II. Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Mutaties baten en lasten

Terug naar navigatie - Mutaties baten en lasten
taakvelden 2021 2022 2023 2024 2025
0.1 Bestuur -38.965 -70.618 -55.481 -55.343 -49.742
0.10 Reserves -148.375 167.908 185.457 -1.432.874 307.808
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 101.160 -17.740 -17.740 -17.740 -17.740
0.4 Ondersteuning organisatie -101.857 -255.549 -279.339 -313.373 -367.476
0.5 Treasury -101.790 -61.105 -44.279 20.062 18.402
0.61 OZB woningen 12.692 -115.905 -190.822 -277.738 -270.019
0.62 OZB niet-woningen -40.630 -84.987 -148.278 -233.187 -186.273
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 841.157 902.736 939.440 1.058.551 1.376.530
0.8 Overige baten en lasten 1.039.792 1.620.293 1.092.074 705.085 844.133
0.9 Vennootschapsbelasting -12.024
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -1.502 -26.461 -27.698 -27.675 -27.653
1.2 Openbare orde en Veiligheid -19.328 -225 -225 -225 -225
2.1 Verkeer, wegen en water -109.968 -79.547 -42.265 -15.159 -173.846
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -15.000 -17.580 -17.580 -17.580 -17.580
3.4 Economische promotie
4.2 Onderwijshuisvesting 57.093 -61.135 -2.021 -2.021 -2.021
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -29.352 -117 -117 -117 -117
5.1 Sportbeleid en activering -75.239 -150.239 -151.239 -152.239 -153.239
5.2 Sportaccommodaties -170.325 -52.152 -59.513 -59.602 -97.910
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -1.913 -1.913 -1.913 -1.913 -1.913
5.5 Cultureel erfgoed 2.506 2.506 2.506 2.056 2.060
5.6 Media 1.381 2.350 2.350 75.825 75.825
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -48.841 2.947 11.954 11.954 6.454
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 17.530 -42.404 -381.567 -274.484 -276.950
6.2 Wijkteams 100.105 13.771 -19.081 21.171 24.540
6.3 Inkomensregelingen 146.103 137.500 116.500 182.500 194.500
6.4 Begeleide participatie -87.324 -477.888 -312.409 -329.676 -220.676
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -67.000 -33.000 -33.000 -33.000 -33.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -197.163 -197.163 -197.163 -197.163 -197.163
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -319.706 -39.706 -39.706 -39.706 -39.706
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -136.820 -74.199 -74.199 -74.199 -74.199
7.1 Volksgezondheid -5.246 3.406 3.533 6.666 -9.174
7.2 Riolering -26.402 15.054 16.944 18.624 20.304
7.3 Afval -23.099 -29.343 -29.343 -29.343 -29.343
7.4 Milieubeheer -29.769 -50.062 -62 -62 -62
8.1 Ruimtelijke Ordening 44.909 49.509 49.509 49.509 49.509
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 341.186 -93.309 -139.785 1.667.028 -112.645
8.3 Wonen en bouwen -250.475 11.828 4.721 1.502 3.011
652.501 912.461 175.163 251.114 579.404
(- = nadeel en + = voordeel)