Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Extra aandacht zal in 2021 uitgaan de economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis op onze regio. De Brainportregio wordt op dit moment, net zoals in de rest van Nederland, zwaar geraakt. Vanuit andere crisissen hebben we geleerd dat de economische agenda ons bindt als regio, juist nu. Ondernemers, onderwijs, overheden en organisatie moeten samen aan de slag om in de toekomst aantrekkelijk te blijven om te wonen, te werken en te recreëren.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Toeristenbelasting naar arbeidsmigratie
Met een motie van D66 is het college op 7 november 2019 verzocht om een onderzoek in te stellen naar de voor- en nadelen van het invoeren van forensenbelasting. De D66-fractie wil dat de lasten eerlijk verdeeld worden over degenen die de gemeentelijke voorzieningen gebruiken, en wildgroei van verhuur aan arbeidsmigranten en forenzen beperken. Uit het onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om arbeidsmigranten onderwerp van een forensenbelasting te maken, maar dat een uitbreiding van de toeristenbelasting naar arbeidsmigranten wel mogelijk is.

Separaat wordt de raadsmededeling "R21.068 Forensenbelasting arbeidsmigranten" aangeboden. Hierin wordt, op basis van het uitgevoerde onderzoek, door ons college aangegeven dat de invoering van een forensenbelasting voor arbeidsmigranten niet mogelijk is, maar een uitbreiding van de heffing van toeristenbelasting naar arbeidsmigranten wel. De voor- en nadelen van een dergelijke uitbreiding van de toeristenbelasting worden in de raadsmededeling benoemd. In afwachting van eventuele nadere besluitvorming hieromtrent gaan wij daarom vooralsnog uit van een pm-raming. Als uw raad uiteindelijk besluit dat een uitbreiding van de heffing van toeristenbelasting naar arbeidsmigranten gewenst is dan zullen wij de hiermee gepaard gaande extra opbrengst aanvullend verwerken in de ontwerp-begroting 2022.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
B toeristenbelasting naar arbeidsmigranten: inventarisatie -pm
B toeristenbelasting naar arbeidsmigranten pm pm pm pm pm
totaal lasten economie

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Metropoolregio
Op basis van de concept-begroting 2022 van de Metropoolregio Eindhoven stijgt de gemeentelijke bijdrage voor het Stimuleringsfonds.

Verkennende studie naar ontwikkeling werklocaties in de Kempen en aanbod van grote en kleine kavels in de toekomst
In december 2020 en januari 2021 hebben de gemeenteraden de Kempische Bedrijventerreinenambities- en afspraken vastgesteld (Kempische bedrijventerreinenafspraken 2020 d.d. 22 oktober 2020). Een belangrijk uitvoeringspunt van de Kempische bedrijventerreinenafspraken en -ambities is het starten met de voorbereiding van een nieuw aanbod voor de toekomst. Inmiddels is een startnotitie opgesteld voor een plan van aanpak om te komen tot nieuwe werklocaties voor grote en kleine kavels in de Kempen. Om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak is een eenmalig budget van € 10.000,- per gemeente noodzakelijk voor voorbereidings- en onderzoekskosten.

Ontwikkelingen

- Planfase klimaatrobuust bedrijventerrein De Sleutel
De gemeente Bladel werkt samen met het Waterschap de Dommel, Ondernemingsvereniging Bedrijventerreinen Bladel (obgb) aan het klimaatrobuust maken van het bedrijventerrein De Sleutel in Bladel. Het doel is om het hemelwater af te koppelen van de riolering en zoveel mogelijk lokaal op te vangen. Uit de recent uitgevoerde stresstest blijkt dat het bedrijventerrein kwetsbaar is voor hittestress. Deze klimaataspecten vragen om een planmatige aanpak op en rondom het bedrijventerrein.

Voor het realiseren van extra waterbergingscapaciteit is het gebied ten westen van bedrijventerrein de Sleutel erg interessant. In dit gebied, dat gelegen is in gemeente Reusel-De Mierden, zijn ook vergevorderde plannen voor de aanleg van een nieuwe verbindingsweg met aansluiting op de N284. In het Voorkeursalternatief is deze extra aansluiting opgenomen. Voor de realisatie van deze nieuwe verbindingsweg dient grond verworven te worden door de provincie en de gemeenten. Het gedeelte dat niet nodig is voor de verbindingsweg is uitermate geschikt voor waterberging en voor het versterken van de huidige Ecologische Verbindingszone.

Het realiseren van waterberging en een ecologische inrichting ten westen van bedrijventerrein de Sleutel is een cruciale maatregel om het water- en rioleringssysteem in samenhang te optimaliseren. Het draagt bij aan ecologische doelen, het tegen gaan van verdroging, het verbeteren van de hydraulische afvoercapaciteit en het verminderen van de afvoer van schoon water naar de zuivering. Dit sluit aan bij de ambities van het raadsprogramma, waarin is opgenomen dat voldoende biodiversiteit en groen het uitgangspunt is bij de klimaat- en energietransitie. Voor dit project is ook een concept subsidievoorstel ingediend voor het Europese programma 2B Adapt. Het project zit momenteel in de planfase. Het bedrag dat voor rekening van gemeente Bladel komt is thans nog niet bekend. Hiervoor wordt later een kredietaanvraag worden gedaan.

- Triple helix samenwerking
Binnen het Huis van de Brabantse Kempen werken ondernemers, overheid en onderwijs samen op de twee thema’s Landschapspark en Economie. In maart 2019 heeft een herijking van deze samenwerking plaatsgevonden. Boodschap van deze herijking was duidelijk: we zetten allemaal de schouders onder deze samenwerking, want triple helix samenwerking op Kempenniveau is essentieel voor de verdere ontwikkeling en uitvoering van deze thema’s. Vanaf 2019 zijn er flinke stappen gezet op beide thema’s. Dit heeft geresulteerd in het Kempenmanifest voor het thema Economie. Ook voor het onderdeel landelijk gebied wordt gewerkt aan een gezamenlijk manifest. Dit wordt naar verwachting in 2021 vastgesteld. Mogelijk dat na vaststelling ook een uitvoeringsbedrag wordt gevraagd.

- Uitvoeringsprogramma 2 Visie Vrijetijdseconomie Kempengemeenten
De Kempengemeenten hebben gezamenlijk de Visie Vrijetijdseconomie (VTE) en het Uitvoeringsprogramma VTE 2017-2019 (hierna: UVP) opgesteld. Het UVP bevat een aantal projecten om te komen tot de in de visie vastgelegde doelen. In 2021 zal een vervolg (UVP 2) opgesteld worden voor de jaren 2022 t/m 2025. Iedere Kempengemeente afzonderlijk wordt gevraagd om wederom een financiële bijdrage ter beschikking te stellen in lijn van het eerste UVP. Voor de gemeente Bladel was dit een bedrag van ca. € 50.000,-. De consument wil in toenemende mate verrast worden en meer dan ooit een unieke ervaring beleven. Dit geldt ook bij een fiets- of wandelroute. In het UVP willen we hierop aanhaken en gaan we o.a. door met de ontwikkeling van een fietsroute in het thema van het ‘Boerenleven’, vergelijkbaar met de reeds ontwikkelde “Zwarte Kaat” route. Ook deze route is passend voor de Kempen en zal Kempenbreed worden opgezet en gepromoot. Andere projecten die we gezamenlijk willen oppakken onder UVP 2 zijn o.a.: het continueren van het Brabantse Kempenmagazine, optimaliseren gastvrijheid, kwaliteitsteam Fietskronkels de Kempen (bewaking concept naar realisatie in 5 Kempengemeenten). Het UVP2 wordt dit jaar verder uitgewerkt en leggen we eind 2021 aan de raad voor.

- Professionalisering Toeristisch InformatiePunt (TIP) Bladel/ Reusel-De Mierden
Vanuit de Kempenvisie Vrijetijdseconomie is het advies gekomen om in iedere gemeente een lokaal sterke netwerkorganisatie op te zetten c.q. te versterken die zowel regionaal als bovenregionaal kan opereren. Sinds 2012 hebben we een goed lopende samenwerking met de TIP’s  van gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden. Deze samenwerking blijft behouden bij het opzetten van een nieuwe organisatie. Samen willen de TIP’s hun activiteiten op een hogere niveau te tillen. Een voorbeeld hiervan is het opzetten van nieuwe product-markt-combinaties op gebied van fietsen, samen met ondernemers en andere belanghebbenden (zoals bij de Torenroute en de Zwarte Kaat route). Een ander project is het opzetten van een nieuwe meertalige website. Iedere gemeente heeft straks een eigen website met eigen ‘look and feel’, en haakt daarbij aan op een regionaal platform die activiteiten en evenementen in een grotere regio (MRE) thematisch onder de aandacht brengt. In de loop van 2021 stellen we de raad op de hoogte van alle ontwikkelingen en doen we een voorstel om de huidige bijdrage aan de TIP organisatie op te hogen.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
studie nieuwe werklocaties kavels bedrijventerreinen i -10
bijdrage Metropoolregio Eindhoven s -3 -3 -3 -3
mutaties economie -10 -3 -3 -3 -3
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering -79 n -79 n
regionale samenwerking -54 n -54 n
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) -46 n -46 n
overige infrastructuur -1 n -1 n
organisatie:
werkgelegenheid -153 n -153 n -3 n -3 n -3 n -3 n
overleg/ beheer/ samenwerking -191 n -10 n -201 n
promotie -96 n -96 n
Totaal lasten -620 n -10 n -630 n -3 n -3 n -3 n -3 n
Baten
economische ontwikkeling:
innovatie/stimulering 75 v 75 v
regionale samenwerking
infrastructuur:
bedrijventerreinen (incl. KBP) 33 v 33 v
overige infrastructuur
organisatie:
werkgelegenheid
overleg/ beheer/ samenwerking 11 v 11 v
promotie 1.177 v 1.177 v
Totaal baten 1.296 v 1.296 v
Geraamd saldo van baten en lasten 676 v -10 n 666 v -3 n -3 n -3 n -3 n
(- = nadeel en + = voordeel)