Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs
De gemeente ontvangt in de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 een specifieke uitkering van de rijksoverheid ten behoeve van het nationaal programma onderwijs. Het budget van circa € 470.000,- gaat ingezet worden om onderwijsvertragingen in te halen die kinderen opliepen tijdens de coronapandemie. Voor het jaar 2022 was eerder al een uitkering van € 234.000,- ontvangen. Medio 2022 is een aanvullende uitkering ontvangen van € 98.000,- welke aan het budget is toegevoegd. De maatregelen worden in samenwerking met onderwijspartners en andere lokale partijen genomen. De maatregelen sluiten aan bij de behoeften van de kinderen in de gemeente en bij de interventies die de scholen al nemen. Deze bijdragen zullen gefaseerd worden doorbetaald aan Onderwijsstichting Kempenkind.  De huisvestingslasten voor het bijzonder basis onderwijs stijgen structureel met circa € 8.000,- als gevolg van hogere kosten van belastingen, verzekeringen en de huurverhoging voor de schoollocatie in Casteren.

In de perspectiefnota 2022 hadden wij voorstellen gedaan om de restant boekwaarden ad € 403.000,- en sloopkosten van Het Palet ad € 312.000,- af te waarderen ten laste van de algemene reserve. Dat corrigeren we in deze najaarsnota.  Deze kosten brengen we in bij de Grex van Het Palet (zie ook toelichting VHROSV).

Onderwijs ontheemde Oekraïners
In Het Palet wordt tijdelijk onderwijs (schooljaar 2022-2023) gegeven aan ontheemde Oekraïense kinderen. De hiermee gepaard gaande kosten worden door het Rijk vergoed.

Voortgezet onderwijs
De lasten inzake de doorbetaling van de decentralisatievergoedingen aan Pius-X-college daalt in 2022 met € 15.000,- (is resultante mei- en septembercirculaire). 

Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs
Deze lasten geven in 2022 een stijging te zien van circa € 13.000,- wegens een negatieve afrekening 2021 van de provincie voor het project “VUP Bladel” in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma’s Noord-Brabant. 

Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (GOAB)
Via de balans worden de van het ministerie van OCenW (vooruit) ontvangen specifieke uitkeringen GOAB 2019, 2020 en 2021 ad € 413.000,- overgebracht naar de exploitatie. De gemeente Bladel besteedt deze middelen met name aan de opvang van geïndiceerde doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie (vve).  Dit is inclusief kosten voor de pilot vve-thuis, monitor vve en aanvullende toeleidingsactiviteiten. Voor de uitvoering hiervan worden budgetten geraamd van gelijke omvang. De uitkering 2020 is daarnaast verhoogd met € 6.000,-. Bij het opmaken van de jaarstukken 2022 worden de eventueel nog niet bestede middelen wederom overgebracht naar de balans.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s n -10 n -10 n -10 n -10
diverse incidentele mutaties i v 707
mutaties onderwijs v 707 n -10 n -10 n -10 n -10
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026
Lasten
bestaand beleid v 183 n -30 n -10 n -10 n -10
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal Lasten v 183 n -30 n -10 n -10 n -10
Baten
bestaand beleid v 524 v 20
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal baten v 524 v 20
Exploitatieresultaat v 707 n -10 n -10 n -10 n -10
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 707 n -10 n -10 n -10 n -10
(- = nadeel en + = voordeel)