Economie

We faciliteren het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft.

Algemeen

Terug naar navigatie - Algemeen

Het beleidsveld economie is erop gericht het bedrijfsleven op economisch gebied zodanig te faciliteren, dat tenminste de werkgelegenheid in de gemeente Bladel behouden blijft. Bovendien is het beleidsveld gericht op het stimuleren van maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. De gemeente heeft hierop vooral invloed door het scheppen van een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en instellingen. Betrokkenheid van bewoners is wezenlijk omdat zij in de betreffende wijk of het dorp wonen en omdat zij waardevolle kennis en ervaring hebben over de behoeften ter plaatse en mogelijke veranderingen daarin.

 

Bijstelling budgetten

Terug naar navigatie - Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Gevolgen coronacrisis
De beperkende maatregelen naar aanleiding van Covid-19 uitbraak hebben ondernemers, en met name ondernemers in de toerisme en horeca hard getroffen. Zij ondervinden economische schade door de geldende maatregelen. De rijksoverheid biedt diverse steunmaatregelen aan voor ondernemers. De gemeente Bladel is haar horecaondernemers tegemoet gekomen door tijdelijk gratis openbaar gebied ter beschikking te stellen. Hiervan is door ondernemers naar grote tevredenheid gebruik van gemaakt. We hebben deze maatregel verlengd van 1 september tot 1 november 2020, uiteraard met inachtneming van de geldende richtlijnen op dat moment. Daarnaast wordt door het merendeel van de gemeenten die terrasvergoeding vragen voor het gebruik van het openbaar gebied, gekozen de horecaondernemers hierin tegemoet te komen. In de regio wordt ervoor gekozen deze vergoeding/dan wel heffing voor dit jaar niet te innen, dan wel deels kwijt te schelden. In onze gemeente gaat dit over een bedrag van ca € 11.000,- voor het jaar 2020. We stellen voor de terrasvergoeding voor gebruik van het openbaar gebied dit jaar niet in rekening te brengen.

Voor het jaar 2020 wordt ten opzichte van de raming van € 1.140.000,- als gevolg van de coronacrisis rekening gehouden met een lagere opbrengst wegens toeristenbelasting van € 416.000,- (circa 36%). Deze minderopbrengst wordt voor een bedrag van circa € 278.000,- (zie paragraaf Covid-19) door rijksmaatregelen gecompenseerd.

 

Toeristenbelasting
Op basis van de definitieve aanslagen toeristenbelasting 2019 wordt in 2020 een nagekomen meeropbrengst gerealiseerd van € 69.000,-. De voor 2020 geraamde kosten voor de controle toeristenbelasting worden vanwege de coronacrisis doorgeschoven naar 2021.

 

Biodiversiteit bedrijventerreinen
In 2018 is het project biodiversiteit bedrijventerreinen / Groenplan EVZ de Raamsloop / deelgebied de Sleutel Zuid afgerond. Voor verdere onderzoekskosten in het kader van biodiversiteit bedrijventerreinen is momenteel enkel voor het jaar 2020 nog een raming van € 10.000,- opgenomen. Aangezien deze onderzoeken niet meer worden uitgevoerd kan deze raming komen te vervallen.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s v 73 n -10 n -3 n -3 n -3
diverse incidentele mutaties i n -417
mutaties economie n -344 n -10 n -3 n -3 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)

Samenvatting financiële consequenties

Terug naar navigatie - Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid v 11 n -10 n -3 n -3 n -3
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten v 11 n -10 n -3 n -3 n -3
Baten
bestaand beleid n -355
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten n -355
Exploitatieresultaat n -344 n -10 n -3 n -3 n -3
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -344 n -10 n -3 n -3 n -3
(- = nadeel en + = voordeel)