Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Terug naar navigatie - Overzicht geraamde baten en lasten per beleidsveld

Hieronder worden de geraamde mutaties per beleidsveld / taakveld weergegeven:

 

taakvelden 2020 2021 2022 2023 2024
0.1 Bestuur 58.427 -6.500 -1.500 -1.500 -1.500
0.10 Reserves -660.327 269.218 -38.445 11.761 -11.732
0.2 Burgerzaken -38.076 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 17.193 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
0.4 Ondersteuning organisatie 267.353 -75.118 -50.683 -103.847 -32.559
0.5 Treasury -73.757 -5.248 16.062 15.299 18.362
0.61 OZB woningen 6.593
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 1.412.661 -625 -625 -625 -625
0.8 Overige baten en lasten 16.884 50.441 35.070 25.071 15.071
0.9 Vennootschapsbelasting 1.691
1.1 Crisisbeheersing en Brandweer -4.504 -4.600 -4.600 -4.600 -4.600
1.2 Openbare orde en Veiligheid -71.561 -500 -500 -500 -500
2.1 Verkeer, wegen en water -96.206 14.102 24.102 24.102 24.102
3.1 Economische ontwikkeling -1.127
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -1.900
3.4 Economische promotie -340.883 -9.528 -2.778 -2.778 -2.778
4.2 Onderwijshuisvesting -15.156 -13.050 -13.050 -13.050 -13.050
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken -40.597 -306 -306 -306 -306
5.1 Sportbeleid en activering 18.000 3.000 3.000 3.000 3.000
5.2 Sportaccommodaties -69.675 -24.111 -9.122 -9.122 -9.122
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 16.734 -2.550 -2.550 -2.550 -2.550
5.5 Cultureel erfgoed -12.816 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500
5.6 Media -250 -250 -250 -250 -250
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -172.435 -51.180 -1.180 -1.180 -1.180
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 64.911 -18.385 -33.425 -33.425 -33.425
6.2 Wijkteams 8.238 -150 -150 -150 -150
6.3 Inkomensregelingen 132.555 65.800 65.800 65.800 65.800
6.4 Begeleide participatie -215.365 14.350 14.350 14.350 14.350
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -62.302 -92.406 -92.669 -122.489 -118.986
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- -10.324 13.107 28.308 25.381 28.538
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -30.000
7.1 Volksgezondheid 6.024
7.2 Riolering 0
7.3 Afval 0 0
7.4 Milieubeheer -50.355 -5.200
8.1 Ruimtelijke Ordening -119.214 27.975 -2.025 -2.025 -2.025
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 324.916 0 10 9 8
8.3 Wonen en bouwen 691.937 -273.149 20.984 -61.330 -32.691
totaal 890.964 -129.092 -66.176 -194.401 -122.814
(- = nadeel en + = voordeel)