Verbonden partijen

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

In deze paragraaf informeren wij u over de ontwikkelingen bij de verbonden partijen waar we als gemeente een groter risico lopen en waarover we het belangrijk vinden om u tussentijds op de hoogte te houden. 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)
We hebben de bestuursrapportage 2022 van de ODZOB ontvangen, waarin medegedeeld wordt dat een begrotingstekort geprognotiseerd wordt van € 1,98 miljoen. Het zijn vooral de lasten die het niveau van de begroting overstijgen. Er zijn beduidend meer medewerkers nodig om de opgedragen werkzaamheden uit te voeren. Op zichzelf is dat nog geen probleem, tenzij de arbeidsproductiviteit en daarmee de mate van declarabiliteit achterblijft bij de raming. Zowel de bezetting medio 2022 als de verwachte bezetting over geheel 2022 is beduidend hoger dan op basis van de begroting en werkprogramma’s verwacht zou mogen worden. Ook het hoge ziekteverzuim waarmee 2021 werd afgesloten heeft zich voortgezet in de eerste maanden van 2022. Dit werd mede veroorzaakt door enkele langdurige zieke medewerkers. In het tweede kwartaal werd een positieve ontwikkeling in gang gezet waarvan de ODZOB verwacht dat deze vast gehouden kan worden. Het hoge ziekteverzuim heeft nadelige gevolgen gehad voor het realiseren van de declarabiliteitsdoelstellingen. Het leidt daarnaast ook tot hogere kosten door tijdelijke externe inhuur. Naast het hoge ziekteverzuim spelen ook beleidsmatige ontwikkelingen rondom stikstof en daarmee op het agrarische domein de ODZOB parten.

Hoewel de opgestelde prognose nog onzekerheden kent, lijkt het op dit moment dat de ODZOB 2022 afsluit met een negatief resultaat. ODZOB wil het geprognotiseerde tekort dekken ten laste van de algemene reserve. Op basis van de regionale afspraken zou het weerstandsvermogen van de ODZOB een waarde moeten hebben tussen de € 1,2 en € 1,5 miljoen. Daar wordt niet meer aan voldaan nu door het bestuur gekozen heeft om het verwachte tekort over 2022 af te dekken via een onttrekking uit de algemene reserve. Alle voor- en nadelen afwegend wordt door het bestuur van ODZOB toch geadviseerd om middels een eenmalige onttrekking uit de algemene reserve het verwachte tekort over 2022 aan te zuiveren.

Bij het vaststellen van de jaarstukken 2022 zal exact duidelijk zijn hoe groot het tekort over 2022 is en welk bedrag dan eventueel aangevuld dient te worden aan de algemene reserve van de ODZOB. Mocht van aanvulling sprake zijn dan zullen wij ons aandeel t.z.t. ten laste van onze algemene reserve afdekken.