Bijlagen

1. Overzicht geraamde baten en lasten per (hoofd-)taakveld

Onderstaand worden de baten en lasten verdeeld over de voorgeschreven taakvelden.

(hoofd)taakvelden Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
bedragen x € 1.000,- l-2021 b-2021 l-2022 b-2022 l-2023 b-2023 l-2024 b-2024 l-2025 b-2025 l-2026 b-2026
0.1 Bestuur -1.132 63 -1.502 103 -1.564 77 -1.564 77 -1.481 -1.481
0.10 Mutaties reserves -1.300 3.048 -1.418 4.810 -10.449 11.045 -3.527 3.318 -2.093 2.642 -195 1.237
0.2 Burgerzaken -411 247 -550 229 -535 221 -535 221 -535 221 -535 221
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -94 231 -134 278 -97 197 -97 197 -97 197 -97 197
Totaal bestuur en ondersteuning -2.937 3.589 -3.604 5.420 -12.645 11.540 -5.723 3.813 -4.206 3.060 -2.308 1.655
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -1.336 74 -1.373 76 -1.420 76 -1.413 76 -1.396 76 -1.398 76
1.2 Openbare orde en veiligheid -529 126 -614 95 -567 13 -530 13 -530 13 -438 13
Totaal veiligheid -1.865 200 -1.987 171 -1.987 89 -1.943 89 -1.926 89 -1.836 89
2.1 Verkeer en vervoer -2.556 301 -2.851 180 -2.883 71 -3.013 71 -3.127 71 -3.259 71
2.2 Parkeren -4 4 -9 4 -9 4 -9 4 -9 4 -9 4
2.5 Openbaar vervoer -51 -51 -51 -51 -51
Totaal verkeer en vervoer -2.560 305 -2.911 184 -2.943 75 -3.073 75 -3.187 75 -3.319 75
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 6 11 11 11 11 11
3.1 Economische ontwikkeling -367 15 -389 14 -353 -325 -325 -325
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -27 23 -47 953 -1 -1 -1 -1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -77 77 -80 76 -79 75 -79 75 -79 75 -79 75
3.4 Economische promotie -149 1.082 -250 1.284 -181 1.314 -181 1.314 -181 1.314 -181 1.314
Totaal economie -620 1.203 -766 2.338 -614 1.400 -586 1.400 -586 1.400 -586 1.400
4.2 Onderwijshuisvesting -3.084 1.181 -3.831 1.246 -1.823 149 -1.716 12 -1.739 12 -1.651 12
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -1.419 951 -722 224 -515 26 -512 24 -512 24 -512 24
Totaal onderwijs -4.503 2.132 -4.553 1.470 -2.338 175 -2.228 36 -2.251 36 -2.163 36
3.4 Economische promotie -17 7 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19 -20 19
5.1 Sportbeleid en activering -388 87 -314 20 -410 -676 -1.058 532 -1.058 532
5.2 Sportaccommodaties -1.292 499 -1.658 464 -1.475 467 -1.466 467 -1.451 467 -1.396 467
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -257 11 -505 11 -288 11 -288 11 -288 11 -289 11
5.4 Musea -8 -8 -8 -8 -8 -8
5.5 Cultureel erfgoed -56 11 -94 9 -67 9 -69 9 -72 9 -74 9
5.6 Media -575 105 -571 105 -574 105 -573 102 -498 102 -498 102
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -1.761 83 -2.240 315 -1.787 50 -1.786 50 -1.783 50 -1.767 50
Totaal sport, cultuur en recreatie -4.354 803 -5.410 943 -4.629 661 -4.886 658 -5.178 1.190 -5.110 1.190
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -3.077 207 -4.359 319 -3.773 149 -4.622 149 -4.573 149 -4.581 149
6.2 Wijkteams -1.073 38 -1.226 39 -1.192 39 -1.145 39 -1.097 39 -1.097 39
6.3 Inkomensregelingen -5.368 3.588 -4.877 2.642 -4.168 2.308 -4.207 2.361 -4.203 2.361 -4.205 2.361
6.4 Begeleide participatie -4.972 11 -5.272 -14 -5.346 12 -5.263 12 -5.110 12 -5.108 12
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -591 -604 -654 -654 -654 -654
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -4.475 140 -4.802 140 -4.819 140 -4.802 140 -4.805 140 -4.800 140
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -3.135 -2.991 -2.803 -2.801 -2.801 -2.801
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -330 51 -353 -288 -288 -288 -288
Totaal sociaal domein -23.021 4.035 -24.484 3.126 -23.043 2.648 -23.782 2.701 -23.531 2.701 -23.534 2.701
7.1 Volksgezondheid -810 51 -881 20 -916 -929 -946 -863
7.2 Riolering -2.015 2.209 -1.884 2.081 -1.966 2.165 -2.031 2.231 -2.092 2.294 -2.142 2.344
7.3 Afval -2.109 2.423 -1.864 2.216 -1.752 2.083 -1.752 2.082 -1.745 2.076 -1.745 2.076
7.4 Milieubeheer -1.564 146 -2.355 333 -1.504 50 -1.359 50 -1.359 50 -993 50
Totaal volksgezondheid en milieu -6.498 4.829 -6.984 4.650 -6.138 4.298 -6.071 4.363 -6.142 4.420 -5.743 4.470
8.1 Ruimtelijke ordening -1.155 186 -1.110 188 -1.104 200 -1.100 200 -1.105 200 -1.099 200
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -771 1.090 -3.051 2.751 -1.810 3.031 -679 2.310 -2.054 2.918 -616 536
8.3 Wonen en bouwen -903 1.069 -1.487 1.535 -1.977 1.758 -946 694 -945 694 -945 694
Totaal VHROSV -2.829 2.345 -5.648 4.474 -4.891 4.989 -2.725 3.204 -4.104 3.812 -2.660 1.430
0.4 Overhead -5.239 253 -6.011 235 -6.087 194 -6.059 194 -6.104 194 -6.075 194
Totaal overhead -5.239 253 -6.011 235 -6.087 194 -6.059 194 -6.104 194 -6.075 194
0.5 Treasury -333 666 -464 644 -287 667 -267 625 -233 583 -203 559
0.61 OZB woningen -334 2.494 -177 2.610 -177 2.691 -177 2.742 -177 2.787 -177 2.805
0.62 OZB niet-woningen -7 1.976 -33 2.163 -33 2.160 -33 2.173 -33 2.185 -33 2.199
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds -5 34.563 -5 37.564 -5 37.411 -5 38.126 -5 38.786 -5 36.289
0.8 Overige baten en lasten 46 -66 -579 -589 -636 -722
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 132 -211 -14 -14 -14 -14
Totaal algemene dekkingsmiddelen -547 39.745 -956 42.981 -1.095 42.929 -1.085 43.666 -1.098 44.341 -1.154 41.852
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten -4.468 -2.673 -2.588 -2.040 -3.008 -607
Totaal resultaat -4.468 -2.673 -2.588 -2.040 -3.008 -607
Totaal generaal -59.441 59.439 -65.987 65.992 -68.998 68.998 -60.201 60.199 -61.321 61.318 -55.095 55.092
-2 5 -2 -3 -3

2. Meerjarenprogramma 2022-2026

nr A/B Omschrijving i/s 2022-i 2023-i 2024-i 2025-i 2026-i 2022 2023 2024 2025 2026
10 A Bestuur en ondersteuning -
Actualiseren leges burgerzaken s -8.286 -8.286 -8.286 -8.286
B Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i 940.800
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i 670.307
Algemene reserve: dekking dotatie reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i 1.251.300 944.320
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Den Herd i -940.800
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie MFA Hapert i -1.251.300 -944.320
Algemene reserve: toevoeging latende opbrengst locatie Praktijkschool i -670.307
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt i -1.611.107
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Den Herd) s 44.583 44.305 44.027
Reserve kapitaallasten gemeenschapshuis aan de Markt (opbrengst locatie Praktijkschool) s 31.765 31.566 31.368
Reserve kapitaallasten investeringen dekking uitgaven MFA Hapert s 58.961 58.605 102.745 102.119
Reserve kapitaallasten investeringen locatie MFA Hapert i -1.251.300 -944.320
Totaal 10 -1.200.625 -1.484.440 -773.990 169.228
20 A Overhead en ondersteuning organisatie -
Energiebesparende maatregelen gemeentehuis s -431.000 -15.983 -31.750
Renovatie dak gemeentehuis s -25.000 -594 -1.180
Vervanging installaties gemeentehuis s -91.000 -3.375 -6.704
Totaal 20 -547.000 -19.952 -39.634
40 A Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien -
Algemene uitkering jeugdzorg 2022 t/m 2025 s 902.000 831.000 573.000
Totaal 40 902.000 831.000 573.000
110 A Veiligheid -
Actualiseren leges bijzondere wetten s -3.210 -3.210 -3.210 -3.210
Renovatie dak brandweerkazerne Bladel s -25.000 -594 -1.180 -1.173 -1.165
Totaal 110 -25.000 -3.804 -4.390 -4.383 -4.375
120 A Verkeer en vervoer -
Actualiseren leges kabels en leidingen s -3.265 -3.265 -3.265 -3.265
Herinrichting Hofplein Bladel s -300.000 -4.875 -9.694 -9.638 -9.581
Uitvoering verkeersvisie 2023 s -130.000 -1.788 -3.556 -3.536 -3.517
Uitvoering verkeersvisie 2024 s -1.430.000 -19.663 -39.111 -38.896
Uitvoering verkeersvisie 2025 s -1.430.000 -19.663 -39.111
Uitvoering verkeersvisie 2026 s -1.430.000 -19.663
Uitvoering verkeersvisie Bladel regionale pilots s -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2023 s -1.502.396 -20.658 -41.091 -40.865 -40.640
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2024 s -1.502.396 -20.658 -41.091 -40.865
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 s -1.502.396 -20.658 -41.091
Verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2026 s -1.502.396 -20.658
Verkeersvisie Hapert: aanpassing Oude Provincialeweg Hapert s -850.000 -1.300.000 -11.688 -41.123 -58.675 -58.353 -58.030
Vervanging openbare verlichting 2023: armaturen s -58.133 -1.672 -3.321 -3.299 -3.277
Vervanging openbare verlichting 2023: masten s -62.593 -1.017 -2.023 -2.011 -1.999
Vervanging openbare verlichting 2024: armaturen s -58.133 -1.672 -3.321 -3.299
Vervanging openbare verlichting 2024: masten s -62.593 -1.017 -2.023 -2.011
Vervanging openbare verlichting 2025: armaturen s -58.133 -1.672 -3.321
Vervanging openbare verlichting 2025: masten s -62.593 -1.017 -2.023
Vervanging openbare verlichting 2026: armaturen s -58.133 -1.672
Vervanging openbare verlichting 2026: masten s -62.593 -1.017
B Herstructurering Koolbogt Bladel s 0 0 0 0
Herstructurering KoolbogtBladel s -1.000.000 -16.250 -32.313 -32.125 -31.938
Infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s -300.000 -4.125 -8.205 -8.160 -8.115 -8.070
Uitvoering herinrichting N284 s -350.000 -300.000 -1.100.000 -1.100.000 -8.313 -23.645 -56.700 -108.425
Verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide (semi-verharding) s -750.000 -17.813 -35.400 -35.175 -34.950 -34.725
Totaal 120 -1.900.000 -4.703.122 -3.353.122 -4.153.122 -4.153.122 -133.625 -242.565 -363.927 -481.412 -617.093
130 A Economie -
B Toeristenbelasting s 30.350 30.350 30.350 30.350
Totaal 130 30.350 30.350 30.350 30.350
140 A Onderwijs -
Totaal 140
150 A Sport, cultuur en recreatie -
Herontwikkeling sportpark Netersel i -25.000 -25.000
Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden s -302.500 -11.218 -22.284 -22.133 -21.982
Kunstgras voetbalveld De Lemelvelden SPUK s 42.350 1.571 3.120 3.099 3.077
LUWA-toren Bladel: renovatie s -50.000 -1.188 -2.360 -2.345
Renovatie sportvelden 2023 s -21.500 -511 -1.015 -1.009 -1.002
Renovatie sportvelden 2024 s -21.500 -511 -1.015 -1.009
Renovatie sportvelden 2025 s -21.500 -511 -1.015
Renovatie sportvelden 2026 s -21.500 -511
Sportpark De Lemelvelden: onderzoek / begeleiding i -25.000 -25.000
Sportpark De Lemelvelden: renovatie gebouw De Witpen s -91.000 -2.162 -4.295 -4.268
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tennis/korfbal s -30.100 -716 -1.421
Sportpark De Lemelvelden: renovatie tribune vv Hapert s -17.200 -408 -812 -807
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie dak VV Bladella s -59.340 -1.410 -2.801 -2.783
Sportpark De Smagtenbocht: renovatie tennispaviljoen s -36.120 -858 -1.704
Sportpark De Smagtenbocht: technische installaties tennispaviljoen s -12.900 -479 -950 -944 -937
Sportpark De Smagtenbocht: ver-/nieuwbouw accommodatie KV Bladella s 0 0 0
Sportpark De Smagtenbocht: ver-/nieuwbouw accommodatie KV Bladella: SPUK s 0 0 0
Uitvoering groenstructuurplan 2023 s -110.000 -2.613 -5.192 -5.159 -5.126
Uitvoering groenstructuurplan 2024 s -110.000 -2.613 -5.192 -5.159
Uitvoering groenstructuurplan 2025 s -110.000 -2.613 -5.192
Uitvoering groenstructuurplan 2026 s -110.000 -2.613
Vervanging toplaag kunstgrasvelden 2023 s -215.000 -7.973 -15.839 -15.731 -15.624
B Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld s -500.000 -18.542 -36.833 -36.583 -36.333 -36.083
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK s 70.000 2.596 5.157 5.122 5.087 5.052
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw s -267.000 -4.339 -8.627 -8.577 -8.527 -8.477
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK s 37.380 608 1.208 1.201 1.194 1.187
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing s -267.000 -6.342 -12.602 -12.522 -12.442 -12.362
Fusie korfbalverenigingen Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK s 37.380 888 1.764 1.753 1.742 1.731
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten bibliotheek s 0 75.785 75.785
Herontwikkeling sportpark Casteren s -363.000 -8.622 -17.134 -17.025 -16.916 -16.807
Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK s 50.820 1.207 2.399 2.383 2.368 2.353
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad s -7.500.000 -10.000.000 -108.863 -362.877 -508.028 -508.028
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: exploitatie subsidie s 0 -225.000 -225.000
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: installaties s -500.000 -11.875 -23.600 -23.450
Multifunctionele accommodatie met binnenzwembad: kostendekkende huur s 531.628 531.478
Totaal 150 -1.201.420 -8.169.550 -10.849.040 -197.720 -131.500 -32.545 -244.753 -489.450 -276.091 -283.042
160 A Sociaal domein -
MFA De Poel Netersel: verduurzaming s -44.000 -1.632 -3.241
MFA D'n Anloop Hoogeloon: verduurzaming s -37.000 -1.372 -2.726
Voormalige gemeentewerf Bladel: renovatie dak s -65.000 -1.544 -3.068 -3.049
B Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten CJG s 0 45.262 45.262
Gemeenschapshuis aan de Markt: huur en servicekosten Kloostertuin s 0 45.438 45.438
Totaal 160 -65.000 -81.000 -1.544 84.629 81.684
170 A Volksgezondheid en milieu -
Formatie-uitbreiding klimaatadaptie s -34.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
Rioolrechten: uitvoering GRP 2023 s 31.038 61.732 61.388 61.045
Rioolrechten: uitvoering GRP 2024 s 31.038 61.732 61.388
Rioolrechten: uitvoering GRP 2025 s 31.038 61.732
Rioolrechten: uitvoering GRP 2026 s 31.038
Uitvoering GRP 2023: klimaatmaatregelen s -532.000 -7.315 -14.550 -14.470 -14.391
Uitvoering GRP 2023: vervanging gemalen s -79.650 -2.290 -4.550 -4.520 -4.490
Uitvoering GRP 2023: vervanging riolering s -1.558.760 -21.433 -42.632 -42.398 -42.164
Uitvoering GRP 2024: klimaatmaatregelen s -532.000 -7.315 -14.550 -14.470
Uitvoering GRP 2024: vervanging gemalen s -79.650 -2.290 -4.550 -4.520
Uitvoering GRP 2024: vervanging riolering s -1.558.760 -21.433 -42.632 -42.398
Uitvoering GRP 2025: klimaatmaatregelen s -532.000 -7.315 -14.550
Uitvoering GRP 2025: vervanging gemalen s -79.650 -2.290 -4.550
Uitvoering GRP 2025: vervanging riolering s -1.558.760 -21.433 -42.632
Uitvoering GRP 2026: klimaatmaatregelen s -532.000 -7.315
Uitvoering GRP 2026: vervanging gemalen s -79.650 -2.290
Uitvoering GRP 2026: vervanging riolering s -1.558.760 -21.433
Totaal 170 -2.170.410 -2.170.410 -2.170.410 -2.170.410 -34.000 -68.000 -68.000 -68.000 -68.000
180 A Ruimtelijke ontwikkeling en beheer -
Actualiseren leges omgevingsvergunningen s 383.964 190 190 190
Anticiperende verwervingen s -2.000.000 -7.500 -15.000 -15.000 -15.000
Startersleningen s -375.000 -1.407 -2.813 -2.813 -2.813
B Ontwikkeling locatie Den Herd i 940.800
Ontwikkeling locatie MFA Hapert i 1.251.300 944.320
Ontwikkeling locatie Praktijkschool i 670.307
Totaal 180 -2.375.000 1.626.358 1.593.484 926.697 -17.623
Eindtotaal -3.101.420 -17.443.082 -16.437.572 -7.149.252 -6.455.032 -200.170 -103.039 114.083 248.849 -175.505

3. Prognose verloop algemene reserve

Hieronder brengen we de prognose van het verloop van de algemene reserve in beeld.

prognose verloop omvang algemene reserve (bedragen x € 1,-) 2022 2023 2024 2025 2026
geraamde stand algemene reserve begin 10.276.000 15.075.000 9.880.000 11.668.000 14.326.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
afsluitingen grondexploitaties obv voorzichtige variant 124.000 20.000 98.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv MFA Hapert 1.251.000 944.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd 941.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool 670.000
voordelig resultaat 2021 KBP 925.000
vrijval surplus reserve grondexploitatie 120.000
exploitatiesaldo 2021 4.468.000
geraamde exploitatieresultaten 2.673.000 2.587.000 2.039.000 3.009.000 607.000
verminderingen:
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt -7.393.000
aanvulling dekkingsreserve tbv MFA Hapert: locatie Het Palet/Den Tref -1.251.000 -944.000
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt: locatie Den Herd -941.000
aanvulling dekkingsreserve tbv gemeenschapshuis aan de Markt: locatie praktijkschool -670.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt -254.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren -395.000 -350.000 -350.000 -350.000
budgetoverhevelingen 2021 -1.102.000
afwaardering boekwaarde Den Tref / Den Herd -83.000 -59.000
opvang Oekrainers -150.000
afwaardering Egyptische Poort -493.000
eenmalige lasten MFA Hapert: verhuis- en schoonmaakkosten -56.000
eenmalige lasten: sloop / boekwaarde Het Palet Hapert -714.000
Sloopkosten Den Tref -264.000
geraamde stand algemene reserve eind 15.075.000 9.880.000 11.667.000 14.327.000 14.933.000

4. Subsidiejaarprogramma welzijn 2023

Hieronder wordt het subsidiejaarprogramma welzijn  2023 weergegeven (bedragen x € 1,-):

Omschrijving Gesubsidieerde instelling Jaarpro- Mutaties Jaarpro- Mutaties 2023 Raming Mutaties Mutaties Mutaties Mutaties
gramma 2022 gramma 2023 begroting
2022 (NJN) 2023 2023 2023 2024 2025 2026
Bestuursapparaat Dorpsblad Caskra 1.091 1.091 1.091
‘t Hoogeloontje 2.380 2.380 2.380
Van Aalsten tot Goor 991 991 991
4.462 4.462 4.462
Gemeensch. lasten/baten onderwijs Muzikale basisvorming in onderwijs 30.000 30.000 30.000
30.000 30.000 30.000
Openbare Bibliotheken Bibliotheek De Kempen 469.050 498.526 469.050 29.476 29.476 29.476 29.476
469.050 498.526 469.050 29.476 29.476 29.476 29.476
Vorming- en ontwikkelingswerk Individuele subsidies muziek/cultuur 103.000 103.000 103.000
Voedselbank 2.000 2.000 2.000
105.000 -36.222 105.000 105.000
Overige aangelegenheden sport Voetbal Bladella 24.678 24.734 24.678 56 56 56 56
Voetbal Casteren 5.595 5.874 5.595 279 279 279 279
Voetbal Hapert 13.645 13.374 13.645 -271 -271 -271 -271
Voetbal Netersel 6.131 6.131 6.131
Voetbal Hoogeloon 8.428 8.383 8.428 -45 -45 -45 -45
Korfbalvereniging Bladella 4.493 4.493 4.493
Korfbalvereniging KVC 4.945 7.418 4.945 2.473 2.473 2.473 2.473
korfbalvereniging Neca 3.455 3.455 -3.455 -3.455 -3.455 -3.455
Tennis Hellekens Hapert 2.875 3.489 2.875 614 614 614 614
VLTB 4.507 4.061 4.507 -446 -446 -446 -446
Handbal Saturnus 2.652 2.517 2.652 -135 -135 -135 -135
Ponyclub St. Martinus Hapert 1.434 610 1.434 -824 -824 -824 -824
Gym-en turn Avanti 5.047 3.471 5.047 -1.576 -1.576 -1.576 -1.576
Volleybal Bladel 3.609 2.919 3.609 -690 -690 -690 -690
Zwemvereniging Platella 18.959 18.959 18.959
Badminton Bladel-H’loon 1.585 1.585 1.585
Basketbal Bladel 1.861 1.826 1.861 -35 -35 -35 -35
Judo Bladel 1.999 2.310 1.999 311 311 311 311
Het Snelle Wiel 2.485 2.206 2.485 -279 -279 -279 -279
Hockeyclub Eersel 1.649 1.704 1.649 55 55 55 55
Show- en Dansgroep Quality 2.298 2.298 2.298 2.298 2.298
St. Kempen Run 500 500 500 500 500
St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
120.032 121.362 120.032 330 330 330 330
Kunst Harmonie L’Union 18.427 19.362 18.427 935 935 935 935
PUUR Poporkest 6.051 6.306 6.051 255 255 255 255
Muziekvereniging Kunst Adelt 20.799 20.205 20.799 -594 -594 -594 -594
Fanfare Wilhelmina 17.137 18.037 17.137 900 900 900 900
Muziekvereniging St.Willibrordus 11.571 12.113 11.571 542 542 542 542
Show- en drumfanfanfare St. Joris 13.665 13.683 13.665 18 18 18 18
Toneelvereniging Pardoes 1.500 1.500 1.500
Toneelver. St Pancratius 1.500 1.500 1.500
Toneelvereniging De Eenakter 1.000 1.000 1.000
Toneelvereniging Casteren 1.000 1.000 1.000
Streekomroep De Kempen 10.307 10.307 10.307
Blaalse School 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Stimuleringsregeling cultuurinnovatie 4.000 4.000 4.000
106.957 110.013 106.957 3.056 3.056 3.056 3.056
Oudheidkunde/musea Heemkunde Pladella villa 8.000 9.000 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
8.000 9.000 8.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Natuurbescherming Brabants Landschap 200 200 -200 -200 -200 -200
200 200 -200 -200 -200 -200
Volksfeesten Oranjecomité Hoogeloon 446 460 446 14 14 14 14
Oranjecomité Bladel 1.167 1.167 1.167
Dodenherdenking Bladel 650 650 650
Sinterklaasintocht Bladel 935 931 935 -4 -4 -4 -4
Oranjecomité Netersel 376 380 376 4 4 4 4
Sinterklaascomité Netersel 346 347 346 1 1 1 1
Oranjeviering Hapert 749 764 749 15 15 15 15
Oranjecomité Casteren 367 373 367 6 6 6 6
St Nicolaascomité Hapert 641 645 641 4 4 4 4
Sint Nicolaascomité Hoogeloon 395 409 395 14 14 14 14
Sint Nicolaascomité Casteren 319 325 319 6 6 6 6
Comité 4-5 mei Hoogeloon 650 650 650
Kempenoptocht 500 500 500
carnavalswagenbouwers (jeugd) 9.000 -3.845 9.000 9.000
Kerststal Bladel 277 277 277
Kerststal Casteren 277 277 277
Kerststal Hapert 277 277 277
Kerststal Hoogeloon 277 277 277
Kerststal Netersel 277 277 277
17.926 17.986 17.926 60 60 60 60
Speelvoorzieningen Speeltuin Hofstad 2.846 3.000 2.846 154 154 154 154
2.846 3.000 2.846 154 154 154 154
Algemeen maatschappelijk werk Slachtofferhulp 4.036 4.036 4.036
Lumens Groep (AMW) 127.235 131.154 127.235 3.919 3.919 3.919 3.919
131.271 135.190 131.271 3.919 3.919 3.919 3.919
Ouderenbeleid Stichting Cluster Senioren Bladel 1.800 1.800 1.800
Wel!Cordaad 135.882 137.241 135.882 1.359 1.359 1.359 1.359
NAH Zelfhulpgroep 800 800 800
Seniorenvereniging Bladel (inclusief Zomerschool) 20.188 20.312 20.188 124 124 124 124
KBO Casteren 4.146 4.230 4.146 84 84 84 84
KBO Hapert 14.688 14.896 14.688 208 208 208 208
Seniorenvereniging Hoogeloon 7.513 7.737 7.513 224 224 224 224
KBO Netersel 3.894 3.978 3.894 84 84 84 84
Blaalse Pot 860 860 860 860 860
Zorginformatiepunt Casteren 1.100 1.100 1.100
De Goei Kamer 1.200 1.200 1.200
Buurthulp Netersel 1.850 1.850 1.850
Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon 24.540 24.540 24.540
Steunpunt De Kloostertuin Hapert 24.880 24.880 24.880
Stichting Dienstencentrum Bladel 17.500 17.500 17.500
Biljartruimte D’n Opstoot 11.500 11.500 11.500
Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant 1.076 1.076 1.076
272.557 275.500 272.557 2.943 2.943 2.943 2.943
Uitvoering diverse taken ihkv WMO Autisme Informatie Centrum de Kempen 1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
1.200 1.200 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200
Mantelzorgondersteuning MEE ZO Brabant informele zorg 5.735 7.714 5.735 1.979 1.979 1.979 1.979
Mantelzorg/respijt Steunpunt De Kloostertuin 1.300 1.300 1.300
1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
GGzE mantelzorgondersteuning 15.842 16.499 15.842 657 657 657 657
123.166 117.631 5.535 5.535 5.535 5.535
22.877 149.879 140.508 9.371 9.371 9.371 9.371
Overig Gehandicaptenbeleid Zwemvereniging De Dobbers 750 750 750
Nationale Ziekendag 300 300 -300 -300 -300 -300
Platform Gehandicapten Bladel 1.280 1.280 1.280
Reumapatiëntenver. De Kempen 2.587 2.587 2.587
Het Kompas 6.093 6.093 6.093
Zorgboerderij De Hooiberg 41.479 53.100 41.479 11.621 11.621 11.621 11.621
De Hoeksteen 8.650 8.980 8.650 330 330 330 330
61.139 72.790 61.139 11.651 11.651 11.651 11.651
Vluchtelingenwerk Bladel Vluchtelingenwerkgroep Bladel 20.000 20.000 20.000
20.000 20.000 20.000
Gemeenschapshuis Den Herd Den Herd (incl. bijdrage theaterprogramma) 181.075 183.222 181.075 2.147 2.147 2.147 2.147
181.075 183.222 181.075 2.147 2.147 2.147 2.147
MFA Hapert MFA Hapert 127.734 258.088 202.419 55.669 55.669 55.669 55.669
127.734 258.088 202.419 55.669 55.669 55.669 55.669
Gemeenschapshuis Den Tref Den Tref 42.460
42.460
Gemeenschapshuis Den Aonloop D'n Anloôp 87.221 89.114 87.221 1.893 1.893 1.893 1.893
87.221 89.114 87.221 1.893 1.893 1.893 1.893
Gemeenschapshuis Den Aord D'n Aord 96.438 98.500 96.438 2.062 2.062 2.062 2.062
96.438 98.500 96.438 2.062 2.062 2.062 2.062
Gemeenschapshuis De Poel De Poel 54.173 55.390 54.173 1.217 1.217 1.217 1.217
54.173 55.390 54.173 1.217 1.217 1.217 1.217
Jeugd- en jongerenwerk Kindervakantiewerk Hoogeloon 2.048 2.048 2.048
Kindervakantiewerk Casteren 1.366 1.366 1.366
Oewakadoe Hapert 2.519 2.519 2.519
Mezzeveulespeule Bladel 3.974 3.974 3.974
Kindervakantiewerk Netersel 1.257 1.257 1.257
Stichting Jong Nederland Hapert 2.984 2.984 2.984
Scouting Willibrordus 14.795 14.795 14.795
Scouting Jubam Duizel 1.296 1.296 1.296
St. Brood en Spelen 3.500 3.500 3.500
Ijsbaantjes 1.250 1.250 1.250
@7 jongerenruimte Hapert 750 750 750
35.739 35.739 35.739
Basisgezondheidszorg (algemeen) EHBO Bladel 400 400 400
EHBO Hapert 400 400 400
EHBO Hoogeloon/Casteren 1.000 1.000 1.000
AED Werkgroep 6.600 8.100 6.600 1.500 1.500 1.500 1.500
Novadic-Kentron 14.637 15.098 14.637 461 461 461 461
Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost 350 350 350
Veteranen Stichting de Kempen 1.280 1.280 1.280
24.667 26.628 24.667 1.961 1.961 1.961 1.961