Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Bladelse inwoners zijn tevreden over de voorzieningen in de eigen woonomgeving op het gebied van sport, cul-uur en recreatie, ze zijn tevreden over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren hierin en ze nemen in toenemende mate verantwoordelijkheid voor hun eigen leefomgeving.

Binnen het hoofdtaakveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente. Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Vervanging sportveldverlichting
Voor de vervanging van sportveldverlichting wordt met ingang van 2022 een afzonderlijke kredietraming opgenomen. Voorheen waren deze vervangingsinvesteringen opgenomen als onderdeel van de in het meerjarig investeringsprogramma (MIP) opgenomen ramingen voor de vervanging van de openbare verlichting. Voor 2022 wordt op basis van de geplande vervangingen een krediet van € 70.000,- nodig geacht. Deze verhoging leidt per saldo tot structureel hogere kapitaallasten (zie hierna). Op basis van een actualisatie van het huidige Beleidsplan en het bijbehorende beheerplan Openbare Verlichting zullen bij de perspectiefnota 2023 de benodigde investeringsramingen voor de jaren 2023 tot en met 2026 in beeld worden gebracht. 

Aankoop bosgrond De Muilen
We hebben een perceeltje bosgrond aan De Muilen in Netersel aangekocht.

Gebiedsplan Groene Long
Voor de aanleg van voorzieningen in het gebiedsplan Groene Long is een aanvullend krediet noodzakelijk van € 100.000,-. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door aanbestedingsnadelen en anderzijds door extra onvoorziene kosten voor onderzoeken naar explosieven.

Diverse investeringen sport
Betreft 50% aanpassing van de geraamde kapitaallasten, omdat we er voortaan vanuit gaan dat in het jaar van investeren de betreffende investeringen halverwege het jaar gereedkomen. We nemen daarom voortaan 50% van de kapitaallasten (in plaats van 100%) in het eerste jaar als structurele last op in de begroting. De hierop gecorrigeerde kapitaallasten voor de jaren 2023 tot en met 2026 zijn reeds verwerkt in de begroting 2023.

De mutaties van het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Vervanging sportveldverlichting 2022 -70
Aankoop bosgrond De Muilen -6
Gebiedsplan Groene Long -100 -2 -3 -3 -3 -3
Fusie KV Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld 19
Fusie KV Hapert en Hoogeloon: kunstgrasveld SPUK -3
Fusie KV Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw 4
Fusie KV Hapert en Hoogeloon: nieuwbouw SPUK -1
Fusie KV Hapert en Hoogeloon: verbouwing 6
Fusie KV Hapert en Hoogeloon: verbouwing SPUK -1
Herontwikkeling sportpark Casteren 9
Herontwikkeling sportpark Casteren SPUK -1
totaal lasten sport, cultuur en recreatie -176 30 -3 -3 -3 -3

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Openbare bibliotheken
De lasten dalen in 2022  vanwege een positieve afrekening 2021 van het gasverbruik en per saldo hogere huuropbrengsten. 

Welzijnssubsidies rugzakmodel muziekonderwijs / Kunst
Voor subsidies inzake muzikale/culturele vorming (rugzakmodel muziekonderwijs) is in 2022 wederom een budget van € 103.000,- beschikbaar gesteld. Na toekenning en uitbetaling van de subsidies muzikale/culturele vorming 2022 resteert een restantbudget van circa € 36.000,- dat kan vrijvallen (vrijval 2021 € 39.000,-, 2020 € 32.000,- en 2019 € 24.000,-). De bijdrage 2022 aan de Stichting Veldhovense Muziekschool (Art4U) ten behoeve van de cultuurcoördinator stijgt eenmalig met circa € 5.000,- vanwege de extra inzet van uren van de cultuurcoördinator.   

Binnensportaccommodaties / Sporthallen
De exploitatielasten van de sporthallen X-Sport en Eureka stijgen in 2022. Dit is met name het gevolg van hogere beheervergoedingen voor beide sporthallen wegens extra inzet voor het beheer en extra onderhoudskosten voor de sporthal Eureka. 

Buitensportaccommodaties / Sportvelden
De exploitatielasten voor de sportparken stijgen in 2022 per saldo met € 79.000,-. Dit is met name het gevolg van de afrekeningen 2021 met betrekking tot het gasverbruik en hogere onderhoudslasten De Lemelvelden (vervanging hoofdleiding voetbalvelden) en De Roetweijer (herstel inbraakschade korfbal en beregeningsinstallatie). De lagere huuropbrengsten 2022 voor de gebouwen ad circa € 29.000,- worden gecompenseerd door een bijdrage van het ministerie van VWS in het kader van de regeling tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties inzake COVID.  

Op verzoek van de gemeenteraad (motie 4 november 2021) is ingaande het jaar 2022 ingezet op een structurele verbetering van de kwaliteit van onze sportvelden. Om de daarvoor noodzakelijke inhaalslag te kunnen bekostigen, zijn de hiervoor benodigde extra onderhoudsbudgetten voor de jaren 2022 t/m 2026 opgenomen in de perspectiefnota 2022 op basis van de aanbesteding en gunning van de opdracht. Bij de raming van onderhoudskosten op basis van de nieuwe aanbesteding in de perspectiefnota 2022 zijn de aanbestedingsvoordelen voor de jaren 2023 t/m 2026 ad  € 121.000,- vooralsnog gereserveerd voor onvoorziene onderhoudsuitgaven.
Voorafgaand aan de gunning werden er vragen gesteld omtrent de inhoud van de opdracht en de toestand van de velden. Een aantal vragen richtten zich op de ontwatering en de granulaire samenstelling van de bodem. Daarvan hebben we aangegeven dat we niet beschikten over analyses maar dat we er vanuit gingen dat deze zouden voldoen aan de kwaliteitsnorm NOCNSF-KNVB2-4a. Uit de door de opdrachtnemer uitgevoerde nulmeting bleek dit niet het geval te zijn. Vervolgens vonden diverse afstemmingsoverleggen plaats tussen opdrachtnemer en de gemeente. Dit resulteerde uiteindelijk in de vraag aan opdrachtnemer tot op welk kwaliteitsniveau men zou kunnen geraken bij de inzet van dezelfde financiële middelen als gemoeid met de onlangs gesloten overeenkomst en welke extra middelen eventueel nodig zijn om toch het vooraf beoogde kwaliteitsniveau (B) te bereiken (met uitzondering van de onderdelen ontwatering en granulaire samenstelling). De opdrachtnemer heeft in reactie op ons verzoek een aantal scenario's geschetst met daarin aangeven welke extra investeringen tot welk kwaliteitsniveau zouden leiden. Uiteindelijk is gekozen voor een scenario dat velden op kwaliteitsniveau B oplevert. De afwatering blijft hierbij op kwaliteitsniveau D. Dat scenario gaat wel gepaard met een kostenverhoging van € 70.000,- per jaar. Deze kostenverhoging zal voor een deel gefaseerd worden gedekt door de inzet van de hiervoor aangeven aanbestedingsvoordelen voor de jaren 2023 t/m 2026 ad € 121.000,-. 

Overige aangelegenheden sport
Na een eerdere uitkering van € 20.000,- voor 2022 is medio 2022 nog een aanvullende uitkering ontvangen van ca € 18.000,- in het kader van de Regeling Sportakkoord 2022. Dit bedrag is toegevoegd aan het budget uitvoering regeling sportakkoord 2021/2022. De afrekening SPUK-stimulering sport 2021 is pro saldo € 34.000,- voordeliger uitgevallen.

Openbaar groen 
De lasten  voor het onderhoud van openbaar groen stijgen in 2022 met € 87.000,-. De voornaamste mutaties betreffen:
- extra kosten ad € 24.000, - i.v.m. het opruimen en bijwerken van bomen en groen wegens stormschades;
- benodigd aanvullend budget van € 15.000,- voor het opstellen van een nieuw groenbeheerplan;
- extra kosten onderhoud bomen ad € 48.000,- vanwege onderbrengen snoeien vormbomen onder het nieuwe bestek, een toename van het aantal te snoeien bomen in 2022 en het onderbrengen van de afhandeling van klachten en meldingen bij de nieuwe aannemer.  

Bouwschuren
De gemeente onderkent het belang van een passend onderkomen voor de vele activiteiten die vanuit het verenigingsleven worden ontplooid en heeft in haar (vorig) raadsprogramma het beleidsvoornemen geformuleerd om multifunctionele activiteiten/bouwschuren te faciliteren. Voor het ondersteunen van dergelijke initiatieven was in 2019 een maximaal bedrag van € 50.000,- beschikbaar gesteld waarbij het uiteindelijke bedrag via maatwerk zou worden bepaald. Aangezien het voornemen in de afgelopen jaren om in Casteren een activiteitenschuur c.q. techniekhal op te richten tot op heden nog steeds niet tot concrete plannen geleid heeft en andere initiatieven vanuit het verenigingsleven ontbreken, stellen wij uw raad voor om dit budget van € 50.000,- thans vrij te laten vallen. Indien zich ter zake een aanvraag voordoet die passend is binnen voornoemd beleidsvoornemen zullen wij uw raad een nieuw voorstel voorleggen voor het beschikbaar stellen van de hiervoor benodigde middelen. 

Gebiedsplan de Groene Long
De pachtopbrengsten voor 2022 worden met € 4.000,- neerwaarts bijgesteld in verband de latere realisatie van het plangebied. Voor 2023 en volgende jaren zijn de ramingen van deze opbrengsten geactualiseerd op basis van de inmiddels gesloten pachtovereenkomsten. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s n -238 n -69 n -50 n -53 n -54
diverse incidentele mutaties i v 130
mutaties sport, cultuur en recreatie n -108 n -69 n -50 n -53 n -54
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026
Lasten
bestaand beleid n -229 n -70 n -46 n -49 n -50
meerjarenprogramma 2022-2026 v 31 n -3 n -3 n -3 n -3
Totaal Lasten n -198 n -73 n -49 n -52 n -53
Baten
bestaand beleid v 120 v 1 n -4 n -4 n -4
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal baten v 120 v 1 n -4 n -4 n -4
Exploitatieresultaat n -78 n -72 n -53 n -56 n -57
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -78 n -72 n -53 n -56 n -57
(- = nadeel en + = voordeel)