Bedrijfsvoering

Rechtmatigheidsverantwoording

Terug naar navigatie - Rechtmatigheidsverantwoording

De rechtmatigheidsverantwoording wordt definitief ingevoerd. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel hiervoor op 31 mei 2022 aangenomen en de Eerste Kamer op 27 september 2022. Met deze wijziging legt het college van burgemeester en wethouders voortaan in de jaarrekening zelf verantwoording af over de rechtmatigheid. Dit is in lijn met de systematiek die geldt voor het Rijk. De rechtmatigheidsverantwoording zal voor de eerste keer gaan gelden voor het verslagjaar 2023, waarbij de vaststelling van de rechtmatigheidsverantwoording als onderdeel van de jaarrekening zal plaatsvinden in het kalenderjaar 2024.

Momenteel zijn we bezig met het treffen van de nodige (ambtelijke) voorbereidingen om te komen tot een rechtmatigheidsverantwoording over 2023 welke afgegeven wordt in 2024 door het college.

Wet open overheid (Woo)

Terug naar navigatie - Wet open overheid (Woo)

In de begroting en jaarrekening moet de gemeente voortaan rekening houden met de Wet open overheid. Dat schrijft de Commissie BBV. Artikel 3.5 (dat is de Openbaarheidsparagraaf) van de Woo schrijft voor dat bestuursorganen in de jaarlijkse begroting aandacht besteden aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en in de jaarlijkse verantwoording verslag doen van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens.

In de memorie van toelichting bij de Woo staat o.a. dat met dit artikel beoogd wordt een impuls te geven aan de actieve openbaarheid door voor te schrijven dat bestuursorganen in hun begroting en verantwoordingsverslag aan moeten geven hoe zij rekening houden met de bepalingen uit de Woo. Dat geldt zowel voor de actieve als voor de passieve openbaarmakingen op grond van de Woo. Deze verplichting geldt al voor de jaarrekening 2022. Daarbij is het belangrijk dat in ieder geval ingegaan wordt op de drie hoofdonderdelen uit de Woo:
- Actieve openbaarmaking
- Passieve openbaarmaking
- Verbetering van de informatiehuishouding

Wij zullen met ingang van de jaarrekening 2022 hier invulling aan geven. De Woo schrijft niet voor hoe en ook niet waar in de begroting of jaarrekening hier verslag van gedaan moet worden. Maar de paragraaf bedrijfsvoering lijkt hiervoor de meest aangewezen plek.