Grondexploitatie

Plannen in voorbereiding

Terug naar navigatie - Plannen in voorbereiding

Voor de latende locaties Het Palet, Den Tref, Den Herd en voormalige Praktijkschool starten we met de voorbereidende werkzaamheden met als stellig voornemen om t.z.t. ter plaatse woningbouw te realiseren. Voor deze plannen staat ons inziens daarmee vast dat deze plannen op termijn als bouwgrond zullen gaan fungeren, maar waarvoor nog geen operationele grondexploitatie (Grex) is vastgesteld. De grondexploitatie is een berekening van de kosten en opbrengsten van alle gronden in een bouwplan tot en met het moment van uitgifte van de laatste gronden. De Grex heeft betrekking op de verwerving, de sanering, het bouwrijp maken en het uitgeven van gronden, alsmede de inrichting van de openbare ruimte en de aanleg van infrastructuur. Daar tegenover staat de opbrengst uit gronduitgifte voor uitgeefbare kavels.  Om er voor te zorgen dat het overzicht van kosten en opbrengsten in de grondexploitatie compleet en uniform is hanteren we de kostensoortenlijst uit het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) als leidraad. 

In artikel 6.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening worden, voor zover deze redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan de inbrengwaarde van de gronden, gerekend de ramingen van:
a. de waarde van de gronden in het exploitatiegebied;
b. de waarde van de opstallen die in verband met de exploitatie van de gronden moeten worden gesloopt;
c. de kosten van het vrijmaken van de gronden in het exploitatiegebied van persoonlijke rechten en lasten, eigendom, bezit of beperkt recht en zakelijke lasten;
d. de kosten van sloop, verwijdering en verplaatsing van opstallen, obstakels, funderingen, kabels en leidingen in het exploitatiegebied.

In de perspectiefnota 2022 hadden wij voorstellen gedaan om de restant boekwaarden en sloopkosten van een aantal panden af te waarderen ten laste van de algemene reserve. Dat corrigeren we in deze najaarsnota. De boekwaarden en sloopkosten brengen we in bij de betreffende exploitatiegebieden en maken als zodanig op grond van artikel 6.2.3 van het Bro onderdeel uit van de vervaardigingsprijs en moeten dus in de grondexploitaties worden opgenomen. De kosten worden t.z.t. via de gronduitgifte gedekt.  Door deze inbrengwaarden wordt de potentiële winstgevendheid van de plannen neerwaarts bijgesteld. Wij gaan er van uit dat de financiële uitvoerbaarheid van de plannen overigens  nog steeds niet in gedrang komen. Het voordeel hiervan is dat de potentiële vennootschapsbelasting last daarmee ook lager zal gaan uitvallen.

In onderstaand overzicht geven we aan welke boekwaarde en welke geraamde sloopkosten van de betreffende opstallen ingebracht worden in de betreffende exploitatiegebieden.

omschrijving desinvesteringen budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2024 2025 2026
Het Palet: boekwaarde activa 347 -347
Het Palet: sloopkosten activa -312
Den Tref: boekwaarde activa 73 -73
Den Tref: sloopkosten activa -264
Den Herd: boekwaarde activa 49 -49
Den Herd: sloopkosten activa -pm
Voormalige praktijkschool: boekwaarde activa 320 -300
Voormalige praktijkschool: sloopkosten activa -pm
totaal inbrengwaarde grondexploitaie (in voorbereiding) 420 369 -996 -349