Covid-19

Coronamaatregelen

Terug naar navigatie - Coronamaatregelen

Bij de vaststelling van de jaarstukken 2021 is besloten om via resultaatbestemming de niet bestede (via de algemene uitkering ontvangen) middelen voor de uitvoering van de coronamaatregelen 2021 over te hevelen naar 2022.  Een groot deel van deze middelen hebben tot op heden nog steeds niet geleid tot uitgaven. Reden waarom wij voorstellen deze middelen vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat. Ten laste van deze middelen hevelen we € 20.000,- over naar 2023 om daarmee de kosten van de pilot inzet Wijk GGZ-er Kempengemeenten te dekken.

(bedragen x € 1.000) 2022 2023
correctie correctie
uitgaven uitgaven
uitgaven
voorschoolse voorziening peuters 5
lokale culturele voorzieningen 114
buurt- en dorphuizen 7
gemeentelijk schuldenbeleid / bijzondere bijstand 35
perspectief jeugd en jongeren 19
begeleiding kwetsbare groepen / bestrijding eenzaamheid ouderen 86 -20
totaal uitgaven agv corona 266 -20
- = nadeel en + = voordeel