Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Stedelijke vernieuwing

We richten ons op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Beleidsveld volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing richt zich op het planmatig inrichten van de leefruimte, waarbij rekening wordt gehouden met individuele en gemeenschappelijke belangen.
Wij realiseren voldoende woningen afgestemd op de behoefte. De gemeente heeft daarin de regiefunctie. Zowel in de bestaande- als in de nieuwbouw. Wij werken aan een goed woon- en leefklimaat voor onze inwoners, waarbij het kernbegrip duurzaamheid leidend is. Verzoeken om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen benaderen wij volgens het 'ja, tenzij principe'. Wij bewaken, behouden en verbeteren de kwaliteit van de bebouwde omgeving. Wij beheren de openbare ruimte volgens de kernbegrippen veilig, heel en schoon met als doel een prettige woonomgeving in stand te houden. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.


Het is prettig wonen en verblijven in de gemeente Bladel. De bevolking laat zien dat zij wil komen tot een duurzame samenleving.

 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Ruimtelijke ordening
In 2020 is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld voor de aanpak van Park de Tipmast. In 2018 is van de Vereniging van Eigenaren een uitgebreid verzoek ontvangen. Dit verzoek is een uitvloeisel van een door de gemeente in 2014 opgestart project dat aangevangen is met een inventarisatie van de illegale bebouwing op Park de Tipmast. In de periode december 2018 tot en met maart 2019 zijn controles uitgevoerd op alle percelen. Veel eigenaren zijn vervolgens uit eigen beweging overgegaan tot het reduceren van de bebouwing. Bij enkelen was dit echter niet het geval geweest. Aan deze eigenaren is in november 2019 een voorgenomen last onder dwangsom opgelegd. Hierna zijn wederom enkele eigenaren overgegaan tot het beëindigen van de overtreding. In totaal hebben 6 eigenaren de overtreding niet beëindigd en hebben een last onder dwangsom opgelegd gekregen. Deze procedures lopen nu en zullen in het 2e halfjaar van 2020 een vervolg krijgen in een beslissing op bezwaar en beroepsprocedures, hetgeen tijd en geld kost. 

Op basis van een actualisatie van de lopende bestemmingsplannen en overige procedures worden de advieskosten voor ruimtelijke ordening in 2021 hoger geraamd met € 45.000,-.  De opbrengsten wegens anterieure overeenkomsten geven in 2020 een lagere opbrengst te zien van € 79.000,- ten opzichte van de eerdere raming van € 319.000,-.

De gemeente is eisende partij in een langlopende rechtszaak over de nakoming van een garantieafspraak in het kader van Ruimte voor Ruimte bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Uitbreiding Veilig Oord. In afwachting van de definitieve uitspraak over de hoogte van de schade is bij de perspectiefnota 2020 vooralsnog enkel rekening gehouden met een van de provincie te ontvangen bedrag van € 75.000,- zijnde de netto ten laste van de gemeente gebleven externe juridische kosten over jaren 2015 tot en met 2019 en de geraamde kosten voor 2020. Inmiddels is gebleken dat de uitspraak in deze zaak op zijn vroegst eind dit jaar of begin volgend jaar te verwachten is. Vervolgens wordt verwacht dat waarschijnlijk nog beroep zal worden ingesteld. In verband hiermee zal het te ontvangen bedrag worden overgeheveld naar het jaar 2021.

Door een drietal varkenshouders is bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een aanvraag ingediend voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Op deze aanvragen is inmiddels een positieve beschikking ontvangen. Als gevolg hiervan ontvangt de gemeente een bedrag van € 75.000,- (€ 25.000,- per varkenshouderij) voor de kosten van de ambtelijke ondersteuning van deze warme sanering.

 

Planschades
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met een structurele raming van € 25.000,- aan uit te keren planschadevergoedingen en eenzelfde bedrag aan te verhalen planschadevergoedingen. Vanwege een afname van het aantal planschadeprocedures wordt het bedrag wegens te verhalen planschadevergoedingen in 2020 neerwaarts bijgesteld tot € 10.000,-.

 

Project “Langer thuis wonen”
Door hervormingen in de langdurige zorg krijgt lang niet iedereen meer een indicatie waarmee zij recht hebben op extramurale zorg en groeit de behoefte om langer in de eigen sociale omgeving te blijven wonen. Daarnaast hebben we te maken met een vergrijzende bevolking. Daarom is het van belang om mensen te stimuleren na te denken over toekomstbestendig wonen en de huidige woningvoorraad aan te passen. In de woonvisie 2016, actualisatie 2018, is ook de ambitie uitgesproken om deze bewustwording te creëren. Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden van in het verleden ingezette instrumenten en samenwerkingsmogelijkheden die er liggen met andere partijen. Naar aanleiding hiervan zal er een project worden opgestart wat moet leiden tot bewustwording en het faciliteren van het daadwerkelijk toekomstbestendig maken van de bestaande woningvoorraad. Voor ‘Langer thuis wonen’ is een éénmalig budget beschikbaar gesteld voor onderzoeks- en advieskosten.

Wonen en zorg is ook één van de speerpunten van de in 2019 vastgestelde Kempische visie op wonen. In het najaar is hiervoor een uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma is opgenomen om te werken aan bewustwording van ouderen, door ze te adviseren over levensloopgeschikte maatregelen, gericht op financiële consequenties van woningaanpassing versus een verhuizing naar een aangepaste woning. In 2020 is gestart met een overleg tussen Kempencollega’s wonen en Kempencollega’s zorg om gezamenlijke issues, zoals het langer thuis wonen, aan te pakken. Dit heeft ertoe geleid om het onderzoek breder op te pakken. In verband hiermee wordt voorgesteld het restantbudget bij de jaarrekening 2020 over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

 

Versnelling woningbouw
Er is een tekort aan geschikte woningen in de gemeente Bladel. In de Woonvisie 2016, actualisatie 2018 is de ambitie uitgesproken om te zorgen voor de juiste woning op de juiste plek. Er is momenteel sprake van mismatch en wellicht een tekort. Daarom is een traject opgestart om te komen tot een versnelling van de woningbouw. Na een korte verkenning van de mogelijke in te zetten instrumenten zullen keuzes gemaakt moeten worden om daadwerkelijk tot een versnelling te komen. Voor de versnelling woningbouw wordt expertise externen ingezet. 

Het komen tot daadwerkelijke versnelling van de woningbouw is een lastig proces. Het aantal in te zetten instrumenten is beperkt en behoort ook niet altijd tot de beïnvloedingsmacht van de lokale overheid. Het vergt dan ook een zorgvuldige overweging om tot keuzes te komen van in te zetten instrumenten en expertise. In 2020 heeft een eerste onderzoek plaatsgevonden naar potentiële woningbouwlocaties waar het versnellen van woningbouw mogelijk is. De resultaten hebben geleid tot diverse nieuwe onderzoeksvragen. Op welke manier kan het aanbod van woningen beter aansluiten bij de vraag? Welke woonwens leeft er onder de bewoners? Wat is de woningbouwbehoefte voor de verschillende doelgroepen? In welke mate kan en wil de gemeente de regie nemen op de woningbouw? 2021 zal gebruikt worden om volledig beeld te krijgen van de problematiek om vervolgens nadere keuzes te maken. Voorgesteld wordt om het restantbudget bij de jaarrekening 2020 nogmaals over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

 

Huisvesting vergunninghouders
Gelet op de huidige instroom (aantallen vergunninghouders) wordt op dit moment voldaan aan de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders. Op het gebied van inburgering en participatie wordt extra inzet gepleegd in samenwerking met de Stichting vluchtelingenhulp Bladel. Als gevolg hiervan is besloten tot de (door)verkoop van de eind 2019 opgeleverde 8 sociale huurwoningen. De 4 woningen aan de Roodbont te Hapert zijn inmiddels verkocht voor een bedrag van € 1.000.000,-. Voor de 4 duplexwoningen aan de Vurste Putten te Casteren dienden eerst appartementsrechten gevestigd te worden. De openbare verkoop hiervan wordt nog dit jaar opgestart en verwacht wordt dat deze woningen nog dit jaar notarieel zullen transporteren. De verwachte netto-opbrengst voor deze vier duplexwoningen bedraagt € 510.000,-. Uitgaande van de boekwaarde van de 8 verkochte woningen ad € 1.252.000,- zal naar verwachting een boekwinst van circa € 258.000,- kunnen worden gerealiseerd.

 

Stimuleren en faciliteren CPO-projecten
De gemeenteraad wil nadrukkelijk ruimte geven aan burgerinitiatieven in de woningbouw door het stimuleren en faciliteren van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de verschillende kernen van de gemeente Bladel. Voor elke bouwlocatie zal worden nagegaan of voorwaarden aanwezig zijn om het CPO-instrument in te zetten, passend binnen nog op te stellen beleidsregels. In deze beleidsregels worden de rol, positie en wijze van faciliteren van CPO-initiatieven nader uitgewerkt. In ieder geval willen we faciliteren in startkosten van locatieverenigingen en kosten van externe begeleiding van locatieverenigingen. 

Niet alle kernen hebben in 2020 een beroep gedaan op de mogelijkheid van facilitering van een CPO-initiatief; dit hangt mede samen met het tempo waarin CPO-initiatieven werken en de kansen die er nog liggen. Het initiatief voor een CPO-traject ligt bij de inwoners en niet bij de gemeente. In 2019 zijn bijdragen beschikbaar gesteld voor CPO-initiatieven in Casteren en Netersel (totaal € 7.000,-) waardoor er van het overgehevelde budget ultimo 2020 nog een bedrag resteert van € 23.000,-. In 2020 zijn geen CPO-initiatieven die aanspraak hebben gemaakt op dit budget. In 2019 is besloten om een onderzoek te laten uitvoeren naar de succes- en faalfactoren van CPO’s, de verwachtingen over de rol- en taakverdeling tussen de diverse partijen en de betekenis die bouwen in CPO verband kan hebben op het versnellen van de woningmarkt. De onderzoeksopdracht is begin 2020 neergelegd bij een advies- en onderzoeksbureau. Zij hebben een conceptrapport opgesteld, dit rapport wordt in 2020 definitief gemaakt. Dit onderzoek zal de onderlegger worden van de beleidsregels die in 2021 worden opgesteld voor de omgang met CPO-initiatieven. Op deze manier weten CPO’s waaraan getoetst wordt bij een initiatief en welke financiële ondersteuning de gemeente kan bieden. Voorgesteld wordt om het restantbudget bij de jaarrekening 2020 nogmaals over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

 

Gebiedsplan Groene Long
In juli 2020 is uw raad middels raadsvoorstel R20.058 nader geïnformeerd over het Gebiedsplan De Groene Long. Op basis hiervan wordt voor advieskosten in het kader van de bestemmingsplanprocedure en aanvullende kosten voor de voorbereidings- en planvormingsfase in 2020 een budget van € 37.000,- nodig geacht. Voor de aanleg van diverse voorzieningen zijn in de begroting 2021 (MIP) investeringen opgenomen.

 

Bouw-, woning- en welstandstoezicht
Mede naar aanleiding van de in 2019 ontvangen tussentijdse rapportage van VTH / GRSK is op basis van het woningbouwprogramma 2019-2028 een geactualiseerde prognose opgesteld van de bouwactiviteiten (woningbouw en bedrijven KBP) voor de komende jaren. Op basis van deze prognose zijn de eerder voor de jaren 2020, 2021 en 2022 geraamde legesopbrengsten verhoogd in de begroting 2020. Daarnaast is voor deze jaren ook rekening gehouden met hogere VTH-lasten (inhuur extra personele capaciteit voor opvangen hogere productie). Op basis van de legesopbrengsten t/m september 2020 wordt verwacht dat de geraamde opbrengst voor 2020 voor omgevingsvergunningen € 881.000,- zal worden gerealiseerd. Daarnaast is inmiddels van VTH vernomen dat alle ingediende aanvragen grotendeels binnen de bestaande capaciteit van VTH afgewikkeld kunnen worden en hierdoor geen extra lasten aan de gemeente doorbelast zullen worden. In verband hiermee ramen wij de eerder geraamde hogere VTH-lasten voor 2020 ad € 150.000,- af. Bij de perspectiefnota 2021 zullen wij de legesopbrengsten en daarmee samenhangende lasten opnieuw actualiseren en zo nodig bijstellen.

Daarnaast worden de lasten van VTH meerjarig bijgesteld op basis van de tussentijdse rapportage van de GRSK.

 

Digitaliseren bouwvergunningen
Voor het proces digitaliseren van bouwvergunningen is in de begroting 2020 een structureel budget van € 90.000,- opgenomen voor de uitbesteding van de hiermee samenhangende werkzaamheden. Tijdens de controle van de gedigitaliseerde bestanden van de bouwvergunningen tot en met 1989 is gebleken dat er de nodige herstelwerkzaamheden uitgevoerd moeten worden. In 2019 is uitgezocht hoe dit het beste aangepakt kon worden, waardoor de digitalisering van de volgende series is stilgelegd. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw projectplan. Een deel van het budget 2020 zal nog worden uitgegeven aan advisering over de aanpak van de herstelwerkzaamheden. Het overige deel van het budget ad € 60.000,- kan voor 2020 vrijvallen. De herstelwerkzaamheden zullen in 2021 verder opgepakt worden.

 

Duurzaamheid / Verbetering ruimtelijke kwaliteit buitengebied
Om de ruimtelijke kwaliteit van het landschap te verbeteren en het opwekken van duurzame energie te bevorderen is de bestaande reserve ‘ruimtelijke kwaliteit buitengebied’ verbreed en is een nieuwe reserve ‘duurzaamheid’ ingesteld. De verwachte netto-opbrengst leges met betrekking tot het windpark de Pals ad € 100.000,- zal in 2020 niet worden gerealiseerd in verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Deze opbrengst zal daarom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2021. Hiermee samenhangend worden ook de in 2020 geraamde opbrengsten en uitgaven vanuit het windfonds en het landschapsfonds windpark de Pals ad € 50.000,- doorgeschoven naar 2021.

De voor 2020 geraamde kosten voor het verduurzamen van pachtgronden (€ 50.000,-), landschapsontwikkelingsprojecten (€ 25.000,-) en vergroten biodiversiteit (€ 25.000,-) zullen worden doorgeschoven naar 2021 in verband met de wens om de natuurontwikkeling nabij het Kroonven in één keer te kunnen realiseren. Daarnaast wordt ook het geraamde budget ad € 200.000,- voor de sloop van vrijkomende bedrijfsgebouwen doorgeschoven naar 2021 wegens het op dit moment nog ontbreken van een uitvoeringsregeling. Deze is nagenoeg gereed en hierover vindt nog afstemming plaats met andere gemeenten. De ramingen voor deelname aan het programma Ervenplus worden voor de jaren 2020 t/m 2022 verlaagd van € 25.000,- naar € 5.000,- en vervolgens toegevoegd aan het budget voor het vergroten biodiversiteit.

 

Grondexploitaties
Jaarlijks worden de kostenbegrotingen van de verschillende grondexploitaties bijgesteld. Pro saldo wordt er in 2020 als gevolg van deze actualisatie meer verrekend met de balanspost 'voorraad onderhanden werken'. Een deel van de lasten van het plan Biezen 2 kan vrijvallen, omdat we geen (anterieure) uitgaven meer verwachten. Pro saldo kan er € 224.000,- meer tussentijds winst genomen.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s v 189 v 25 n -6 n -39 n -34
diverse incidentele mutaties i v 708 n -270 v 25 n -25
mutaties VHROSV v 897 n -245 v 19 n -64 n -34
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2020

Aanschaf ICT t.b.v. implementatie Omgevingswet
Voor de aanschaf van ICT-voorzieningen in het kader van de implementatie van de Omgevingswet is een krediet van € 75.000,- beschikbaar. De aanschaf en implementatie van de benodigde software voor de vergunningverlening (VTH vervanging Squit) zal dit jaar nog gaan plaatsvinden. De aanbesteding voor de onderdelen Plansoftware en Toepasbare regels zal in het 4e kwartaal 2020 worden doorlopen en in januari 2021 gegund worden. De implementatie en trainingen vinden voor 1 juli 2021 plaats. Naar verwachting zal een deel van het krediet bij de jaarrekening 2020 worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Huisvesting vergunninghouders
Gelet op de huidige instroom (aantallen vergunninghouders) wordt op dit moment voldaan aan de taakstelling met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders. Op het gebied van inburgering en participatie wordt extra inzet gepleegd in samenwerking met de Stichting vluchtelingenhulp Bladel. Als gevolg hiervan is besloten tot de (door)verkoop van de eind 2019 opgeleverde 8 sociale huurwoningen. De 4 woningen aan de Roodbont te Hapert zijn inmiddels verkocht voor een bedrag van € 1.000.000,-. Voor de 4 duplexwoningen aan de Vurste Putten te Casteren dienden eerst appartementsrechten gevestigd te worden. De openbare verkoop hiervan wordt nog dit jaar opgestart en verwacht wordt dat deze woningen nog dit jaar notarieel zullen transporteren. De verwachte netto-opbrengst voor deze vier duplexwoningen bedraagt € 510.000,-. Uitgaande van de boekwaarde van de 8 verkochte woningen ad € 1.252.000,- zal naar verwachting een boekwinst van circa € 258.000,- kunnen worden gerealiseerd.

 

Startersleningen
In 2020 is voor startersleningen een krediet van € 375.000,- beschikbaar. Per 1 oktober 2020 zijn 13 startersleningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 305.000,-.

 

Anticiperende verwervingen
Voor anticiperende verwervingen is in 2020 een krediet van € 2.000.000,- beschikbaar. Indien zich dit jaar dergelijke verwervingen niet voordoen, kan dit krediet bij de jaarrekening 2020 komen te vervallen.

 

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -836 n -439 v 25 n -57 n -29
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -836 n -439 v 25 n -57 n -29
Baten
bestaand beleid v 1.734 v 194 n -6 n -6 n -6
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten v 1.734 v 194 n -6 n -6 n -6
Exploitatieresultaat v 898 n -245 v 19 n -63 n -35
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting v 898 n -245 v 19 n -63 n -35
(- = nadeel en + = voordeel)