Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:

taakvelden 2022 2023 2024 2025 2026
0.1 Bestuur -94.803 -332.650 -301.525 -307.040 -300.848
0.10 Reserves -2.662.053 1.312.104 -313.318 658.969 563
0.2 Burgerzaken -52.500
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden -287.313 1.789.172 1.443.394 1.447.749 1.441.489
0.5 Treasury -44.638 21.252 47.176 34.004 -4.030
0.61 OZB woningen 2.911 120 120 120 120
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 2.491.987 -240.000 -240.000 -240.000 -240.000
0.8 Overige baten en lasten -127.670 -103.986 -86.644 -64.367 -64.302
0.9 Vennootschapsbelasting -11.085
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -2.304
1.2 Openbare orde en Veiligheid -30.500 -100.500 -100.500 -100.500 -100.500
2.1 Verkeer, wegen en water 33.963 -10.362 -362 -362 -19.362
2.2 Parkeren -2.100
2.5 Openbaar vervoer
3.1 Economische ontwikkeling -24.855 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 3.564
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 30
3.4 Economische promotie 45.740 -1.112 -1.112 -1.112 -1.112
4.2 Onderwijshuisvesting 720.863 -9.280 -9.280 -9.280 -9.280
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -13.677 -500 -500 -500 -500
5.1 Sportbeleid en activering -1.572 -72 -72 -72 -72
5.2 Sportaccommodaties -69.294 -59.149 -43.131 -46.113 -46.095
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 31.572
5.5 Cultureel erfgoed -2.135 -225 -225 -225 -225
5.6 Media 11.738 -2.035
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -49.568 -10.712 -10.694 -10.675 -11.567
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 351.419 19.019 -20.490 -20.466 -20.442
6.2 Wijkteams -21.452 1.000 1.000 1.000 1.000
6.3 Inkomensregelingen -384.305 307.561 85.000 85.000 85.000
6.4 Begeleide participatie -10.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 106.565 61.773 47.786 45.786 45.786
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -7.379
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -25.104
7.1 Volksgezondheid 34.735 62.534 62.534 62.534 62.534
7.2 Riolering 15.916
7.3 Afval 4.736
7.4 Milieubeheer 32.820 -298.500 -198.500 -195.000 -195.000
8.1 Ruimtelijke Ordening 1.166.396 -128.379 -98.388 -98.387 -98.388
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -286.579 -1.000.000 315.534 -654.282 -563
8.3 Wonen en bouwen 581.766 -1.434.000 -784.000 -784.000 -784.000
1.425.835 -357.927 -407.197 -398.219 -460.794