de begroting 2023 van de ODZOB. In het kader van de omgevingswet moeten de milieudossiers in 2022 worden gedigitaliseerd. Dit ten behoeven van controles die door de ODZOB moeten worden uitgevoerd. 

Klimaat
In 2022 hebben we van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen voor de uitvoering van de aanpak energiearmoede. Deze uitkering wordt verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar bewoners) met een laag besteedbaar inkomen die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met de lagere energetische kwaliteit van de woningen. De gemeente kan de middelen die met deze beschikking beschikbaar worden gesteld gericht inzetten om deze huishoudens in een kwetsbare positie vanwege de gestegen energielasten op korte termijn te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen.  
Voor de jaren tot en met 2025 zijn (geamendeerde) subsidiebedragen geraamd voor de uitvoering van de subsidieregeling duurzame energie particulieren. Daarnaast zijn in 2021 en 2022 (via resultaatbestemming) eenmalige middelen beschikbaar voor de uitvoering van het Klimaatakkoord (energieloket, transitie warmte, wijkaanpak).

Via de algemene uitkering hebben we een overbruggingsbudget ontvangen voor de uitvoeringskosten voor klimaat- en energiebeleid. Deze middelen hebben we hiervoor afgezonderd. Voor de bestrijding van de processierups worden in 2021 en 2022 eenmalige extra  kosten geraamd.

Vanaf 2021 en volgende jaren zijn baten en lasten geraamd voor de bevordering van de duurzaamheid. Verrekening vindt plaats ten laste of ten gunste van de reserve duurzaamheid (zie bestuur en ondersteuning).

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van volksgezondheid en milieu weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
volksgezondheid:
- preventie n -810 n -874 n -909 n -922 n -938 n -856
- acute zorg n -7 n -7 n -7 n -7 n -7
riolering n -2.015 n -1.884 n -1.966 n -2.031 n -2.092 n -2.142
duurzaam grondstoffengebruik / afval n -2.109 n -1.864 n -1.752 n -1.752 n -1.745 n -1.745
kwaliteit van de leefomgeving:
- preventie n -666 n -978 n -854 n -709 n -709 n -703
- handhaving n -98 n -151 n -101 n -101 n -101 n -101
- natuur (aanleg) n -75 n -147 n -41 n -41 n -41 n -41
klimaat n -725 n -1.079 n -508 n -508 n -508 n -149
Totaal lasten n -6.498 n -6.984 n -6.138 n -6.071 n -6.141 n -5.744
Baten
volksgezondheid:
- preventie v 51 v 20
- acute zorg
riolering v 2.209 v 2.081 v 2.165 v 2.231 v 2.294 v 2.344
duurzaam grondstoffengebruik / afval v 2.423 v 2.216 v 2.083 v 2.082 v 2.076 v 2.076
kwaliteit van de leefomgeving:
- preventie v 4
- handhaving
- natuur (aanleg)
klimaat v 142 v 333 v 50 v 50 v 50 v 50
Totaal baten v 4.829 v 4.650 v 4.298 v 4.363 v 4.420 v 4.470
Geraamd saldo van baten en lasten n -1.669 n -2.334 n -1.840 n -1.708 n -1.721 n -1.274
(- = nadeel en + = voordeel)