Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cultuur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.
Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Huur bibliotheek
Met de toevoeging van de bibliotheekfunctie aan het gemeenschapshuis aan de Markt wordt een besparing aan huurlasten gerealiseerd vanaf 2024. 

Verduurzaming, installaties e.d. De Lemelvelden / X-sport / Eureka (SPUK)
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport. Voor een aantal reeds beschikbaar gestelde kredieten worden SPUK-uitkeringen geraamd.

Renovatie tribune vv Hapert / gebouw De Witpen / Tennispaviljoen sportpark De Lemelvelden
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Renovatie sportvelden 2025
Op basis van het vigerende beleid wordt de geplande investering voor 2025 toegevoegd aan de planperiode. Deze doorwerkingen leiden tot extra lasten. Voor de renovatie van de velden is jaarlijks een krediet van € 25.000,- beschikbaar.

Technische installaties en renovatie Tennispaviljoen sportpark De Smagtenbocht
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Technische installaties sportpark De Roetwijer
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Technische installaties / verduurzaming sportpark De Smeel
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

Exploitatiesubsidie zwembad Egyptische Poort
Naar aanleiding van het vaststellen van het masterplan voor Egyptische Poort hebben een aantal initiatiefnemers zich gebundeld om bij de geprojecteerde plas een complex te ontwikkelen waarin activiteiten op het gebied van sport, recreatie, gezondheid en ontwikkeling samenkomen. In het complex is een nieuw zwembad opgenomen als vervanging voor het bestaande bad. De lasten hiervoor drukken zwaar op de exploitatie. Om het project haalbaar te maken is een subsidie nodig. De subsidie die gevraagd wordt is € 200.000. Tegenover deze subsidie staan ook inkomsten en lasten die vervallen. In de perspectiefnota hebben we daarom € 150.000 opgenomen. In een apart voorstel wordt nader ingegaan op de inhoud van het project en de financiering.

Uitvoering groenstructuurplan 2025
Op basis van het vigerende beleid wordt de geplande investering voor 2025 toegevoegd aan de planperiode. Deze doorwerkingen leiden tot extra lasten. Voor de uitvoering van het groenstructuurplan is jaarlijks een krediet van € 110.000,- beschikbaar.

Renovatie LUWA-toren
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
B huur bibliotheek Markt (gemeenschapshuis aan de Markt) 76 76
A verduurzaming, installaties ed sportpark De Lemelvelden (SPUK) 28 2 2 2 2 2
A vervanging installaties sporthal X-sport (SPUK) 4
A renovatie dak sporthal Eureka (SPUK) 15 1 1 1 1 1
A vervanging installaties sporthal Eureka (SPUK) 20 2 2 1 1 1
A renovatie tribune vv Hapert -20 -1 -1
A renovatie sportvelden 4 -25 -1
A renovatie gebouw De Witpen Lemelvelden -91 -5 -5
A renovatie tennispaviljoen De Lemelvelden -35 -2
A technische installaties tennispaviljoen De Smagtenbocht -15 -1 -1 -1
A renovatie tennispaviljoen De Smagtenbocht -42 -2
A technische installaties VV Hoogeloon -62 -5 -5 -5 -5 -5
A technische installaties voetbal/korfbal Casteren -102 -8 -8 -8 -8 -8
A verduurzaming voetbal/korfbal Casteren -126 -10 -10 -10 -9 -9
A exploitatiesubsidie zwembad Egyptische Poort -75 -150 -151 -152 -153
A uitvoering groenstructuurplan 2025 -110 -6
A verduurzaming Eureka (ivm MFA) -532 -41 -40 -40 -40 -39
A renovatie LUWA-toren -9
totaal lasten sport, cultuur en recreatie -751 -15 -120 -212 -134 -208 -211 -141 -152

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Verrekening loonkosten Welzijn
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R21.006.02) en geactualiseerde tijdbesteding.

Waterlossingen
De kosten m.b.t. waterl
ossingen en sloten stijgen in 2021 met circa € 20.000,- als gevolg van het dempen van een sloot aan de Kranenberg/de Hoeven ter verbreding van de bestaande berm en het dempen van een sloot aan de Schuttersweg te Netersel ter beveiliging van een speelterrein.

Bibliotheek
Indexering huur bibliotheek.

Gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide
Rond de Kroonvensche Heide voeren we een gebiedsontwikkeling uit. Dit project komt voort uit onze gemeentelijke doelstellingen die opgenomen zijn in de Omgevingsvisie 1.1, de compensatiedoelen voor Windpark de Pals en de Provinciale natuur – en waterdoelen. Daarnaast spelen ontwikkelingen in het gebied, op het gebied van landbouw, klimaatadaptatie en recreatie, die via een participatieve en integrale aanpak meegenomen kunnen worden in het geheel. De gemeente werkt voor de ontwikkeling onder andere samen met Bosgroep Zuid Nederland, ZLTO, HAS ’s-Hertogenbosch, Waterschap de Dommel, GOB, Provincie Noord Brabant, Windpark De Pals B.V. en lokale grondeigenaren en agrarische ondernemingen. Er is nog niet veel aandacht gevraagd voor het project, omdat de inkomsten voor een groot deel afhankelijk zijn van het onherroepelijk worden van de vergunning voor windpark De Pals (zitting bij de Raad van State, vanwege het hoger beroep van de Brabantse Milieufederatie, is gepland op 8 april 2021).

Deze gebiedsontwikkeling wordt onder andere gefinancierd uit compensatiegelden vanuit windpark De Pals. Die verwachte inkomsten zijn geraamd binnen het budget Kwaliteitsverbetering Buitengebied. Dit bedrag wordt aangevuld met subsidies van Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB) en het project kan rekenen op een bijdrage van het Interprovinciaal Programma Vitaal Platteland. Die bijdrage is toegekend vanwege het innovatieve en integrale samenwerkingskarakter van het project. De GOB subsidie wordt op zijn vroegst in 2022 aangesproken. De subsidie van IBP Vitaal Platteland ad. € 300.000,- is reeds in 2020 ontvangen voor de eerste fase.  Deze is in 2020 overgeboekt naar de balanspost "vooruit ontvangen bedragen". Ten laste van de balans wordt subsidie nu verantwoord in 2021. Vooralsnog zal tegenover deze subsidie eenzelfde uitgavenbudget worden geraamd. Mogelijk volgt nog een tweede subsidiebijdrage voor de tweede fase van het project. Het eindbeheer – verwacht vanaf 2023 - komt voor rekening van de gemeente en wordt vanuit bestaande beheerbudgetten en beheersubsidie van het GOB gefinancierd. Daarnaast zal de gemeente sommige bedragen moeten voorfinancieren vanuit het budget Strategische / anticiperende grondverwervingen.

Openbaar groen
Op basis van de samenwerkingsovereenkomst met KempenPlus voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn de betreffende onderhoudsramingen aangepast qua indexering (1,2%) en areaaluitbreiding. Als gevolg hiervan stijgen de kosten voor het onderhoud van de openbare ruimte structureel met € 10.000,-.

Kwaliteit en onderhoud gemeentelijke sportvelden
Ingaande 1 januari 2017 is het totale onderhoud van de gemeentelijke sportvelden ondergebracht bij KempenPlus. De overeenkomst liep tot 31 december 2020 en is door de gemeente eenzijdig een keer verlengd t/m 31 december 2021. Bekend is dat KempenPlus deze dienstverlening niet langer op zich gaat nemen. In de huidige situatie heeft KempenPlus een groot deel van de onderhoudstaken met betrekking tot de sportvelden (met name het groot onderhoud) ondergebracht bij BTL Realisatie bv (Id Verde) in Veldhoven. Bekend is ook de al jaren durende discussie over de kwaliteit van de velden. Daar willen we voor eens en altijd een einde aan maken. We hebben een partij gevonden die ons een objectief beoordelingssysteem kan leveren. Aan de hand daarvan kunnen we de gewenste kwaliteit bepalen en wordt inzichtelijk welke maatregelen extra nodig zijn om op dat niveau te geraken. Die objectieve definiëring van de gewenste kwaliteit (samen met de gebruikers ) vormt voor ons vervolgens de gewenste basis om als uitvraag in de markt te zaken ( aanbesteding sportveldenonderhoud). Met dit systeem kunnen we vervolgens ook een MJOP opstellen (de wens van de accountant) en kunnen we nader onderbouwd meerjarig gaan ramen. De kosten gemoeid met het objectief vaststellen van zowel de huidige als de toekomstige kwaliteit van de sportvelden aan de hand van een aan te schaffen beoordelingssysteem, het opstellen van een MJOP alsmede de begeleiding van de aanbesteding van het sportveldenonderhoud ingaande 2022, worden vooralsnog geraamd op een bedrag van € 30.000,-.

Voorbereiding ver-/nieuwbouw korfbalaccommodatie Hapert tot centraal onderkomen samengevoegde korfbalverenigingen Hapert, Hoogeloon, Casteren en Netersel (incl. aanleg kunstgrasveld)
Korfbalvereniging Hapert en korfbalvereniging Hoogeloon zijn in 2020 gefuseerd. De seniorenafdeling van de gefuseerde korfbalvereniging NeCa heeft zich ingaande seizoen 2020-2021 ook al bij deze vereniging aangesloten. De juniorenvereniging volgt ingaande seizoen 2021-2022. Daarmee houdt NeCa op te bestaan. De gefuseerde korfbalvereniging heeft met hulp van de landelijke korfbalbond KNKV onderzocht wat de accommodatiebehoefte van de nieuwe vereniging is en op welk sportpark dit het beste vormgegeven zou kunnen worden. Daarbij zijn de bestaande korfbalonderkomens van Hapert en Hoogeloon tegen elkaar afgewogen. Conclusie is dat het onderkomen van de voormalige Hapertse korfbalclub het meest geschikt is om verbouwd en uitgebreid te worden tot een passend onderkomen voor de korfbalsters uit Hapert, Hoogeloon, Casteren en Netersel. Zowel de gebouwelijke behoefte als de benodigde capaciteit aan velden is in beeld gebracht. De noodzakelijke aanpassingen aan gebouw (extra kleed- en douchruimten, nieuwe kantine, verduurzaming, etc. ) worden vooraf indicatief geraamd op € 425.000,- excl. btw / prijspeil 2020.
Vanwege noodzakelijk efficiënt ruimtegebruik wordt gekoerst de aanleg van één groot kunstgrasveld van 68x48m waarop meerdere korfbalvelden kunnen worden uitgelegd. De kosten daarvan worden ingeschat op € 225.000,- excl. btw ( prijspeil 2020).
Verder zal vanwege de clustering van het korfbalgebeuren op het Hapertse sportpark wellicht ook aanpassing van de boven- en ondergrondse infrastructuur plaats moeten vinden. Te denken valt aan aanpassingen van gas/water/elektra- aansluitingen, riolering, parkeerplaatsen, klimaatbestendig maken omgeving ( water-buffering op eigen terrein, afkoppeling regenwater, creëren wadi’s ), dataverkeer, etc. Voor de uitvraag van gebouw, veld en infrastructuur dient een uitvraag te worden geformuleerd, waartoe (deels) een beroep externe deskundigheid moet worden gedaan. De kosten gemoeid met het ontwerp van het nieuwe onderkomen worden geraamd op € 30.000,-. De kosten voor het formuleren van de uitvraag en het beoordelen van de aanbiedingen voor het kunstgrasveld zijn indicatief becijferd op € 25.000,-. De infrastructurele aanpassingen kunnen wellicht inzichtelijk worden gemaakt binnen de raamovereenkomst die we voor dit soort werkzaamheden hebben afgesloten met RA| Infra. Nadat besluitvorming hierover afgerond is zullen we t.z.t. de geactualiseerde investeringsramingen opnemen in het meerjarenprogramma.

Voorbereiding korfbalaccommodatie en kunstgrasvelden vv Casteren
Begin 2020 werden grootse plannen gepresenteerd over één multifunctionele accommodatie op sportpark Casteren voor gilde, handboog, voetbal, korfbal, activiteitenschuur, met medegebruik door tal van partijen uit Casteren ( school, ouderenbond, etc. ). Nu bijna 1,5 jaar later is van dat plan niets meer over. Gilde en handboog kiezen voor een eigen / gecombineerde accommodatie. Korfbal is niet langer gebruiker ( vereniging is opgehouden te bestaan ) en het initiatief activiteitenschuur hanteert al ruim een jaar radiostilte. Resteert enkel de behoefte aan uitsluitsel over de toekomst van de voetbalaccommodatie.
We hebben inmiddels de nodige voorbereidingen getroffen. Aan de hand van de meest recente ledenaantallen is de genormeerde accommodatiebehoefte ( gebouw en velden ) in beeld gebracht. De uitkomst is belangrijke mate afhankelijk van de mate waarin de jeugdafdeling ( een samenwerking met VV Netersel ) wordt meegerekend. Aan de ver-/nieuwbouw van de huidige accommodatie wordt een indicatie van de kosten gekoppeld. Die wordt vergeleken met totale nieuwbouw, waarbij van beide varianten de inhoudelijke voor- en nadelen worden geschetst. In het verlengde daarvan wordt inzichtelijk gemaakt welke dekkingsmiddelen beschikbaar en/of aanvullend nodig zijn. De kosten i.v.m. ver-/nieuwbouw worden vooralsnog ingeschat op € 300.000,- excl. btw. Voor het ontwerp en een indicatie van de kosten gemoeid met de ver-/nieuwbouw zal (deels) een beroep externe deskundigheid moeten worden gedaan. De kosten daarvan worden becijferd op € 35.000.-.
Voor een breder gedragen onderbouwing van nut en noodzaak van een (ver-)nieuw(d)e voetbalaccommodatie, maar ook om het sportpark als meerwaarde voor de lokale leefbaarheid te behouden, zijn we in overleg met de gemeenschap Casteren om te bezien of het sportpark omgeturnd zou kunnen worden tot een plek waar (ook) sociaal-culturele activiteiten en ontmoetingen / activiteiten en evenementen kunnen plaatsvinden, in combinatie met een gebruik door de voetbalclub ( zowel gebouwelijk als de velden ). De Dorpsraad Casteren is bereid gevonden te inventariseren of er in Casteren latente behoefte is aan zo’n voorziening en of er eventueel al concrete voorbeelden van zijn, die hier een plek zouden kunnen krijgen. Nadat besluitvorming hierover afgerond is zullen we t.z.t. de geactualiseerde investeringsramingen opnemen in het meerjarenprogramma.

Binnensportaccommodaties
Op grond van de vastgestelde nota reserves en voorzieningen 2021 zijn de egalisatiereserves voor de vervanging van sportmaterialen van de sporthallen X-sport en Eureka opgeheven. De vervangingsplannen met betrekking tot de sportmaterialen van de beide sporthallen zijn in het voorjaar 2021 geactualiseerd en aangepast.

Buitensportaccommodaties
Met betrekking tot het gasverbruik van diverse gebouwen op sportpark De Lemelvelden Hapert is een negatieve eindafrekening 2020 ad € 14.000,- ontvangen. De oorzaak van deze hoge eindafrekening zal nog nader worden onderzocht.

Regionaal Sportakkoord
In het kader van de regeling Specifieke uitkering stimulering sport is door het Ministerie van VWS op 4 maart 2021 een eenmalige aanvullende uitkering van € 20.000,- verleend ten behoeve van de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Hiermee wordt aan de gemeente een extra impuls gegeven aangezien de bestrijding van het coronavirus in 2020 en de eerste helft van 2021 flinke gevolgen heeft gehad voor de lokale sport en de beweeg aanbieders. Eerder was voor 2021 al een uitkering van € 20.000,- toegekend.

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Bijstelling dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen als gevolg van het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen 2020-2029. 

Bosrevitalisering
Sinds de jaren ’70 werken we met het zogenaamd ‘geïntegreerd bosbeheer’ om de van oorsprong monotone exotische naaldbossen om te vormen naar inheemse, biodiverse en vitale gemengde bossen. Hierdoor worden onze bossen minder kwetsbaar voor ziekten, plagen, bosbranden en extremere omstandigheden door klimaatverandering. Daarbij hebben ze een hogere natuur – en recreatiewaarde. In het voorjaar van 2021 is met succes aanspraak gemaakt op de provinciale Subsidieregeling “Biodiversiteit en leefgebieden (bosrevitalisering)”. Bosgroep Zuid-Nederland heeft als beheerder deze subsidie namens de gemeenten aangevraagd. Voor de maatregelen die we nemen is voor het gebied Heieinden een subsidie van € 362.000,- toegekend en voor de Kroonvensche Heide een subsidie van € 220.000,-. Deze subsidie komt ten goede aan het natuurbeheerbudget dat wordt beheerd binnen de Bosgroep Zuid-Nederland . Dit budget is binnen de 6-jaarlijkse beheerovereenkomst met de Bosgroep in principe een kostenneutrale post, dat wil zeggen dat de werkzaamheden geheel worden uitgevoerd met de ontvangen subsidies en houtopbrengsten. Van de jaarcijfers en het beheersaldo wordt jaarlijks verantwoording afgelegd richting de gemeente.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
verrekening loonkosten welzijn s 13 22 22 22
waterlossingen: onderhoud (Schuttersweg/Kranenberg/de Hoeve) s -39
indexering huur bibliotheek i 2 2 2
gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide: uitvoering i -300
gebiedsontwikkeling Kroonvensche Heide: bijdrage provincie i 300
KempenPlus-groenbestek wegens indexering s -10 -10 -10 -10 -10
projectkosten / inventarisatie t.b.v. onderhoudsplan sportvelden i -30
voorbereiding korfbalaccommodatie en kunstgrasveld i -90
vervangingen sportmaterialen (act. vervangingsplan) s 10 -2 -9 -4 -37
buiten sportaccommodaties: afrekening gasverbruik 2020 i -14
projectkosten / uitvoering Regeling Sportakkoord i -20
overdrachten rijk / uitkering Regeling Sportakkoord i 20
voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen s 9 9 9 9 9
voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen i 3
overige kleine afwijkingen s -1 -1 -1
mutaties sport, cultuur en recreatie -159 11 14 16 -17
(- = nadeel en + = voordeel)

Beleidskaders

Terug naar navigatie - Beleidskaders

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
sport en bewegen:
accomodaties -1.343 n -174 n -1.517 n -52 n -60 n -60 n -98 n
bevorderen deelname en activiteiten -325 n -95 n -420 n -150 n -151 n -152 n -153 n
cultuur:
cultuur en verbinding -200 n -2 n -202 n -2 n -2 n -2 n -2 n
cultuur en participatie -368 n 1 v -367 n 14 v 23 v 23 v 23 v
accomodaties -578 n -2 n -580 n -1 n -1 n 76 v 76 v
erfgoed en kunst -73 n 3 v -70 n 3 v 3 v 2 v 2 v
natuur -1.338 n -350 n -1.688 n -11 n -11 n -11 n -17 n
Totaal lasten -4.225 n -619 n -4.844 n -199 n -199 n -124 n -169 n
Baten
sport en bewegen:
accomodaties 469 v 4 v 473 v
bevorderen deelname en activiteiten 20 v 20 v 40 v
cultuur:
cultuur: cultuur en verbinding 11 v 11 v
cultuur en participatie 21 v 21 v
accomodaties 101 v 3 v 104 v 3 v 3 v
erfgoed en kunst 9 v 9 v
natuur 44 v 300 v 344 v
Totaal baten 675 v 327 v 1.002 v 3 v 3 v
Geraamd saldo van baten en lasten -3.550 n -292 n -3.842 n -196 n -196 n -124 n -169 n
(- = nadeel en + = voordeel)