Onderwijs

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Goed onderwijs draagt bij aan de inclusie (gaat over het meedoen en erbij horen van mensen met een beperking) en participatie van onze jongeren in de samenleving. Onderwijs draagt er mede aan bij dat jongeren kennis vergaren, weerbaar zijn. Onderwijs helpt op de weg naar zelfstandigheid. Wij streven daarom naar een gevarieerd aanbod van onderwijs op verschillende niveaus.

 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Gevolgen coronacrsis
Het kabinet stelt ca € 9.000,- beschikbaar als compensatie van de voorschoolse opvang peuters in verband met de (gedeeltelijke) sluiting van de kinderopvang in de periode 16 maart tot en met 7 juni 2020 in verband met het coronavirus.

 

Huisvesting openbaar en bijzonder onderwijs
Met ingang van 2020 heeft de gemeente een nieuwe brandverzekering afgesloten voor haar opstallen met een looptijd van 36 maanden met de mogelijkheid van stilzwijgende verlenging van tweemaal 12 maanden. Uit de aanbesteding is gebleken dat de premie een forse stijging laat zien ten opzichte van de vorige aanbesteding. De consolidaties van verzekeraars, stijgende schadelasten, lage rente en hoge solvabiliteitseisen voor verzekeraars zetten verzekeraars aan tot het doorvoeren van rendementsmaatregelen. Dit heeft direct gevolgen op de ontwikkeling van de premie. Als gevolg hiervan stijgen de kosten m.b.t. de verzekering van de onderwijsgebouwen ingaande 2020 structureel met ca € 14.000,-.

 

Gemeenschappelijke lasten en baten onderwijs
Deze lasten geven in 2020 een daling te zien wegens een positieve afrekening van de conciërgevergoedingen 2019 en lagere kosten in het kader van de bestrijding van laaggeletterdheid.

 

Voor- en Vroegschoolse Educatie / Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid (VVE/GOA)
Van het ministerie van OCenW ontvangt de gemeente jaarlijks een specifieke uitkering om risico’s op onderwijsachterstanden bij kinderen tegen te gaan. Met name de nieuwe verdeling van middelen per 2019 heeft voor de gemeente Bladel geleid tot een forse verhoging van het budget. Op dit moment bedraagt dit eenmalig budget in totaal € 351.000,-. Bestaande uit een specifieke uitkering voor 2020 van € 195.000,- en een gereserveerd saldo tot en met 2019 van € 156.000,-. Ter vergelijk, in 2018 ging het om een bedrag van circa € 41.000,-.

De gemeente Bladel besteedt deze middelen met name aan de opvang van geïndiceerde doelgroepkinderen voor- en vroegschoolse educatie (vve).  Dit is inclusief kosten voor de pilot vve-thuis, monitor vve en aanvullende toeleidingsactiviteiten.

Onder andere vanwege de verhoging van het budget is een nieuwe beleidsnota ontwikkeld, wat in het derde kwartaal 2020 aan uw raad is voorgelegd. Deze nota geeft de komende jaren richting binnen vve en zal in de toekomst leiden tot een ruimere besteding van het budget. Denk aan het optimaliseren van de kwaliteit vve, verbreding van de doelgroepdefinitie, ontwikkelen en organiseren van nieuwe toeleidingsactiviteiten om het bereik te verhogen, maar bijvoorbeeld ook de realisatie van de urenuitbreiding voor peuters met een achterstand. Ondanks deze ontwikkelingen wordt naar verwachting niet het gehele budget benut. Bij de jaarrekening 2020 zal e.e.a. afgerekend worden. Niet bestede middelen zullen gerestitueerd moeten worden aan het Ministerie. Voor het jaar 2021 is van het ministerie van OCenW een voorlopige toekenningsbeschikking ontvangen voor het jaar 2021 voor een bedrag van ca € 203.000,-. Voorts moeten we als gevolg van niet bestede onderwijsachterstandbeleid gelden over de periode 2011-2018 alsnog € 39.000,- terugbetalen aan het Ministerie

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -14 n -14 n -14 n -14 n -14
diverse incidentele mutaties i n -42
mutaties onderwijs n -56 n -14 n -14 n -14 n -14
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2020

Nieuwbouw basisschool de Vest te Hoogeloon
Voor de vervangende nieuwbouw van basisschool de Vest te Hoogeloon is per saldo een krediet van € 2.304.000,- beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zijn gestart in maart 2020 en zal opgeleverd worden in 2021. Het restantkrediet is daarom overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Renovatie Mariaschool
Voor de renovatie van de Mariaschool te Bladel is in 2019 per saldo een krediet van € 1.186.000,- beschikbaar gesteld. Het restantkrediet 2019 ad € 864.000,- is overgeheveld naar het dienstjaar 2020. De renovatiewerkzaamheden zijn medio 2020 opgeleverd binnen het aangeven krediet. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 worden afgewikkeld.

 

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -183 n -216 n -14 n -14 n -14
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -183 n -216 n -14 n -14 n -14
Baten
bestaand beleid v 127 v 203
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten v 127 v 203
Exploitatieresultaat n -56 n -13 n -14 n -14 n -14
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -56 n -13 n -14 n -14 n -14
(- = nadeel en + = voordeel)