Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.
Met volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richten we ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen. Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Startersleningen
De gemeente stimuleert jongeren om in de gemeente Bladel te wonen en te werken. De starterslening trekt naast de natuurlijke aanwas ook jonge gezinnen aan. Iets meer dan de helft van de leningen wordt vertrekt voor de aankoop van een bestaande woning. Veel aanvragers verlaten een huurwoning. Deze beide aspecten versterken dus de (belangrijke) doorstroming op de woningmarkt. Ieder jaar wordt in de jaarrekening een monitor en tussentijdse rapportage van het instrument “Startersleningen” gemaakt. De eerste drie jaren zijn de starters vrijgesteld van het betalen van rente en aflossing. Bij een te laag inkomen kan deze termijn worden verlengd. Daarna betaalt de starter een maandelijkse annuïteit. De lening valt onder de Nationale Hypotheekgarantie. Voor 2022 wordt, evenals als vorige jaren, een krediet opgenomen van € 375.000,-.

Anticiperende verwervingen
Het volgende beleidsuitgangspunt is geformuleerd in de grondnota 2019 met betrekking tot grondaankopen:

  • Burgemeester en wethouders kunnen binnen beleidskaders zelfstandig tot grondaankopen overgaan zonder voorafgaande instemming van de raad.
  • Er wordt jaarlijks een krediet beschikbaar gesteld voor grondaankopen die vallen onder de noemer anticiperende verwervingen. Voor 2021 wordt dit krediet wederom vastgesteld op € 2.000.000,-.
  • Voor “strategische verwervingen” wordt via een afzonderlijk raadsvoorstel een kredietaanvraag voorgelegd aan de raad.
  • Aan de grondaankopen door burgemeester en wethouder onder de noemer “anticiperende verwervingen” worden de volgende voorwaarden gesteld: De grondaankopen moeten passen in de uitwerking van de structuurvisie; er moet sprake zijn van een financieel sluitende grondexploitatieberekening (haalbaarheidsberekening) en de grondaankoop moet onderbouwd zijn met een door een deskundige opgesteld taxatierapport.

Opbrengsten locaties Den Herd / Praktijkschool
Voor zowel de vrijkomende locatie van Den Herd als de Praktijkschool is nu een opbrengst geraamd van respectievelijk ca € 941.000,- en ca € 990.000,- (geactualiseerd naar maart 2021). Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 320.000,- per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 670.000,-. De opbrengsten van de latende locaties worden via de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. 

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A startersleningen -375 -4 -4 -4 -4
A anticiperende verwervingen -2.000 -20 -20 -20 -20
B opbrengsten locaties Den Herd / praktijkschool 1.611
totaal lasten VHROSV -2.375 -24 -24 1.587 -24

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Verrekening loonkosten Ruimte
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R21.006.02) en geactualiseerde tijdbesteding.

Doorbelasting kosten VTH
We werken met de overige Kempengemeenten samen op verschillende beleidsterreinen. De werkzaamheden van de afdelingen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) hebben directe relatie met externe klanten. Dit samenwerkingsonderdeel is als directe kosten toegerekend aan de verschillende beleidsvelden, omdat ze volledig gericht zijn op de externe klant.  De bedrijfsvoeringskosten van het onderdeel VTH dalen op basis van de ontwerp-begroting 2022 van de SK met de aangegeven bedragen voor de jaren 2021 en 2022. Dit wordt veroorzaakt door lagere loonmutaties. Vanaf 2024 en verder is er daarna sprake van een lichte stijging. De afdeling VTH wordt geconfronteerd met een toenemende vraag vanuit de gemeenten naar maatwerk voor de inzet van toezicht. Deze toename komt onder meer tot uitdrukking in de begroting voor extra inhuur. Maatwerk heeft bij de afdeling VTH een incidenteel karakter.

Centrumvisie Bladel
Eind 2018 is de Centrumvisie Next Economy voor de kern Bladel vastgesteld. De afgelopen jaren hebben we gewerkt aan implementatie van die Centrumvisie. Voor de Posthof heeft dat ondanks een intentieverklaring tussen partijen helaas nog niet tot een beoogde (her)invulling geleid maar met de door uw raad vastgestelde Visie op Beeldkwaliteit Marktgebied centrum Bladel en de aankoop van de Rabobank zijn wel een aantal concrete stappen gezet. Ook in 2021 gaan we verder met de Centrumvisie waarbij naast Den Herd aan de Markt (waarvoor een apart voorbereidingskrediet beschikbaar is) en de herinrichting van de Sniederslaan, de herontwikkeling van de Posthof prioriteit heeft. Voor de (gemeentelijke) regie van dat proces en de implementatie van de Centrumvisie in algemene zin, wordt voor 2021 een bedrag geraamd van € 20.000,-.

Herstructurering Koolbogt in verband met levensloop bestendig wonen
De Koolbogt (1 t/m 48) in de kern Bladel is ooit opgezet als een levensloopbestendige wijk voor ouderen (qua woontypologie en inrichting van de openbare ruimte). De woningen zijn echter verouderd en de huidige eigenaar (Mooiland) is voornemens de woningen op korte termijn te verkopen aan een andere woningcorporatie. Dat zou een mooi begin kunnen zijn van een herstructurering van deze wijk met een modernisering van de woningen (tot Woonkeur (Plus)) en optimalisering van de infrastructuur (van wegen en (voet)paden). Voor dat laatste wordt voorgesteld om in afwachting van de verkoop door Mooiland alvast een pm-post voor herstructurering van de openbare ruimte op te nemen. Uiteindelijk moet dit een gezamenlijke interventie zijn van de (nieuwe) eigenaar en de gemeente en met deze pm-post agendeert de gemeente alvast haar ambitie met deze levensloopbestendige wijk.

Structuurvisie woningbouwlocaties
De ontwikkeling van woningbouw is een zeer actueel thema binnen de gemeente Bladel. De gemeente heeft de ambitie om het aantal woningen in de komende 20 jaar fors te laten groeien. De zoekgebieden verstedelijking bieden echter weinig tot geen plaats voor het toevoegen van al deze woningen. Hierdoor is er behoefte aan een visie op mogelijke woningbouwlocaties voor de lange(re) termijn. Om hier een uitspraak over te doen, vragen we een extern adviesbureau om een structuurvisie voor woningbouwlocaties op te stellen. De structuurvisie is bedoeld als actualisatie van de structuurvisie Bladel uit 2008, voor het deel woningbouw. Het gaat om het onderzoeken van mogelijke uitleglocaties voor woningbouwontwikkelingen op de lange(re) termijn. Het beoogde resultaat is een kaart met contouren waar woningbouw in de toekomst plaats zou kunnen vinden. De keuzes voor de locaties worden voorzien van argumentatie. Een aanpassingsronde na een interne beoordeling door de gemeente, behoort tot de opdracht. Het eindproduct wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De vorm daarvan is nog niet bepaald. Mogelijk dat het adviesbureau daar een rol in krijgt. Voor deze opdracht is een budget benodigd van maximaal € 30.000,-. In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 41.000,- voor onderzoek in het kader van versnelling woningbouw vrijgevallen omdat er op dat moment geen concrete besteding tegenover stond. Met de actualisatie van structuurvisie is deze er wel en is alsnog maximaal € 30.000,- benodigd.

Duurzame energie particulieren 2020-2021
In de kadernota Energie & Klimaat in november 2020 vastgesteld dat de gemeente Bladel streeft naar een CO2 reductie van 49% in 2030 ten opzichte van 1990 (R20.098). In de sector gebouwde omgeving wordt de uitstoot van CO2 teruggedrongen door onder andere in te zetten op het continueren van de subsidieregeling duurzame energie voor particulieren tot en met 2025. De subsidieregeling is een effectieve manier voor het reduceren van de uitstoot van CO2 in de gebouwde omgeving.

In 2019 is er een subsidiebudget vastgesteld voor de jaren 2020-2021 van € 500.000,-. De subsidieregeling is populair. Op 1 april 2021 is er voor ongeveer € 425.000,- aan subsidie toegezegd. Subsidieaanvragen worden behandeld op volgende van binnenkomst, zoals is vastgelegd in het subsidieplafond. Subsidieaanvragen die binnenkomen nadat het subsidiebudget op is, kunnen op een wachtlijst worden geplaatst. Deze aanvragen komen alsnog in aanmerking wanneer er subsidie beschikbaar is door een afwijzing van een al toegezegde subsidieaanvraag of wanneer meer subsidiebudget beschikbaar komt in 2021 of 2022. Wanneer de trend van het aantal subsidieaanvragen doorzet, zou het subsidiebudget in de zomer van 2021 op zijn. Dit zou betekenen dat nieuwe subsidieaanvragen buiten de boot vallen. Door de beschikbare financiële middelen voor het jaar 2021 te verhogen met € 200.000,- zullen naar waarschijnlijkheid alle subsidieaanvragen in behandeling kunnen worden genomen. We stellen voor om dit aanvullend te dekken ten laste van de algemene reserve.

Op dit moment is deze stimuleringsregeling de enige maatregel die genoemd is in de kadernota Energie & Klimaat die nu al bijdraagt aan de reductie van CO2 in de gebouwde omgeving. Een verhoging van het subsidiebedrag zou betekenen dat deze stimuleringsregeling ook in de tweede helft van 2021 bijdraagt aan het behalen van het gestelde doel uit de kadernota. Daarnaast zou het verhogen van het subsidiebudget betekenen dat er subsidiebudget wordt uitbetaald voor alle mogelijke maatregelen die in de verordening genoemd zijn. Het is namelijk zo dat door het jaar heen er een verschuiving is van de maatregelen die worden uitgevoerd. In het voorjaar gaan de meeste subsidieaanvragen over het laten plaatsen van zonnepanelen, later in het jaar komen er meer subsidieaanvragen voor het laten aanbrengen van isolatie. Wanneer het subsidiebudget op is voordat deze verschuiving plaats heeft gevonden, wordt er met de huidige subsidieregeling vooral ingezet op groene energie en niet op het tegengaan van warmteverlies. Dit terwijl de subsidieregeling is bedoeld om beiden manieren van het reduceren van CO2 te bevorderen. Ook zou het verhogen van het bestaande subsidiebudget betekenen dat er geen aanvragers buiten de boot vallen. Het verhogen van het subsidiebudget voorkomt dat er aanvragen die worden gedaan tussen het moment waarop het budget op is, en 2022, niet in behandeling kunnen worden genomen.

Duurzame energie particulieren 2022-2025
In het raadsvoorstel voor de aanpassing van de subsidieverordening (R20.140) werd voorspeld dat het huidige subsidiebudget rond oktober 2021 op zou zijn. Door de grote populariteit van de subsidieregeling van het voorjaar van 2021, is dit al bijgesteld naar de zomer van 2021. Verwacht wordt, dat er voor de jaren 2022-2025 wederom een subsidiebudget nodig is voor het in behandeling kunnen nemen van nieuwe subsidieaanvragen. Dit zou kunnen neerkomen op € 350.000,- per jaar. Wel is het zo dat de terugverdientijd van de maatregelen die worden gestimuleerd met deze subsidieregeling elk jaar korter wordt, waardoor de financiële bijdrage vanuit de gemeente die nodig is om de maatregelen aantrekkelijk te maken, kan worden verlaagd. Dat betekend dat de gemiddelde bijdrage per subsidieaanvraag zal dalen. Ook kan het zo zijn dat de populariteit van de subsidieregeling op dit moment ook deels is veroorzaakt door de Corona pandemie, waardoor mensen extra geld kunnen steken in hun huis. Voor het continueren van de subsidieregeling voor de jaren 2022-2025 moet er door de gemeenteraad een nieuwe subsidieverordening worden vastgesteld. Hiervoor moet ook opnieuw subsidiebudget vrijgemaakt worden.

Voorziening groot onderhoud gebouwen
Voorts bijstelling dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen als gevolg van het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen 2020-2029. 

Grondexploitaties
Jaarlijks worden de kostenbegrotingen van de verschillende grondexploitaties bijgesteld. Pro saldo wordt er in 2021 als gevolg van deze actualisatie minder verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. Pro saldo kan er gedurende de planperiode € 386.000,- meer tussentijds winst genomen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
verrekening loonkosten ruimte s 60 40 40 40 40
doorbelasting kosten VTH i -47 3
doorbelasting kosten VTH s 25 4 -4 -2
landmeetkundige werkzaamheden s 5 5 5 5 5
inhuur / leges bestemmingswijzigingen s -3 2 2 2 2
vastgoedbeheer: actualisatie beheerplan s -3 -3 -3 -3 -3
advieskosten centrumvisie Bladel i -20
structuurvisie woningbouwlocaties i -30
subsidie duurzame energie particulieren s -200
voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen i 12 12 12 12 12
actualisatie winstuitnames grondexploitaties s 347 -3 -62 133 -29
actualisatie grondexploitaties uitgaven s 2.837 -3.470 180 -223 -314
actualisatie grondexploitaties inkomsten s 597 658 -235 356 -772
actualisatie grondexploitaties (onderhanden werken) s -3.440 2.745 -182 1.030
overige kleine afwijkingen 1 1 1 1
mutaties VHROSV 140 -6 -60 137 -30
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
bebouwd:
wonen -943 n 35 v -908 n 48 v 41 v 38 v 39 v
grondexploitaties -3.599 n 2.802 v -797 n -3.560 n 90 v -313 n -404 n
overig gebruik ruimte -1.226 n -245 n -1.471 n 10 v 10 v 10 v 10 v
onbebouwd:
cultuurlandschap -1.017 n -1.017 n
natuur/ water -172 n -172 n
Totaal lasten -6.957 n 2.592 v -4.365 n -3.502 n 141 v -265 n -355 n
Baten
bebouwd:
wonen 844 v 5 v 849 v
grondexploitaties 3.719 v -2.461 n 1.258 v 3.470 v -226 n 1.988 v 300 v
overig gebruik ruimte 244 v 2 v 246 v 2 v 2 v 2 v 2 v
onbebouwd:
cultuurlandschap 215 v 215 v
natuur/ water 175 v 2 v 177 v
Totaal baten 5.197 v -2.452 n 2.745 v 3.472 v -224 n 1.990 v 302 v
Geraamd saldo van baten en lasten -1.760 n 140 v -1.620 n -30 n -83 n 1.725 v -53 n
(- = nadeel en + = voordeel)