4.9 Overhead en ondersteuning organisatie

Overhead en ondersteuning organisatie

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. 

In Bladel staat de mens, onderneming of maatschappelijke instelling centraal. Service en contact vinden wij belangrijk. Onze dienstverlening bestaat uit een gastvrije benadering, heldere communicatie, meedenken en het aanbieden van maatwerkoplossingen.

Wat willen we bereiken?

De gemeentelijke bedrijfsvoering volgt en anticipeert op ontwikkelingen in de maatschappij, door de optimale ondersteuning van het primaire proces. De relatie van bedrijfsvoering met het primaire proces kenmerkt zich als een ‘klant-leverancier'

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Hier onder worden de beleidsindicatoren uit de BBV-basisset gepresenteerd:

Naam Indicator Eenheid B-2022 Eenheid B-2023 Bron
Formatie 2022: 3,92 fte 2023: 3,99 fte per 1.000 inwoners Eigen begroting
Bezetting 2022: 3,86 fte 2023: 3,85 fte per 1.000 inwoners Eigen begroting
Apparaatskosten 2022: € 456,- 2023: € 475,- per inwoner Eigen begroting
Externe inhuur 2022: 3,19% 2023: 6,61% van totale loonsom + totale kosten inhuur externen * Eigen begroting
Overhead 2022: 11,29% 2022: 10,55% van totale lasten (exclusief toevoegingen aan reserves) Eigen begroting
* stijging wordt met name veroorzaakt door extra lasten voor professionele aanpak van overlast gevende groep jeugd

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
A Energiebesparende maatregelen gemeentehuis
A Renovatie dak gemeentehuis
A Vervanging installaties gemeentehuis investeringen budgettaire lasten / baten
totaal lasten overhead
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting op meerjarenprogramma

Gemeentehuis: renovatie dak / vervanging installaties / energiebesparende maatregelen 
De koel- en luchtbehandelings-, warmtapwaterinstallaties en regeltechniek worden vervangen en tevens verduurzaamd (kanalen, leidingen en appendages t.a.v. deze installaties worden geïsoleerd). Conventionele verlichting wordt (op natuurlijke momenten) vervangen door slimme LED verlichting. Drukverhogingsunit, vuilwaterpompen (gemalen) worden vervangen.
Voor de geplande maatregelen van het oudbouw deel, (uitbreiden) zonnepanelen, verduurzaming bouwkundige schil, vervangen zonwering en plaatsen nieuwe luchtbehandelingskasten, worden in 2025 plannen uitgewerkt.

Verbonden partijen (zie paragraaf verbonden partijen)

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• Samenwerking Kempengemeenten
• Stichting Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant (Bizob)

Ontwikkelingen

Kempengemeenten Opnieuw Verbinden
In 2020 is vanuit de directie SK het project “Opnieuw Verbinden van de Kempengemeenten” gestart teneinde deze samenwerking aan te passen aan de huidige tijd en de wensen en eisen die er door voortschrijdend inzicht vanuit de deelnemende organisaties aan worden gesteld. In 2020 en 2021 zijn de veranderplannen opgesteld en ter besluitvorming aan de daartoe bevoegde gremia voorgelegd. De uitvoering en implementatie zijn in 2022 opgestart, zodat de actualisatie van de samenwerking op 1 januari 2023 in werking kan treden.

Wat mag het kosten?

Bedrijfsvoering algemeen
De loonkosten zijn gebaseerd op de begrote formatie, waarbij rekening gehouden wordt met een structurele loonstijging van 1,93% in 2022 en 2,42% in 2023. De gesprekken over een nieuwe CAO voor 2023 en verder met de vakbonden zijn begonnen, waarbij een passende loonontwikkeling gewenst is.  Het kabinet roept andere werkgevers op de lonen te verhogen. De vakbonden roepen het kabinet daarom op om het goede voorbeeld te geven en overheidscao's open te breken. Er is een breed gevoelde noodzaak om waardering voor de medewerk(st)ers financieel tot uiting te laten komen en om te investeren in het imago van de krapte op de arbeidsmarkt. Het is te voorzien dat de ongekend hoge krapte op de arbeidsmarkt tot nog meer capaciteitsdilemma's bij de aanpak van maatschappelijke opgaven en dienstverlening van de gemeente zal leiden. Vacatures zijn moeilijk in te vullen.

Er wordt ook rekening gehouden met het toekennen van eventuele periodieke verhogingen voor de medewerk(st)ers die daarvoor in aanmerking komen. Algemeen worden steeds vaker startende medewerk(st)ers eerst ingehuurd via een detacheringsbureau. Deze invulling van de proeftijd is voor de gemeente prettig omdat geen verplichtingen ontstaan. Het wordt ook steeds meer noodzaak omdat de bureaus de mensen direct van de opleidingen binnenhalen om op deze wijze in te zetten. De kosten zijn als directe kosten toegerekend aan de verschillende programma's, omdat ze volledig gericht waren op de externe klant. Voorts ontvangen we vergoedingen van het KBP (t/m 2022) wegens detacheringswerkzaamheden en facilitaire dienstverleningen.

De vijf Bladelse ouderenbonden hebben hun visie op het gemeentelijk ouderenbeleid aangeboden aan de gemeente. In reactie op dit visiedocument ‘(voorbereiden op) Ouder worden in de gemeente Bladel’, is voor een periode tot en met 2022 een ouderenconsulent Bladel aangesteld. Deze gemeentelijke ouderenconsulent moet de zelfstandig thuiswonende Bladelse ouderen ondersteunen op het gebied van wonen, welzijn, inkomen en zorg. 

We zien een toename in overlast van een specifiek groep jeugd. Dit heeft inmiddels zo’n serieuze vormen aangenomen, dat er een meer professionele aanpak nodig is, om deze jeugd op het rechte pad te houden en te krijgen. Met deze middelen kunnen wij enerzijds een jeugdcoach aanstellen vanuit een welzijnsorganisatie en anderzijds professionele hulp inhuren met expertise in deze problematiek. Momenteel zien we dat de jeugdcoach veel tijd kwijt is aan de specifieke overlastgroep, maar de jeugdcoach is er voor alle jeugd in onze gemeente, niet alleen voor een specifieke groep. Om continuïteit te borgen richting alle jeugd huren we deze via een welzijnsorganisatie in, die hem ook aanstuurt. Daar heeft hij een netwerk van jeugdcoach collega’s in de eigen organisatie, zodat afstemming, uitwisselen van ervaringen en ideeën makkelijker verloopt. Voor de specifiek groep jeugd huren we tot en met 2025 professionele hulp in met ervaring met deze zwaardere problematiek. De kosten verrekenen we met de programma's "Veiligheid" en "Volksgezondheid en milieu".

Alle kosten, die direct toegerekend kunnen worden aan heffingen en leges, komen ten laste van deze producten. Voor indirecte kosten, ook wel overhead genoemd, is dit niet mogelijk. Deze indirecte kosten bestaan onder andere uit kosten voor ICT, huisvesting, inkoop en financiën. Deze kosten begroten we volgens de verslagleggingsvoorschriften (BBV) centraal in programma ‘Overhead en ondersteuning organisatie’. Voor het berekenen van tarieven brengen we een deel van de indirecte kosten ten laste van de tarieven. Dit doen we met een opslag van de overhead als percentage op de directe loonkosten. De grondslagen voor de toerekening van overhead zijn in de "Financiële verordening gemeente Bladel 2021 " vastgelegd. De toerekening van overhead aan de heffingen geschiedt op basis van een opslag met een vast percentage. Het percentage wordt vastgesteld met de formule: (totale kosten overhead / omvang totale personeelslasten inclusief totale kosten overhead) x 100%. Het is een eenvoudige methode om de overhead toe te rekenen aan de doorbelaste directe loonkosten. De toerekening doen we op basis van gemiddelde uurtarieven. Op basis van de cijfers uit de begroting 2023 betekent dit percentage 65% (2022: 65%).

Het centraal moeten begroten en verantwoorden van alle overhead, pakt nadelig uit als normaliter een deel van de overheadkosten ten laste van grote projecten of investeringen gebracht zou kunnen worden. Daarom is het toegestaan de betreffende overheadkosten op indirecte wijze toch aan die investeringen en projecten (grondexploitaties) toe te rekenen.  Daarbij is dezelfde verdeelsleutel als bij de heffingen en tarieven gehanteerd. De overige personeelskosten hebben voornamelijk betrekking op personeel gerelateerde kosten, zoals studiekosten, contributies, schrijf- en kantoorbenodigdheden, verzekeringen, bijdrage aan MRE archief, kosten van Bizob en dergelijke. 

Niet alle ICT-kosten drukken op de begroting van de SSC-samenwerking. De SSC-kosten hebben slechts betrekking op ICT-kosten welke gerangschikt worden onder de noemer van ‘basisdienstverlening’. Deze kosten worden voor alle samenwerkende gemeenten gemaakt. Wij hebben daarnaast behoefte aan een aantal voor Bladel specifieke ICT faciliteiten. Deze faciliteiten zijn dus afgestemd op onze eigen specifieke wensen/behoeften. Omdat dit niet voor iedere gemeente van toepassing is moeten wij hiervoor afzonderlijk betalen.

Een deel van de kosten van het KCC zijn als directe kosten toegerekend aan de betreffende programma's. De stijging van de kosten wordt veroorzaakt door de doorwerking van de geraamde loonmutaties 2023. De kosten van receptie en callcenter hebben betrekking op ondersteuning in het primaire proces en maken daarom onderdeel uit van de overheadkosten.

Voor de incidentele lasten wordt verwezen naar de toelichting in het overzicht in de financiële begroting.

Kempensamenwerking
We werken met de overige Kempengemeenten samen op verschillende beleidsterreinen. De werkzaamheden van de afdelingen Maatschappelijke Dienstverlening (MD) en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) hebben directe relatie met externe klanten. Deze samenwerkingsonderdelen zijn als directe kosten toegerekend aan de verschillende programma's, omdat ze volledig gericht zijn op de externe klant. De werkzaamheden van het SSC hangen daarentegen meer samen met de ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Deze kosten verantwoorden we daarom onder de noemer “overhead”. In het najaar van 2022 moeten we de consequenties van "Opnieuw Verbinden" nog budgettair verwerken in onze meerjarenraming. De werkzaamheden van P&O en VTH zullen dan weer ingevlochten worden in onze organisatie. 

De kosten van deze samenwerkingsonderdelen zijn gebaseerd op de vastgestelde begroting 2023 van de Samenwerking Kempengemeenten. De SK heeft 2020 afgesloten met een voordelig rekeningresultaat en 2021 met een nadelig exploitatieresultaat. Het algemeen bestuur van de SK heeft besloten het voordelig resultaat te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Ons aandeel in het nadelig resultaat is verrekend met de SK.

Facilitair en huisvesting
De interne dienstverlening aan de organisatie is gericht op het efficiënt en effectief laten functioneren van de gemeentelijke organisatie. Dit doen we door het aanbieden van huisvesting en andere facilitaire diensten, het informatiebeheer (post- en archiefzaken) en de bestuurs- en managementondersteuning e.d. Deze uitgaven hebben betrekking op het beheer en onderhoud van het gemeentehuis, zoals energiekosten, schoonmaak, storting onderhoudsvoorziening en inventaris. Vanaf 2025 stijgen de lasten als gevolg van de doorwerking van het meerjarenprogramma.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten de overhead weergegeven:

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
overhead n -5.239 n -6.011 n -6.087 n -6.059 n -6.104 n -6.075
Totaal lasten n -5.239 n -6.011 n -6.087 n -6.059 n -6.104 n -6.075
Baten
overhead v 253 v 235 v 194 v 194 v 194 v 194
Totaal baten v 253 v 235 v 194 v 194 v 194 v 194
Geraamd saldo van baten en lasten n -4.986 n -5.776 n -5.893 n -5.865 n -5.910 n -5.881
(- = nadeel en + = voordeel)