Verkeer en vervoer

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld verkeer en vervoer richt zich op het verantwoord en veilig maken van het verplaatsen van mensen en goederen. Deze verplaatsingen vinden plaats op verschillende manieren van vervoer. De gemeente Bladel is verantwoordelijk voor het aanleggen en beheren van infrastructuur, het faciliteren van diverse vervoersvormen, het realiseren van parkeervoorzieningen en het reguleren van verkeer- en vervoerstromen binnen de grenzen van de bebouwde kom.

Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden.

 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Wegen, straten en pleinen
De lasten stijgen in 2020 per saldo met € 30.000,-. Dit betreft met name hogere stortkosten wegens afvoer van grond van diverse locaties en het afdraaien van bermen, hogere juridische advieskosten m.b.t. een lopende procedure in het kader van een te ontvangen degeneratievergoeding en hogere kosten calamiteitendienst. De opbrengsten degeneratievergoeding stijgt in 2020 met € 60.000,-. Hiertegenover wordt een hogere raming voor niet-planmatig onderhoud opgenomen van € 30.000,- en een toevoeging van € 30.000,- aan de voorziening onderhoud wegen i..v.m. uitgesteld toekomstig onderhoud.

 

Openbare verlichting
In verband met het opstellen van een nieuw beheerplan Openbare Verlichting en het laten opstellen van een onderzoeksrapport ten behoeve van de sportveldverlichting, dient het budget voor advieskosten in 2020 te worden verhoogd met € 16.000,-.

 

Projecten verkeer en vervoer Kempenregio
De 4 Kempengemeenten hebben een aantal projecten op het gebied van verkeer en vervoer in gezamenlijkheid verdeeld. Aangezien de knelpunten c.q. problemen vaak gemeentegrens overschrijdend zijn, voert Bladel deze projecten niet zelf uit maar betaalt hierin wel mee voor een aandeel van 25%. Het betreft de volgende projecten en/of onderzoeken:

  • fietsnetwerk regio
  • smart mobility (HUB)
  • werkgeversaanpak bedrijventerreinen
  • HOV route Openbaar vervoer
  • aanpak sluipverkeer in de Kempen A58 en A67

 

In de begroting 2018 en 2019 waren voor een deel van deze projecten middelen gereserveerd. Omdat er in de regio zoveel projecten lopen zijn deze qua uitvoering getemporiseerd en zijn de daarvoor geraamde middelen vrijgevallen bij de betreffende jaarrekeningen ten gunste van het rekeningresultaat. Dit jaar zit er weer dermate schot in de projecten dat ze in de tweede helft van dit jaar (2020) worden afgerond of opgestart.

Voor het aandeel van Bladel in met name de onderzoekskosten worden voor 2020 de volgende kosten geraamd:

  • Onderzoek fietsnetwerk regio: € 10.000,-
  • Onderzoek smart mobility (HUB): € 13.000,-
  • Onderzoek werkgeversaanpak bedrijventerreinen: € 10.000,-
  • Onderzoek sluipverkeer: € 10.000,-
  • Onderzoek HOV route Openbaar vervoer: raming € 10.000,- voor het jaar 2021.

Daarnaast huurt Bladel een externe coördinator in om de belangen in de regio m.b.t. mobiliteitsbeleid te borgen. De regio (oude SRE gebied) is hierin heel ambitieus en heeft een aantal projecten flink opgeschroefd waarin Bladel ook graag in participeert zoals MIRT/ A2 ombouw / ASML ZO-slimbereikbaar / Bereikbaarheidsagenda. Voor 2020 was eerder al een raming van € 75.000,- opgenomen op basis van 0,5 fte. Om de van deze coördinator voor het 2e halfjaar te kunnen continueren wordt een aanvullend budget van € 45.000,- nodig geacht. Een deel van deze kosten ad € 30.000,- zal worden terugontvangen van de regio en overige deelnemende gemeenten.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -51 n -1 n -1 n -1 n -1
diverse incidentele mutaties i n -46 n -10
mutaties verkeer en vervoer n -97 n -11 n -1 n -1 n -1
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2020

Uitvoering herinrichting N284
Voor advies-, project- en overige voorbereidingskosten is voor 2020 een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld. Aangezien dit jaar weinig kosten worden verwacht, zal het (restant)krediet bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Planstudie N284
Vanaf 2016 is er samen met de Provincie en de gemeente Reusel - De Mierden gewerkt aan een samenwerking met als doel de Provinciale weg N284 “toekomst proof” te maken. Voor de planstudie is eerder een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van € 450.000,- waarvan € 405.000,- voor rekening van de provincie en € 4.000,- voor rekening van de gemeente Reusel-De Mierden terug ontvangen wordt. Het aandeel van de gemeente Bladel bedraagt ca € 41.000,-.  De planstudie is in het 2e kwartaal 2020 afgerond. De totale kosten zullen naar verwachting circa € 55.000,- lager bedragen en zullen binnenkort met de provincie en de gemeente Reusel-De Mierden worden afgerekend. Vanaf het 3e kwartaal 2020 starten de vervolgonderzoeken en verdere uitwerkingen van het tracé.

 

Verkeersvisie Hapert / aanpassing Oude Provincialeweg
Voor advies-, project- en overige voorbereidingskosten is voor 2020 een krediet van € 65.000,- beschikbaar gesteld. Dit project is inmiddels opgestart. Het restantkrediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Aanpassing omgeving De Vest
Voor de aanpassing van de omgeving van de Vest is in 2020 een krediet geraamd van € 45.000,-. Met de nieuwbouw van basisschool de Vest in Hoogeloon zal het 2e halfjaar 2020 worden gestart. De aanpassing van de omgeving zal pas na de oplevering in 2021 plaatsvinden. Dit krediet zal daar om bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Voorbereiding verbreden fietspaden Cartierheide
Voor advies- en overige voorbereidingskosten is voor 2020 een krediet van € 50.000,- beschikbaar gesteld. Aangezien dit jaar weinig kosten worden verwacht, zal het (restant)krediet bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Verbetering bereikbaarheid bedrijventerrein de Sleutel & Kleine Hoeve
Voor de verbetering van de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen De Sleutel & Kleine Hoeve is een restantkrediet van € 84.000,- beschikbaar. Het betreft het verbeteren van de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen door spreiding van het verkeer en aanleg van een nieuwe aansluiting. In het plan van aanpak voor de herinrichting van de N284 is de bereikbaarheid van bedrijventerrein De Sleutel als knelpunt ingebracht. In afwachting van de opstelling van een uitvoeringsplan en in relatie met de herinrichting van de N284 zal dit restantkrediet wederom worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Herinrichting Nieuwstraat en Ganzestraat te Hapert
In de raadsvergadering van 7 februari 2019 is een krediet van € 550.000,- beschikbaar gesteld ten behoeve van het herinrichtingsplan voor de Nieuwstraat en Ganzestraat te Hapert. Het restantkrediet 2019 ad € 55.000,- is overgebracht naar het dienstjaar 2020. De betreffende werkzaamheden zijn medio 2020 opgeleverd. Ter afronding zullen in het najaar nog de nodige groenvoorzieningen worden aangebracht.

 

GVVP actieplan en uitvoering traject 2020
Het voor 2020 beschikbare krediet ad € 35.000,- in het kader van het actieplan GVVP zal worden overgeheveld naar het krediet uitvoering traject 2020 ad € 115.000,-. Het totale krediet ad € 150.000,- zal o.a. worden ingezet ten behoeve van de aanleg van een trottoir aan de Heuvelseweg te Hoogeloon en de aanpak van enkele verkeerkundige maatregelen in de Dorpsstraat te Casteren.

 

Vervanging masten en armaturen 2020
De kredieten 2020 voor de vervanging van de openbare verlichting (armaturen en masten) zijn in 2020 geheel ingezet ten behoeve van onderhoud, beheer en vervanging conform de meerjarig gesloten overeenkomst met Heijmans Wegen B.V. te Eindhoven.

 

Gepland onderhoud wegen 2019
Voor gepland groot onderhoud wegen is een restantkrediet beschikbaar ad € 907.000,-. Dit krediet wordt, in combinatie met de uitvoering van het GRP 2019, ingezet voor een drietal projecten, te weten herinrichting Volderstraat e.o. Hoogeloon, herinrichting Nieuwstraat-Ganzestraat Hapert en werkzaamheden aan de Marktstraat te Bladel.

 

Gepland groot onderhoud wegen 2020
Voor gepland groot onderhoud wegen is 2020 is een krediet van € 1.100.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet zal worden ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofdstraat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon. Een belangrijk deel van het krediet zal bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar dienstjaar 2021.

 

Vervangen brug bij de Uitgang
Voor het vervangen van de brug bij de Uitgang is een krediet van € 200.000,- beschikbaar gesteld. De betreffende werkzaamheden zijn in september 2020 opgeleverd. Naar verwachting zullen de kosten circa € 130.000,- bedragen, zodat het restantkrediet bij de jaarrekening 2020 kan vrijvallen.

 

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -203 n -11 n -1 n -1 n -1
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -203 n -11 n -1 n -1 n -1
Baten
bestaand beleid v 106
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten v 106
Exploitatieresultaat n -97 n -11 n -1 n -1 n -1
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -97 n -11 n -1 n -1 n -1
(- = nadeel en + = voordeel)