Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Renovatie dak kazerne Hapert en Bladel
Verwezen wordt naar de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A renovatie dak kazerne Hapert -32 -2 -2 -2 -2
A renovatie dak kazerne Bladel -25 -1 -1 -1
totaal lasten veiligheid -32 -25 -2 -3 -3 -3

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Overige beschermende maatregelen
Bij projecten (zoals het aanleggen van wegen en nieuwe woonwijken) wordt steeds vaker gevraagd om een historisch vooronderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE). De afgelopen jaren zijn deze onderzoeken telkens op projectbasis uitgevoerd, maar het is qua kosten en personele inzet efficiënter om een dergelijke kaart voor de gehele gemeente uit te laten voeren. Op basis van een ter zake uitgebrachte offerte is besloten om een historisch onderzoek uit te laten voeren naar niet gesprongen explosieven uit te laten voeren voor de gehele gemeente Bladel zodat hiermee de risico’s ten aanzien van niet gesprongen explosieven in kaart zijn en hiermee bij lopende en toekomstige projecten rekening kan worden gehouden. De kosten van dit onderzoek bedragen € 24.000,-. Zodra alle werkzaamheden zijn uitgevoerd kan (achteraf) een subsidieverzoek bij het ministerie van BZK worden ingediend voor 70% van de gemaakte kosten (jaarlijks vóór 1 april). Een toegekend subsidiebedrag op basis van de werkelijke kosten zal alsdan in de reguliere P&C- cyclus worden meegenomen.

Brandweer en rampenbestrijding
Op basis van de Kaderbrief 2022 en de ontwerpbegroting 2022 van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost, waarin opgenomen een reguliere indexering van 1,69%, stijgt de gemeentelijke bijdrage voor Bladel met ingang van 2022 structureel met een bedrag van € 23.000,-. De energielasten ontvangen we terug van de Veiligheidsregio.

Voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen
Op basis van het recent geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke gebouwen 2020-2029 (MJOP) moet de jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud brandweerkazernes structureel worden verhoogd.

Gevolgen coronacrisis
Van het ministerie van Justitie en Veiligheid is voor 2021 een bijdrage ontvangen van € 72.000,- in het kader van de ondersteuning van handhaving en toezicht. Deze bijdrage zal worden ingezet voor de inhuur van extra toezichthouders op diverse terreinen. We hebben een specifieke uitkering van het rijk ontvangen van € 72.000,- ter bestrijding van de kosten die we maken voor extra ondersteuning , handhaving en toezicht in het kader van de corona. We kunnen hiermee capaciteit inhuren om de handhavers (met name BOA’s) te ontlasten met hun drukke takenpakket. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
opsporing en ruiming van explosieven i -24
bijdrage Veiligheidsregio (obv ontwerp-begroting 2021) s -23 -23 -23 -23
terugontvangst energiekosten s 3 2 2 2 2
voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen s 1 -4 -4 -4 -4
ondersteuning handhaving en toezicht i -72
rijksbijdrage handhaving en toezicht i 72
mutaties veiligheid -20 -25 -25 -25 -25
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
integrale veiligheid:
preventie en vergunningverlening -83 n -83 n
handhaving -273 n -72 n -345 n
rampenbestrijding/crisisbeheersing -1.369 n -23 n -1.392 n -29 n -30 n -30 n -30 n
Totaal lasten -1.725 n -95 n -1.820 n -29 n -30 n -30 n -30 n
Baten
integrale veiligheid:
preventie en vergunningsverlening 13 v 13 v
handhaving 72 v 72 v
rampenbestrijding/crisisbeheersing 72 v 3 v 75 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Totaal baten 85 v 75 v 160 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Geraamd saldo van baten en lasten -1.640 n -20 n -1.660 n -26 n -27 n -27 n -27 n
(- = nadeel en + = voordeel)