6.2 Overzicht geraamde baten en lasten op hoofdtaakniveau

Overzicht geraamde baten en lasten

De aansluiting op de financiële gegevens per programma en een onderbouwing daarvan zijn ondergebracht in de financiële begroting. Dit hoofdstuk bevat een totaaloverzicht van de lasten en baten van alle programma's. Overhead en de algemene dekkingsmiddelen worden afzonderlijk weergegeven. Daarnaast zijn voor extra inzicht in de financiële positie de baten en lasten per programma geschoond van de beoogde verrekeningen met reserves. De verrekeningen met reserves maken formeel geen onderdeel uit van de begroting van lasten en baten. Voor reserves geldt dat onttrekkingen evenals de stortingen via de resultaatbestemming lopen.

 

In het overzicht van baten en lasten wordt aangegeven wat per jaar de lasten, baten en mutaties reserves zijn. Die baten en lasten zijn ingedeeld naar programma’s, overhead en algemene dekkingsmiddelen. Dit leidt tot een voordelig resultaat van € 1.991.000,- in 2023. Dit is het saldo van de mutaties tussen de begroting van baten en lasten. In de begroting hebben daarnaast reeds tot een bedrag van per saldo in 2023 € 596.000,- mutaties in reserves plaatsgevonden. Het geraamd positief resultaat bedraagt dan € 2.587.000,-(waarvan incidenteel nadeel  € 150.000,- en € 2.737.000,- structureel voordeel). De begrotingsresultaten worden verrekend met de algemene reserve. De jaren 2021 – 2026 geven dan het navolgende beeld:

Programma's Jaarrekening 2021 Gewijzigde begroting 2022 Begroting 2023 Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo saldo 2024 saldo 2025 saldo 2026
0. Bestuur en ondersteuning -1.638 547 -1.091 -2.186 621 -1.565 -2.196 507 -1.689 -1.688 -1.683 -1.683
1. Veiligheid -1.865 201 -1.664 -1.987 171 -1.816 -1.987 89 -1.898 -1.854 -1.837 -1.747
2. Verkeer en vervoer -2.560 305 -2.255 -2.911 184 -2.727 -2.943 76 -2.867 -2.997 -3.111 -3.244
3. Economie -636 1.203 567 -787 2.346 1.559 -635 1.408 773 802 802 802
4. Onderwijs -4.502 2.132 -2.370 -4.553 1.470 -3.083 -2.337 175 -2.162 -2.193 -2.216 -2.127
5. Sport, cultuur en recreatie -4.335 796 -3.539 -5.391 924 -4.467 -4.609 642 -3.967 -4.226 -3.987 -3.919
6. Sociaal domein -23.021 4.034 -18.987 -24.485 3.126 -21.359 -23.043 2.647 -20.396 -21.081 -20.829 -20.833
7. Volksgezondheid en milieu -6.497 4.828 -1.669 -6.984 4.651 -2.333 -6.137 4.297 -1.840 -1.707 -1.722 -1.273
8. VHROSV -2.829 2.346 -483 -5.649 4.473 -1.176 -4.892 4.989 97 478 -291 -1.229
Subtotaal (excl.overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien) -47.883 16.392 -31.491 -54.933 17.966 -36.967 -48.779 14.830 -33.949 -34.466 -34.874 -35.253
Algemene dekkingsmiddelen
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is:
- Uitvoering wet WOZ woningen -324 -324 -165 -165 -165 -165 -165 -165 -165
- Uitvoering wet WOZ niet woningen -2 -2 -26 -26 -26 -26 -26 -26 -26
- OZB woningen -10 10 -12 4 -8 -12 3 -9 -8 -8 -9
- OZB niet-woningen -4 4 -7 3 -4 -7 3 -4 -3 -3 -3
- Baten heffing en invordering OZB woningen 2.484 2.484 2.606 2.606 2.688 2.688 2.738 2.782 2.802
- Baten heffing en invordering OZB niet-woningen 1.972 1.972 2.159 2.159 2.156 2.156 2.169 2.182 2.196
- Algemene uitkeringen -5 34.563 34.558 -5 37.564 37.559 -5 37.411 37.406 38.120 38.781 36.284
Dividend -2 114 112 -1 143 142 -1 169 168 168 168 168
Saldo van de financieringsfunctie -331 453 122 -463 399 -64 -286 344 58 33 28 43
Overige algemene dekkingsmiddelen 99 99 102 102 154 154 157 154 145
Vennootschapsbelasting 132 132 -211 -211 -14 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -546 39.699 39.153 -890 42.980 42.090 -516 42.928 42.412 43.169 43.879 41.421
Overhead en ondersteuning -5.239 253 -4.986 -6.011 235 -5.776 -6.087 194 -5.893 -5.865 -5.910 -5.881
Onvoorzien en stelposten 46 46 -66 -66 -579 -579 -589 -636 -722
Saldo van baten en lasten -53.668 56.390 2.722 -61.900 61.181 -719 -55.961 57.952 1.991 2.249 2.459 -435
Reserves
Bestuur en ondersteuning -1.300 3.048 1.748 -1.418 4.810 3.392 -10.449 11.045 596 -209 549 1.042
Geraamd resultaat -54.968 59.438 4.470 -63.318 65.991 2.673 -66.410 68.997 2.587 2.040 3.008 607
waarvan incidentele baten en lasten -1.122 -150 -133 -153 33
waarvan structurele baten en lasten 3.795 2.737 2.173 3.161 574
(- = nadeel en + = voordeel)