Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2022 en de opstelling van de begroting 2023 en anderzijds de najaarsnota 2022 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2022 in hoofdzaak incidenteel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per hoofdtaakveld/beleidsveld toegelicht.

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

bedragen x 1.000
Begroting Wijziging Begroting 2022 Mutatie meerjarenraming
2022 njn na wijziging 2023 2024 2026 2026
lasten
Bestuur en ondersteuning -2.186 n -177 n -2.363 n -54 n -24 n -24 n -24 n
- Overhead -6.020 n -336 n -6.356 n -82 n -82 n -81 n -81 n
- Algemene dekkingsmiddelen -781 n -209 n -990 n 34 v 75 v 83 v 44 v
Veiligheid -1.955 n -53 n -2.008 n 3 v 3 v 3 v 3 v
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.945 n -178 n -3.123 n -10 n -19 n
Economie -766 n -42 n -808 n -1 n -1 n -1 n -1 n
Onderwijs -4.575 n 183 v -4.392 n -30 n -10 n -10 n -10 n
Sport, cultuur en recreatie -5.318 n -198 n -5.516 n -74 n -50 n -53 n -54 n
Sociaal domein -24.435 n -446 n -24.881 n -72 n -38 n -40 n -40 n
Volksgezondheid en milieu -6.834 n -161 n -6.995 n -241 n -16 n -12 n -12 n
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. -5.684 n -1.521 n -7.205 n -1.322 n -344 n 8 v 3 v
baten
Bestuur en ondersteuning 609 v 30 v 639 v -28 n -28 n -28 n -28 n
- Overhead 235 v 49 v 284 v
- Algemene dekkingsmiddelen 41.545 v 2.521 v 44.066 v -246 n -239 n -239 n -239 n
Veiligheid 171 v 21 v 192 v
Verkeer, vervoer en waterstaat 184 v 210 v 394 v
Economie 2.339 v 64 v 2.403 v
Onderwijs 1.470 v 524 v 1.994 v 20 v
Sport, cultuur en recreatie 817 v 120 v 937 v -4 n -4 n -5 n
Sociaal domein 3.126 v 505 v 3.631 v 312 v 1 v 1 v 1 v
Volksgezondheid en milieu 4.625 v 199 v 4.824 v 125 v
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. 4.518 v 2.983 v 7.501 v -4 n 662 v -659 n
Totaal lasten -61.499 n -3.138 n -64.637 n -1.849 n -487 n -127 n -191 n
Totaal baten 59.639 v 7.226 v 66.865 v 179 v 392 v -929 n -271 n
Saldo van baten en lasten -1.860 n 4.088 v 2.228 v -1.670 n -95 n -1.056 n -462 n
Toevoeging reserves -1.423 n -1.383 n -2.806 n 1.881 v -628 n -1 n -1 n
Onttrekking reserves 4.808 v -1.279 n 3.529 v -569 n 315 v 660 v 2 v
Geraamd resultaat / algemene reserve 1.525 v 1.426 v 2.951 v -358 n -408 n -397 n -461 n
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

Terug naar navigatie - Financiële begroting: structureel en incidenteel

De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.
Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. Na de financiële doorwerking van de mutaties uit deze najaarsnota sluit de najaarsnota dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel overschot van € 566.000,-.

Geact.meerjarenperspectief 2022 2023 2024 2025 2026
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 6e wijziging 2022 (excl.meicirc) v 2.005
saldo ontwerp-begroting 2023-2026+ 1e begrotingswijziging 2023 v 3.678 v 2.726 v 3.412 v 1.037
bestuur en ondersteuning v 120 n -82 n -52 n -52 n -52
- overhead n -228 n -82 n -82 n -81 n -81
- algemene dekkingsmiddelen v 2.360 n -212 n -165 n -156 n -195
veiligheid n -33 v 3 v 3 v 2 v 2
verkeer en vervoer v 7 n -10 n -19
economie n -10 n -1 n -1 n -1 n -1
onderwijs n -10 n -20 n -10 n -10 n -10
sport, cultuur en recreatie n -205 n -72 n -54 n -57 n -58
sociaal domein n -519 v 200 n -37 n -39 n -39
volksgezondheid en milieu v 120 n -16 n -16 n -12 n -12
VHROSV n -220 n -27 v 6 v 8 v 3
structureel meerjarenperspectief v 3.387 v 3.359 v 2.318 v 3.014 v 575
mutaties reserves structureel n -2 n -28 v 1
totaal structureel a v 3.385 v 3.331 v 2.318 v 3.014 v 576
incidenteel:
begrotingsresultaat na 6e wijziging 2022 (excl.meicirc) n -480
saldo ontwerp-begroting 2023-2026+ 1e begrotingswijziging 2023 n -150 n -133 n -153 v 33
bestuur en ondersteuning n -267 v 1.000 n -313 v 659
- overhead n -60
- algemene dekkingsmiddelen n -49
veiligheid
verkeer en vervoer v 24
economie v 33
onderwijs v 717 v 10
sport, cultuur en recreatie v 128
sociaal domein v 578 v 40
volksgezondheid en milieu n -81 n -100
VHROSV v 1.682 n -1.300 v 313 n -659
incidenteel meerjarenperspectief v 2.225 n -500 n -133 n -153 v 33
mutaties reserves incidenteel n -2.660 v 340
totaal incidenteel b n -435 n -160 n -133 n -153 v 33
totaal begrotingsresultaat a+b v 2.950 v 3.171 v 2.185 v 2.861 v 609
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -1.524 n -3.528 n -2.593 n -3.258 n -1.070
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -1.426 v 357 v 408 v 397 v 461
(- = nadeel en + = voordeel)