Perspectiefnota nader beschouwd

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

In dit hoofdstuk wordt het meerjarenperspectief 2021-2025 toegelicht en bijgesteld aan de hand van een aantal elementen. Deze elementen worden onderstaand afzonderlijk belicht. We presenteren eerst het meerjarenperspectief van het bestaande beleid. Daarna volgen de financiële consequenties van het meerjarenprogramma. Bij het meerjarenprogramma zijn tevens een aantal nieuwe beleidsvoornemens dan wel aanpassingen van budgetten opgenomen. Daarna zal vervolgens inzicht worden verschaft in het geactualiseerde meerjarenperspectief na verwerking van alle in deze begroting gepresenteerde mutaties.

De perspectiefnota 2021 is het kaderstellende document op het gebied van beleid en financiën. De nota geeft een eerste schets van de beleids- en financiële ontwikkelingen voor de volgende begroting. Het uitgangspunt is dat alleen wordt gerapporteerd op beleidsrelevante afwijkingen.

In de perspectiefnota wordt een totaalinzicht van de meerjarenraming gegeven en bestaat uit de volgende elementen:
eerste deel

  • Beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de huidige begroting van ieder hoofdtaakveld betreffende uitvoering en ontwikkelingen.
  • Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma 2021-2025 , waarin opgenomen de correctie van de eerder aangekondigde extra verhoging van de OZB-tarieven.
  • Overige nieuwe beleidsvoornemens betreffende het te voeren beleid voor de toekomst die geen uitstel kunnen dulden.
  • Indicatieve financiële consequenties van de meicirculaire 2021 en bijstelling herverdeeleffect herijking gemeentefonds en
  • Solide financieel beleid is het uitgangspunt.

tweede deel

  • Financiële vertaling mutaties op basis van financiële kaderstelling 2022.
  • Structurele doorwerking effecten jaarrekening 2020.
  • Structurele en incidentele autonome ontwikkelingen (mee – en tegenvallers) op basis van actuele begrotingsgegevens 2021.
  • Actualiteiten binnen de diverse paragrafen (bedrijfsvoering, lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen, verbonden partijen, weerstandsvermogen, financiering, grondbeleid).

In de perspectiefnota wordt met deze tweedeling enerzijds inzicht gegeven in de politieke keuzes ten aanzien van het te voeren beleid voor de toekomst en anderzijds informeren we over de voortgang van de uitvoering van de lopende begroting en het actualiseren van (het inzicht in) de financiële positie van de gemeente.

Gedurende de periode van de meerjarenramingen is het loon- en prijspeil constant gehouden. Anders verwoordt wil dit zeggen dat met loon- en prijsstijgingen ná 2022 (voor zowel de uitgaven als de inkomsten) geen rekening is gehouden.

De financiële resultaten van de meicirculaire 2021 zullen wij t.z.t. middels een raadsmededeling nog ter kennis brengen aan uw raad, zodat u deze kunt betrekken bij de besluitvorming over de perspectiefnota 2021.

1. Vertrekpunt meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - 1. Vertrekpunt meerjarenperspectief

Het gemeentelijk beleid ligt vast in diverse beleidsdocumenten, dan wel geschiedt op basis van uitvoering van wettelijke taken. Vertrekpunt van deze perspectiefnota is gebaseerd op eerder door uw raad aanvaard beleid. De baten en lasten hiervan zijn meerjarig verwerkt in de meerjarenraming. Het huidige meerjarenperspectief na de 4e begrotingswijziging 2021 (inclusief aangenomen amendement Groene Long) is als volgt:

meerjarenperspectief 2021 2022 2023 2024 2025
(bedragen x 1.000,-)
structureel begrotingsresultaat na 4e wijziging 2021 v 425 n -224 n -78 v 55 v 55
incidenteelbegrotingsresultaat na 4e wijziging 2021 n -61 v 158 v 330 v 268 v 268
totaal begrotingsresultaat v 364 n -66 v 252 v 323 v 323
(- = nadeel en + = voordeel)

2. Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - 2. Actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma

Het bestaande meerjarenprogramma hebben wij geactualiseerd en op onderdelen geherprioriteerd. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe activiteiten die onzes inziens ook nog een plaats moeten krijgen in het meerjarenperspectief. Deze mutaties vloeien enerzijds voort uit besluitvorming door uw raad en anderzijds door nieuwe ontwikkelingen. Hieronder zijn in tabelvorm deze wensen/aanpassingen weergegeven.

meerjarenperspectief 2021 2022 2023 2024 2025
(bedragen x 1.000,-)
structurele mutaties meerjarenprogramma n -342 n -530 n -842 n -635 n -849
incidentele mutaties meerjarenprogramma v 97 v 263 v 240 n -26 v 71
totaal mutaties meerjarenprogramma n -245 n -267 n -602 n -661 n -778
(- = nadeel en + = voordeel)

Overzicht mutaties meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Overzicht mutaties meerjarenprogramma

De diverse gewijzigde activiteiten worden bij het betreffende hoofdtaakveld nader toegelicht. Hieronder worden de mutaties in tabelvorm weergegeven. Voor de specificatie van de totale financiële vertaling van het meerjarenprogramma verwijzen wij u voorts naar bijlage III.

A omschrijving s aanvullende wensen/budgetten
B (bedragen x € 1.000,-) i 2021 2022 2023 2024 2025
structurele mutaties
A vervanging ipads raads- en commissieleden s n -6 n -6 n -5 n -5
A vervangen geluids- en video-apparatuur s n -8 n -8 n -8 n -8
A bijdrage reserve kapitaallasten investeringen: verbouwing gem.huis aan de Markt s n -297 n -295 v 204 v 283 v 279
A formatie-uitbreiding griffie s n -10 n -30 n -30 n -30 n -30
A formatie-uitbreidingen organisatie s n -85 n -170 n -170 n -170 n -170
A renovatie dak voormalige gemeentewerf s n -3 n -3
A renovatie dak / vervanging installatiesgemeentehuis s n -8
A energiebesparende maatregelen gemeentehuis s n -33
A aanpassing rentepercentage van 1,25% naar 1% s v 1 v 12 v 19 v 25 v 28
A aanpassing extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen:correctie restant s n -24 n -100 n -100
A aanpassing extra verhoging tarieven onroerende zaakbelastingen: herverdeling s n -269 n -371 n -421 n -421
A aanpassing stelpost herijking gemeentefonds s v 521 v 424 v 426 v 426
A renovatie daken brandweerkazernes s n -2 n -3 n -3 n -3
A verkeersvisie Hapert: aanpassing afschrijvingstermijn s v 3 v 29 v 46 v 45 v 45
A verkeersvisie Hapert: herprioritering s v 14
A uitvoering herinrichting N284 (herprioritering) s v 5
A uitvoering herinrichting N284 (herprioritering) s n -110
A verbreden bestaande recreatieve fietspaden Cartierheide s v 5 n -33 n -32 n -32 n -32
A voorbereiding herinrichting Sniederslaan (lasten in staat van vaste activa opgenomen) s
A infrastructurele maatregelen centrumvisie Bladel s v 27 v 27 v 27 v 26
A herinrichting van Dissellaan: Den Herd aan de Markt s n -13 n -13 n -12
A verbetering / gepland groot onderhoudwegen 2025 en aanpassing afschrijvingstermijn s v 26 v 54 v 81 v 38
A vervanging openbare verlichting (masten en armaturen) s n -6
A toeristenbelasting naar arbeidsmigranten s v pm v pm v pm v pm
A verduurzamen sportaccommodaties / vervanging installaties (SPUK) s v 5 v 5 v 4 v 4 v 4
A renovatie sportvelden 2025 s n -1
A uitvoeren groenstructuurplan 2025 s n -6
A ontwikkeling Egyptische Poort: exploitatiesubsidie zwembad s n -75 n -150 n -151 n -152 n -153
A verbouwing Rabobank tbv Den Herd s v 320 v 36 n -574 n -346 n -342
A renovatie dak gebouw De Witpen De Lemelvelden + LUWA s n -5 n -5
A renovatie tennis/korfbal De Lemelvelden s n -2
A renovatie tennispaviljoen De Smagtenbocht s n -2
A renovatie tribune vv Hapert De Lemelvelden s n -1 n -1
A technische installaties tennispaviljoen De Smagtenbocht s n -1 n -1 n -1
A technische installaties voetbal/korfbal Casteren s n -8 n -8 n -8 n -8 n -8
A technische installaties VV Hoogeloon s n -5 n -5 n -5 n -5 n -5
A verduurzaming sporthal Eureka (ivm MFA) s n -41 n -40 n -40 n -40 n -39
A verduurzaming voetbal/korfbal Casteren s n -10 n -10 n -10 n -9 n -9
A verduurzaming MFA De Poel / D'n Anloop s n -6
A correctie taakstelling Wmo en Jeugd s n -150 n -150 n -150 n -150 n -150
A startersleningen s n -4 n -4 n -4 n -4
A anticiperende verwervingen s n -20 n -20 n -20 n -20
totaal structurele mutaties n -342 n -530 n -842 n -635 n -849
incidentele mutaties
A onderuitputting kapitaallasten i v 97 v 263 v 382 n -26 v 71
A toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: inventarisatie i v pm
A algemene reserve: tbv dekkingsreserve (dekkingsvoorstel: gem.huis aan de Markt) i n -3.393 v 4.000
A algemene reserve: tbv sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt i v 249
A algemene reserve: tbv dekkingsresultaat gem.huis aan de Markt i n -142
A algemene reserve: toev. opbrengst locatie Praktijkschool i n -670
A algemene reserve: toev.reserve kapitaallasten investeringen locatie Praktijkschool i v 670
A algemene reserve: toev. opbrengst locatie Den Herd i n -941
A algemene reserve: toev.reserve kapitaallasten investeringen locatie Den Herd i v 941
A reserve kapitaallasten investeringen: locatie Praktijkschool i n -670
A reserve kapitaallasten investeringen: locatie Den Herd i n -941
A reserve kapitaallasten investeringen (gemeenschapshuis aan de Markt) i v 3.393 n -4.000
A Verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt: sloopkosten i n -249
A ontwikkeling locatie Den Herd i v 941
A ontwikkeling locatie Praktijkschool i v 670
totaal incidentele mutaties v 97 v 263 v 240 n -26 v 71
totaal aanvullende mutaties n -245 n -267 n -602 n -661 n -778
(- = nadeel en + = voordeel)

-

Terug naar navigatie - -

In de Financiële verordening 2021 is geregeld dat nieuwe investeringen, waarvoor al politieke kaderstelling aanwezig is op basis van door uw raad vastgestelde beheerplannen, beleidsnotities en/of besluiten en (uitbreidings)investeringen gericht op interne bedrijfsvoering en ramingen van geringe omvang, bij de vaststelling van de begroting geautoriseerd worden. Op basis van deze criteria hebben wij de noodzakelijke en gewenste investeringen/budgetten voorzien van een A- of B-rubricering. De zgn. A-investeringen en budgetten voldoen aan de hiervoor geformuleerde criteria. Reden waarom wij uw raad voorstellen om de uitvoering van deze investeringen/budgetten voor planjaar 2021, na vaststelling van de perspectiefnota door uw raad, op te dragen aan ons college. Voor de zgn. B-investeringen zal daarentegen nog steeds afzonderlijke besluitvorming door uw raad plaatsvinden.

3. Autonome bijstellingen bestaand beleid

Terug naar navigatie - 3. Autonome bijstellingen bestaand beleid

Binnen de kaders en spelregels van de financiële kaderstelling (zie raadsvoorstel R21.006.02) structurele en incidentele ontwikkelingen, knelpunten, afwijkingen of noodzakelijke aanpassingen in bestaand beleid door vertaalt naar de perspectiefnota. Hierdoor geeft de perspectiefnota inzicht in de voortgang van de beleidsdoelstellingen zoals opgenomen in de begroting en de beleidsontwikkelingen ingegeven door interne en externe factoren.
De perspectiefnota geeft de situatie per begin mei weer. De autonome mee- en tegenvallers over de eerste 4 maanden van 2021 en financiële consequenties voortvloeiende uit de jaarrekening 2020 hebben het volgende negatieve effect op het meerjarenperspectief.

De diverse mutaties worden bij het betreffende hoofdtaakveld nader toegelicht.

De structurele nadelen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de navolgende belangrijkste afwijkingen, te weten:
nadelen:
- actualisatie en herprioritering meerjarenprogramma
- lagere cijnzen en erfpachten a.g.v. verkoop gronden
- actualisatie dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
- loonmutaties ambtelijke organisatie (loonontwikkeling)
- bijdrage Samenwerking Kempengemeenten o.b.v. ontwerp-begroting 2022
- bijdrage Veiligheidsregio o.b.v. ontwerp-begroting 2022
- openbare verlichting doorberekening energiebelasting
- bijdrage KempenPlus o.b.v. kadernota 2022
- uitvoering wet maatschappelijke ondersteuning en jeugd met en zonder verblijf
- hogere bijdrage KempenPlus (o.b.v. voorlopige inschatting kadernota 2022)
- beheer en subsidie Groene Long
- verrekeningen grondexploitaties

Voordelen:
- correctiebijschrijvingen algemene reserve o.b.v. van het nieuwe reserve- en voorzieningenbeleid
- actualisatie rente kort en lang geld
- actualisatie afschrijvingen o.b.v. het nieuwe afschrijvingsbeleid
- opbrengst onroerende zaakbelastingen (indexering tarieven)
- actualisatie accressen en maatstaven algemene uitkering (inclusief extra uitkering voor jeugdzorg)
- vrijval stelpost lonen en prijzen
- inkomensvoorzieningen (BUIG / participatie o.b.v. actualisatie KempenPlus)
- lagere lasten kinderopvang (subsidie peuterprogramma)

In dit perspectief zijn de consequenties van de meicirculaire slechts deels (anticiperend) verwerkt. Wij verwachten dat de meicirculaire 2021 eind mei ontvangen wordt. Zodra de meicirculaire door ons doorgerekend is, zullen wij de financiële resultaten hiervan ter kennis brengen van uw raad, zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming over deze perspectiefnota.

meerjarenperspectief 2021 2022 2023 2024 2025
(bedragen x 1.000,-)
mutaties perspectiefnota structureel (incl. reserves) v 946 v 1.156 v 706 v 831 v 1.325
mutaties perspectiefnota incidenteel (incl. reserves) n -49 v 23 v 71 v 81 v 33
totaal mutaties perspectiefnota v 897 v 1.179 v 777 v 912 v 1.358
(- = nadeel en + = voordeel)

4. Geactualiseerd meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - 4. Geactualiseerd meerjarenperspectief

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten 1 t/m 3 wordt in onderstaand overzicht het geactualiseerde meerjarenperspectief gepresenteerd.

Deze mutaties zijn in hoofdstuk 4van de perspectiefnota uitgewerkt en samengevat in hoofdstuk 6. Het financiële beeld dat uit deze onderdelen samen naar voren komt is het volgende:

Geactualiseerd meerjarenperspectief (bedragen x 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
structureel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2021 v 426 n -224 n -78 v 55 v 55
mutaties perspectiefnota v 946 v 1.156 v 706 v 831 v 1.324
mutaties meerjarenprogramma n -342 n -530 n -842 n -635 n -849
structureel meerjarenperspectief a v 1.030 v 402 n -214 v 251 v 530
incidenteel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2021 n -61 v 158 v 330 v 268 v 268
mutaties perspectiefnota n -49 v 23 v 71 v 81 v 33
mutaties meerjarenprogramma v 96 v 263 v 240 n -26 v 71
incidenteel meerjarenperspectief b n -14 v 444 v 641 v 323 v 372
totaal begrotingsresultaat a+b v 1.016 v 846 v 427 v 574 v 902
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -364 v 66 n -252 n -323 n -323
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve v 652 v 912 v 175 v 251 v 579
(- = nadeel en + = voordeel)

5. Actueel beeld beschikbare algemene reserve

Terug naar navigatie - 5. Actueel beeld beschikbare algemene reserve

In dit onderdeel geven wij u een actueel beeld van de geschatte stand van de algemene reserve voor de periode 2021-2025. In dit overzicht is rekening gehouden met de voorgestelde resultaatbestemming van de jaarrekening 2020, waarbij een netto toevoeging aan de algemene reserve van € 1.216.000,- (voorlopig) voorgesteld is. Tevens is - zoals gebruikelijk - rekening gehouden met de toevoegingen en onttrekkingen aan de algemene reserve op basis van de al eerder door uw raad genomen besluiten hiertoe.

Binnen het huidige beleid is bepaald dat de ratio algemene reserve minimaal 1 (= kwalificatie voldoende) dient te zijn. De noodzakelijke omvang stijgt als gevolg van het risico van met name de waardering van de activa in verband met het herijking van het  op beperkte onderdelen toepassen van restwaardes.

Ten aanzien van de geraamde stand van de algemene reserve willen wij -met nadruk- niet onvermeld laten dat het vooralsnog geprognosticeerde resultaten betreffen. Daadwerkelijke bestedingsvoorstellen dienen steeds beoordeeld te worden aan de werkelijke gerealiseerde resultaten. In de vastgestelde nota’s weerstandsvermogen en risicomanagement, alsmede reserves en voorzieningen is bepaald dat bestedingsvoorstellen ten laste van de algemene reserve slechts zijn aan te bevelen, wanneer er middelen resteren boven de omvang van de risicoprofielen. Voor de prognose van de omvang van de algemene reserve verwijzen wij u naar bijlage IV.

Het meerjarig geprognosticeerde verloop van de algemene reserve kan dan als volgt weergegeven worden:

(bedragen x € 1.000,-) rekening 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025
a. ijzeren voorraad 1.000
b. noodzakelijke omvang (voldoende) 606 2.026 2.026 2.026 2.026 2.026
c. totaal noodzakelijke omvang (weerstandsvermogen) 1.606 2.026 2.026 2.026 2.026 2.026
d. geïnventariseerde risico's (gemiddeld) 563 563 563 563 563 563
e. stand algemene reserve begin van het jaar 9.690 9.350 11.190 11.828 5.028 5.772
f. stand algemene reserve eind van het jaar 9.350 11.189 11.829 5.026 5.773 6.683
g. algemene reserve (vrije ruimte eind van het jaar): f - c 7.744 9.163 9.803 3.000 3.747 4.657
h. ratio algemene reserve eind van het jaar f / c 5,82 5,52 5,84 2,48 2,85 3,30
i. betekenis uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend