Bestuur en ondersteuning

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht.

Algemeen

Dit beleidsveld gaat over het bestuur, de ondersteuning daarvan en de relatie tussen de burger en het bestuur. Betrokkenheid en dienstverlening zijn vanuit de gemeente uitgangspunt voor deze relatie. Het beleidsveld bevat de overkoepelende taakvelden van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning daarvan door de gemeentelijke organisatie.

Wij zijn een gemeente die dichtbij onze inwoners, ondernemers, instellingen en verenigingen wil staan. Wij denken mee. Onze dienstverlening is klantgericht. We verplaatsen ons in de behoeften van de ander in plaats van te wijzen op regels en onmogelijkheden. Wij communiceren snel, toegankelijk en betrouwbaar. Het is belangrijk dat we zoveel mogelijk inwoners bereiken en mee laten doen. Wij willen weten wat er speelt. Wij faciliteren en regisseren. Wij kunnen niet alles oplossen, maar samen kunnen we wel het verschil maken. Daarom werken we zoveel mogelijk samen. We maken verbinding met diverse partners. Lokaal en regionaal. Maatschappelijk en professioneel.
We maken duidelijke keuzes. Wat we doen, doen we goed. Efficiënt en effectief. We zijn betrouwbaar en proactief. We staan nadrukkelijk open voor vernieuwing en kiezen voor aansluiting bij (maatschappelijke) ontwikkelingen en veranderingen. Daarom zijn we als bestuur voortdurend in beweging en op zoek naar (nieuwe) toegevoegde waarde.

 

Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Gevolgen coronacrisis
In verband met corona maatregelen zijn schermen aangeschaft ten behoeve van de raadsvergaderingen, alsmede is de huuropbrengst van MMC de Kempen verlaagd vanwege de coronacrisis. De gemeente Bladel is eigenaar van de ondergrond van het motorcrossterrein in Hapert. MCC de Kempen huurt dit motorcrossterrein en betaalt hier jaarlijks een vergoeding voor. In verband met Covid-19 is de mototcrossbaan 3 maanden gesloten geweest en hebben ze hun activiteiten niet kunnen uitoefenen. Hierdoor zijn ze inkomsten misgelopen, omdat er betaald moet worden om op de baan te rijden. De huurvergoeding hebben wij voor deze drie maanden ambtshalve verlaagd. We worden hiervoor deels gecompenseerd via het corona steunpakket van het rijk (zie paragraaf Covid-19).

 

Raad en raadscommissies / college
De lasten dalen in 2020 per saldo met € 14.000,- als gevolg van lagere presentiegelden, representatiekosten en kosten Raad & Daad.  Voor een deel zal dat door de nasleep van de Covid-19 crisis veroorzaakt worden. Voorts houden we rekening met de verhuiskostenvergoeding van de burgemeester, alsmede met de vergoeding van een deel van kosten strategische advisering aan Participatiebedrijf KempenPlus. De  voorziening wethouderspensioenen is geactualiseerd op basis van de onderliggende actuariële verplichtingen. Dit leidt tot een eenmalige vrijval van de voorziening van € 9.000,-. 

 

Griffie
De voor 2020 geraamde cursus/opleiding van de griffier ad € 5.000,- wordt doorgeschoven naar 2021. Een deel van de voorziening voormalig personeel kan tot een bedrag van € 27.000,- vrijvallen. Dit wordt veroorzaakt door de doorwerking van het nieuwe pensioenakkoord.

 

Overige lasten bestuursorganen
In 2019 is door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven besloten om de bestemmingsreserve Fysiek Domein ad € 490.000,- te laten vrijvallen en te restitueren aan de deelnemende gemeenten. Bij de opmaak van de jaarrekening 2019 is gebleken dat de omvang van deze reserve € 505.000,- bedroeg. Op basis hiervan is van de Metropoolregio Eindhoven uiteindelijk een bedrag van € 13.000,- terugontvangen.


Leges gemeentelijke reisdocumenten
Vanwege het verdubbelen van de geldigheidsduur van reisdocumenten in maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder wordt vanaf 2020 een daling verwacht van het aantal aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten. Op basis van de legesontvangsten in het 1e halfjaar 2020 wordt de legesopbrengst voor reisdocumenten in voor 2020 neerwaarts bijgesteld met € 40.000,- en voor 2021 en volgende jaren met € 30.000,- per jaar.

 

Agrarische en overige grondzaken
Als gevolg van extra kosten met betrekking tot belastingen, taxaties en landmeetkundige werkzaamheden dient in 2020 rekening te worden gehouden met extra incidentele lasten tot een bedrag van € 4.000,-.  Wegens verkoop van gronden en groenstroken (o.a. aan de Handelsweg te Hapert) wordt in 2020 een extra opbrengst verwacht van € 33.000,-.

 

Oneigenlijk gebruik gemeentegronden
Er is een budget van € 50.000,- beschikbaar gesteld voor het inventariseren van illegaal grondgebruik. In veel gevallen gaat het om een marginale ingebruikneming ten opzichte van de kadastrale grens, maar er kunnen ook situaties zijn waarbij grote(re) stukken grond in gebruik zijn genomen. Dergelijk gebruik doet zich met name voor aan de randen van de woonbebouwing, daar waar tuinen grenzen aan openbaar gebied zoals grote plantsoenstroken of park- en bosgebieden. Nadat is gebleken dat SSC de Kempen deze opdracht niet kon uitvoeren, is de opdracht dit jaar aanbesteed en gegund aan een externe partij. De inventarisatie zal nog in 2020 worden uitgevoerd. Afhankelijk van het resultaat hiervan zal worden bezien of en in welke mate er de nodige vervolgstappen gezet moeten worden. Zonodig kunnen deze werkzaamheden ook uitgevoerd worden door de externe partij. In verband hiermee wordt voorgesteld het restantbudget bij de jaarrekening 2020 over te hevelen naar het dienstjaar 2021.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -45 n -40 n -35 n -35 n -35
diverse incidentele mutaties i v 82
mutaties bestuur en ondersteuning v 37 n -40 n -35 n -35 n -35
(- = nadeel en + = voordeel)

Bijstelling reserves

Toelichting bijstelling reserves

 

Algemene reserve
De rentebijschrijvingen aan de algemene reserve is bijgesteld op basis van de geactualiseerde balanswaarden. De nadelige financiële consequenties van de Covid-19 maatregelen dekken we vooralsnog ten laste van de algemene reserve.

 

Algemene reserve grondexploitatie
De tussentijdse winstuitnames van de grondexploitaties zijn bijgesteld op basis van de geactualiseerde exploitatiebegrotingen (zie beleidsveld VHROSV). De winstuitnames worden toegevoegd aan de algemene reserve.

 

Reserve afschrijving geactiveerde investeringen
We verwachten dat in 2020 nog geen verbouwingskrediet beschikbaar gesteld wordt voor de verbouwing van CC Den Herd aan de Markt. De dekking ten laste van de reserve afschrijving geactiveerde investeringen vervalt daarom voor een deel in 2020. Voorts administratieve aanpassing van de aanwending van de reserve uit het meerjarenprogramma naar de autonome mutaties. Daarnaast worden de gecalculeerde rentebijschrijvingen voor 2020 geactualiseerd.

 

Reserve vervanging sportmaterieel X-sport en Eureka
We houden er rekening mee dat een deel van de vervanging van sportmaterieel doorgeschoven wordt naar 2021. De dekking ten lasten van de betreffende reserves worden ook dienovereenkomstig aangepast (zie beleidsveld sport, cultuur en recreatie).

 

Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied
Op grond van “Notitie voeding en besteding Reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied” worden de baten en lasten verrekend met de reserve ruimtelijke kwaliteit buitengebied. De gemeente wil duurzame en toekomstbestendige grondgebonden landbouw stimuleren en ruimte geven voor initiatieven die bijdragen aan kwalitatief hoogwaardige producten en voordelen oplevert voor milieu, natuur, landschap, gezondheid en/of klimaat. De projecten hebben wij meerjarig bijgesteld (zie beleidsveld VHROSV) en worden verrekend ten laste van deze reserve.

 

Reserve duurzaamheid
De verwachte netto-opbrengst leges met betrekking tot het windpark de Pals , alsmede de daarmee gepaard gaande kosten zullen in 2020 niet worden gerealiseerd in verband met de uitgestelde realisatie van het windpark als gevolg van een ingestelde beroepsprocedure. Deze opbrengst en kosten zullen daarom worden doorgeschoven naar het dienstjaar 2021 (zie beleidsveld VHROSV). De verrekeningen ten laste van de reserve worden dienovereenkomstig aangepast.

 

De bijstelling van de reserves heeft samengevat het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -311 n -1 n -13 n -13 n -12
diverse incidentele mutaties i n -349 v 270 n -25 v 25
mutaties reserves n -660 v 269 n -38 v 12 n -12
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Aankoop perceel grond natuurgrond nabij Kroonven
In 2017 is besloten tot de aankoop van een perceel agrarische grond / cultuurgrond naast het Kroonven, groot 54.515 m², voor een bedrag € 425.000,-. Omdat de grond in de Ecologische Hoofdstructuur ligt wil de provincie de aankoop subsidiëren voor 50% ofwel een bedrag van ca € 213.000,-. Inmiddels is gebleken dat de definitieve subsidiebeschikking van de provincie is gekoppeld aan de voortgang van het windmolenpark en dat, gelet op het ingestelde hoger beroep bij de Raad van State, de subsidiebeschikking eerst in 2021 wordt verwacht. Als gevolg hiervan zal het geraamde subsidiebedrag van € 213.000,- worden overgeheveld naar het dienstjaar 2021.

 

Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid v 59 v 20 v 25 v 25 v 25
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten v 59 v 20 v 25 v 25 v 25
Baten
bestaand beleid n -22 n -60 n -60 n -60 n -60
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten n -22 n -60 n -60 n -60 n -60
Exploitatieresultaat v 37 n -40 n -35 n -35 n -35
Mutaties reserves n -660 v 269 n -38 v 12 n -12
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -623 v 229 n -73 n -23 n -47
(- = nadeel en + = voordeel)