Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Algemeen

De begrotingsvoorschriften schrijven voor dat deze middelen, naast de kosten van overhead, in een apart onderdeel worden beschreven. Deze middelen zijn bestemd voor de uitvoering van de beleidsvelden waarin het beleid tot uitvoering wordt gebracht. De algemene dekkingsmiddelen vormen de financiële dekking van de beleidsvelden en van de overhead. Hoewel we de toeristenbelasting als algemeen dekkingsmiddel beschouwen is deze opbrengst (op grond van het BBV) verantwoord onder beleidsveld 3.3 Economie.

  • Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend:
  • a. lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is
  • b. uitkeringen uit het gemeentefonds
  • c. dividenden
  • d. saldo van de financieringsfunctie
  • e. overige algemene dekkingsmiddelen
  • f. vennootschapsbelasting
  • g. onvoorzien en stelposten

 

Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Verrekening kapitaallasten
Actualisatie rentelasten over het eigen en vreemd vermogen, alsmede over de bespaarde rente eigen financieringsmiddelen op basis van de geactualiseerde omvang van de reserves en voorzieningen. De verrekening is vanaf 2022 positiever uitgevallen dan waarmee rekening is gehouden. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de erg lage rentetarieven van met name de rente op de geldmarkt (zie financieringsparagraaf).

 

Uitvoering Wet WOZ
De lasten met betrekking tot de uitvoering van de Wet WOZ voor woningen en niet-woningen stijgen in 2020 als gevolg van hogere taxatiekosten vanwege de omzetting van herwaarderingsmodellen naar gebruiksoppervlakte ten behoeve van de aanslagoplegging voor het jaar 2021.

 

Opbrengsten OZB
In 2020 moeten we rekening houden met een lagere belastingopbrengst van eigenaren en gebruikers van woningen en niet-woningen van circa € 160.000,- (circa 3,6%). Deze lagere opbrengst is voor circa € 50.000,- te verklaren door een hogere leegstand per 1 januari 2020 en voor circa € 110.000,- door gewijzigde stijgingspercentages van woningen en niet-woningen dan waarmee in de berekening van de tarieven 2020 rekening is gehouden.

 

Vennootschapsbelasting
Over de vorige boekjaren (2018 en 2019) hadden wij voorlopige aangiftes gedaan voor de vennootschapsbelasting.  Vanwege gewijzigde standpunten (met name ten aanzien van grondexploitaties) hebben wij de voorlopige Vpb-last op basis van de definitieve aanslagen gerestitueerd gekregen. De definitieve aanslagen zijn pro saldo € 2.000,- lager uitgevallen.

 

Algemene uitkering
Betreft aanpassing van de uitkering uit het gemeentefonds op basis van de mei- en septembercirculaire 2020. Voor een nadere toelichting verwijzen u naar de raadsmededeling R20.074 en raadsvoorstel R20.110. Per saldo leidt dat voor 2020 tot een aanzienlijke verhoging van de algemene uitkering ad € 1.567.000,-, waarvan € 1.029.000,- betrekking heeft op de steunpakketten coronacrisis. Voor een specificatie hiervan wordt verwezen naar de paragraaf Covid-19. De extra uitkeringen voor 2021 en volgende jaren zijn op basis van de meicirculaire overigens reeds verwerkt in de begroting 2021-2024.  De extra uitkeringen voor 2021 en volgende zijn op basis van de septembercirculaire in de begroting 2021 verwerkt middels de 1e begrotingswijzing 2021.  Daarnaast stijgt de algemene uitkering eenmalig in 2020 met € 18.000,-, omdat een aantal verdeelmaatstaven uit het vorige dienstjaar definitief vastgesteld zijn.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s v 333 n -1 v 16 v 14 v 18
diverse incidentele mutaties i v 1.031
mutaties alg.dekkingsmiddelen v 1.364 n -1 v 16 v 14 v 18
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Geen bijzonderheden.

 

Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -109 n -12 v 4 v 5 v 8
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -109 n -12 v 4 v 5 v 8
Baten
bestaand beleid v 1.473 v 11 v 12 v 9 v 10
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten v 1.473 v 11 v 12 v 9 v 10
Exploitatieresultaat v 1.364 n -1 v 16 v 14 v 18
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 1.364 n -1 v 16 v 14 v 18
(- = nadeel en + = voordeel)