Volksgezondheid en milieu

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Onze gemeente vindt het belangrijk de gezondheid van hun burgers te beschermen en te bevorderen, wanneer burgers daar zelf niet toe in staat zijn. Elke burger moet een gelijke kans hebben op een gezond leven ongeacht zijn sociaal economische status.

Daarnaast omvat het bevorderen en in stand houden van een gezond leefmilieu en in het bijzonder de zorg voor milieu, reiniging, afvalstoffenverwijdering en riolering. Uitgangspunt is dat de vervuiler betaalt.

 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Gevolgen coronacrisis
Vanwege de coronacrisis zijn de projectkosten voor het lokaal volksgezondheidsbeleid niet volledig benut.

 

Volksgezondheid
Kansrijke start is het actieprogramma van het ministerie van VWS om voor alle kinderen een goede start te realiseren. De eerste 1.000 dagen zijn daarin cruciaal. Een baby die tijdens de eerste 1.000 dagen van het leven blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren begint met een achterstand. Samen met de ketenpartners die betrokken zijn bij de eerste 1.000 dagen van een kind gaan we inzichtelijk maken op welke manier er in de Kempengemeenten samengewerkt wordt voor een Kansrijke Start, en of dit op deze wijze voldoende kansen en mogelijkheden op ondersteuning biedt. Het biedt daarnaast de mogelijkheid om blinde vlekken of overlap in het aanbod te inventariseren. Om een lokale coalitie Kansrijke Start te realiseren is voor de periode 2020 – 2022 een bedrag van ca € 5.000,- per jaar toegekend. De lasten voor 2021 en 2022 zijn reeds geraamd via de 1e begrotingswijziging 2021.

 

Afvalinzameling
Met betrekking tot afvalinzameling is in 2020 sprake van de volgende financiële mutaties:

 • lagere advieskosten: € 10.000,-;
 • hogere lasten onderhoud ondergrondse containers: € 3.000,-;
 • hogere inzamelkosten restafval i.v.m. afrekeningen Netersel 2017 t/m 2019: € 65.000,-;
 • lagere vergoeding afvalfonds i.v.m. afrekeningen Netersel 2017 t/m 2019: € 27.000,-;
 • hogere opbrengst poorttarieven i.v.m. corona-ontwikkelingen: € 50.000,-;
 • hogere doorbetaling poorttarieven aan gemeente Reusel- de Mierden: € 20.000,-;
 • hogere doorberekening kosten 2019 milieustraat aan gemeente Reusel- de Mierden: € 9.000,-;
 • overheveling projectkosten voorbereiding grondstoffencentrum € 30.000,- naar 2021;
 • overheveling huurlasten mobiel scheidingsstation € 16.000,- naar 2021.

 

Deze financiële mutaties zullen per saldo ten laste/ten gunste van de voorziening egalisatie afvalstoffenheffing worden gebracht. De overgehevelde kosten voor het grondstoffencentrum en het mobiel scheidingsstation zullen per saldo worden doorberekend in de tarieven afvalstoffen voor het jaar 2021.

 

Riolering en waterzuivering
Met betrekking tot riolering en waterzuivering is in 2020 sprake van de volgende financiële mutaties:

 • per saldo hogere lasten calamiteitenregeling, elektriciteit en perceptiekosten: € 20.000,-;
 • hogere stortrechten en kosten kolken reinigen: € 42.000,-;
 • hogere kosten externe ondersteuning rioolbeheer: € 44.000,- als gevolg van
  - opstellen Gemeentelijk Rioleringsplan (evaluatie bestaand beleid, opstellen keuzenota, opstellen definitief GRP 2021-2025);
  - actualisatie Basis Rioleringsplan (BRP) om een beter beeld van het hydraulisch functioneren van het rioolsysteem te krijgen. Tevens was deze informatie noodzakelijk om de juiste input te krijgen voor de klimaatstresstest; 
  - het verder uitwerken vanuit de klimaatstresstest richting de klimaatdialogen die aanvullend nu opgepakt gaan worden;
  - watervisie Hoogeloon. Deze kern is het gevoeligst voor wateroverlast. Er is een totale watervisie opgesteld waarbij Hoogeloon in 4 deelfases klimaatbestendig zal worden.
  - uitwerking maatregelen uit het Basis Rioleringsplan (BRP). Ook in de andere kernen zijn knelpunten t.a.v. de riolering verder uitgewerkt in verbetermaatregelplannen.

 

Op basis van de opgelegde belastingaanslagen 2020 wordt ten aanzien van de rioolheffing vooralsnog een lagere opbrengst verwacht van circa € 34.000,- met betrekking tot de niet-woningen (bedrijven en agrarische objecten) en een geringe meeropbrengst van circa € 4.000,- bij de woningen. Naar verwachting is de lagere opbrengst het gevolg van verschuivingen binnen de vastgestelde staffels van het waterverbruik. Deze financiële mutaties zullen per saldo ten laste van de voorziening riolering worden gebracht. De structurele effecten hiervan zullen worden doorberekend in de tarieven rioolrechten voor het jaar 2021.

 

Milieubeheer en handhaving milieu
Vanwege door de gemeente te betalen dwangsommen n.a.v. ingebrekestellingen, proceskosten en kosten van periodieke geluidmetingen dient in 2020 rekening te worden gehouden met extra lasten ad € 13.000,-.
Voor 2020 is een budget van € 10.000,- geraamd ten behoeve van het project vertrouwenspersoon buitengebied. Gebleken is dat veel veehouders hun besluit nu uitstellen, in navolging van het uitstel van de nieuwe regels vanuit de Provincie voor emissiearme stallen. Daarom zijn gesprekken met een vertrouwenspersoon voor velen op dit moment nog niet zo noodzakelijk als we eerst dachten. De verwachting is dat er volgend jaar wel weer animo is. In verband hiermee zal het budget van € 10.000,- worden overgeheveld naar 2021. Daarna kunnen we het project waarschijnlijk afsluiten.

 

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Op basis van het Werkprogramma 2020 van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant wordt een hogere bijdrage van € 20.000,- verwacht als gevolg van hogere kosten voor het project Intensivering toezicht veehouderijen, geluidmetingen en informatieverstrekking en gegevensbeheer met betrekking tot de projectaanpak inrichtingenbestand.

 

Klimaatbeleid
Op 1 juni 2020 heeft de Rijksoverheid de subsidieregeling Extern Advies Warmte (EAW) van kracht. Onze aanvraag hiervoor is goedgekeurd met als resultaat dat we in september 2020 een subsidiebedrag van € 21.000,- hebben ontvangen. Dit bedrag zal worden ingezet voor het inhuren van externe expertise die bijdraagt aan de totstandkoming van de Transitievisie Warmte. Specifiek zal de externe adviseur de volgende werkzaamheden gaan verrichten:

 1. De extern adviseur gaat de startanalyse (bij voorkeur de geactualiseerde en uitgebreide Startanalyse en Handreiking voor lokale analyse van het Planbureau voor de Leefomgeving) grondig analyseren voor onze gemeente;
 2. Op basis van de uitkomsten en bevindingen uit stap 1, gericht op zoek gaan naar lokale (warmte-)bronnen;
 3. We vragen de adviseur ons te ondersteunen bij het uitwerken en interpreteren van de prioriteringscriteria en het ontwikkelen van een integraal afwegingskader”.

Daarnaast wordt voor de externe ondersteuning bij het opstellen van de keuzenota Energie en Klimaatbeleid een budget van € 20.000,- voor 2020 nodig geacht.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -43 v 5
diverse incidentele mutaties i n -2 n -10
mutaties volksgezondheid n -45 n -5
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Terug naar navigatie - Stand van investeringen 2020

Uitvoering GRP 2019
Voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is in 2019 een restantkrediet ad € 1.138.000,- beschikbaar.  Dit krediet is, in combinatie met het gepland groot onderhoud aan de wegen, ingezet voor een drietal projecten, te weten herinrichting Volderstraat en omgeving Hoogeloon, herinrichting Nieuwstraat- Ganzestraat Hapert en reconstructie de Steenakkers Hapert. Het krediet kan bij de jaarrekening 2020 met een beperkte onderschrijding worden afgewikkeld.

 

Uitvoering GRP 2020
Voor de uitvoering van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) is in 2020 een krediet van € 1.292.000,- beschikbaar. Dit krediet zal, in combinatie met het gepland groot onderhoud aan de wegen, worden ingezet voor de reconstructie en uitvoering van klimaatmaatregelen met betrekking tot het gebied Hoofd-straat, Bieshof, Vonderke en De Hoef te Hoogeloon. Verwacht wordt dat een belangrijk deel van het krediet bij de jaarrekening 2020 overgeheveld moet worden naar dienstjaar 2021.

 

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -159 n -56
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -159 n -56
Baten
bestaand beleid v 114 v 51
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten v 114 v 51
Exploitatieresultaat n -45 n -5
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -45 n -5
(- = nadeel en + = voordeel)