Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
Bestuur en ondersteuning -1.681 n -139 n -1.820 n -151 n -136 n -136 n -53 n
- Overhead en ondersteuning organisatie -5.795 n -122 n -5.917 n -278 n -293 n -323 n -377 n
- Algemene dekkingsmiddelen -751 n 1.095 v 344 v 1.684 v 1.083 v 746 v 932 v
Veiligheid -1.725 n -95 n -1.820 n -29 n -31 n -31 n -31 n
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.574 n -241 n -2.815 n -79 n -42 n -15 n -174 n
Economische zaken -619 n -10 n -629 n -3 n -3 n -3 n -3 n
Onderwijs -3.078 n -1.474 n -4.552 n -63 n -4 n -4 n -4 n
Sport, cultuur en recreatie -4.225 n -619 n -4.844 n -200 n -199 n -124 n -169 n
Sociaal domein -21.733 n -1.814 n -23.547 n -552 n -864 n -754 n -632 n
Volksgezondheid en milieu -5.367 n -247 n -5.614 n 24 v 110 v 138 v 83 v
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) -6.958 n 2.592 v -4.366 n -3.502 n 141 v -265 n -355 n
Baten
Bestuur en ondersteuning 436 v 201 v 637 v 63 v 63 v 63 v -14 n
- Overhead en ondersteuning organisatie 214 v -13 n 201 v -15 n -15 n -16 n -16 n
- Algemene dekkingsmiddelen 37.851 v 641 v 38.492 v 574 v 563 v 520 v 844 v
Veiligheid 85 v 74 v 159 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Verkeer, vervoer en waterstaat 58 v 131 v 189 v
Economische zaken 1.297 v 1.297 v
Onderwijs 236 v 1.502 v 1.738 v 2 v 2 v 2 v 2 v
Sport, cultuur en recreatie 675 v 327 v 1.002 v 3 v 3 v
Sociaal domein 2.641 v 1.271 v 3.912 v -148 n -73 n 10 v 10 v
Volksgezondheid en milieu 4.261 v 193 v 4.454 v -60 n -95 n -117 n -77 n
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 5.197 v -2.452 n 2.745 v 3.472 v -224 n 1.990 v 302 v
Totaal lasten -54.506 n -1.074 n -55.580 n -3.149 n -238 n -771 n -783 n
Totaal baten 52.951 v 1.875 v 54.826 v 3.894 v 227 v 2.455 v 1.054 v
Saldo van baten en lasten -1.555 n 801 v -754 n 745 v -11 n 1.684 v 271 v
Toevoeging reserves -4.533 n 2.956 v -1.577 n 132 v -7.433 n -3.327 n 69 v
Onttrekking reserves 6.512 v -3.104 n 3.408 v 35 v 7.619 v 1.894 v 239 v
Geraamd resultaat / algemene reserve 424 v 653 v 1.077 v 912 v 175 v 251 v 579 v
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

Terug naar navigatie - Financiële begroting: structureel en incidenteel

De perspectiefnota maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. De perspectiefnota 2021 sluit dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel overschot van € 530.000,-. Planjaren 2023 is vooralsnog niet structureel sluitend. Dat wordt met name veroorzaakt doordat er in 2023 nog geen opbrengsten gerealiseerd kunnen worden voor de herontwikkeling van de locaties Den Herd en Praktijkschool. Deze opbrengsten komen met ingang van 2024.

In onderstaand overzicht worden de gekantelde structurele financiële uitkomsten en de incidentele financiële uitkomsten in totaliteit weergegeven. Ook worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven.

Geact.meerjarenperspectief 2021 2022 2023 2024 2025
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2021 v 426 n -224 n -78 v 55 v 55
bestuur en ondersteuning n -323 n -383 v 131 v 210 v 212
overzicht van de kosten van overhead n -263 n -315 n -338 n -379 n -404
algemene dekkingsmiddelen v 1.185 v 1.995 v 1.264 v 1.291 v 1.705
veiligheid v 3 n -27 n -28 n -28 n -28
verkeer en vervoer n -100 n -60 n -42 n -14 n -174
economie n -3 n -3 n -3 n -3
onderwijs n -2 n -2 n -2 n -2 n -2
sport, cultuur en recreatie n -162 n -197 n -196 n -124 n -169
sociaal domein v 127 n -477 n -936 n -744 n -622
volksgezondheid en milieu n -78 v 13 v 16 v 20 v 6
VHROSV v 89 n -30 n -22 n -19 n -25
structureel meerjarenperspectief v 902 v 290 n -234 v 263 v 551
mutaties reserves structureel v 127 v 111 v 20 n -13 n -21
totaal structureel v 1.029 v 401 n -214 v 250 v 530
incidenteel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2021 n -61 v 158 v 330 v 268 v 268
bestuur en ondersteuning v 88 v 249 n -141 n -1.611
overzicht van de kosten van overhead v 127 v 22 v 30 v 40 v 12
algemene dekkingsmiddelen v 551 v 263 v 381 n -25 v 71
veiligheid n -24
verkeer en vervoer n -10 n -19
economie n -10
onderwijs v 30 n -59
sport, cultuur en recreatie n -131
sociaal domein n -670 n -222
volksgezondheid en milieu v 25 n -50
VHROSV v 50 n -62 v 1.744 n -29
incidenteel meerjarenperspectief n -35 v 342 v 538 v 416 v 322
mutaties reserves incidenteel v 22 v 103 v 103 n -92 v 50
totaal incidenteel b n -13 v 445 v 641 v 324 v 372
totaal begrotingsresultaat a+b v 1.016 v 846 v 427 v 574 v 902
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -364 v 66 n -252 n -323 n -323
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve v 652 v 912 v 175 v 251 v 579
(- = nadeel en + = voordeel)