4.4 Onderwijs

Onderwijs

Maatschappelijk effect:

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren en weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Onderwijshuisvesting

Onderwijs- en leerlingzaken

Wat willen we bereiken?

Leerlingenvervoer

Leerplicht

Participatie (o.a. Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB), volwasseneneducatie / laaggeletterdheid, en voorschoolse voorzieningen)

Wat gaan we doen?

Wat weten we nog meer?

Kerngegevens
Onderstaande kerngegevens voor 2021 geven aan dat we het als gemeente goed doen wat betreft verzuim en vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie ten opzichte van zowel onze RMC regio als Nederland. Hieruit kunnen we concluderen dat het momenteel niet nodig is aanvullende acties te ondernemen als gemeente naast het werk dat we hier al voor doen.

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 Bron
Aantal leerplichtige leerlingen - 2.938 2.913 2.870 2.870 CLR
Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen - 0 0 0 0 CLR
Relatief (wettelijk) verzuim - 7 6 2 2 CLR
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie Zo min mogelijk, maximaal 1,6% in 2023-2024 1,60% 1,00% 1,30% 1,10% DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie RMC regio Zuidoost-Brabant Zo min mogelijk, maximaal 1,6% in 2023-2024 1,92% 1,77% 1,66% - DUO
Voortijdig schoolverlaters zonder start-kwalificatie landelijk - 1,90% 2,00% 1,70% - DUO

Prestatie-indicator

Voor het DigiTaalhuis kijken we naar het volgende prestatie-indicator. Aangezien het Digitaalhuis in 2020 is gestart zijn er geen gegevens over eerdere jaren.

Naam Indicator Streefwaarde 2018 2019 2020 2021 Bron
Aantal aangesloten partners bij het DigiTaalhuis* n.t.b. - - 7 7 DigiTaalhuis
* Kernpartners: gemeente Bladel, Bibliotheek de Kempen, Stichting Wel, Stercollege, Stichting lezen en schrijven. Alliantiepartners: KempenPlus, Podium 10,
Kempisch Ondernemers Platform

Meerjarenprogramma

Onderstaand worden de (nieuwe) wensen voor de planperiode 2022-2026 opgesomd en toegelicht.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
B extra lokaal basisschool De Vest -pm -pm -pm -pm
totaal lasten economie
(- = nadeel en + = voordeel)

Toelichting meerjarenprogramma

Basisschool De Vest
In afwachting van nadere onderzoeken gaan we voor de realisatie van een noodzakelijke extra klaslokaal van basisschool De Vest uit van een pm-raming.

Verbonden partijen

De navolgende verbonden partijen worden betrokken bij het realiseren van de geformuleerde doelstellingen:
• GGD
• Samenwerking Kempengemeenten

Wat mag het kosten?

Onderwijshuisvesting
In 2022 zijn eenmalige kosten geraamd voor sloopkosten en afwaardering van de restant boekwaarde van Het Palet. Van het Rijk is een specifieke uitkering ontvangen voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie.

Meerjarig dalen de kosten als gevolg van de doordecentralisatie onderwijshuisvesting VO. Dit wordt veroorzaakt door de aanpassing van de maatstaven SO en VO als gevolg van de herijking van het Gemeentefonds. Op grond van de geldende overeenkomst met het bestuur van het Pius-X-college betalen we de gedecentraliseerde rijksmiddelen voor onderwijshuisvesting één-op-één door aan die school. In 2021 hebben we een specifieke uitkering ontvangen voor de ventilatie van scholen (met name Pius-X-college). Deze uitkering is via de balans onder de noemer "vooruit ontvangen specifieke uitkeringen" doorgeschoven naar 2022. Deze specifieke uitkering is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in verband met de uitbraak van Covid-19. De uitkering wordt in termijnen doorbetaald aan het Pius-X-college.

De gemeente ontvangt voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een specifieke uitkering van de rijksoverheid ten behoeve van het Nationaal Programma Onderwijs. Het budget van circa € 476.000,- gaat ingezet worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. De maatregelen worden in samenwerking met onderwijspartners en andere lokale partijen genomen. De maatregelen sluiten aan bij de behoeften van de kinderen in de gemeente en bij de interventies die de scholen al nemen. 

Leerlingenvervoer
De kosten en de opbrengsten van het leerlingenvervoer waren in 2021 hoger omdat de gemeente Bladel zorg heeft gedragen voor de financiële afwikkeling van het leerlingenvervoer met de Kempengemeenten. In 2021 en 2022 ontvangen we vergoedingen voor BLV-activiteiten en onderwijsachterstandenbeleid. Deze vergoedingen wenden wij aan voor de realisatie van de onderliggende doelstellingen.

In onderstaand overzicht wordt het totaal van de lasten en baten van onderwijs weergegeven.

Bedragen Rekening Begroting Begroting Meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Lasten
onderwijshuisvesting n -3.084 n -3.831 n -1.823 n -1.716 n -1.739 n -1.651
onderwijs- en leerlingzaken:
- leerlingenvervoer n -661 n -317 n -316 n -316 n -316 n -316
- leerplicht n -213 n -186 n -183 n -183 n -183 n -183
- participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. n -544 n -220 n -16 n -13 n -13 n -13
Totaal lasten n -4.502 n -4.554 n -2.338 n -2.228 n -2.251 n -2.163
Baten
onderwijshuisvesting v 1.181 v 1.246 v 149 v 12 v 12 v 12
onderwijs- en leerlingzaken:
- leerlingenvervoer v 378
- leerplicht v 39 v 24 v 24 v 24 v 24 v 24
- participatie / onderwijs achterstandenbeleid e.d. v 535 v 200 v 2
Totaal baten v 2.133 v 1.470 v 175 v 36 v 36 v 36
Geraamd saldo van baten en lasten n -2.369 n -3.084 n -2.163 n -2.192 n -2.215 n -2.127
(- = nadeel en + = voordeel)