Sitemap

Najaarsnota 2020 Blz. 1
Najaarsnota 2020 Blz. 2
Begroting op hoofdlijnen Blz. 3
Inleiding Blz. 4
Najaarsnota op hoofdlijnen Blz. 5
Vertrekpunt meerjarenperspectief Blz. 6
Autonome mutaties najaarsnota Blz. 7
Geactualiseerd meerjarenperspectief Blz. 8
Conclusie Blz. 9
Opbouw najaarsnota 2020 Blz. 10
Kenmerken van deze najaarsnota zijn Blz. 11
Investeringskredieten Blz. 12
Opbouw en indeling Blz. 13
Beleidsvelden / hoofdtaakvelden Blz. 14
Bestuur en ondersteuning Blz. 15
Algemeen Blz. 16
Bijstelling budgetten Blz. 17
Bijstelling reserves Blz. 18
Stand van investeringen 2020 Blz. 19
Samenvatting financiële consequenties Blz. 20
Overhead en ondersteuning organisatie Blz. 21
Algemeen Blz. 22
Bijstelling budgetten Blz. 23
Stand van investeringen 2020 Blz. 24
Samenvatting financiële consequenties Blz. 25
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 26
Algemeen Blz. 27
Bijstelling budgetten Blz. 28
Stand van investeringen 2020 Blz. 29
Samenvatting financiële consequenties Blz. 30
Veiligheid Blz. 31
Algemeen Blz. 32
Bijstelling budgetten Blz. 33
Stand van investeringen 2020 Blz. 34
Samenvatting financiële consequenties Blz. 35
Verkeer en vervoer Blz. 36
Algemeen Blz. 37
Bijstelling budgetten Blz. 38
Stand van investeringen 2020 Blz. 39
Samenvatting financiële consequenties Blz. 40
Economie Blz. 41
Algemeen Blz. 42
Bijstelling budgetten Blz. 43
Stand van investeringen 2020 Blz. 44
Samenvatting financiële consequenties Blz. 45
Onderwijs Blz. 46
Algemeen Blz. 47
Bijstelling budgetten Blz. 48
Stand van investeringen 2020 Blz. 49
Samenvatting financiële consequenties Blz. 50
Sport, cultuur en recreatie Blz. 51
Algemeen Blz. 52
Bijstelling budgetten Blz. 53
Stand van investeringen 2020 Blz. 54
Samenvatting financiële consequenties Blz. 55
Sociaal domein Blz. 56
Algemeen Blz. 57
Bijstelling budgetten Blz. 58
Stand van investeringen 2020 Blz. 59
Samenvatting financiële consequenties Blz. 60
Volksgezondheid en milieu Blz. 61
Algemeen Blz. 62
Bijstelling budgetten Blz. 63
Stand van investeringen 2020 Blz. 64
Samenvatting financiële consequenties Blz. 65
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing Blz. 66
Algemeen Blz. 67
Bijstelling budgetten Blz. 68
Stand van investeringen 2020 Blz. 69
Samenvatting financiële consequenties Blz. 70
Paragrafen Blz. 71
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 72
Inleiding Blz. 73
Risicio-inventarisatie Blz. 74
Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering Blz. 75
Weerstandsvermogen Blz. 76
Financiering Blz. 77
Financieringsmiddelen Blz. 78
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 79
Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen Blz. 80
Covid-19 Blz. 81
Coronacrisis Blz. 82
Uitkeringen van het rijk Blz. 83
Inkomsten van de gemeente Blz. 84
Inkomstendervingen van de gemeente Blz. 85
Uitgaven van de gemeente Blz. 86
Recapitulatie exploitatie Covid-19 Blz. 87
Risico's Blz. 88
Financiële begroting (overzicht van baten en lasten) Blz. 89
Toelichting begroting (baten en lasten) Blz. 90
Financiële begroting: baten en lasten Blz. 91
Financiële begroting: structureel en incidenteel Blz. 92
Bijlagen Blz. 93
Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld Blz. 94
Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld Blz. 95
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap