Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid. Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.

Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

Toezicht veiligheid en lokale orde
De lasten voor veiligheid en lokale orde stijgen in 2022 in verband met de inzet van extra capaciteit van BOA’s. Deze lasten zijn voor de jaren hierna reeds opgenomen in de ontwerpbegroting 2023.  In 2021 hebben we rijksmiddelen ontvangen voor de ondersteuning van toezicht en handhaving in het kader van de corona.  Een deel van het toegekende budget was niet besteed in 2021. We moeten dat bedrag terug betalen (via de balans) aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Voorts kan een bedrag van € 3.000,- vrijvallen gelet op de omvang van de werkelijke uitgaven van vorige jaren.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2022 2023 2024 2025 2026
diverse structurele mutaties s n -33 v 3 v 3 v 3 v 3
diverse incidentele mutaties i
mutaties veiligheid n -33 v 3 v 3 v 3 v 3
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2022 raming 2023 raming 2024 raming 2025 raming 2026
Lasten
bestaand beleid n -54 v 3 v 3 v 3 v 3
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal Lasten n -54 v 3 v 3 v 3 v 3
Baten
bestaand beleid v 21
meerjarenprogramma 2022-2026
Totaal baten v 21
Exploitatieresultaat n -33 v 3 v 3 v 3 v 3
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -33 v 3 v 3 v 3 v 3
(- = nadeel en + = voordeel)