Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Voldoende werkgelegenheid, een toekomstbestendig voorzieningenniveau en zo min mogelijk leegstand. Onderwijs, ondernemers, organisaties en andere overheden in de regio worden betrokken bij veranderingen vanwege hun kennis en ervaring met hun omgeving. Gemeente Bladel en de Kempen zijn een belangrijk onderdeel van Brainport Eindhoven en we hebben ons in hoog tempo samen met het stedelijk gebied ontwikkeld als economische topregio. De groei van de Brainportregio heeft ons gemaakt tot de tweede economie van Nederland. Daar zijn we trots op!

De coronacrisis kent grote economische en maatschappelijke gevolgen. Desondanks toont de Brainportregio haar veerkracht en is het inmiddels de belangrijkste pijler waarop de hoop van het herstel van de Nederlandse economie is gevestigd. De lessen die we uit andere crisissen hebben geleerd, bindt ons wederom als regio: nauw samenwerken en innoveren!

Nieuwe technologieën, verdere digitalisering, maatschappelijk en duurzaam ondernemen, het creëren van een inclusieve arbeidsmarkt en de bereikbaarheid van (economische) toplocaties, zijn allemaal uitdagingen die we enkel het hoofd kunnen bieden door intensief en structureel samen te werken met onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden binnen onze regio.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Toeristenbelasting 
Op basis van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2021 wordt in 2022 een nagekomen meeropbrengst gerealiseerd van € 54.000,-. 

Samenwerking toerisme
Sinds 2011/2012 werken de toeristische informatiepunten (TIP) uit de gemeente Bladel en Reusel-De Mierden samen met beide gemeenten. Het bestuur van TIP (stichting) werd gevormd door twee ondernemers uit de gemeente Bladel en twee uit de gemeente Reusel-De Mierden. Begin 2020 gaven alle vier de ondernemers aan te willen stoppen als bestuurslid. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan een nieuwe organisatie met een nieuw bestuur: Visit Bladel Reusel-De Mierden. Het vinden van nieuwe bestuursleden heeft, gezien de situatie binnen deze sector vanuit de corona, langer geduurd dan verwacht. In januari 2022 heeft het nieuwe bestuur van Visit Bladel Reusel-De Mierden de werkzaamheden en de inventaris overgenomen van het oude TIP bestuur. 
Nu het oude TIP bestuur de jaarrekening van 2021 heeft opgesteld, kan ook de formele afwikkeling plaatsvinden en de stichting worden opgeheven. De jaarrekening 2021 laat zien dat TIP helaas na 10 jaar met een klein exploitatietekort van circa € 5.000,- moet afronden. In eerste instantie leek het erop dat TIP in de plus zou afsluiten. Als gevolg van de verkoop van de "Snoeperkes" in de maanden november en december 2021 werd een opbrengst gerealiseerd van ruim € 20.000,-. Aangezien er als gevolg van de coronacrisis in 2021 geen nieuwe "Snoeperke" editie is uitgegeven en er daarnaast veel bonnen zijn ingeleverd over de periode 2019-2020, is er per saldo een negatief saldo ontstaan voor het jaar 2021 waardoor er geen financiële middelen meer kunnen worden overgedragen aan de nieuwe stichting. De uitbetaling van de ingeleverde "Snoeperkes-bonnen" 2021 ter waarde van circa € 18.000,- dient echter in de loop van het jaar 2022 door de nieuwe Stichting (Visit) te geschieden. Per saldo is er een tekort van € 23.000,- bestaande uit € 18.000,- voor het onderdeel "Snoeperkes" en daarnaast een exploitatietekort van € 5.000,-. Dit tekort zal voor rekening van de beide gemeenten worden genomen waarbij het aandeel van de gemeente Bladel op basis van inwoneraantallen € 14.000,- bedraagt.  

Dienstverlening KBP
De vergoeding voor administratieve ondersteuning wordt verhoogd met € 4.000,-.

Overige aangelegenheden handel en ambacht
Via een motie heeft uw raad het college verzocht om het huidige supermarktbeleid te heroverwegen en een supermarktvisie voor de gemeente Bladel op te stellen. Met het opstellen van deze visie wordt beoogd het beleid rondom supermarkten te evalueren en in één document samen te vatten en hiermee te beschikken over een document wat geschikt is als toetsings- en beoordelingskader voor huidige en toekomstige initiatieven binnen de supermarkten. Voor de uitvoering van de supermarktvisie wordt gebruik gemaakt van een  extern bureau. Op basis van een hiervoor uitgebrachte offerte en rekening houdend met overige voorbereidingskosten wordt een budget van € 25.000,- nodig geacht. 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s n -10 n -1 n -1 n -1 n -1
diverse incidentele mutaties i v 33
mutaties economie v 23 n -1 n -1 n -1 n -1
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026
Lasten
bestaand beleid n -41 n -1 n -1 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal Lasten n -41 n -1 n -1 n -1 n -1
Baten
bestaand beleid v 64
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal baten v 64
Exploitatieresultaat v 23 n -1 n -1 n -1 n -1
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 23 n -1 n -1 n -1 n -1
(- = nadeel en + = voordeel)