Sitemap

Perspectiefnota 2021 Blz. 1
Perspectiefnota 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
1. Inleiding Blz. 4
Voorwoord Blz. 5
Wat is opgenomen in de perspectiefnota? Blz. 6
Conclusie Blz. 7
2. Leeswijzer Blz. 8
Leeswijzer Blz. 9
Kenmerken van deze perspectiefnota zijn Blz. 10
Meerjarenprogramma Blz. 11
Opbouw en indeling Blz. 12
3. Uitkomsten Blz. 13
Perspectiefnota nader beschouwd Blz. 14
Algemeen Blz. 15
1. Vertrekpunt meerjarenperspectief Blz. 16
2. Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma Blz. 17
Overzicht mutaties meerjarenprogramma Blz. 18
- Blz. 19
3. Autonome bijstellingen bestaand beleid Blz. 20
4. Geactualiseerd meerjarenperspectief Blz. 21
5. Actueel beeld beschikbare algemene reserve Blz. 22
4. Beleidsvelden / hoofdtaakvelden Blz. 23
Bestuur en ondersteuning Blz. 24
Algemeen Blz. 25
Meerjarenprogramma Blz. 26
Bijstelling budgetten Blz. 27
Bijstelling reserves Blz. 28
Beleidskaders Blz. 29
Samenvatting financiële consequenties Blz. 30
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 31
Algemeen Blz. 32
Meerjarenprogramma Blz. 33
Bijstelling budgetten Blz. 34
Samenvatting financiële consequenties Blz. 35
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 36
Algemeen Blz. 37
Meerjarenprogramma Blz. 38
Bijstelling budgetten Blz. 39
Beleidskaders Blz. 40
Samenvatting financiële consequenties Blz. 41
Veiligheid Blz. 42
Maatschappelijk effect Blz. 43
Meerjarenprogramma Blz. 44
Bijstelling budgetten Blz. 45
Beleidskaders Blz. 46
Samenvatting financiële consequenties Blz. 47
Verkeer en vervoer Blz. 48
Maatschappelijk effect Blz. 49
Meerjarenprogramma Blz. 50
Bijstelling budgetten Blz. 51
Beleidskaders Blz. 52
Samenvatting financiële consequenties Blz. 53
Economie Blz. 54
Algemeen Blz. 55
Meerjarenprogramma Blz. 56
Bijstelling budgetten Blz. 57
Beleidskaders Blz. 58
Samenvatting financiële consequenties Blz. 59
Onderwijs Blz. 60
Algemeen Blz. 61
Meerjarenprogramma Blz. 62
Bijstelling budgetten Blz. 63
Beleidskaders Blz. 64
Samenvatting financiële consequenties Blz. 65
Sport, cultuur en recreatie Blz. 66
Algemeen Blz. 67
Meerjarenprogramma Blz. 68
Bijstelling budgetten Blz. 69
Beleidskaders Blz. 70
Samenvatting financiële consequenties Blz. 71
Sociaal domein Blz. 72
Algemeen Blz. 73
Meerjarenprogramma Blz. 74
Bijstelling budgetten Blz. 75
Beleidskaders Blz. 76
Samenvatting financiële consequenties Blz. 77
Volksgezondheid en milieu Blz. 78
Algemeen Blz. 79
Meerjarenprogramma Blz. 80
Bijstelling budgetten Blz. 81
Beleidskaders Blz. 82
Samenvatting financiële consequenties Blz. 83
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 84
Algemeen Blz. 85
Meerjarenprogramma Blz. 86
Bijstelling budgetten Blz. 87
Beleidskaders Blz. 88
Samenvatting financiële consequenties Blz. 89
5. Paragrafen Blz. 90
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 91
Inleiding Blz. 92
Risicio-inventarisatie Blz. 93
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 94
Weerstandsvermogen Blz. 95
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 96
Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen Blz. 97
Covid-19 Blz. 98
Coronacrisis Blz. 99
Uitkeringen van het rijk Blz. 100
6. Financiële begroting Blz. 101
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 102
Financiële begroting: baten en lasten Blz. 103
Financiële begroting: structureel en incidenteel Blz. 104
Bijlagen Blz. 105
I. Openingsplan corona Blz. 106
Openingsplan corona Blz. 107
II. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld Blz. 108
Mutaties baten en lasten Blz. 109
III. Geactualiseerd meerjarenprogramma 2021-2025 Blz. 110
Geactualiseerd overzicht meerjarenprogramma Blz. 111
IV. Overzicht prognose omvang algemene reserve 2021-2025 Blz. 112
Prognose omvang algemene reserve Blz. 113
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap