Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In de paragrafen worden onderwerpen die versnipperd in de begroting staan bij elkaar in beeld gebracht. Het gaat met name om de beleidslijnen voor beheersmatige aspecten, die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor het realiseren van de (hoofd)taakvelden. Zij geven een horizontale dwarsdoorsnede van de begroting. De paragrafen zijn bedoeld om extra informatie te geven voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en lange(re) termijn.

 

Risicio-inventarisatie

Terug naar navigatie - Risicio-inventarisatie

De doelstelling van de paragraaf weerstandsvermogen is een zodanig inzicht te verschaffen dat op een verantwoorde wijze de hoogte van het vrij aanwendbare vermogen kan worden bepaald. Het weerstandsvermogen is het vermogen om niet-structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde zijn taken te kunnen voortzetten. Anders gezegd: beschikt de gemeente over het vermogen om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zonder dat het beleid behoeft te worden aangepast. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente Bladel voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming.

 

Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering

Terug naar navigatie - Financiële indicatie risico-inventarisatie en -kwantificering

In onderstaand tabel is een financiële indicatie opgenomen, ten opzichte van de inschattingen in de begroting 2021, van de omvang van het risico door de kans te vermenigvuldigen met het gemiddelde effect en is aangegeven of het risico van incidentele dan wel structurele aard is. Er is ten opzichte van de bij de begroting 2021 gemelde risico´s één afwijking.

 

Financiële effecten coronacrisis
In de paragraaf Covid-19 hebben we de effecten van corona op de gemeentelijke financiën zoveel als mogelijk toegelicht. Veel is echter nog onz
eker: de ontwikkeling van de pandemie zelf, de reactie van het kabinet betreffende (nieuwe) gedragregels voor het publiek en ook de financiële compensatie is op niet alle terreinen uitgewerkt. Over de effecten op de economie op langere termijn, mogelijk het meest  bepalende voor de financiële effecten op onze gemeente, is nog weinig met zekerheid te zeggen. De voorlopige financiële effecten schatten wij in op € 145.000,-. Deze voorlopige effecten dekken we ten laste van de algemene reserve.

 

In onderstaand tabel is een financiële indicatie opgenomen, ten opzichte van de inschattingen in de begroting 2021, van de omvang van het risico door de kans te vermenigvuldigen met het gemiddelde effect en is aangegeven of het risico van incidentele dan wel structurele aard is.

 

(bedragen x € 1.000,- 25% 50% 75% (c : 2) (d,e of f x g) (d,e of f x g)
(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i)
ondergrens risico's begroting 2021 1.070
bovengrens risico’s begroting 2021 2.670
totaal B-2021 na kansberekening 1.869 173 399
effecten coronacrisis 145-145 145 145
bijdrage algemene reserve -145--145 -145 -145
ondergrens risico’s nieuw 1.070
bovengrens risico’s nieuw 2.670
totaal gemiddelde risico’s 1.869
totaal njn-2020 na kansberekening 173 399

Weerstandsvermogen

Terug naar navigatie - Weerstandsvermogen

De ratio weerstandsvermogen c.q. algemene reserve wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de algemene reserve en het gemiddelde van de geïnventariseerde risico’s. De gewenste omvang van het weerstandsvermogen wordt bepaald op klasse C (voldoende).

De ratio weerstandsvermogen (c.q. de algemene reserve) wordt ten opzichte van de prognose in de begroting voor 2021 bijgesteld. De ratio stijgt als gevolg van de verrekening van de extra voordelen van deze najaarsnota.

Ten aanzien van de geraamde stand van de algemene reserve willen wij - met nadruk- niet onvermeld laten dat het vooralsnog geprognosticeerde resultaten betreffen. Daadwerkelijke bestedingsvoorstellen dienen steeds beoordeeld te worden aan de werkelijke gerealiseerde resultaten. In de vastgestelde nota’s weerstandsvermogen en risicomanagement en reserves en voorzieningen is bepaald dat bestedingsvoorstellen ten laste van de algemene reserve slechts zijn aan te bevelen, wanneer er middelen resteren boven de omvang van de risicoprofielen.

Het meerjarig geprognosticeerde verloop van de algemene reserve kan, rekening houdende met de geraamde mutaties, als volgt weergegeven worden:

 

(bedragen x € 1.000,-) rekening 2019 begroting 2020 begroting 2021 begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024
a. ijzeren voorraad 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
b. noodzakelijke omvang (voldoende) 442 1.617 1.617 1.617 1.617 1.617
c. totaal noodzakelijke omvang 1.442 2.617 2.617 2.617 2.617 2.617
d. geïnventariseerde risico's (gemiddeld) 1.030 572 572 572 572 572
e. stand algemene reserve begin van het jaar 7.356 9.690 9.426 6.340 6.542 7.001
f. stand algemene reserve eind van het jaar 9.690 9.426 6.340 6.542 7.001 7.486
g. ratio algemene reserve eind van het jaar f / c 6,72 3,60 2,42 2,50 2,68 2,86
h. betekenis uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend uitstekend