5.7 Verbonden partijen

Inleiding

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee de gemeente Bladel zowel een bestuurlijke als een financiële (risicodragende) band heeft. Verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Uiteraard blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de thema’s/beleidsvelden.
Onder bestuurlijk belang wordt verstaan dat de gemeente zeggenschap heeft, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur, hetzij uit hoofde van stemrecht. Het financiële belang is het bedrag dat ter beschikking is gesteld en dat niet verhaalbaar is of waarvoor aansprakelijkheid bestaat, indien de verbonden partij failliet gaat of haar verplichtingen niet nakomt.

Visie op verbonden partijen

Bladel heeft een positieve grondhouding ten opzichte van samenwerking: regionaal of nog breder. Indien zich de gelegenheid voordoet om middels samenwerkingsverband of andere verbondenheid, op doelmatiger en doeltreffender wijze doelstellingen te realiseren, dan zullen de deelname mogelijkheden altijd onderzocht worden. Samenwerking kan (soms) de kwaliteit en continuïteit beter waarborgen. Er zijn drie redenen waarom gemeenten met elkaar samenwerken in de vorm van een verbonden partij: 

  • Vanwege het grensoverschrijdend karakter van de problematiek.
  • Om efficiëncy voordelen te behalen.
  • Vanwege een wettelijke plicht tot samenwerking.

De samenwerking kan vormgegeven worden door een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke aanpak. Het privaatrecht biedt verschillende mogelijkheden: de oprichting van een vereniging, een stichting, een NV of een BV. De bepalingen van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze samenwerking van toepassing. Als wordt gekozen voor samenwerking op grond van het publiekrecht geldt het regime van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Op basis van het BBV moet jaarlijks inzicht worden geboden in:

  • het doel (het openbaar belang);
  • het bestuurlijk en het financieel belang en
  • de ontwikkelingen (beëindiging, wijzigingen of problemen bij bestaande verbonden partijen)

Kaderstellende en controlerende rol raad
De verbonden partijen ontwikkelen beleid of voeren beleid uit voor de gemeente. Beleidsmatig blijft de gemeente uiteraard verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma’s. De verbonden partijen zijn onderverdeeld in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke partijen. Monitoren en toezicht houden doen we enerzijds door bestuurlijke vertegenwoordiging in diverse overlegstructuren, anderzijds door de raad jaarstukken aan te bieden waarop zij haar zienswijze kan baseren. Partijen met een publiekrechtelijk karakter hebben hun eigen P&C cyclus. Bij de behandeling van de begrotingen en jaarrekeningen van de verbonden partijen neemt de gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak.

Gemeenschappelijke regelingen / Stichtingen

In onderstaand overzicht worden de verbonden partijen nader toegelicht. Bij het onderdeel “financieel belang” wordt, daar waar bekend, de omvang van het geraamde eigen en vreemd vermogen per eind 2023 weergegeven. Van een aantal verbonden partijen zijn deze nog niet bekend (nnb).

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Naam: Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost: Zorg voor veiligheid
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: Het ontwikkelen van een goed toegeruste organisatie van de hulpverlening voor de deelnemers, een goede integrale samenwerking tussen de bij de hulpverlening betrokken organisaties en andere bij de bestrijding van ongevallen en rampen betrokken organisaties en van de bestuurlijke afstemming/-integratie van betrokken organisaties bij hulpverlening en ongevallen- en rampenbestrijding.
Daadwerkelijke brand-, ramp- en ongevallenbestrijding op alle gebieden: preventie, repressie, en beperking van brand en brandgevaar. Idem voor ongevallen en rampen en bevordering van hulpverlening.
Bestuurlijk belang: Gezien de wettelijke taken van burgemeesters op deze terreinen is ervoor gekozen alleen vertegenwoordiging van burgemeesters in het bestuur toe te staan.
Relatie taakveld: Veiligheid
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 2.145.000 € 2.145.000
Vreem vermogen begin en eind 2023 € 37.577.000 € 33.994.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 € 0
Gemeentelijke bijdrage € 1.288.000 € 1.340.000
De bijdrage, exclusief het deel voor bevolkingszorg e.d., wordt volledig verdeeld naar rato van de uitkering die gemeenten ontvangen vanuit het gemeentefonds, sub-cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.
Ontwikkelingen: De lange en heftige coronaperiode heeft vooral van het domein crisisbeheersing veel gevraagd. En nog steeds. Alle capaciteit van dit domein is nodig om de crisisbestrijding te ondersteunen. Ontwikkelingen kwamen hierdoor stil te liggen. We realiseerden daarom niet de doorontwikkeling op het domein crisisbeheersing, zoals we gepland hadden. In de komende maanden zal dat niet anders zijn. Daar pasten we onze planning voor 2022 op aan. Omdat de doorontwikkeling van crisisbeheersing zo'n belangrijk onderdeel is van de totale visie, liepen we veel vertraging op. Een vertraging die we ons - als het gaat om veiligheid - niet kunnen en willen veroorloven. Omdat we dan niet proactief kunnen reageren op crises die nog op ons afkomen. Daarom vragen we in deze begroting voor 2 jaar incidenteel € 600.000,- per jaar, om de vertraging in te lopen. In het programmaplan geven we aan waar we deze middelen aan besteden. In 2023 en 2024 kunnen we dan alsnog de benodigde omslag realiseren en ergens anders in de organisatie structureel ruimte creëren. Als we zicht hebben op extra middelen in 2023 en 2024, kunnen we in 2022 al starten met de voorbereidingen.
De krappe begroting van VRBZO is lean en mean. Zowel als we deze vergelijken met andere veiligheidsregio's, als in relatie tot wat gemeenten ontvangen voor brandweerzorg en rampenbestrijding uit het gemeentefonds. In onze regio is de bijdrage per inwoner € 11 lager dan gemiddeld in Nederland. Voor onze organisatie een verschil van ongeveer € 8.700.000 per jaar. De afgelopen jaren waren de jaarresultaten niet negatief omdat we de tekorten met incidentele middelen konden dekken. Maar dat lukt niet meer. In 2021 verwachten we dat ons jaarrekeningresultaat rond de € 0 uitkomt, omdat we een natte zomer hadden met weinig natuurbranden en omdat we - na de reorganisatie bij incidentbestrijding - tijdelijk een aantal vacatures openhielden. De algemene reserve laat geen ruimte, deze staat op het afgesproken minimum niveau.
De ambitie van de visie heeft als uitgangspunt een gezonde begroting die structureel in balans is. Door ontwikkelingen waar we zelf geen invloed op hebben, is een onbalans ontstaan. We hebben te maken met forse stijgingen van loonkosten en wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld om informatie te beveiligen. Een deel hiervan vangen we zelf op binnen de bestaande begroting en zonder onze ambities bij te stellen. Helaas zijn we er daarmee niet. De verwachte loonontwikkeling kunnen we niet zelf opvangen. De begroting is lean en mean en de loonsom is bijna 70% van het totaal. We stellen daarom voor een aanvullende indexering toe te passen voor de stijging van loonkosten van € 300.000.
Met de incidentele inzet van € 600.000 in 2023 halen we de vertaging in, die door het bestrijden van de coronacrisis ontstond. Daarnaast spraken we af dat we Visie 2025 binnen de bestaand middelen uitvoeren. De visie leidt soms tot uitbreiding van onze taken, bijvoorbeeld omdat ze meer vraagt van de kwaliteit van onze activiteiten. Als de kosten daardoor stijgen, vangen we ze op met besparingen ergens anders in de organisatie. Daarnaast zien we ook andere kostenstijgingen op ons afkomen, zoals we in de vorige paragraaf al benoemden. Bij de invoering van de visie combineren we deze financiële uitdagingen en zoeken we vanuit één traject naar mogelijkheden voor kostenbesparingen. We brengen hiervoor onze producten en processen in beeld en optimaliseren ze, zodat we kosten kunnen besparen. Dat zal niet makkelijk worden, omdat de begroting al krap is. Daar waar nodig betrekken we ons bestuur in onze afwegingen en keuzes. Aan het einde van 2022 weten we welke verschuivingen realistisch zijn om in 2025 de visie te kunnen uitvoeren met de beschikbare middelen. In 2023 en 2024 realiseren we die verschuivingen.
Risico's: De kans of impact van onderstaande risico’s zijn van die mate dat er rekening mee moet worden gehouden dat ze zich voordoen. Tijdens de reguliere planning en control gesprekken worden de risico’s besproken en bijgesteld. De risico’s, en eventueel genomen beheersmaatregelen om de impact te dempen, worden gemonitord en periodiek gewogen door het managementteam.
Zeerwaarschijnlijk
1. Risico’s in de algemene bedrijfsvoering, voornamelijk door:
- Stijging premies voor (vrijwilligers)verzekeringen en pensioenen, wijzigingen in beleid FLO-regeling beroepsbrandweer;
- Brandweermaterieel is steeds moeilijker te verzekeren door nichemarkt
- Kosten die voortvloeien uit bedrijfskritische specialistische functies (bijvoorbeeld kostbare opleidingen of inhuur op gebied van branden omgevingsveiligheid, business intelligence, ICT etc.)
- Eigen risicodrager WW
Waarschijnlijk
2. Majeure wijzigingen in het bestaande model van brandweerzorg:
- Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) en Europese richtlijn rechtspositie brandweervrijwilligers
Reëel
3. Ernstige verstoring door incidenten, rampen en crises:
- Kosten voortvloeiend uit bestrijding van een groot (GRIP) incident

Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)

Naam: Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost (GGD)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten)
Openbaar belang: De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg en de ambulancezorg.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur.
Relatie taakveld: Volksgezondheid en milieu
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 203 € 4.405.000 € 4.162.000
Vreemd vermogen begin en eind 2023 € 6.524.000 € 6.445.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 € 0
Gemeentelijke bijdrage 2021 / 2022 * € 707.000 € 730.000
* inclusief bijdrage JGZ 0 – 4 jaar.
Ontwikkelingen: O.a. het uitdragen van positieve gezondheid (gezondheid als middel), uitvoering integrale Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar, bevordering van een gezonde leefstijl en een gezonde leefomgeving, bevorderen van een mentaal gezonde samenleving en versterken van de acute zorgketen, gezondheid van statushouders, depressie- en suïcidepreventie, drugspreventie en de uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma.
Risico’s: Om risico's te beheersen wordt jaarlijks bij de begrotingsbehandeling een actuele financiële risico-inventarisatie opgesteld door de GGD. Daarnaast wordt een actief risicomanagement ontwikkeld. Elk trimester staat het management in de marapgesprekken nadrukkelijk stil bij de ontwikkeling en ontstaan van relevante risico's, en welke maatregelen genomen moeten worden om deze risico’s te beperken. In de jaarrekening worden telkens alle geïnventariseerde risico’s uitgebreid beschreven. Als belangrijkste nieuwe of toegenomen risico’s worden nu geïdentificeerd:
• Toenemende arbeidsmarktkrapte bij specifieke functies betekent dat vaker tijdelijk een andere invulling van de taakuitvoering moet worden georganiseerd (bv duurder personeel van derden / ZZP inhuren) om de noodzakelijke dienstverlening op peil te houden.
• Het risico dat er zich beveiligingsproblemen voordoen. Hierbij te denken aan risico's van stroomuitval, cybercrime en andere situaties waarin systemen uitvallen en/of gegevens (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of dat er schade ontstaat vanwege misbruik. Vanwege toegenomen externe dreiging en ervaringen (o.a. datalek covid) in combinatie met de grote hoeveelheid persoonsgegevens die de GGD zowel bij PG als AZ beheert, wordt de omvang van dit risico hoger ingeschat.
• O.a. vanwege de verhoging per 2021 van de ABP-premie en de nog af te sluiten nieuwe CAO, is het risico van stijging van de salariskosten boven de indexering actueel.
• De huidige Coronacrisis maakt duidelijk dat rampen en pandemieën een enorme impact op de werkzaamheden van de GGD kunnen hebben. Veelal zal het Rijk de kosten daarvan echter vergoeden, zoals ze nu ook voor de Coronakosten heeft toegezegd; de daarvoor toegekende vergoedingsregeling vanuit VWS geeft op dit moment vertrouwen dat alle extra kosten vergoed worden. Er bestaat echter wel het risico op meer werk en kosten op de langere termijn als gevolg van een verslechterde algemene gezondheidssituatie van de burgers in onze regio.

Metropoolregio Eindhoven

Naam: Metropoolregio Eindhoven
Vestigingsplaats: Eindhoven
Openbaar belang: De regio moet voorzien in de behoefte aan werken, wonen, recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee kansen voor toekomstige generaties verloren gaan. Het MRE wil een organisatie zijn die op een flexibele wijze kan inspelen op de behoeften van de gemeenten en op doelmatige wijze mede inhoud geven aan de regionale vraagstukken.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Bestuur en ondersteuning, Verkeer en vervoer, Economie en Sociaal domein
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 12.954.000 € 12.327.000
Vreemd vermogen begin en eind 2023 € 13.618.000 € 13.123.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 € 0
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 292.000 € 297.000
Ontwikkelingen: Nieuwe Regionale Agenda
De MRE werkt inmiddels met perioden van vier jaar, voor welke periode telkens een samenwerkingsakkoord (ook wel Regionale Agenda genoemd) wordt opgesteld en, na een zienswijzeprocedure, door het AB van de MRE wordt vastgesteld. Dit samenwerkingsakkoord loopt daarmee af en in 2022 wordt gewerkt aan een nieuw samenwerkingsakkoord voor de periode 2023-2026. De samenwerkingsakkoorden volgen daarmee de zittingsperioden van de gemeenteraden. In een samenwerkingsakkoord wordt aangegeven dat de MRE zich op enkele thema's richt teneinde van de MRE een meer slagvaardige organisatie te maken. Deze thema's betroffen Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied en voor de periode 2023-2026 wordt hierin weinig verandering verwacht.
Afgeleid van het “Samenwerkingsakkoord” worden voor de afzonderlijke jaren werkprogramma’s opgesteld. Dit zijn de uitvoeringsplannen gebaseerd op de geformuleerde ambities. Deze werkprogramma’s vormen op hun beurt weer het uitgangspunt voor de begrotingen.
Ambtelijke organisatie
De Metropoolregio Eindhoven heeft een kleine organisatie die het bestuurlijk proces strategisch en organisatorisch ondersteunt. De ambtelijke organisatie richt zich met name op het faciliteren, coördineren en ondersteunen van de bestuurlijke processen. De bedrijfsvoering zal hierop verder worden afgestemd.
Risico’s: De benodigde weerstandscapaciteit heeft een directe relatie met de activiteiten van de organisatie Metropoolregio Eindhoven. Vanaf 2017 zijn de uitvoerende SRE taken merendeels afgebouwd en resten er alleen nog werkzaamheden voor de nieuwe netwerkorganisatie en voor (het landgoed) Gulbergen. De risico’s van Gulbergen worden afgedekt door de voorziening Gulbergen. De risico’s die voortvloeien uit de reguliere werkzaamheden worden afgedekt door de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven.

KempenPlus

Naam: KempenPlus
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Participatiebedrijf KempenPlus is per 1 juli 2019 ontstaan uit het sociale werkbedrijf WVK groep en de Intergemeentelijke Sociale Dienst de Kempen. Kempenplus voert namens de deelnemende gemeenten de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. De WSW kent vanaf 1 januari 2015 geen nieuwe instroom meer. De medewerkers die per 1 januari 2015 onder de WSW vielen, behouden hun status en rechten tot aan het eind van hun arbeidzame leven. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen vanaf 1 januari 2015 een beroep doen op de Participatiewet. De Participatiewet regelt de inkomensvoorzieningen voor uitkeringsgerechtigden maar beoogt zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te leiden naar betaald werk. KempenPlus maakt mensen arbeidsfit en zorgt voor werkgelegenheid. Enerzijds door bemiddeling naar de markt, als dan niet met een loonkosten-subsidie en anderzijds zelf als werkgever. Hierbij worden medewerkers naar andere bedrijven gedetacheerd of ze vinden een positie binnen de bedrijfsactiviteiten van KempenPlus.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie taakveld: Verkeer en vervoer, Sport, cultuur en recreatie en Sociaal domein
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 7.523.000 € 7.059.000
Vreemd vermogen begin en eind 2023 nnb € 8.148.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 € 0
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 5.855.000 € 5.802.000
De gemeentelijke bijdrage 2023 voor KempenPlus is bepaald op basis van de ontwerpbegroting 2023.
Ontwikkelingen: In 2023 wordt door KempenPlus verder uitvoering gegeven aan een aantal onderdelen van de Wet Inburgering die dit jaar in werking is getreden. Daarnaast waren dit jaar zowel de netto toegevoegde waarde per medewerker als de aantallen gesubsidieerde medewerkers te optimistisch geraamd. De verwachtte aantallen gesubsidieerde medewerkers is aangepast op basis van de werkelijke uitstroom SW en werkelijke instroom LKS van de afgelopen jaren. Tot slot beraden gemeenten zich voor het onderdeel Groen van de divisie Externe Dienstverlening nog op de definitieve afspraken voor 2023 en daarna. In de begroting van KempenPlus zijn de omzetten in het groen geraamd op basis van de maatwerkafspraken tegen marktconforme prijzen.
Risico’s: Naast prijsrisico’s heeft KempenPlus ook te maken met kwantiteits- en kwaliteitsrisico’s:
1) hogere instroom cliënten,
2) afname van het aantal mensen met een SW indicatie kan niet gecompenseerd worden door de instroom van medewerkers LKS (loonkostensubsidie) of beschut werk.
3) arbeidsvermogen (potentieel) van de medewerkers uit de doelgroep neemt af.
In de begroting van KempenPlus wordt ervan uitgegaan dat de uitstroom van de SW gecompenseerd wordt door de medewerkers met een loonkostensubsidie of in Beschut Werken. KempenPlus richt zich vooral op het plaatsen van medewerkers op een zo regulier mogelijke baan. Het risico bestaat dat de medewerkers die binnen de infrastructuur werken minder loonwaarde of productiviteit hebben en meer begeleiding nodig hebben. Het risico op de ontwikkelingen in de doelgroepen wordt geschat op 10% van uitvoeringskosten van W&P.
Naast de ontwikkelingen in de doelgroepen vormen ook de ontwikkelingen in de markt een risico. Voor de bedrijfsresultaten is KempenPlus afhankelijk van de vraag in de markt en de economische ontwikkelingen. De volgende risico’s hangen hiermee samen:
1. Wegvallen van vaste klanten en goed renderende opdrachten;
2. Aflopende groen contracten met de gemeenten;
3. Aanpassen van de relatie met de gemeenten;
4. Meer instromers dan de markt aan kan waardoor de tarieven onder druk staan;
5. Concurrentie voor laagbetaalde functies door lage loonlanden en robotisering;

Kempisch bedrijvenpark

Naam: Kempische Bedrijvenpark
Vestigingsplaats: Bladel
Openbaar belang: Het ontwikkelen en realiseren van een kwalitatief hoogwaardig en uit financieel-economisch oogpunt aanvaardbaar bedrijvenpark gelegen binnen het rechtsgebied, binnen de door het bevoegd gezag te stellen ruimtelijke en andere publiekrechtelijke randvoorwaarden en met inachtneming van de nader te formuleren sectorale doelstellingen en uitgangspunten.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het bestuur.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 15.307.000 € 15.768.000
Vreemd vermogen begin en eind 2023 € 0 € 0
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 10.342.000 € 309.000
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 0 € 0
De betrokkenen participeren risicodragend in de realisatie van het plan. Eventuele verliezen of winsten worden gelijkelijk door de gemeenten gedragen of over de deelnemende gemeenten verdeeld. Actuele grondexploitatieberekeningen tonen aan dat exploitatie sluitend is. Er wordt geen voorziening voor negatieve exploitatie nodig geacht.
Ontwikkelingen: Van de uitgeefbare grond (69 ha) zijn nagenoeg alle kavels verkocht (94% medio 2022). Drie kavels zijn gereserveerd. De planning voor uitgifte in 2022 is 7,9 ha. In 2022 vindt de eerste winstuitkering aan de deelnemende gemeenten plaats. Eind 2022 wordt een besluit genomen over de liquidatie van de Gemeenschappelijke regeling.
In het Woonbos zijn medio 2022 alle kavels verkocht en geleverd.
Risico’s: Het belangrijkste risico was vertraging in de gronduitgifte. Aangezien alle kavels zijn verkocht of gereserveerd is dit risico niet meer aan de orde. Mogelijk leidt de huidige netcongestie wel nog tot vertraging in de verkoop. De gevolgen van deze netcongestie en hoelang dit probleem blijft is op dit moment nog niet bekend.

Samenwerking Kempengemeenten

Naam: Samenwerking Kempengemeenten (SK)
Vestigingsplaats: Reusel
Openbaar belang: De SK behartigt de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen van de deelnemers op de gebieden van: informatie en communicatie technologie (SSC); Werk inkomen en zorg (ISD), Personeelszaken (P&O), Jeugdhulp en Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht (VTH).
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen en dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Overhead, Sociaal domein en VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 0 € 0
Vreemd vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 € 0
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 5.359.000 € 5.350.000
Ontwikkelingen: Samenwerking Kempengemeenten is de afgelopen jaren flink gegroeid. Door deze ontwikkelingen is de organisatie van de Samenwerking Kempengemeenten zo groot geworden dat het bestuur van mening is dat opnieuw gekeken moest worden naar de organisatie en aansturing van onze samenwerking. De gemeentesecretarissen zijn in 2019 aan de slag gegaan met het tegen het licht houden van de organisatie van deze samenwerking. Doelstelling was het realiseren van een versterking om daarmee een fundament te leggen voor de toekomst van de samenwerking in de Kempen. Daartoe is het project "Opnieuw Verbinden" opgestart. De daaruit voortvloeiende wijzigingen in de organisaties van de SK en de deelnemende gemeenten treden per 1 januari 2023 in werking.
Risico’s: Besloten is om in het verband van de SK geen eigen vermogen te vormen of aan te houden. Dit impliceert dat de SK niet kan beschikken over weerstandscapaciteit bij onvoorziene omstandigheden. In voorkomende gevallen zal dan teruggevallen moeten worden op de deelnemende gemeenten, conform de overeengekomen regeling Samenwerking Kempengemeenten.

Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

Naam: Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)
Vestigingsplaats: Eindhoven (samenwerking 21 regiogemeenten en provincie)
Openbaar belang: Vanaf 2013 voert de ODZOB werkzaamheden uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast worden er specialistische (advies)taken uitgevoerd. De ODZOB werkt samen met de deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling en met andere organisaties op het gebied van de fysieke leefomgeving. Gezamenlijk verbeteren we de kwaliteit van de fysieke leefomgeving: veiliger, gezonder en minder overlast.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
Relatie taakveld: Veiligheid en VHROSV
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 1.320.000 € 1.487.000
Vreemd vermogen begin en eind 2023 € 8.471.000 € 8.321.000
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 € 0
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 472.000 € 522.000
Ontwikkelingen: Deze staan verwoord in de ODZOB-begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Als een van de belangrijkste ontwikkelingen wordt de invoering van de Omgevingswet genoemd. Deze algehele stelselherziening voor wet- en regelgeving maakt dat er aanpassingen nodig zijn in werkwijzen, cultuur, instrumentarium en ICT-systemen. Dit gaat gepaard met investeringen in de organisatie om ervoor te zorgen dat het takenpakket, dat uit de Omgevingswet voortvloeit, kan worden uitgevoerd. Ook zal de taakuitvoering van de ODZOB worden beïnvloed door de veranderingen en innovaties die samenhangen met het (landelijke) transitieproces naar toekomstbestendige veehouderij. Daarnaast worden een aantal ontwikkelingen genoemd die de positie van de ODZOB en de realiteit met deelnemers gaat beïnvloeden. Zo zal, met het aantreden van een nieuw bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen, de ODZOB-koers opnieuw moeten worden bepaald. En op 1 juli 2022 treedt een nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen in werking, waardoor de huidige gemeenschappelijke regeling moet worden aangepast aan de nieuwe bepalingen.
Risico’s: De belangrijkste risico’s zijn:
- mogelijk uitstel omgevingswet;
- uitval systemen en ransomware;
- kostenontwikkeling ICT voorzieningen;
- niet kunnen beschikken over voldoende en gekwalificeerd personeel.

Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (BIZOB)

Naam: BIZOB
Vestigingsplaats: Oirschot
Openbaar belang: Het ondersteunen van de deelnemende gemeenten en aangesloten organisaties bij het uitvoeren van diverse inkoopacties voor het behalen van voordelen op zowel financieel, kwalitatief als procesmatig gebied.
Bestuurlijk belang: Het verzorgingsgebied wordt ingedeeld in 5 clusters (cluster 1: “BOV en De Kempen”, cluster 2: “A2 gemeenten en Dommelregio”, cluster 3: “Peelgemeenten”, cluster 4: “Noordoost” en cluster 5: “Overig”). De gemeente Bladel maakt deel uit van het cluster BOV (Best, Oirschot en Veldhoven) en De Kempen. Per cluster worden twee bestuurders gekozen m.u.v. cluster 5 “Overig” (bijv. VRBZO). Daarnaast worden twee secretarissen toegevoegd aan het bestuur en is de voorzitter van het bestuur een burgemeester. Tevens neemt één bestuurder van de gemeente Bladel zitting in de Vergadering van Aangeslotenen.
Relatie taakveld: Overhead
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 0 0
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 140.000 € 144.000
De gemeentelijke bijdrage 2023 is na aftrek van het behaalde resultaat door Bizob in 2022. De gemeente neemt op jaarbasis 210 dagen af van de Stichting. Betaling gebeurt tegen een voorcalculatorisch door het bestuur bepaalde vergoeding.
Ontwikkelingen: In 2023 blijven we u vakkundig begeleiden binnen uw inkoop- en contractmanagementprocessen en zullen we onze dienstverlening verder optimaliseren. Concreet zijn er vier actiepunten geformuleerd waar in 2023 extra aandacht naartoe gaat
- Inkoopadvies en -begeleiding: MVI Expert: Bizob signaleert de afgelopen jaren een verschuiving van proces georiënteerde diensten met de nadruk op rechtmatigheid, naar een product en markt georiënteerde dienstverlening met de nadruk op doelmatigheid. Reeds gerealiseerde ontwikkelingen die hiermee verbandhouden zijn de vorming van het Expertisecentrum Bizob (ECB), instellen van taskforces en het indelen naar expertise gebieden in de domein Openbare ruimte, Bedrijfsvoering, ICT en sociaal, van onze inkopers. In 2023 leggen we de nadruk op het verstevigen van kennis op het gebied van Maatschappelijk verantwoord inkopen. Door de functie “MVI expert publieke inkoop” centraal te positioneren binnen het ECB willen we een brug slaan tussen het ambitieniveau van uw organisatie en de concrete uitwerking in aanbestedingen. De MVI Expert publieke inkoop wordt doelgericht ingezet op aanbesteding waarin veel impact gemaakt kan worden.
- Contractmanagement: Doelgericht en verbreding: Naar aanleiding van de decentralisaties in het Sociaal domein in 2015 is de dienstverlening rondom contractbeheer, contractmanagement en leveranciersmanagement in een stroomversnelling geraakt. Deze diensten hebben zich op verzoek van onze partners verbreed naar centraal contractmanagement voor gezamenlijke contracten en opzetten en uitvoeren van contractmanagementprocessen voor individuele organisaties. In 2023 verwachten wij de contractmanagement dienstverlening in het sociaal domein samen met onze partners verder te kunnen verdiepen. Hiermee wordt de dienstverlening meer doelgericht op vooraf onderkende risicogebieden. Verder haken we in op de verzoeken om de contractmanagement diensten te verbreden naar meerjarige overeenkomsten binnen de domeinen ICT, bedrijfsvoering en openbare ruimte.
- Interne inkoopfunctie: Doorontwikkeling van uw eigen organisatie: Bizob ondersteunt u graag bij het verbeteren van uw eigen inkoopfunctie. Met enige regelmatig krijgen we verzoeken om verbeterprogramma’s te ontwikkelen en te implementeren. Op basis van modellen vanuit de wetenschap houden we onderzoek naar de stand van zaken op het gebied van inkoop-/ en contractmanagement in uw organisatie. Dit geeft een goed beeld vanuit waar we uw inkoopfunctie samen naar een hoger niveau tillen.
- Training en opleiding: Cursussen voor uw medewerkers: Als expertisecentrum en kennisinstituut voor publieke inkoop is het voor Bizob een prioriteit om te blijven investeren in training en opleiding. Verschillende (interne) opleidingen en trainingen, deelname aan een breed scala van inkoop gerelateerde congressen en het collectieve Nevi lidmaatschap dragen bij aan het kennisniveau van onze inkopers. Deze kennis komt via onze medewerkers ook bij uw organisatie binnen. Om kennis nog beter met u te kunnen delen heeft Bizob gewerkt aan een trainingsprogramma voor uw organisatie. In 2023 kunnen medewerkers van onze partners deelnemen aan incompany trainingen. Daarmee krijgen uw medewerkers de basis uitgangspunten en generieke inkoopactiviteiten onder de knie. Dit verstrekt de kwaliteit van de inkoopactiviteiten die uw organisatie uitvoert en legt een goede basis voor samenwerking bij specialistische complexe activiteiten die worden begeleidt door de inkoopprofessionals van Bizob.
Risico’s De aangesloten gemeenten zijn aansprakelijk voor eventuele exploitatie tekorten.

Stichting Huis van de Brabantse Kempen

Naam Stichting Huis van de Brabantse Kempen
Vestigingsplaats: Hapert
Openbaar belang: Het Huis van de Brabantse Kempen vervult al vele jaren met veel succes een stimulerende rol in de ontwikkeling van de Kempen als vitale regio. De Stichting is een professionele non profit organisatie die, op basis van een gezamenlijke ambitie van Ondernemers, Overheid en Onderwijs programma’s en projecten organiseert en initiatief neemt om te leren, ontmoeten en te innoveren. Het Huis vormt een belangrijke schakel tussen de triple helix samenwerking in de Kempen, de samenwerking in de Brainportregio, èn de samenwerking met partners over de landsgrenzen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Economie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 € 206.000 nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2023 € 103.000 nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 € 0 nnb
Gemeentelijke bijdrage 2022 / 2023 € 31.000 € 31.000
Gemeentelijke bijdrage bedraagt € 1,50 per inwoner.
Ontwikkelingen: Het bestuur van de stichting Huis van de Brabantse Kempen heeft in 2022 aangegeven dat er een onvoldoende solide basis is om de werkzaamheden verder voort te zetten binnen de stichting en op basis daarvan heeft het bestuur besloten de stichting op te heffen. In de tweede helft van 2022 wordt de opheffing van de stichting gerealiseerd. De programma's die uitgevoerd werden binnen de stichting hebben echter nog voldoende belang en urgentie om voortgezet te worden. Bekeken wordt daarom in deze tweede helft van 2022 op welke manier een doorstart kan plaatsvinden. De afgelopen jaren zijn diverse gezamenlijke projecten gerealiseerd. De samenwerking loopt echter al langere tijd stroef. Er zijn verschillende pogingen gedaan om de samenwerking op een andere wijze vorm te geven. Eind april 2022 heeft het bestuur van stichting Huis van de Brabantse Kempen besloten de stichting te liquideren. Komende tijd wordt bestuurlijk bekeken óf en vervolgens in welke vorm de samenwerking een vervolg kan krijgen. Daarnaast worden lopende projecten en dossiers overgedragen aan betrokken partners.
Risico’s: De 'liquidatie' van de stichting is nog niet afgerond. Hierdoor is nog niet duidelijk wat er gebeurt met het eigen vermogen, waarvan een gedeelte ook door de gemeente Bladel in de loop der tijd is ingebracht.
Beoordeeld wordt of de werkzaamheden van het Huis van de Brabantse Kempen op een andere manier wordt voortgezet. De financiële gevolgen van een dergelijke doorstart in het geheel en voor de gemeente Bladel zijn daarom ook nog niet bekend.

Privaatrechtelijke verbondenheden

Voor een algemene toelichting van de risico’s betreffende verbonden partijen wordt verwezen naar paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Naam: NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
Vestigingsplaats: ’s-Gravenhage
Openbaar belang: BNG is de bank van en voor overheden en voor instellingen met een maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Ze verstrekt kredieten tegen lage tarieven aan of onder garantie van Nederlandse overheden. De klanten zijn overwegend overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en openbaar nut. Onze gemeente neemt deel in het aandelenkapitaal van de BNG vanwege dit maatschappelijke belang en dus niet primair uit een oogpunt van geldbelegging. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (62.790 aandelen)
Relatie taakveld: Algemene dekkingsmiddelen
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
Resultaat 2021 / 2022 € 163 mln. € 344 mln.
Dividend uitkering 2021 / 2022 € 80.000 € 169.000
Ontwikkelingen: Wij verwachten dat gedurende het begrotingsjaar zich geen veranderingen voordoen in de belangen van aandeelhouders in BNG Bank. De BNG wordt door beleggers onverminderd als één van de veiligste banken ter wereld beschouwd.
Risico’s: Het uit te keren dividend.

NV Brabant Water

Naam: NV Brabant Water
Vestigingsplaats: ’s-Hertogenbosch
Openbaar belang: De uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening en het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
Door de fusie van de NV WOB en de NV Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant in Brabant Water NV per 1 januari 2002 heeft de gemeente Bladel 17.706 nieuwe aandelen verkregen met een nominale waarde van € 0,10 per aandeel.
Bestuurlijk belang: De gemeente is aandeelhouder (17.706 aandelen)
Relatie taakveld: Economische zaken
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
Resultaat 2020 / 2021 € 17 mln. € 15 mln.
Dividend uitkering 2020 / 2021 € 0 € 0
Er hebben zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in Brabant Water heeft.
Ontwikkelingen: Brabant Water is bezig met het ontwikkelen van een “distributienet van de toekomst”. Het vervangingsvraagstuk van het leidingnetwerk is complex. Brabant Water anticipeert hierop door een wenssituatie te schetsen van het watertransport in 2030. Jaarlijks wordt een vervangingsprogramma van het leidingnetwerk opgesteld. Door vooruit te kijken naar 2030 en gebruik te maken van nieuwe technologieën probeert Brabant Water de vervangingspiek vanaf 2040 te verkleinen.
Risico’s: Nihil, omdat de levering en distributie verzorgd wordt door monopolistische bedrijven, waarvan de aandelen in handen zijn van de provinciale en gemeentelijke overheid.

Coöperatieve Bosgroep Zuid Nederland U.A.

Naam: Coöperatie Bosgroep Zuid Nederland U.A.
Vestigingsplaats: Heeze
Openbaar belang: De Bosgroep ondersteunt de leden op diverse manieren bij de doelmatige ontwikkeling, inrichting en beheer van hun bos- en natuurterreinen.
Bestuurlijk belang: De gemeente is vertegenwoordigd in de algemene leden vergadering.
Relatie taakveld: Sport, cultuur en recreatie
Financieel belang: Eigen vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
Vreemd vermogen begin en eind 2023 nnb nnb
(Voorlopig) geraamd resultaat 2022 / 2023 nnb nnb
Gemeentelijke beheerbijdrage 2022 / 2023 € 4.000 € 4.000
De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst. In artikel 4 van de statuten is geregeld dat elke aansprakelijkheid van de leden voor een tekort van de coöperatie is uitgesloten.
Ontwikkelingen: De te ontvangen SNL-subsidie wordt na 2022 niet meer doorbetaald aan de Bosgroep gelet op de geprognosticeerde omvang van het positieve beheersaldo van de gemeente Bladel binnen de Bosgroep. De coöperatie heeft niet tot doel het maken van winst.
Risico’s: Er zijn geen risico’s bekend.