Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Vervanging ipads raads- en commissieleden
Voor het jaar 2022 is een investeringsramingen opgenomen van € 25.000,- voor de vervanging van ipads voor de leden van de gemeenteraad en de raadscommissies.

Vervanging geluids- en video apparatuur raadszaal
Voor de vervangen van de geluids- en video apparatuur in de raadszaal wordt € 75.000,- geraamd.

Formatie-uitbreiding griffie
De werkgeverscommissie is op 15 april 2021 bijeen geweest. Daarin heeft het zich positief uitgesproken over een griffiemedewerker voor 12-16 uur. De verwachting is dat deze medewerker in de 2e helft van 2021 zal starten.

Algemene reserve / reserve kapitaallasten investeringen: verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt
In het meerjarenprogramma is opgenomen om de investeringen van de ver- nieuwbouw van het gemeenschapshuis aan de Markt te kunnen dekken ten laste van de algemene reserve. Dit betekent dan, dat ten laste van de algemene reserve € 3.393.000,- toegevoegd wordt aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Dit wordt doorgeschoven naar 2023. De dekking van de kapitaallasten worden dienovereenkomstig doorgeschoven. In de separaat aangeboden raadsmededeling R21.071 wordt uw raad geïnformeerd over de omvang van de stichtingskosten en het dekkingsplan van het gemeenschapshuis aan de Markt. Op basis hiervan wordt voorgesteld om aanvullend € 4.000.000,- te onttrekken aan de algemene reserve en toe te voegen aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Dit levert structurele dekkingsruimte op van ca € 200.000,-. Voorgesteld wordt om de sloopkosten van de verbouwing te dekken ten laste van de algemene reserve.

Voor zowel de vrijkomende locatie van Den Herd als de Praktijkschool is een opbrengst geraamd van respectievelijk ca € 941.000,- en ca € 990.000,- (geactualiseerd naar maart 2021), welke toegevoegd wordt aan de algemene reserve. Voor de vrijkomende locatie van de Praktijkschool moet nog wel rekening worden gehouden met het afwaarderen van de boekwaarde van het pand ad € 320.000,- per 1 januari 2024. De netto-opbrengst bedraagt dan € 670.000,-. De opbrengsten van de latende locaties worden ten laste van de algemene reserve toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen. Dit levert structurele dekkingsruimte op van ca € 80.000,-.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A vervanging ipads raads- en commissieleden -25 -6 -6 -5 -5
A vervanging geluids- en video apparatuur raadszaal -75 -8 -8 -8 -8
A formatie uitbreiding griffie -10 -30 -30 -30 -30
B algemene reserve: res.kpl investeringen gemeenschapshuis aan de Markt -3.393 3.393
B algemene reserve: res.kpl investeringen gemeenschapshuis aan de Markt 4.000
B algemene reserve: sloopkosten gemeenschapshuis aan de Markt 249
B algemene reserve: dekkingsresultaat gemeenschapshuis aan de Markt -142
B algemene reserve: resultaat locaties Den Herd / praktijkschool 1.611
B alg.res. toevoeging res. kpl investeringen: locaties Den Herd / praktijkschool -1.611
B res. kpl investeringen: locaties Den Herd / praktijkschool -1.611
B res. kpl investeringen: gemeenschapshuis aan de Markt 3.393 -7.393
A res. kpl investeringen: gemeenschapshuis aan de Markt -297 -295 204 203 199
A res. kpl investeringen: locaties Den Herd / praktijkschool 80 80
totaal lasten bestuur en ondersteuning -100 -307 -90 18 -1.371 236

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Raad en raadscommissies / college
Actualisatie van de lonen en sociale lasten van raad en college. In 2021 zal de gemeente Bladel als penvoerder optreden met betrekking tot cursustrajecten voor de gemeenteraden uit de regio. Ten behoeve van het doorontwikkeltraject van de gemeenteraad is in 2022 een raming van € 15.000,- opgenomen voor de incidentele kosten van trainingen en advies (zie R21.002).

Overige lasten bestuursorganen
De accountantsdiensten zijn opnieuw aanbesteed. In een separaat voorstel wordt voorgesteld om Crowe Foederer bv aan te wijzen als nieuwe accountant.  Bladel is voor Crowe
een strategisch belangrijke cliënt. Doordat de AO/IC binnen onze gemeente in basis goed op orde is heeft de aanbesteding geleid in een passend prijsvoorstel. Dit brengt een financieel voordeel met zich van € 7.000,-. Voorts aanpassing bijdrage Metropoolregio Eindhoven m.b.t. regionale opgaven.

Griffie
Actualisatie lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R21.006.02).

Rekenkamerfunctie
Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad de "Verordening rekenkamercommissie gemeente Bladel 2021" gewijzigd vastgesteld ten behoeve van een adequate invulling en uitvoering van de gezamenlijke rekenkamercommissie De Kempen. De gemeente Bladel zal hierbij voor de periode 2021 tot en met 2024 als penvoerende gemeente optreden. Op basis van een budget van € 1,50 per inwoner zijn de hiermee samenhangende baten en lasten voor deze periode in de (meerjaren)begroting opgenomen.

Verkiezingen
Via de algemene uitkering hebben we € 28.000,- extra compensatie ontvangen voor de Tweede Kamerverkiezingen als gevolg van de coronamaatregelen. De extra kosten hangen onder meer samen met aanvullende kosten voor de inrichting van stemlokalen, voor het mogelijk moeten huren van alternatieve locaties die in de coronacrisis beter geschikt zijn om als stemlokaal in te richten, voor toegankelijkheid van die locaties en voor de aanvullende werkzaamheden die gemeenten moeten doen ter voorbereiding van de verkiezingen. Na de afwikkeling van de definitieve kosten zullen deze ramingen bij de najaarsnota 2021 worden bijgesteld.

Agrarische en overige grondzaken
De opbrengst grondverkoop stijgt in 2021 met circa € 119.000,- als gevolg van in 2020 gesloten overeenkomsten met betrekking tot verkoop van percelen openbaar groen die echter eerst in 2021 notarieel getransporteerd konden worden. Daarnaast wordt met ingang van 2021 een structureel lagere opbrengst wegens recognities (ingebruikgeving gronden) verwacht en een lagere opbrengst wegens pachten op basis van een door Gloudemans Rentmeesters uitgevoerde actualisatie van de pachtopbrengsten voor de reguliere en geliberaliseerde pachtgronden in eigendom van de gemeente Bladel.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
lonen en sociale lasten raad / college (loonmutatie) s 8 -6 -6 -6 -6
cursussen / doorontwikkeling gemeenteraad s -6 -15
projectkosten / traject politiek actief i -3
presentiegelden commissie bezwaarschriften s -5
accountantskosten nav aanbesteding s 7 7 7 7 7
lonen en sociale lasten en vervanging griffie s 2 -4 -4 -4 -4
bijdrage MRE m.b.t. regionale opgaven s -1 -2 -2 -2 -2
rekenkamerfunctie s -83 -83 -83 -83
rekenkamerfunctie: bijdrage gemeenten s 77 77 77 77
verkiezingen (coronamaatregelen) i -28
cijnzen en erfpachten (i.v.m verkoop perceel erfpachtgrond) s -15 -18 -18 -18 -18
opbrengst grondverkopen (minus verkoopkosten) i 119
mutaties bestuur 72 -44 -29 -29 -23
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves

Algemene reserve
Als gevolg van het vastgestelde reserve- en voorzieningenbeleid 2021 wordt geen rente meer bijschreven aan de algemene reserve. Daarnaast wordt de vorming van de reserve generatiepact, de eenmalige lasten van basisschool De Vest en extra subsidie van duurzame energie particulieren gedekt ten laste van de algemene reserve. De dekking van de sloopkosten en de basisschool in Hapert wordt doorgeschoven naar 2022.

Dekkingsreserve kapitaallasten investeringen
Actualisatie reserve op basis van het geactualiseerde verloop van de onderliggende investeringen. In de jaarrekening 2020 is ten onrechte rekening gehouden met een rentebijschrijving van € 78.000,- aan de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen (nog niet gerealiseerde verbouwing gemeenschapshuis aan de Markt). Deze rentebijschrijving wordt gecorrigeerd ten gunste van de algemene reserve.

Algemene reserve grondexploitatie
De tussentijdse winstuitnames van de grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen (zie beleidsveld VHROSV). De winstuitnames worden toegevoegd aan de algemene reserve.

Reserve generatiepact
In het vastgestelde reserve- en voorzieningenbeleid 2021 wordt een reserve gevormd voor de dekking van de uitvoering van het generatiepact. Hiermee wordt duurzame inzetbaarheid van oudere ambtenaren en nieuwe instroom van jongeren in de ambtelijke organisatie bevordert.

Reserve vervanging sportmaterieel X-sport en Eureka
Als gevolg van het vastgestelde reserve- en voorzieningenbeleid 2021 vallen de reserves vrij.

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
algemene reserve: rentebijschrijvingen s 114 74 76 81 81
algemene reserve: sloopkosten school Hapert (MFA) i -59 59
algemene reserve: eenmalige lasten De Vest i 24
algemene reserve: vorming reserve generatiepact i 185
algemene reserve: dekking duurzame energie particulieren i 200
algemene reserve: correctie rentebijschrijving 2020 i -78
dekkingsreserve kapitaallasten investeringen: correctie rente 2020 i 78
dekkingsreserve kapitaallasten investeringen s 42 42 -47 -58 -66
reserve grondexploitatie: winstuitnames i -347 3 62 -133 29
reserve generatiepact i 41 41 41 41 21
reserve generatiepact i -185
reserve vervanging sportmaterieel: vrijval i 163
reserve vervanging sportmaterieel s -29 -5 -9 -36 -36
mutaties reserves 149 214 123 -105 29
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
bestuur en ondersteuning -1.585 n -135 n -1.720 n -148 n -133 n -133 n -50 n
beheer overige gebouwen en gronden -96 n -4 n -100 n -4 n -4 n -4 n -4 n
Totaal lasten -1.681 n -139 n -1.820 n -152 n -137 n -137 n -54 n
Baten
bestuur en ondersteuning 229 v 96 v 325 v 77 v 77 v 77 v
beheer overige gebouwen en gronden 207 v 105 v 312 v -14 n -14 n -14 n -14 n
Totaal baten 436 v 201 v 637 v 63 v 63 v 63 v -14 n
Geraamd saldo van baten en lasten -1.245 n 62 v -1.183 n -89 n -74 n -74 n -68 n
beoogde storting in reserves -4.533 n 2.956 v -1.577 n 132 v -7.434 n -3.327 n 69 v
beoogde onttrekking aan reserves 6.512 v -3.104 n 3.408 v 35 v 7.619 v 1.894 v 239 v
Geraamd resultaat 734 v -86 n 648 v 78 v 111 v -1.507 n 240 v
(- = nadeel en + = voordeel)