Volksgezondheid en milieu

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.

Algemeen

Elke burger krijgt een gelijke kans op een gezond leven, ongeacht zijn sociaal economische status. Het leefmilieu in onze gemeente is gezond.
Als gemeente willen een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering bevorderen en in stand houden. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

Meerjarenprogramma

Uitvoering GRP 2021-2025
Eind 2020 is door uw raad het Gemeentelijk Rioleringsplan Bladel 2021-2025 vastgesteld (R20120). In het GRP zijn rioleringsmaatregelen geactualiseerd voor de planperiode 2021-2025. Het betreft de concrete uitvoeringsmaatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de zorgplicht. De lasten worden verdisconteerd in de rioolheffingen.

A/B omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2024 2025
A uitvoering GRP 2022-2025: vervanging riolering -78 -44 -8 -1.465 1 3 7 -36
A uitvoering GRP 2022-2025: klimaatregelen -500 -500 -500 -500 -15 -30 -45 -60
A uitvoering GRP 2022-2025: vervanging gemalen -48 -75 -47 -75 -3 -7 -8 -12
A uitvoering GRP: rioolheffingen 17 34 46 108
totaal lasten volksgezondheid en milieu -626 -619 -555 -2.040

Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Verrekening loonkosten Ruimte
Actualisatie verrekening lonen o.b.v. vastgestelde kaderstelling (zie R21.006.02) en geactualiseerde tijdbesteding.

Jeugd aan zet / aanschaf bus / spelmaterialen
We ontvangen eenmalig € 10.000,- aan rijksmiddelen in het kader van ‘Jeugd aan Zet’. Deze middelen kunnen zonder voorwaarden direct worden ingezet voor activiteiten voor de jeugd om verveling tegen te gaan. Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden hebben de aanvraag ingediend en deze is inmiddels gehonoreerd. De vier gemeenten hebben de ontvangen middelen samengevoegd ten behoeve van een project voor jeugdactiviteiten dat direct ten uitvoer kan worden gebracht. Op de langere termijn wordt beoogd een groter naschools activiteiten aanbod te creëren voor de jeugd. Voor de uitvoering van dit project met een looptijd van 3 jaar wordt een totaalbudget van € 40.000,- geraamd waarbij de gemeente Bladel als penvoerende gemeente zal optreden. Van de drie deelnemende gemeenten zal een bijdrage van € 10.000,- per gemeente worden ontvangen. De middelen zijn ingezet voor de projectuitvoering van de "Mobiele Spot". De "Mobiele Spot" (een busje) zal in de kernen van de Kempen ingezet worden als mobiele jeugdhonk, waarin de jeugdcoaches met en voor jongeren leuke activiteiten organiseren.

Basisgezondheidszorg
Op basis van de concept-begroting 2022 van de GGD Brabant-Zuidoost (zie R21.042) waarin de integratie van de JGZ 0-4 jaar is opgenomen, daalt de gemeentelijke bijdrage per saldo met circa € 6.000,- in de jaren 2022 t/m 2024 en stijgt de bijdrage met € 10.000,- in 2025.

Project kansrijke start
Raming restantbudget 2020

Afvalinzameling
Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie. Uit de administratie is gebleken dat het resultaat tussen de baten en lasten (inclusief compensabele btw) niet meer in evenwicht is. Er wordt extra gedoteerd aan de egalisatievoorziening om het financieel evenwicht weer te herstellen.

Gevolgen coronacrisis
Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Maar omdat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding hiervoor gedaald. Voor de financiële compensatie van de hogere kosten en gemiste inkomsten van afvalverwerking wordt € 33.000 toegevoegd aan de algemene uitkering.

Riolering en waterzuivering / Ontwikkelingen klimaatadaptatie
De in het nieuwe GRP geactualiseerde exploitatielasten, investeringsramingen en daarop gebaseerde rioolrechten voor de jaren 2021 t/m 2025 zijn verwerkt in deze perspectiefnota 2021 en vormen de basis voor de tarieven rioolrechten voor het jaar 2022 en volgende jaren. Dit leidt ten opzichte van het vorige kostendekkingsplan tot lagere lasten. Dit vertaalt zich in lagere tariefstijgingen voor de rioolheffing. Gebleken is daarnaast dat het resultaat tussen de baten en lasten (inclusief compensabele btw) niet meer in evenwicht is. Uitgangspunt is een kostendekkende exploitatie. Er behoeft minder gedoteerd te worden aan de egalisatievoorziening om het financieel evenwicht weer te herstellen.

In 2020 is de oproep vanuit het Rijk gekomen aan gemeenten om invulling te geven aan het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Het DPRA werkt toe naar het klimaat robuust en waterbestendig inrichten van de openbare ruimte. Dit houd in dat gemeenten werken aan het tegengaan van wateroverlast, droogte en hitte. In 2019 is de klimaatstresstest als onderdeel van het DPRA uitgevoerd. In het voorjaar van 2021 worden de risicodialogen met stakeholders gevoerd. De uitkomsten van de risicodialogen worden gebruikt voor het opstellen van een uitvoeringsagenda. De maatregelen uit de nog op te stellen uitvoeringsagenda met betrekken tot droogte en wateroverlast kunnen bijna volledig worden betaald vanuit het GRP. Verwacht wordt dat daarnaast nog andere maatregelen worden opgenomen die niet vallen onder het GRP. Bijvoorbeeld het tegengaan van hitte rondom verzorgingstehuizen door het aanplanten van extra bomen. Hoeveel financiële middelen er nodig zijn, is afhankelijk van de maatregelen die worden opgenomen in de uitvoeringsagenda.

Milieuvergunningen / geluidmetingen
In het kader van de omgevingswet moeten de milieudossier worden gedigitaliseerd. Dit ten behoeve van controles die door de ODZOB moeten worden uitgevoerd. De dossiers worden in de keten digitaal uitgewisseld. Hiervoor is in 2022 eenmalig € 50.000,- noodzakelijk. Voorts raming lasten voor geluidmetingen en kosten voor cofinanciering KOP.

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Op basis van de ontwerpbegroting 2022 van de ODZOB bedraagt de bijdrage van de gemeente Bladel voor het jaar 2022 € 354.000,- (R21.023). Ten opzichte van de in de meerjarenbegroting opgenomen raming betekent dit een verhoging van € 14.000,-. De ramingen voor de bijdragen 2023 en volgenden blijven vooralsnog binnen de in onze meerjarenbegroting opgenomen ramingen van € 378.000,-, inclusief de met ingang van het jaar 2021 opgenomen gefaseerde verhogingen voor het Regionaal Operationeel Kader.

Ontwikkelingen overdracht taken bodem van provincie naar gemeente
Met de invoering van de Omgevingswet worden gemeenten verantwoordelijk voor extra taken op het gebied van bodem. Bijvoorbeeld voor het toezicht houden op complexe bodemsaneringen en het beheren van voormalige stortplaatsen. Deze taken worden op dit moment door de Omgevingsdienst (ODZOB) uitgevoerd voor de provincie. Omdat voor het uitvoeren van deze taken gespecialiseerde kennis nodig is, moet de gemeente Bladel deze extra taken waarschijnlijk volledig bij de Omgevingsdienst neerleggen. Op dit moment werkt de Omgevingsdienst aan een inschatting van de hoeveelheid uren die per gemeente nodig zijn voor het uitvoeren van deze taken. Het is ook nog onduidelijk hoeveel gemeenten vanuit het rijk krijgen voor de uitvoering van deze extra taken, maar verwacht wordt dat deze extra taken zullen leiden tot meer kosten voor gemeenten.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire voordelen / nadelen
(bedragen x € 1.000,-) 2021 2022 2023 2024 2025
verrekening loonkosten ruimte s 31 24 24 24 24
overdrachten rijk / uitkering "Jeugd aan zet" i 10
inkomensoverdrachten gemeenten i 30
duurzame goederen / aanschaf bus + spelmaterialen i -36 -3 -3
bijdrage GGD (obv begroting GGD 2021/2022) s -4 6 6 7 -10
projectkosten kansrijke start Totally Traffic s -6
voorziening egalisatie afvalstoffenheffing afstemming saldo s -23 -29 -29 -29 -29
afvalverwijdering: compensatiepakket i 33
voorziening afvalstoffenheffing: compensatiepakket i -33
riolering: aanpassing budgetten obv nieuwe GRP / afstemming saldo s -17 43 75 112 156
baten rioolheffing: afstemming nieuwe GRP s -9 -28 -58 -93 -136
digitaliseren milieuvergunningen i -50
geluidmetingen / proceskosten en cofinanciering KOP s -16
bijdrage ODZOB (obv begroting 2022) s -14
overige kleine afwijkingen s 1 1 -1 1
mutaties volksgezondheid en milieu -53 -36 15 20 6
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
2021 ppn na wijziging 2022 2023 2024 2025
Lasten
volksgezondheid:
preventie -758 n -55 n -813 n 3 v 4 v 7 v -9 n
acute zorg -2 n -2 n
riolering -1.884 n -143 n -2.027 n 46 v 82 v 106 v 61 v
duurzaam grondstoffengebruik/ afval -1.811 n -50 n -1.861 n 7 v
kwaliteit van de leefomgeving:
preventie -572 n -4 n -576 n -50 n
handhaving -102 n -7 n -109 n
natuur (aanleg) -147 n -10 n -157 n
klimaat -92 n 23 v -69 n 24 v 24 v 24 v 24 v
Totaal lasten -5.368 n -246 n -5.614 n 23 v 110 v 137 v 83 v
Baten
volksgezondheid:
preventie 50 v 50 v
acute zorg
riolering 2.096 v 116 v 2.212 v -31 n -65 n -88 n -41 n
duurzaam grondstoffengebruik/ afval 2.160 v 27 v 2.187 v -30 n -30 n -30 n -36 n
kwaliteit van de leefomgeving:
preventie 5 v 5 v
handhaving
natuur (aanleg)
klimaat
Totaal baten 4.261 v 193 v 4.454 v -61 n -95 n -118 n -77 n
Geraamd saldo van baten en lasten -1.107 n -53 n -1.160 n -38 n 15 v 19 v 6 v
(- = nadeel en + = voordeel)