Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal.

Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

Meerjarenprogramma

Terug naar navigatie - Meerjarenprogramma

Voor de latende locaties Het Palet, Den Herd, voormalige Praktijkschool en Den Tref starten we met de voorbereidende werkzaamheden met als stellig voornemen om t.z.t. ter plaatse woningbouw te realiseren. Voor deze plannen staat onzes inziens daarmee vast dat deze plannen op termijn als bouwgrond zullen gaan fungeren, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie (Grex) is vastgesteld. De grondexploitatie is een berekening van de kosten en opbrengsten van alle gronden in een bouwplan tot en met het moment van uitgifte van de laatste gronden. De Grex heeft betrekking op de verwerving, de sanering, het bouwrijp maken en het uitgeven van gronden, alsmede de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van infrastructuur. Daar tegenover staat de opbrengst uit gronduitgifte voor uitgeefbare kavels.  Om er voor te zorgen dat het overzicht van kosten en opbrengsten in de grondexploitatie compleet en uniform is hanteren we de kostensoortenlijst uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als leidraad. Plan latende locatie Den Tref schuiven we een jaar door naar 2024. In de begroting 2023 is de latende locatie Het Palet reeds doorgeschoven naar 2025.

In de perspectiefnota 2022 hadden wij voorstellen gedaan om de restant boekwaarden en sloopkosten van een aantal panden af te waarderen ten laste van de algemene reserve. Dat corrigeren we in deze najaarsnota.  Ook de dekkingsreserve kapitaallasten investeringen wordt met de aangegeven bedragen bijgesteld.

De mutaties van het meerjarenprogramma hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving investeringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
alg.reserve: correctie opbrengsten Het Palet 659
alg.reserve: correctie opbrengsten Den Herd 49
alg.reserve: correctie opbrengsten vm praktijkschool 300
alg.reserve: correctie opbrengsten Den Tref 1.000 -663
reserve kapitaallasten investeringen -47 1
totaal lasten bestuur en ondersteuning 953 -314 659 1

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Raad en raadscommissies / college
De salarissen/vergoedingen voor de raadsleden stijgen in 2022 eenmalig met € 67.000,- in verband met de uitbetaling van de arbeidsongeschikheidsvergoeding aan de raadsleden met terugwerkende kracht voor de periode 1 januari 2019 tot 30 maart 2022. Vanaf deze datum wordt deze vergoeding opgenomen in de reguliere salariskosten. De in 2022 geraamde kosten voor de trainings- en cursusdagen voor de raads- en commissieleden worden doorgeschoven naar het jaar 2023. Voor de structureel in de begroting opgenomen raming voor structureel uitbestede werkzaamheden (voorheen Raad & Daad) zal een andere invulling worden gezocht.  

De lasten met betrekking tot het college stijgen in 2022 per saldo met circa € 10.000,- wegens hogere representatiekosten (inhaalslag viering goudenbruiloften) en hogere kosten VNG en bijdragen, contributies en lidmaatschappen. Daarnaast is sprake van een hogere dotatie van € 148.000,- aan de voorziening wachtgelden voormalige wethouders. 

De presentiegelden voor de commissie bezwaarschriften stijgen in 2022 licht als gevolg van een toename van het aantal ingediende en te behandelen bezwaarschriften. De bijdrage aan de Metropoolregio Eindhoven daalt met € 10.000,- als gevolg van ons aandeel van de uitkering van het batige exploitatiesaldo 2021.  

Griffie
De voor 2022 geraamde cursus/opleiding van de griffier ad € 5.000,- wordt doorgeschoven naar 2023. De werkgeverscommissie heeft besloten om een nieuwe plaatsvervangend griffier te gaan werven. Ten opzichte van waar reeds rekening mee is gehouden in de begroting leidt dit tot een structurele hogere loonsom van € 26.000,-.

Overige lasten bestuursorganen
Het aantal SiSa-regelingen is ten opzichte van vorige jaren aanzienlijk toegenomen. Dit gaat ook gepaard met extra inzet van de accountant. Op grond van de gesloten overeenkomst met de accountant (en de algemene inkoopvoorwaarden) gaat het hierbij om extra prestaties die bij het opstellen van de offerte en sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. Daarnaast worden de prijzen conform de overeenkomst geïndexeerd. Pro saldo leidt dat tot hogere accountantskosten van ca € 5.000,-.

Dorpsraden
Binnen de kernen van de gemeente Bladel, met uitzondering van de kern Bladel zelf, zijn dorpsraden operationeel. De dorpsraden van Casteren en Hoogeloon betreffen publiekrechtelijke dorpsraden en vallen daarmee onder de Verordening voor de dorpsraden van 2008. De kernen Hapert en Netersel kennen een privaatrechtelijke dorpsraad. Mede door deze tweeledigheid van de dorpsraden twijfelen wij al enige tijd over hoe de dorpsraden gepositioneerd dienen te worden en welke wisselwerking tussen dorpsraden en college daar dan bij hoort. Nieuw beleid en nieuwe regelingen rondom de dorpsraden kunnen hier antwoorden op geven. Dorpsraden kunnen gezien worden als een vorm van participatie. Als overkoepelend beleid werd daarom eerst het participatiebeleid opgesteld, welke eind 2021 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van nieuw beleid rondom dorpsraden. Voor het inhuren van een externe partij voor deze werkzaamheden wordt een bedrag van € 5.000,- nodig geacht. 

Verkiezingen
De directe kosten met betrekking tot de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 vallen per saldo € 7.000,- lager uit. 

Gemeentelijke legesopbrengsten
De gemeentelijke leges voor reisdocumenten nemen in 2022 toe met circa € 42.000,-. In verband met Brexit is voortaan voor het reizen naar Engeland ook een paspoort nodig. De legesopbrengsten voor rijbewijzen dalen daarentegen structureel met circa € 27.000,-. Het aantal rijbewijzen dat vernieuwd moet worden is vanaf oktober 2021 veel lager dan in de afgelopen jaren. Dit komt door de zgn. ‘rijbewijscyclus’. Omdat vanaf 1 oktober 1986 de geldigheid van het rijbewijs van 5 jaar naar 10 jaar is gegaan, krijgen we steeds te maken met twee verschillende periodes van 5 jaar. In de eerste periode van 5 jaar worden er minder rijbewijzen afgegeven en in de tweede periode van 5 jaar worden er veel meer rijbewijzen afgegeven. De eerste periode gaat in vanaf 1 oktober 2021 en de tweede periode vanaf 1 oktober 2026. De legesopbrengsten wegens burgerzaken, huwelijken en nationaliteitsaangelegenheden stijgen in 2022 per saldo met circa € 11.000,-. 

Samenwerking Kempengemeenten
De voor het jaar 2022 opgenomen stelpost van € 75.000,- ten behoeve van het ‘Opnieuw verbinden’ kan vrijvallen, omdat deze aangewend wordt voor de dekking van de aanstelling van de kwartiermaker van de invlechting van VTH (zie Overhead en ondersteuning organisatie). Opnieuw verbinden zal met ingang van 1 januari 2023 geïmplementeerd worden. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar raadsvoorstel R22.066. De financiële gevolgen hebben we voorlopig pro saldo budgettair neutraal verwerkt in deze  najaarsnota 2022.

Agrarische en overige grondzaken
Wegens verstrekte schadevergoedingen en de aankoop van een perceeltje bosgrond aan De Muilen stijgen de lasten per saldo met € 9.000,-. De voor het jaar 2022 geraamde opbrengst voor de verkopen van gronden en openbaar groen ad € 100.000,- wordt met € 50.000,- neerwaarts bijgesteld op basis van de verkopen in het eerste halfjaar en de verwachtingen voor de rest van het jaar.  Daarnaast is de huur van MMC over 2021/2022 gedeeltelijk kwijt gescholden.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s v 60 n -81 n -52 -52 n -52
diverse incidentele mutaties i n -153
mutaties bestuur en ondersteuning n -93 n -81 n -52 n -52 n -52
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Terug naar navigatie - Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves

Algemene reserve
In de perspectiefnota 2022 hadden wij voorstellen gedaan om de restant boekwaarden en sloopkosten van een aantal panden af te waarderen ten laste van de algemene reserve. Dat corrigeren we in deze najaarsnota. De boekwaarden en sloopkosten brengen we in bij de betreffende exploitatiegebieden en zullen als zodanig op grond van artikel 6.2.3 van het Bro onderdeel uitmaken van de vervaardigingsprijs en moeten dus in de grondexploitaties worden opgenomen. De kosten worden t.z.t. via de gronduitgifte terugverdiend.  Door deze inbrengwaarden wordt de potentiële winstgevendheid van de plannen t.z.t. neerwaarts bijgesteld, maar nu behoeft er daardoor minder onttrokken te worden aan de algemene reserve. Wij gaan er van uit dat de financiële uitvoerbaarheid van de plannen overigens  nog steeds niet in gedrang komen. Het voordeel hiervan is dat de potentiële vennootschapsbelasting last daarmee ook lager zal gaan uitvallen. Voorts wordt € 60.000,- aangewend voor de dekking van een deel van hogere subsidie energie particulieren.

Algemene reserve grondexploitatie
De tussentijdse winstuitnames van de grondexploitaties is voor 2022 bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen (zie beleidsveld VHROSV). Ook kan het surplus van de algemene reserve grondexploitatie vrijvallen. De winstuitnames en de vrijval worden verrekend met de algemene reserve.

Reserve afschrijving kapitaallasten investeringen
De gecalculeerde rentebijschrijvingen en aanwendingen zijn geactualiseerd. 

Reserve bovenwijkse voorzieningen
De reserve kan vrijvallen omdat er naar verwachting geen kosten meer op een aantal projecten meer komen.

Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied
In beleidsveld VHROSV hebben wij de schadestaatsprocedure inzake bestemmingsplan uitbreiding Veilig Oord  toegelicht. Het (te) ontvangen bedrag moet in principe aangewend worden voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied en zal dan ook toegevoegd worden aan deze reserve. Daarmee kan t.z.t. alsnog de door de Ruimte-voor-Ruimte regeling vereiste kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden.

Op grond van “Notitie voeding en besteding Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied” worden de baten en lasten verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied. De gemeente wil duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw stimuleren en ruimte geven voor initiatieven die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige producten en voordelen oplevert voor milieu, natuur, landschap, gezondheid en/of klimaat. De projecten worden deels doorgeschoven naar 2023 (zie hoofdtaakveld VHROSV) en worden verrekend met deze reserve.

Reserve duurzaamheid
De verwachte netto-opbrengst leges met betrekking tot het windpark de Pals , alsmede de daarmee gepaard gaande kosten zullen in 2022 niet worden gerealiseerd in verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Deze opbrengst en kosten zullen daarom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2023 (zie hoofdtaakveld VHROSV). De verrekeningen ten laste van de reserve worden dienovereenkomstig aangepast.

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s n -3 v 19
diverse incidentele mutaties i n -2.660 v 340
mutaties reserves n -2.663 v 359
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026
Lasten
bestaand beleid n -177 n -53 n -24 n -24 n -24
meerjarenprogramma 2022-2026 v 2.000 n -627
Totaal Lasten n -177 v 1.947 n -651 n -24 n -24
Baten
bestaand beleid v 30 n -28 n -28 n -28 n -28
meerjarenprogramma 2022-2026 n -1.047 v 314 v 659 v 1
Totaal baten v 30 n -1.075 v 286 v 631 n -27
Exploitatieresultaat n -147 v 872 n -365 v 607 n -51
Mutaties reserves n -2.662 v 359
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -2.809 v 1.231 n -365 v 607 n -51
(- = nadeel en + = voordeel)