IV. Overzicht prognose omvang algemene reserve 2021-2025

Prognose omvang algemene reserve

Terug naar navigatie - Prognose omvang algemene reserve
prognose verloop omvang algemene reserve 2021 2022 2023 2024 2025
geraamde stand algemene reserve begin 2021 9.350.000 11.190.000 11.828.000 5.028.000 5.772.000
mutaties algemene reserve:
vermeerderingen:
rente toevoegingen
winstuitnames grondexploitaties 477.000 100.000 24.000 171.000 9.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv MFA Hapert 2.196.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Den Herd 941.000
opbrengsten achterblijvende locaties tbv Praktijkschool 670.000
"overschot" dekkingsmiddelen MFA Hapert 265.000
"overschot" dekkingsmiddelen gemeenschapshuis aan de Markt 141.000
correctie rentebijschrijving 2020 dekkingsreserve 78.000
voorlopig (bijgesteld) exploitatiesaldo 2020 2.292.000
vrival reserves sportmaterialen X-sport en Eureka 165.000
verminderingen:
dekkingsreserve kapitaallasten t.b.v. gemeenschapshuis aan de Markt -7.393.000
sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt -249.000
uitvoeringsprogramma duurzaamheid particulieren -450.000
bestemming rekeningresultaat 2020: uitvoering klimaatakkoord -237.000
uitvoering duurzame energie particulieren -25.000
budgetoverhevelingen 2020-2021 -1.056.000
coronamaatregelen -20.000
basisschool De vest / sloop- en verhuiskosten -24.000
vorming reserve generatiepact -185.000
eenmalige lasten MFA Hapert -458.000 -59.000
aanvulling dekkingsreserve kapitaallasten tbv MFA Hapert -2.196.000
aanvulling dekkingsreserve kapitaallasten tbv gemeenschapshuis aan de Markt -941.000
aanvulling dekkingsreserve kapitaallasten tbv gemeenschapshuis aan de Markt -670.000
saldo begroting 2021, inclusief begrotingswijzigingen 364.000 -66.000 252.000 323.000 323.000
mutaties perspectiefnota 2021 653.000 912.000 174.000 251.000 579.000
geraamde stand algemene reserve eind 11.189.000 11.828.000 5.026.000 5.773.000 6.683.000