Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Meerjarenprogramma

Geen bijzonderheden.

Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs
De sloop van basisschool Het Palet wordt een jaar doorgeschoven. De eenmalige kosten voor de basisschool De Vest stijgen met € 24.000,-. Daarnaast wordt de huurvergoeding verhoogd wegens indexering. De gemeentelijke bijdrage voor de trajectbegeleiding wordt verhoogd met € 4.000,-.

Gevolgen coronacrisis
Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Covid-19.

Leerlingenvervoer
Conform regionale afspraken handelt de gemeente Bladel voor het schooljaar 2020-2021 de facturen af voor de vervoerder van het leerlingenvervoer voor alle Kempengemeenten. In verband hiermee wordt het uitgavenbudget voor 2021 met € 500.000,- verhoogd en wordt voor de door te berekenen kosten aan de Kempengemeenten een eenzelfde inkomstenraming van € 500.000,- opgenomen.

Voortgezet onderwijs
Wij hebben van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland een specifieke uitkering ontvangen van € 1.000.000,- voor de ventilatie van scholen. De specifieke uitkering ventilatie in scholen is gericht op het op orde krijgen van het binnenklimaat in schoolgebouwen in het primair en voortgezet onderwijs in verband met de uitbraak van Covid-19. Verder wordt hiermee de bouw- en installatiebranche gestimuleerd. De aanvraag is verzoek van Pius-X-college aangevraagd. De bijdrage wordt (in termijnen) doorbetaald aan Pius-X-college en in de jaarrekening 2021 wordt verantwoording afgelegd.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
sloopkosten basisschool Het Palet i 59 -59
eenmalige kosten basisschool De Vest i -24
huur / huurvergoeding Nummereen m.b.t. de Vest s 2 2 2 2 2
gemeentelijke bijdrage trajectbegeleiding s -4 -4 -4 -4 -4
VVE/GOA: compensatiepakket corona i -6
kosten leerlingenvervoer s -500
opbrengsten leerlingenvervoer: bijdrage regiogemeenten s 500
rijksbijdrage ventilatie in scholen (Pius-X) i 1.000
doorbetaling rijksbijdrage aan Pius-X: ventilatie in scholen i -1.000
mutaties onderwijs 27 -61 -2 -2 -2
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
onderwijshuisvesting -2.359 n -945 n -3.304 n -63 n -4 n -4 n -4 n
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer -313 n -500 n -813 n
leerplicht -188 n -24 n -212 n
participatie/ onderwijsachterstandenbeleid e.d. -217 n -6 n -223 n
Totaal lasten -3.077 n -1.475 n -4.552 n -63 n -4 n -4 n -4 n
Baten
onderwijshuisvesting 10 v 1.002 v 1.012 v 2 v 2 v 2 v 2 v
onderwijs- en leerlingzaken:
leerlingenvervoer 500 v 500 v
leerplicht 24 v 24 v
participatie/ onderwijsachterstandenbeleid e.d. 203 v 203 v
Totaal baten 237 v 1.502 v 1.739 v 2 v 2 v 2 v 2 v
Geraamd saldo van baten en lasten -2.840 n 27 v -2.813 n -61 n -2 n -2 n -2 n
(- = nadeel en + = voordeel)