Veiligheid

We streven naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld veiligheid richt zich op het verbeteren van de veiligheid in de gemeente Bladel en het vergroten van het gevoel van veiligheid van de inwoners en bezoekers van de gemeente. De gemeentelijke organisatie heeft daarbij een regiefunctie en kan zelf ook instrumenten inzetten om dit te bereiken. Voorbeelden hiervan zijn preventie, vergunningverlening en handhaving en ketenaanpak voor overlast.

De gemeente Bladel streeft naar een samenleving waar mensen veilig kunnen wonen, werken en recreëren. De gemeente vervult hierbij een regierol en geeft op een integrale wijze vorm aan veiligheid en is daarbij een betrouwbare partner voor andere disciplines binnen het integrale veiligheidsbeleid.
Haar regisserende rol in het lokale integrale veiligheidsbeleid wordt op een doelmatige wijze vormgegeven door uitvoering te geven aan het Integrale Veiligheidsplan De Kempen (IPV) 2019-2022. Het welslagen van het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met een gedegen, consequente integrale handhaving. Daarnaast is de ambtelijke organisatie voorbereid op incidenten die zich voor kunnen doen binnen de gemeentegrenzen.
Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio, maatschappelijke organisaties, ondernemers en de inwoners van Bladel.


Het lokaal veiligheidsbeleid moet leiden tot een vergroting van de objectieve en subjectieve veiligheid en daarmee van de leefbaarheid, alsmede tot een verkleining van de veiligheidsrisico's in de gemeente Bladel.

 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Gevolgen coronacrisis
Via de algemene uitkering hebben we compensatie ontvangen (zie paragraaf Covid-19) voor het opvangen van extra toezicht- en handhavingsactiviteiten (o.a. extra inzet boa's e.d.). We willen dit budget inzetten voor de inhuur van extra toezicht- en handhavingscapaciteit.

 

Overige beschermende maatregelen
Vanwege de brand op het KBP (van der Heijden) en de ontwikkelingen met betrekking de Posthof te Bladel (noodopvang, bemiddeling, objectbeveiliging ed.) zijn door de gemeente extra kosten gemaakt tot een bedrag van circa € 34.000,-. Verwacht wordt dat hiervan een bedrag van ca € 20.000,- kan worden verhaald op de betreffende partijen. Daarnaast ramen we de lasten voor 2020 voor de deelname aan het Kempisch Interventie Team (KIT) en houden we rekening met extra verzekeringspremies ed voor de brandweerkazernes.

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -25 n -5 n -5 n -5 n -5
diverse incidentele mutaties i n -51
mutaties veiligheid n -76 n -5 n -5 n -5 n -5
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -97 n -5 n -5 n -5 n -5
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -97 n -5 n -5 n -5 n -5
Baten
bestaand beleid v 21
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten v 21
Exploitatieresultaat n -76 n -5 n -5 n -5 n -5
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -76 n -5 n -5 n -5 n -5
(- = nadeel en + = voordeel)