Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Mensen en goederen verplaatsen verantwoord en veilig. De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Gepland groot onderhoud wegen / openbare verlichting
Op basis van het vigerende beleid worden de geplande investeringen voor 2025 toegevoegd aan de planperiode. Daarnaast worden de in het meerjarenprogramma opgenomen investeringen afgeschreven op basis van het op 25 maart jl vastgestelde nieuwe afschrijvingsbeleid, waarbij de afschrijvingstermijnen zijn afgestemd op de reële verwachtingen voor de toekomstige gebruiksduur van het object. Gelet hierop is besloten om de afschrijvingstermijnen voor de aanleg van wegen, tunnels, viaducten e.d. te verlengen van 40 jaar naar 50 jaar en de reconstructie/rehabilitatie van wegen, pleinen e.d. van 25 jaar naar 50 jaar.

Infra maatregelen centrum Bladel
De geplande investeringen worden op grond van het op 25 maart jl vastgesteld afschrijvingsbeleid afgeschreven op basis van 50 jaar. 

In de investeringsraming voor de realisatie van het gemeenschapshuis aan de Markt wordt voor de herinrichting van de buitenruimte rekening gehouden met een investeringsraming van € 420.000,- in 2023. We brengen dit ten laste van de in het meerjarenprogramma opgenomen ruimte voor infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel.

Voorbereiding herinrichting Sniederslaan
Als onderdeel van de uitvoering van de centrumvisie zal de Sniederslaan aangepakt gaan worden, om het centrum aantrekkelijker te maken. Door het college is een projectopdracht vastgesteld waarin een voorstel wordt gedaan op welke wijze de verandering van de Sniederslaan in een participatietraject vorm kan krijgen. Doelstelling is het opstellen van een ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte van de Sniederslaan (tussen de Markt en de Profile fietsenwinkel) en het opstellen van een toetsingskader waaraan beeldkwaliteit en reclame-uitingen kunnen worden getoetst. Het resultaat van deze opdracht is één samenhangend product, welke zal bestaan uit twee onderdelen die op elkaar aansluiten:

  1. Voor het herinrichten van de openbare ruimte zal het uiteindelijke deelproduct een besteksgereed ontwerp moeten zijn. Alle ruimtelijke ingrepen van gevel tot gevel worden hierin meegenomen; denk aan verkeer, bestrating, groen, verlichting, straatmeubilair, etc.;
  2. Een beeldkwaliteitsplan als toetsingskader voor bestaande en nieuwe ontwikkelingen aan de Sniederslaan, met daarin opgenomen een duidelijke kaderstelling voor reclame-uitingen.

De projectopdracht bestaat uit het ontwerp van de herinrichting van de Sniederslaan inclusief een beeldkwaliteitsplan. Hiervoor zullen een of meerdere externe partijen geconsulteerd worden. Voor het ontwerp, inmeten van het gebied, onderzoeken, uitwerken bestek en het opstellen van een beeldkwaliteitsplan wordt een voorbereidingskrediet geraamd van € 80.000,-. Lasten zijn opgenomen in het totaal van de geactualiseerde rente- en afschrijvingslasten.

Uitvoering herinrichting N284
Ter voorbereiding van de planvorming en uitvoering van de maatregelen in het kader van de herinrichting van de N284 is voor het jaar 2021 een krediet van € 200.000,- opgenomen in het MIP 2021-2025. Hiervan zal € 100.000,- worden toegevoegd aan het restantkrediet 2020 ad € 200.000,- voor de extra inhuur van externe capaciteit in 2021 en wordt € 100.000,- doorgeschoven naar 2022 en voor planjaar 2025 wordt uitgegaan van een investeringsraming van € 2.200.000,-. Daarnaast wordt voorgesteld om voor  2021 een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000,- voor externe inhuur capaciteit.

Verbreding fietspad Cartierheide
Gelijktijdig met de perspectiefnota 2021 wordt aan uw raad in de vergadering van 8 juli 2021 een voorstel voorgelegd met betrekking tot het verbreden van recreatieve fietspaden op de Cartierheide met daarbij de volgende beslispunten:

  1. Het omarmen van de gebiedszonering van Staatsbosbeheer om deze als kader te gebruiken voor het realiseren van recreatieve en educatieve voorzieningen in het gebied;
  2. Het instemmen met de voorkeursvariant om de fietspaden De Pals-Herberg ‘In het Wilde Zwijn en De Pals-Laarven samen te voegen, verbreden en uit te voeren als half-verharding en daarvoor een krediet van € 750.000,- met de daarbij behorende jaarlijkse kapitaallasten op te nemen in het MIP 2021-2025, jaarschijf 2022;
  3. Het instemmen met de voorkeursvariant om het fietspad De Pan-Laarven te verleggen, verbreden en uit te voeren als betonverharding en hiervoor voor 2021 een bruto krediet van € 400.000,- beschikbaar te stellen;
  4. De benodigde wijziging van het bestemmingsplan voor te bereiden.

Van Brainport (Financieringsregeling Voorzieningenaanbod) ontvangen we € 300.000,- subsidie. Dit bedrag is beschikbaar gesteld om de belevingswaarde en de aantrekkelijkheid van het gebied te vergroten voor zowel inwoner als bezoeker. Projecten die hier aan bijdragen zijn het realiseren van een uitkijktoren, aantrekkelijke fietspaden en de bezoeker bekend maken met het gebied door o.a. educatie. Van de toegekende subsidie betalen we € 150.000,- door aan de gemeente Eersel. Het krediet dient hiermee verhoogd te worden. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar het betreffende raadsvoorstel.

Verkeersvisie Hapert
Ter voorbereiding van de uitvoering van de maatregelen in het kader van de aanpassing van de Oude Provincialeweg te Hapert is voor het jaar 2021 een krediet van € 150.000,- opgenomen in het MIP 2021-2025. Dat bedrag zal worden toegevoegd aan het restantkrediet 2020 ad € 36.000,-. De geplande investeringen worden op grond van het op 25 maart jl vastgesteld afschrijvingsbeleid afgeschreven op basis van 50 jaar. Aangezien de start van de werkzaamheden pas eind 2022 zal plaatsvinden,  wordt voorgesteld om van de bestaande investeringsplanning € 450.000,- door te schuiven naar 2023.

Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP)
Het GVVP is geëvalueerd in 2019. In 2020 is gestart met het opstellen van een nieuw GVVP. In 2021 wordt middels bewonersparticipatie het nieuwe beleid vormgegeven. We zien mogelijkheden om de evaluatie en het actualiseren van beleid te combineren om eerder tot besluitvorming te kunnen komen. Het geactualiseerde GVVP zal worden ingepast in de Omgevingsvisie. De volgende deelprojecten zullen extra aandacht zullen krijgen in het geactualiseerde GVVP:

  • Zorg voor veilige schoolomgevingen;
  • Hernieuwde inventarisatie alle knelpunten (middels BLIQ rapportages);
  • Extra aandacht voor fietsmogelijkheden zoals infra / veiligheid / stalling / duurzaam.

Vanuit het GVVP is tot en met 2020 jaarlijks een krediet ter beschikking gesteld ten behoeve van de uitvoering van de verkeerskundige werken. De nieuwe verkeersvisie zal in het laatste kwartaal van 2021 aan de raad worden gepresenteerd. Om het jaar 2021 te kunnen overbruggen wordt voorgesteld om het restantkrediet 2020 ad € 124.000,- eenmalig met een bedrag van € 50.000,- te verhogen ten behoeve van de uitvoering van de geplande verkeerskundige werken in 2021. Lasten zijn opgenomen in het totaal van de geactualiseerde rente- en afschrijvingslasten.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A verbetering/ gepland groot onderhoud wegen 2025 (afschr.) -1.400 26 54 81 38
A vervanging openbare verlichting 2025 -117 -6
A infra maatregelen centrum Bladel (afschrijvingstermijnen) 6 6 6 6
B herinrichting van Dissellaan: gemeenschapshuis aan de Markt -420 -13 -13 -12
A infra maatregelen centrum Bladel (gemeenschapshuis aan de Markt 420 21 21 21 20
A voorbereiding herinrichting Sniederslaan -80
A uitvoering herinrichting N284: voorbereiding -100
B uitvoering herinrichting N284 200 -100 -2.200 5 -110
A verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide -250 5 5 5 5 5
B verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide 250 -750 -38 -37 -37 -37
B verkeersvisie Hapert (afschrijvingstermijnen) 3 29 46 45 45
B verkeersvisie Hapert (prioritering) 450 -450 14
totaal lasten verkeer en vervoer 20 20 -870 -3.717 13 63 82 108 -51

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Wegen, straten en pleinen
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R21.006.02) en geactualiseerde tijdbesteding.

De lasten m.b.t. wegen, straten en pleinen stijgen in 2021 per saldo met € 20.000,- en voor 2022 en verder met € 10.000,-. Dit betreft met name hogere kosten voor het vegen van fietspaden in het buitengebied en de juridische advieskosten m.b.t. een lopende procedure in het kader van een te ontvangen degeneratievergoeding. De opbrengsten van degeneratie vergoedingen stijgen in 2021 met € 30.000,-. Hiertegenover wordt een hogere raming voor niet-planmatig onderhoud opgenomen van € 30.000,-. Voorts zijn afschrijvingslasten van het voorbereidingskrediet herinrichting Sniederslaan opgenomen. Daarnaast kan de legesopbrengst voor de aanleg van kabels en leidingen in 2021 verhoogd worden met € 13.000,-.

Verkeersregelingen
De kosten met betrekking tot verkeersregelingen stijgen met ingang van 2021 structureel met € 12.000,- als gevolg van een nieuwe aanbesteding van de kosten voor de aanschaf van verkeersborden en daarmee samenhangende materialen en een hogere bijdrage aan de gemeente Helmond voor de regionale proceskosten in het kader van de Regionale Bereikbaarheidsagenda. Daarnaast wordt voor 2021 een eenmalige hogere bijdrage van € 7.000,- gevraagd vanuit de Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant voor de regionale financiering van het project Kempenbaan-West. 
De gemeente Bladel is penvoerder / opdrachtgever voor de voorbereiding van projecten inzake verkeer en vervoer in de Kempenregio. Hiervoor zal in 2021 wederom een externe kracht worden ingehuurd voor een bedrag van circa € 90.000,-. Deze kosten zullen voor € 50.000,- worden doorberekend aan de gemeente Helmond en voor € 30.000,- aan de drie deelnemende regiogemeenten. Het aandeel van Bladel in deze kosten bedraagt € 10.000,-. Vanuit de mobiliteitsstrategie De Kempen komt een deelproject “robuuste fietsverbindingen Stedelijk gebied”. De 4 Kempengemeenten maken samen een uitgewerkt maatvast tracéplan. Het plan van aanpak wordt in 2021 opgesteld en aanbesteed en de uitwerking start in 2022. Totale kosten zijn vooralsnog geraamd op € 75.000 euro waarvan ¼ -deel ad € 19.000,- voor rekening komt van Bladel. Voor reguliere proceskosten ramen we € 5.000,-.

Openbare verlichting
De gemeente Bladel voert dit jaar het vervangingsplan 2021 uit, waarbij de masten en armaturen die dit jaar worden afgeschreven zullen worden vervangen. Ook stellen we dit jaar een beheerplan op, waarin de in het MIP 2022-2025 opgenomen ramingen ten aanzien van de vervanging van masten en armaturen geactualiseerd worden. De sportveldverlichting maakt onderdeel uit van dit beheerplan. We inventariseren bij de sportclubs welke investeringen op het gebied van verduurzaming kunnen worden doorgevoerd, waarbij ook de wensen van de clubs in beeld worden gebracht. In 2021 vindt er bij de betreffende clubs een technische inventarisatie plaats. Voor de uitvoering van deze inventarisatie van de sportveldverlichting ramen we in 2021 eenmalig een bedrag van € 15.000,-.

In de loop van 2012 werd door de netbeheerders en energieleveranciers gewerkt aan het programma “Stroomopwaarts” dat onder meer de invoering van het verplichte leveranciersmodel voor kleinverbruikers per 1 augustus 2013 omvatte. Vanwege de invoering van dat verplichte leveranciersmodel moest in de centrale markt faciliterende IT-systemen van de netbeheerders meer dan voorheen expliciet worden gemaakt welke aansluitingen als kleinverbruiker aangemerkt moesten worden en welke als grootverbruiker. In dezelfde periode werd door een aantal gemeenten de wens op tafel gelegd om hun OVL-aansluitingen voortaan als kleinverbruik te registreren. In 2019 is de gemeente Bladel overgestapt van grootverbruik naar kleinverbruik. Als gevolg zijn slimme meters aan alle kleinverbruik aansluitingen geplaatst, die exact het verbruik meten, en dit verbruik ook belasten via de energieleverancier. Mede als gevolg hiervan wordt door de huidige energieleverancier ook met ingang van eind 2019 de energiebelasting aan de gemeente doorberekend hetgeen leidt tot een structurele verhoging van € 20.000,- met betrekking tot het stroomverbruik van de openbare verlichting en overige geclusterde elektriciteitsaansluitingen (o.a. bij evenementenkasten en riolering).

In verband met het opstellen van een nieuw beheerplan Openbare Verlichting en het laten opstellen van een onderzoeksrapport ten behoeve van de sportveldverlichting, dient het budget voor advieskosten in 2021 te worden verhoogd met € 20.000,-.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
lonen bijstelling loonmutatie ambtelijke organisatie s -54 -67 -67 -67 -67
onderhoud wegen e.d. s -20 -10 -10 -10 -10
leges gemeentelijke kabels en leidingen s 13
doorbelaste afschrijvingen / vbkrediet Sniederslaan s -16 -16 -16 -16
verkeersregelingen s -12 -5 -5 -5 -5
voorbereiding projecten verkeer Kempenregio i -90
voorbereiding projecten verkeer Kempenregio: terugontvangst i 80
projecten verkeer Kempenregio: bijdrage proceskosten s -5 -5 -5 -5 -5
projectkosten "Robuuste fietsverbindingen" i -19
electriciteitsverbruik / doorberekening energiebelasting s -20 -20 -20 -20 -20
advieskosten beheerplan openbare verlichting s -15
mutaties verkeer en vervoer -123 -142 -123 -123 -123
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
infrastructuur:
beheer (schoon) -2.146 n -124 n -2.270 n -40 n -22 n 5 v -154 n
parkeren -8 n -8 n
gedrag/gebruik infrastructuur:
veiligheid -251 n -22 n -273 n -15 n -15 n -15 n -15 n
doorstroming -119 n -95 n -214 n -24 n -5 n -5 n -5 n
openbaar vervoer -51 n -51 n
Totaal lasten -2.575 n -241 n -2.816 n -79 n -42 n -15 n -174 n
Baten
infrastructuur:
beheer (schoon) 49 v 51 v 100 v
parkeren 4 v 4 v
gedrag/gebruik infrastructuur:
veiligheid 5 v 5 v
doorstroming 80 v 80 v
openbaar vervoer
Totaal baten 58 v 131 v 189 v
Geraamd saldo van baten en lasten -2.517 n -110 n -2.627 n -79 n -42 n -15 n -174 n
(- = nadeel en + = voordeel)