Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

In deze najaarsnota zijn de ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan in de periode gelegen tussen enerzijds de perspectiefnota 2020 en de opstelling van de begroting 2021 en anderzijds de najaarsnota 2020 weergegeven. Hierbij kan worden opgemerkt dat de geprognosticeerde afwijkingen in het dienstjaar 2020 in hoofdzaak, naast incidenteel ook structureel van aard zijn. De afwijkingen zijn hiervoor per hoofdtaakveld/beleidsveld toegelicht.

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

 

bedragen x 1.000
Begroting Wijziging Begroting 2019 Mutatie meerjarenraming
2020 njn na wijziging 2021 2022 2023 2024
lasten
Bestuur en ondersteuning -1.716 n 59 v -1.657 n 20 v 25 v 25 v 25 v
- Overhead -6.025 n 295 v -5.730 n -15 n -63 n
- Algemene dekkingsmiddelen -727 n -109 n -836 n -12 n 4 v 5 v 8 v
Veiligheid -1.691 n -96 n -1.787 n -5 n -5 n -5 n -5 n
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.594 n -203 n -2.797 n -11 n -1 n -1 n -1 n
Economie -777 n 11 v -766 n -10 n -3 n -3 n -3 n
Onderwijs -3.327 n -183 n -3.510 n -216 n -14 n -14 n -14 n
Sport, cultuur en recreatie -4.304 n -206 n -4.510 n -112 n -27 n -27 n -27 n
Sociaal domein -23.615 n -1.838 n -25.453 n -37 n 6 v -27 n -20 n
Volksgezondheid en milieu -5.976 n -159 n -6.135 n -55 n
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. -6.065 n -836 n -6.901 n -439 n 25 v -57 n -29 n
baten
Bestuur en ondersteuning 1.009 v -22 n 987 v -60 n -60 n -60 n -60 n
- Overhead 259 v -15 n 244 v 2 v 2 v 2 v
- Algemene dekkingsmiddelen 36.439 v 1.473 v 37.912 v 11 v 11 v 9 v 10 v
Veiligheid 88 v 21 v 109 v
Verkeer, vervoer en waterstaat 92 v 106 v 198 v
Economie 1.262 v -355 n 907 v
Onderwijs 246 v 127 v 373 v 203 v
Sport, cultuur en recreatie 658 v -14 n 644 v 35 v 15 v 15 v 15 v
Sociaal domein 4.937 v 1.731 v 6.668 v 45 v 2 v 3 v 3 v
Volksgezondheid en milieu 4.474 v 115 v 4.589 v 51 v
Volkshuisvesting, Ruimt.ordening en Stedelijke Vern. 4.905 v 1.734 v 6.639 v 194 v -6 n -6 n -6 n
Totaal lasten -56.817 n -3.265 n -60.082 n -892 n 10 v -167 n -66 n
Totaal baten 54.369 v 4.901 v 59.270 v 481 v -36 n -37 n -38 n
Saldo van baten en lasten -2.448 n 1.636 v -812 n -411 n -26 n -204 n -104 n
Toevoeging reserves -2.552 n -164 n -2.716 n -113 n -13 n -13 n -12 n
Onttrekking reserves 4.147 v -497 n 3.650 v 382 v -25 n 25 v
Geraamd resultaat / algemene reserve -853 n 975 v 122 v -142 n -64 n -192 n -116 n
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

De begroting maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.
Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. Na de financiële doorwerking van de mutaties uit deze najaarsnota sluit de najaarsnota dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel overschot van € 99.000,-.

 

Geact.meerjarenperspectief 2020 2021 2022 2023 2024
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2020 (excl.meicirc) v 199
saldo ontwerp-begroting 2021-2024+ 1e begrotingswijziging 2021 v 689 n -68 v 159 v 215
bestuur en ondersteuning n -32 n -40 n -36 n -35 n -35
- overhead v 324 n -12 v 2 n -62
- algemene dekkingsmiddelen v 333 n -1 v 15 v 15 v 18
veiligheid n -25 n -5 n -5 n -5 n -5
verkeer en vervoer n -50 n -1 n -1 n -1 n -1
economie v 73 n -10 n -3 n -3 n -3
onderwijs n -14 n -13 n -13 n -13 n -13
sport, cultuur en recreatie n -170 n -27 n -12 n -12 n -12
sociaal domein v 581 v 8 v 8 n -25 n -18
volksgezondheid en milieu n -43 v 5
VHROSV v 191 v 25 n -6 n -38 n -35
structureel meerjarenperspectief v 1.367 v 618 n -119 n -20 v 111
mutaties reserves structureel n -312 n -1 n -13 n -13 n -12
totaal structureel a v 1.055 v 617 n -132 n -33 v 99
incidenteel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2020 (excl.meicirc) n -1.052
saldo ontwerp-begroting 2021-2024+ 1e begrotingswijziging 2021 v 19 v 158 v 330 v 268
bestuur en ondersteuning v 70
- overhead n -44
- algemene dekkingsmiddelen v 1.032
veiligheid n -51
verkeer en vervoer n -46 n -10
economie n -417
onderwijs n -42
sport, cultuur en recreatie n -51 n -50
sociaal domein n -689
volksgezondheid en milieu n -1 n -10
VHROSV v 706 n -270 v 25 n -25
incidenteel meerjarenperspectief n -585 n -321 v 183 v 305 v 268
mutaties reserves incidenteel n -348 v 270 n -25 v 25
totaal incidenteel b n -933 n -51 v 158 v 330 v 268
totaal begrotingsresultaat a+b v 122 v 566 v 26 v 297 v 367
reeds geraamde mutaties algemene reserve v 853 n -708 n -90 n -489 n -483
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -975 v 142 v 64 v 192 v 116
(- = nadeel en + = voordeel)