Overhead en ondersteuning organisatie

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bedrijfsvoering is ondersteunend – niet ondergeschikt - en faciliterend aan ontwikkelingen (uitvoering van speerpunten) in de organisatie. Daarnaast is er een aantal speerpunten waarbij de bedrijfsvoering zelf een leidende rol heeft. Waarvan een deel al eerder in gang is gezet.
Enerzijds vraagt de uitvoering van speerpunten om flexibiliteit en maatwerk, anderzijds vra-gen ze om consistentie en beheersbaarheid / controleerbaarheid. Voor een goede bedrijfsvoering dienen al deze aspecten in een goede balans met elkaar te staan. Om deze balans te behouden, dient continu tussen bestuur en ambtelijke organisatie een open gelijkwaardige dialoog van afstemming / invulling / timing / bijstelling van alle ambities (wettelijke verplichtingen, gemeentelijke speerpunten, maatschappelijk ontwikkelingen etc.) plaats te vinden.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Formatie uitbreidingen organisatie
We hebben als gemeente de komende tijd behoorlijk wat ambitieuze opgaven uit te werken: woningbouw, centrumvisies voor Bladel en Hapert, twee Multi Functionele Accommodaties (MFA) waarin 1 in uitvoering en 1 in ontwerp, met achterblijvende functies en locaties, gebiedsontwikkelingen Egyptische Poort en Groene Long, fuserende sportverenigingen met achterblijvende locaties, een verduurzamingsslag van gemeentelijke (sport)accommodaties, N284 enz. Ook zijn er diverse verzoeken vanuit (groepen) inwoners die om begeleiding vragen. We krijgen het niet meer voor elkaar om dit tegelijkertijd uitvoering te geven binnen de huidige capaciteit. We stellen daarom voor om de capaciteit uit te breiden met 3 fte, waarvan 2 fte voor projectleiding en 1 fte voor communicatie.

De kosten worden begroot op ongeveer € 240.000,-. Dit is gebaseerd op het gemiddelde van de loonschalen. We stellen voor om € 70.000,- te verrekenen met (nog te ontwikkelen en in uitvoering zijnde) grondexploitaties. Deze kosten worden dan binnen de betreffende grondexploitaties opgevangen. Daarnaast zal bespaard worden op inhuur. Inhuur kan worden beëindigd of worden voorkomen. Het saldo van deze effecten bepaalt uiteindelijk de verhoging van de lasten in de begroting. De netto structurele last bedraagt dan vooralsnog € 170.000,-.

Renovatie dak / vervanging installaties en energiebesparende maatregelen gemeentehuis
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A formatie uitbreidingen organisatie -85 -170 -170 -170 -170
A renovatie dak gemeentehuis -25 -1
A vervanging installaties gemeentehuis -91 -7
A energiebesparende maatregelen gemeentehuis -431 -33
totaal lasten overhead -547 -85 -170 -170 -170 -211

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Bedrijfsvoering
Actualisatie lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R21.006.02).  Hiervoor wordt vooralsnog een structurele raming van € 10.000,- in de begroting opgenomen. Daarnaast stijgen de lasten voor inhuur van personeel in 2021 per saldo met € 47.000,-. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door extra inhuur wegens (langdurige) ziektegevallen en vervanging wegens zwangerschapsverlof van medewerksters. Als werkgever in de sector overheid dragen we het eigen risico voor de WW-uitkering van een ex-medewerker. Deze uitkering bedraagt € 5.000,-.

Juridische en overige kosten
Voor juridische en overige advieskosten met betrekking tot bestuurlijk gevoelige dossiers wordt voor het jaar 2021 een aanvullende raming van € 39.000,- nodig geacht. Met ingang van 2021 worden gemeenten weer verantwoordelijk voor een aantal kosten in het kader van woningontruimingen. Hiervoor wordt vooralsnog een structurele raming van € 10.000,- in de begroting opgenomen. Voorts aanpassing bijdrage Bizob (indexering) en Metropoolregio Eindhoven (ontwerp-begroting 2022 t.b.v. RHCe).

Gemeentehuis
De exploitatielasten van het gemeentehuis stijgen structureel met circa € 21.000,- als gevolg van hogere kosten gas- en elektriciteitsverbruik ad € 12.000,- vanwege de ingebruikname van de beneden vleugel door de Rabobank en hogere kosten voor schoonmaak- en glaswasonderhoud ad € 10.000,- als gevolg van een nieuwe aanbesteding van deze werkzaamheden. De energiekosten van de vleugel van de Rabobank worden via de huurprijs doorberekend. Voorts bijstelling van de dotatie aan de voorziening onderhoud gemeentehuis als gevolg van het geactualiseerde beheerplan gemeentelijke gebouwen 2021-2030.

Kempensamenwerking (SK)
We werken met de overige Kempengemeenten samen op verschillende beleidsterreinen. De werkzaamheden van de afdelingen Maatschappelijke Dienstverlening (MD) en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) hebben directe relatie met externe klanten. Deze samenwerkingsonderdelen zijn als directe kosten toegerekend aan de verschillende beleidsvelden, omdat ze volledig gericht zijn op de externe klant. De werkzaamheden van P&O en het SSC hangen daarentegen meer samen met de ondersteuning van de medewerker(ster)s in het primaire proces. Deze kosten verantwoorden we daarom onder de noemer “overhead”.

De kosten van deze samenwerkingsonderdelen zijn gebaseerd op de ontwerp-begroting 2022 van de SK. De kostenstijging wordt enerzijds veroorzaakt door de doorwerking van reguliere loon- en prijsontwikkelingen en anderzijds door ons aandeel in een aantal noodzakelijke nieuwe ICT-voorzieningen (o.a. omgevingswet, infrastructuur videobellen, ontwikkelbudget e.d.). Daarnaast wordt, analoog aan de Bladelse systematiek, incidentele onderuitputting van kapitaallasten geraamd als gevolg van de methode van afschrijven van activa. De SK heeft 2020 afgesloten met een batig exploitatieresultaat. Ons aandeel van het resultaat is uitgekeerd door SK.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
lonen bijstelling loonmutatie ambtelijke organisatie s -15 -47 -47 -48 -48
inhuur wegens ziekte e.d. s -47
WW-uitkering ex-medewerker s -5
juridische en advieskosten bestuurlijk gevoelige dossiers i -39
kosten woningontruimingen s -8 -10 -10 -10 -10
bijdrage Bizob / MRE (RHCe) s -8 -9 -9 -9 -9
voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen s -23 -23 -23 -23 -23
onderhoud gemeentehuis s -23 -21 -21 -21 -21
bijdrage SK afrekening rekeningresultaat 2020 i 122
bijdrage Samenwerking Kempengemeenten i 44 22 30 40 12
bijdrage Samenwerking Kempengemeenten s -46 -34 -56 -96 -81
overige kleine afwijkingen s -2 -1 -2 -2 -1
mutaties overhead -50 -123 -138 -169 -181
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
overhead -5.795 n -122 n -5.917 n -278 n -293 n -323 n -377 n
Totaal lasten -5.795 n -122 n -5.917 n -278 n -293 n -323 n -377 n
Baten
overhead 214 v -13 n 201 v -15 n -15 n -16 n -16 n
Totaal baten 214 v -13 n 201 v -15 n -15 n -16 n -16 n
Geraamd saldo van baten en lasten -5.581 n -135 n -5.716 n -293 n -308 n -339 n -393 n
(- = nadeel en + = voordeel)