Inleiding

Najaarsnota op hoofdlijnen

Terug naar navigatie - Najaarsnota op hoofdlijnen

Hierbij bieden wij u de najaarsnota 2020 aan. Zoals in de planning en control cyclus is opgenomen, wordt de gemeenteraad twee keer per jaar middels de perspectiefnota en de najaarsnota geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot afwijkingen op beleid, op de middelen en bedrijfsvoeringsaspecten, met een voorstel tot bijsturing en wijziging van de begrotingen 2020 en 2021.

Deze najaarsnota geeft een vooruitblik op de jaarrekening 2020 (geprognosticeerde rekeningresultaat 2020), die het college in het voorjaar van 2021 aan uw raad zal aanbieden. In deze najaarsnota wordt behalve over de reguliere financiële afwijkingen op producten en activiteiten ook gerapporteerd over de stand van zaken met betrekking tot het voorstel van de budgetoverheveling van 2020 naar 2021.

De najaarsnota is te benaderen via https://bladel.begrotingsapp.nl/najaarsnota-2020. Wij hebben ervoor gekozen de najaarsnota vooral te richten op de financiële ontwikkelingen en in mindere mate op de beleidsmatige ontwikkelingen binnen de beleidsvelden en paragrafen.

 

Dit jaar kent de rapportage een extra paragraaf over de effecten van de pandemie Covid-19. Hierin gaan we in op actuele ontwikkelingen en wordt een analyse gemaakt van de gevolgen voor de gemeentelijke inkomsten en uitgaven. 

 

Vertrekpunt meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Vertrekpunt meerjarenperspectief

Startpunt voor de najaarsnota 2020 is het financieel meerjarenperspectief volgend uit de ontwerp-begroting 2021, aangevuld met de mutaties uit de 1e begrotingswijziging 2021. Na de 5e begrotingswijziging 2020 was er voor 2020 (exclusief meicirculaire) een begrotingstekort voorzien van € 853.000,-. In meerjarig perspectief bezien sluit de meerjarenraming met een overschot van € 483.000,- in 2024, waarvan een structureel overschot van € 215.000,- en een incidenteel overschot van € 268.000,-.

 

Geact.meerjarenperspectief 2020 2021 2022 2023 2024
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2020 (excl.meicirc) v 199
saldo ontwerpbegroting 2021-2024 v 260 n -73 v 106 v 97
mutaties 1e begrotingswijziging 2021 v 429 v 5 v 53 v 118
structureel meerjarenperspectief v 199 v 689 n -68 v 159 v 215
incidenteel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2020 (excl.meicirc) n -1.052
saldo ontwerpbegroting 2021-2024 v 19 v 158 v 330 v 268
mutaties 1e begrotingswijziging 2021
incidenteel meerjarenperspectief n -1.052 v 19 v 158 v 330 v 268
totaal begrotingsresultaat n -853 v 708 v 90 v 489 v 483
- = nadeel en + = voordeel

Autonome mutaties najaarsnota

Terug naar navigatie - Autonome mutaties najaarsnota

Deze najaarsnota geeft, gezien het tijdstip van totstandkoming, globaal een indicatie van de verwachte uitkomst bij de jaarstukken 2020. De afwijkingen op de ramingen worden bij de verschillende hoofdtaakvelden / beleidsvelden nader toegelicht.

De geprognosticeerde autonome afwijkingen in het dienstjaar 2020 zijn zowel incidenteel als structureel van aard. 
De belangrijkste structurele oorzaken hiervan zijn:
- lagere opbrengsten reisdocumenten: nadeel
- hogere verzekeringspremies a.g.v. aanbesteding: nadeel
- diverse mutaties ten laste van reserves: nadeel
- lagere opbrengst onroerende zaakbelastingen: nadeel
- lagere lonen en inhuur personeel: voordeel
- hogere (netto) inkomsten van het rijk op basis van de mei- en septembercirculaire: voordeel
- diverse hogere exploitatielasten verkeer en vervoer: nadeel
- toeristenbelasting vorig jaar: voordeel
- rooien / planten / vervanging bomen en taxus i.v.m. droogte: nadeel
- vrijval stelpost loon- en prijsmutaties KempenPlus: voordeel
- doorschuiven  Den Herd naar de Markt: voordeel
- hogere bijdrage Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant: nadeel

De belangrijkste incidentele oorzaken hiervan zijn:
- vrijval gedeelte voorziening wachtgeld voormalige medewerkers: voordeel
- hogere lasten / inkomstendervingen a.g.v. coronamaatregelen: nadeel
- diverse mutaties ten laste van reserves: nadeel

- hogere algemene uitkering (steunpakketten 1 en 2): voordeel
- hogere opbrengsten verkoop gronden: voordeel
- restitutie OAB-gelden 2011-2018: nadeel
- dak- en thuisloosheid: nadeel
- voorbereidingskosten gebiedsplan Groene Long: nadeel
- boekwinst verkoop woningen (vergunninghouders): voordeel
- tussentijdse winstuitnames grondexploitaties: voordeel

 

Ook hebben we (delen van) budgetten, waarvan nu al duidelijk zal zijn dat ze in 2020 niet of niet volledig tot uitgaven zullen leiden, vrij laten vallen in 2020. De autonome mee- en tegenvallers (inclusief mutaties van de septembercirculaire) hebben pro saldo het volgende effect op het meerjarenperspectief:

 

De mutaties zijn in hoofdstuk 3 van de najaarsnota toegelicht. 

 

(bedragen x 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
mutaties najaarsnota structureel (incl.reserves) v 857 n -72 n -64 n -192 n -116
mutaties najaarsnota incidenteel (incl. reserves) v 118 n -70
totaal mutaties perspectiefnota v 975 n -142 n -64 n -192 n -116
(- = nadeel en + = voordeel)

Geactualiseerd meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Geactualiseerd meerjarenperspectief

Gezien het tijdstip van de najaarsnota kan globaal een indicatie gegeven worden van de verwachte uitkomst bij de jaarstukken 2020 en die bedraagt € 122.000,- positief. Voor de goede orde tekenen we hierbij aan dat de verwachte uitkomst voor 2020 tot stand is gekomen op basis van inschattingen en uitgangspunten naar de inzichten per eind september 2020, hetgeen betekent dat het werkelijke jaarresultaat mogelijk nog afwijkingen zal vertonen. Bij de jaarrekening 2020 zal verdere analyse plaatsvinden. Uiteraard zullen zich tot het opmaken van de jaarstukken 2020 nog ontwikkelingen voordoen, die een negatief of positief effect kunnen hebben op het hier gepresenteerde resultaat. Dit leidt bij het opmaken van de jaarstukken uiteraard nog tot aanvullende afwijkingen. In meerjarig perspectief bezien, sluit de meerjarenraming met een structureel overschot van € 99.000,-.

De mutaties leiden tot het volgende meerjarenperspectief:

 

Geact.meerjarenperspectief 2020 2021 2022 2023 2024
(bedragen x 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2020 (excl.meicirc) v 199
saldo ontwerpbegroting 2021-2024+ 1e begr.wijz. 2021 v 689 n -68 v 159 v 215
autonome mutaties najaarsnota v 857 n -72 n -64 n -192 n -116
structureel meerjarenperspectief na najaarsnota a v 1.056 v 617 n -132 n -33 v 99
incidenteel:
begrotingsresultaat na 5e wijziging 2020 (excl.meicirc) n -1.052
saldo ontwerpbegroting 2021-2024+ 1e begr.wijz. 2021 v 19 v 158 v 330 v 268
autonome mutaties najaarsnota v 118 n -70
incidenteel meerjarenperspectief na najaarsnota b n -934 n -51 v 158 v 330 v 268
totaal begrotingsresultaat a+b v 122 v 566 v 26 v 297 v 367
reeds geraamde mutaties algemene reserve v 853 n -708 n -90 n -489 n -483
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -975 v 142 v 64 v 192 v 116
- = nadeel en + = voordeel

Conclusie

Terug naar navigatie - Conclusie

In deze najaarsnota zijn ten aanzien van de budgetten de belangrijkste (dreigende) tekorten of overschotten op jaarbasis 2020 geanalyseerd. Overige afwijkingen zijn op dit moment buiten beschouwing gelaten en komen bij de jaarstukken aan de orde. Er is derhalve nog sprake van onzekerheden die bij de jaarstukken uiteraard nog leiden tot aanvullende afwijkingen.

Het begrotingsresultaat 2020 is aanzienlijk verbetert, mede als gevolg van extra inkomsten van het rijk op basis van de septembercirculaire, extra tussentijdse winstuitnames van grondexploitaties en extra opbrengsten a.g.v. van de verkoop van een 8-tal woningen. Ten opzichte van de prognose in de ontwerpbegroting 2021 (inclusief de doorwerking van de financiële gevolgen van de septembercirculaire 2020) verslechtert ons financieel meerjarenperspectief vanaf 2021 en verder als gevolg van de structurele doorwerkingen van een aantal tegenvallers. Ons weerstandsvermogen is overigens meer dan voldoende om onze risico's op te kunnen vangen.

Voor onze financiële positie zijn wij in grote mate afhankelijk van de inkomsten die we van het rijk krijgen. Het rijk is de invoering van een nieuw verdeelmodel per 1 januari 2022 aan het afronden. In de komende decembercirculaire 2020 wordt naar verwachting het nieuwe model duidelijk en worden de financiële gevolgen inzichtelijk. De eerste vooruitzichten zijn niet erg gunstig. Het is frustrerend te moeten vaststellen dat een dergelijk financieel vooruitzicht buiten de invloedsfeer van de gemeente zo nadrukkelijk aan de horizon verschijnt. Toch zal dat onderdeel worden van onze financiële realiteit.

We weten dus pas ná het verschijnen van de decembercirculaire hoe we er werkelijk financieel voorstaan. Dit betekent dat er, als de vooruitzichten  werkelijkheid worden, in 2021 nog fundamentele overwegingen voor de jaren 2022 en volgende nodig zijn. Daarbij is niet alleen het financiële van belang, maar eveneens een duurzaam beleidsperspectief voor de toekomst van Bladel. We zullen daarvoor, op basis van de prognose van dát moment, begin 2021 een plan van aanpak opstellen hoe we (raad, college en ambtelijke organisatie) invulling gaan geven aan de opdracht om de dreigende onbalans in onze meerjarenraming weer te herstellen. Samen kijken we dan welke keuzes we kunnen maken om de uitgaven aan te passen aan de nieuwe financiële realiteit.

Ons college wil ook naar de toekomst toe vanuit een stabiel financieel kader, zoals dat nu voorligt, blijven opereren. Uw raad wordt gevraagd deze financiële stabiliteit mee vorm te geven. Wij verwachten dat u met deze nota verdere invulling kunt geven aan uw controlerende en kaderstellende rol.

 

Burgemeester en wethouders van Bladel
de secretaris,                                             de burgemeester,
drs. E.L.C.M. Mol                                     ir. R.P.G. Bosma