Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De openbare ruimte is ingericht volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon, waardoor een prettige woonomgeving in stand wordt gehouden. Mensen en goederen verplaatsen zich verantwoord en veilig. 

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Uitvoering verkeersvisie 2035
In de vergadering van 7 juli 2022 heeft uw raad de "Verkeersvisie 2035" vastgesteld. In de verkeersvisie zijn jaarlijkse budgetten van € 100.000,- geraamd voor de uitvoering van  regionale pilots. Wij stellen uw raad voor het budget voor 2022 beschikbaar te stellen. Bij de vaststelling van de begroting 2023 zijn de budgetten voor de jaren 2023 tot en met 2026 reeds beschikbaar gesteld.

Herinrichting Van Dissellaan-Beatrixlaan
De raad heeft bij de vaststelling van het krediet voor het gemeenschapshuis aan de Markt tevens een krediet voor 2023 beschikbaar gesteld voor de herinrichting Van Dissellaan-Beatrixlaan. Omdat er in 2022 hiervoor al voorbereidingskosten gemaakt worden is in 2022  een krediet van € 20.000,- noodzakelijk (in het kader van begrotingsrechtmatigheid).Het krediet 2023 wordt dan met € 20.000,- verlaagd.

Vervanging masten en armaturen openbare verlichting
Onderhoud en vervanging van de openbare verlichting geschiedt op basis van het Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan openbare verlichting. In de gemeente Bladel is het onderhoud en beheer per 1 februari 2017 voor een periode van (maximaal) 10 jaar aanbesteed op basis van een geïntegreerd contract. Voor de vervanging van masten en armaturen is in het meerjarig investeringsprogramma (MIP) een gemiddelde raming van € 121.000,- opgenomen. In het kader van de verduurzaming en verdere besparing van energieverbruik is in 2022 gestart met een extra inzet bij de vervanging van led-verlichting. Deze extra investeringen en de opgetreden forse prijsstijgingen voor het energieverbruik en de leverantie van materialen, hebben in 2022 geleid tot een benodigde aanvullende investering van € 61.000,- in 2022. Op basis van een in gang gezette actualisatie van het Beleids- en beheerplan openbare verlichting zullen de ramingen voor onderhoud en vervanging van de openbare verlichting in 2023 en volgende jaren eveneens worden geactualiseerd bij de perspectiefnota 2023.    

Oude Provincialeweg / maatregelen centrum Bladel / fietspaden Cartierheide
Betreft 50% aanpassing van de geraamde kapitaallasten, omdat we er voortaan vanuit gaan dat in het jaar van investeren de betreffende investeringen halverwege het jaar gereedkomen. We nemen daarom voortaan 50% van de kapitaallasten (in plaats van 100%) in het eerste jaar als structurele last op in de begroting. De hierop gecorrigeerde kapitaallasten voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn reeds verwerkt in de begroting 2023.

Uitvoering herinrichting N284
Wij hebben van de provincie  vernomen dat de investeringsbedragen voor de herinrichting N284 aanzienlijk zullen gaan stijgen, gelet op de stijgende lonen en prijzen in de bouwwereld. De gemeente Bladel draagt 9% bij aan de noodzakelijke investering. De gemeentelijke bijdrage stijgt hierdoor met € 800.000,-.

De mutaties van het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
uitvoering verkeersvisie 100
herinrichting Van Dissellaan- Beatrixlaan -20 20
vervanging openbare verlichting -61
verkeersvisie: Oude Provinciale weg 50% 12
infrastructurele maatregelen centrum Bladel 50% 4
verbreden recreatieve fietspaden Cartierheide 50% 18
uitvoering herinrichting N284 -800 -19
totaal verkeer en vervoer -81 20 -800 134 -19

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Wegen, straten en pleinen
De lasten stijgen in 2022 met circa € 25.000,- als gevolg van toegekende nadeelcompensaties in verband met werkzaamheden aan de Hoofdstraat in Hoogeloon, schadeherstel brug De Vloed te Bladel en hogere advieskosten inzake ondersteuning wegbeheer. Wegens degeneratievergoedingen wordt in het 2e halfjaar een opbrengst verwacht van € 170.000,-. Deze opbrengst wordt vooralsnog gestort in de voorziening onderhoud wegen in verband met de in latere jaren nog te verwachten extra onderhoudskosten.

Openbare verlichting
Op basis van de jaarafrekening 2021 groene stroom van het elektriciteitsverbruik openbare verlichting is een bedrag van € 25.000,- terugontvangen. Daarnaast is sprake van extra lasten voor advieskosten inzake sportveldverlichting en verlichting De Hoeve te Netersel.  

Verkeersregelingen
De lasten stijgen in 2022 per saldo met circa € 28.000,- als gevolg van de inhuur van een beleidsadviseur verkeer voor het 2e halfjaar 2022 en extra advieskosten in verband met de afronding van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2022. In de vergadering van 7 juli 2022 heeft uw raad de verkeersvisie 2035 vastgesteld. In de verkeersvisie zijn jaarlijkse budgetten van € 100.000,- geraamd voor de uitvoering van  regionale pilots. Wij stellen uw raad voor het budget voor 2022 beschikbaar te stellen (zie meerjarenprogramma hiervoor). Bij de vaststelling van de begroting 2023 zijn de budgetten voor de jaren 2023 tot en met 2026 reeds beschikbaar gesteld.

Projecten verkeer en vervoer Kempenregio
Gemeente Bladel huurt externe coördinatie in om de belangen in de regio m.b.t. mobiliteitsbeleid te borgen. De Regio (provincie + MRE) is hierin heel ambitieus en voert diverse projecten uit zoals: Bereikbaarheidsagenda, Smart Wayz en Regionaal mobiliteitsplan. De inzet van deze coördinatie is in de loop der jaren uitgegroeid van 1 dag in de week naar een nagenoeg fulltime functie. De lasten voor de coördinatie worden met € 40.000,- naar boven bijgesteld tot € 150.000,-. Van deze lasten wordt € 129.000,- doorbelast aan De Regio en de andere Kempengemeenten.
De geraamde kosten ad € 30.000,- voor 3 onderzoeksprojecten (fietsnetwerk, werkgeversaanpak bedrijventerreinen en sluipverkeer zijn eerder overgeheveld van 2020 en 2021 waarbij is aangegeven dat deze projecten zouden worden opgestart in 2022. Daarbij is opgemerkt dat in zijn algemeenheid de doorlooptijd van projecten als gevolg van de samenwerking met de 4 Kempengemeenten en/of de provincie steeds langer duurt aangezien in het voorbereidings- en uitvoeringstraject meer ambtenaren en besturen zijn betrokken. Het onderzoek naar het fietsnetwerk is eerder al gestart maar voor Bladel ligt daar ook een combinatie met de N284. Het onderzoek voor naar het sluipverkeer is deels gedaan maar behoeft nog nadere afstemming en besluitvorming met de Kempengemeenten. Het onderzoek werkgeversaanpak is vanwege corona vertraagd omdat werkbezoeken niet kunnen door bedrijven nu andere prioriteiten worden gesteld. Gezien het vorenstaande willen wij met deze projecten stoppen en kunnen de ramingen voor deze projecten vrijvallen. De raming van € 10.000,- voor de pilot kleinschalig vervoer zal vooralsnog worden doorgeschoven naar 2023. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s n -126 n -10
diverse incidentele mutaties i v 25
mutaties verkeer en vervoer n -101 n -10
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026
Lasten
bestaand beleid n -311 n -10
meerjarenprogramma 2022-2026 v 134 n -19
Totaal Lasten n -177 n -10 n -19
Baten
bestaand beleid v 210
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal baten v 210
Exploitatieresultaat v 33 n -10 n -19
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 33 n -10 n -19
(- = nadeel en + = voordeel)