Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2020
  1. Blz. 2 Najaarsnota 2020
  2. Blz. 3 Begroting op hoofdlijnen
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Najaarsnota op hoofdlijnen
    2. Blz. 6 Vertrekpunt meerjarenperspectief
    3. Blz. 7 Autonome mutaties najaarsnota
    4. Blz. 8 Geactualiseerd meerjarenperspectief
    5. Blz. 9 Conclusie
   2. Blz. 10 Opbouw najaarsnota 2020
    1. Blz. 11 Kenmerken van deze najaarsnota zijn
    2. Blz. 12 Investeringskredieten
    3. Blz. 13 Opbouw en indeling
  3. Blz. 14 Beleidsvelden / hoofdtaakvelden
   1. Blz. 15 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 16 Algemeen
    2. Blz. 17 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 18 Bijstelling reserves
    4. Blz. 19 Stand van investeringen 2020
    5. Blz. 20 Samenvatting financiële consequenties
   2. Blz. 21 Overhead en ondersteuning organisatie
    1. Blz. 22 Algemeen
    2. Blz. 23 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 24 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 25 Samenvatting financiële consequenties
   3. Blz. 26 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
    1. Blz. 27 Algemeen
    2. Blz. 28 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 29 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 30 Samenvatting financiële consequenties
   4. Blz. 31 Veiligheid
    1. Blz. 32 Algemeen
    2. Blz. 33 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 34 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 35 Samenvatting financiële consequenties
   5. Blz. 36 Verkeer en vervoer
    1. Blz. 37 Algemeen
    2. Blz. 38 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 39 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 40 Samenvatting financiële consequenties
   6. Blz. 41 Economie
    1. Blz. 42 Algemeen
    2. Blz. 43 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 44 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 45 Samenvatting financiële consequenties
   7. Blz. 46 Onderwijs
    1. Blz. 47 Algemeen
    2. Blz. 48 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 49 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 50 Samenvatting financiële consequenties
   8. Blz. 51 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 52 Algemeen
    2. Blz. 53 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 54 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 55 Samenvatting financiële consequenties
   9. Blz. 56 Sociaal domein
    1. Blz. 57 Algemeen
    2. Blz. 58 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 59 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 60 Samenvatting financiële consequenties
   10. Blz. 61 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 62 Algemeen
    2. Blz. 63 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 64 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 65 Samenvatting financiële consequenties
   11. Blz. 66 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing
    1. Blz. 67 Algemeen
    2. Blz. 68 Bijstelling budgetten
    3. Blz. 69 Stand van investeringen 2020
    4. Blz. 70 Samenvatting financiële consequenties
  4. Blz. 71 Paragrafen
   1. Blz. 72 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 73 Inleiding
    2. Blz. 74 Risicio-inventarisatie
    3. Blz. 75 Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering
    4. Blz. 76 Weerstandsvermogen
   2. Blz. 77 Financiering
    1. Blz. 78 Financieringsmiddelen
   3. Blz. 79 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 80 Verduurzaming en vervanging installaties gemeentelijke gebouwen
   4. Blz. 81 Covid-19
    1. Blz. 82 Coronacrisis
    2. Blz. 83 Uitkeringen van het rijk
    3. Blz. 84 Inkomsten van de gemeente
    4. Blz. 85 Inkomstendervingen van de gemeente
    5. Blz. 86 Uitgaven van de gemeente
    6. Blz. 87 Recapitulatie exploitatie Covid-19
    7. Blz. 88 Risico's
  5. Blz. 89 Financiële begroting (overzicht van baten en lasten)
   1. Blz. 90 Toelichting begroting (baten en lasten)
    1. Blz. 91 Financiële begroting: baten en lasten
    2. Blz. 92 Financiële begroting: structureel en incidenteel
  6. Blz. 93 Bijlagen
   1. Blz. 94 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld
    1. Blz. 95 Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap