Sport, cultuur en recreatie

We ontplooien activiteiten die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Algemeen

Binnen het beleidsveld sport, cultuur en recreatie worden activiteiten ontplooid die bijdragen aan het gewenste imago en aan de promotie van onze gemeente en activiteiten gericht op een recreatieve, gezonde en educatieve tijdbesteding van inwoners en bezoekers van onze gemeente.

Het maatschappelijk effect dat de gemeente nastreeft is dat de Bladelse inwoners:
- tevreden zijn over de voorzieningen in de eigen woonomgeving;
- tevreden zijn over de mate waarin ze maatschappelijk kunnen participeren;
- in toenemende mate verantwoordelijkheid nemen voor de eigen leefomgeving.

Hierbij gaan we uit van de eigen kracht van inwoners en participatie en betrokkenheid hierbij van maatschappelijke organisaties en netwerken. De gemeente heeft hierbij de regierol.

 

Bijstelling budgetten

Toelichting bijstelling budgetten

 

Gevolgen coronacrsis
Vanwege de coronacrisis zijn er dit jaar geen kermisactiviteiten waarvoor staangelden worden ontvangen. Voor 2020 wordt daarom rekening gehouden met een lagere opbrengst van staangelden. Het kabinet stelt € 8.000,- beschikbaar om lokale vrijwilligersorganisaties, zoals de scouting en speeltuinen, te compenseren voor schade als gevolg van de coronamaatregelen. Daarnaast dalen de huuropbrengsten van de sportaccommodaties met € 48.000,- als gevolg van de coronacrisis gedurende de periode tot 1 juni 2020.

 

Welzijnssubsidies rugzakmodel muziekonderwijs
Voor subsidies inzake muzikale/culturele vorming (rugzakmodel muziekonderwijs) is in 2020 een budget van € 105.000,- beschikbaar gesteld. Na toekenning en uitbetaling van de subsidies muzikale/culturele vorming 2020 resteert een restantbudget van € 32.000,- (2019 € 24.000,-) dat kan vrijvallen.

 

Binnensportaccommodaties / Sporthallen
De exploitatielasten van de sporthallen stijgen in 2020. Dit is met name het gevolg van hogere advieskosten inzake de aanpassing van de installaties van sporthal Eureka en hogere kosten voor verzekering en onderhoud. Daartegenover staan hogere baten wegens positieve afrekeningen energieverbruik en een schade-uitkering.

Voorts houden we er rekening mee dat een deel van de vervanging van sportmaterieel doorgeschoven wordt naar 2021. De dekking ten lasten van de betreffende reserves worden ook dienovereenkomstig aangepast (zie beleidsveld bestuur en ondersteuning).

 

Regionaal Sportakkoord
Het ministerie van VWS heeft samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten met als hoofddoel om zoveel mogelijk mensen in een veilige gezonde omgeving met plezier te laten sporten en bewegen. Om de ambities van het Nationaal Sportakkoord te realiseren is het belangrijk dat de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners op lokaal- en waar mogelijk regionaal niveau hieraan uitvoering geven.

Over de mogelijkheden voor een regionaal sportakkoord heeft het afgelopen jaar overleg plaatsgevonden tussen de 4 Kempengemeenten. Op basis van dit overleg en een uitvraag bij zorg- en sportpartijen is enthousiasme ontstaan voor een regionaal sportakkoord. Wij hebben (evenals de andere Kempengemeenten) daarom eind 2019 een subsidieaanvraag ingediend voor de kosten van het aanstellen van een sportformateur. Hiervoor is eerder al een gemeentelijk budget van € 15.000,- geraamd. Deze sportformateur wordt namens de vier Kempengemeenten ingezet om als procesbegeleider te fungeren om tot een regionaal sportakkoord te komen. Dat akkoord moet gedragen worden door sport- en beweegaanbieders en andere (potentiële) partners. Deze vertegenwoordigers hebben rond de tafel gezeten en hebben richtingen en ambities bepaald. Hierbij zijn de ambities uit het Nationaal Sportakkoord gebruikt. Die ambities liggen ook in lijn met de beleidsvoornemens uit het sportbeleid van de gemeente Bladel.

Op basis van de realisatie van het regionale sportakkoord is in april 2020 een aanvraag ingediend voor een uitvoeringsbudget. Dit uitvoeringsbudget kan worden besteed aan een of meer thema’s van het sportakkoord. De gemeente Bladel zal over de jaren 2020 en 2021 een bijdrage van € 20.000,- per jaar ontvangen voor de uitvoering van dat sportakkoord. 

 

Buitensportaccommodaties / Sportvelden
De exploitatielasten stijgen in 2020 als gevolg van hogere kosten van onderhoud waaronder een schade als gevolg van een uitgevoerde asbestinventarisatie, alsmede hoger verzekeringspremies .

Openbaar groen / natuurbescherming
De lasten met betrekking tot openbaar groen/natuurbescherming stijgen in 2020 met € 191.000,-. De belangrijkste afwijkingen betreffen:

  • Extra kosten van het herstellingen vanwege de stormschade 1e kwartaal 2020 ca € 12.000,-;
  • Positieve afrekening 2019 van de gebiedscontract Kempenland II (STIKA) ad € 9.000,-;
  • Als gevolg van de extreme droogte van afgelopen drie zomers zijn er veel bomen dood gegaan. In totaal moesten er 76 bomen gekapt worden, verspreid over de kernen van de gemeente voor een bedrag € 61.000,-. Ter compensatie hebben we 107 bomen geplant voor een bedrag van € 54.000,-;
  • Door de aantasting van de taxusbeplanting door de taxuskever op de Markt en het Burgemeester van Houdtplein in Bladel hebben we de taxusbeplanting vervangen voor een bedrag van € 6.000,-.
  • Als gevolg van de droogte is het dit jaar wederom noodzakelijk gebleken om de plantsoenen van extra water te voorzien. De kosten hiervoor zullen naar verwachting dit jaar € 45.000,- bedragen;
  • Ter compensatie voor de aanleg van parkeerplaatsen op het industrieterrein te Hapert dienen rondom een ter plaatse aan te leggen retentievijver groenvoorzieningen met een hekwerk aangelegd te worden voor een bedrag van € 22.000,-. Deze kosten zullen worden gedekt ten laste van de opbrengst van de verkoop van een perceel openbaar groen aan de Handelsweg te Hapert (zie bestuur en ondersteuning).

 

Overige recreatieve en sportieve voorzieningen
Vanwege de plaatsing van een nieuwe afrastering met hekwerk rondom het woonbos in Hapert en extra onderhoud aan het Jeku-sport court bij de Toeramalijn in Bladel, stijgen de kosten.

 

Monumenten
Op grond van de SIM-regeling 2020-2025 zijn door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor het onderhoud aan de Graanmolen te Hapert en de Sint Pancratiustoren te Hoogeloon subsidies toegekend van resp. € 23.000,- en € 36.000,-. Deze subsidies worden in 6 jaarlijkse termijnen uitgekeerd en jaarlijks toegevoerd aan de voorziening onderhoud monumenten. Tevens is in 2020 de definitieve beschikking en afrekening ontvangen van de Brimsubsidie 2014-2019 met betrekking tot de Sint Pancratiustoren waarbij een bedrag van € 10.000,- is teruggevorderd wegens teveel ontvangen subsidie ten opzichte van de werkelijke kosten. In voornoemde periode is beduidend minder onderhoud nodig gebleken dan in de oorspronkelijke subsidieaanvraag aan geraamde kosten is opgenomen. Voor de geplande renovatie van de Graanmolen te Hapert is in 2020 een subsidie van € 10.000,- ontvangen van de Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant op grond van de Subsidieregeling Cultureel Erfgoed Noord-Brabant 2016, onderdeel Instandhouding Molens.

 

Bouwschuren
De gemeente heeft het beleidsvoornemen geformuleerd om multifunctionele bouwschuren waar mogelijk te faciliteren. Meest concreet in dit verband is het voornemen om in Casteren een bouwschuur te realiseren. In 2019 hebben de initiatiefnemers de mogelijkheden onderzocht om deze voorziening te combineren met de gewenste ver-/nieuwbouw van bestaande accommodaties op het Casterse sportpark. Onderzoek naar de daadwerkelijke deelname, (financiële) haalbaarheid en continuïteit heeft de nodige tijd gevergd. Eind 2019 waren alle betrokken partijen zo ver dat er een (ruimtelijk / gebouwelijk) ideaalplaatje lag. Op basis daarvan zou vervolgens de haalbaarheid / realiteit nader worden onderzocht. Resultaat is dat diverse partijen, die onderdeel waren van het plan om te komen tot één grote multifunctionele accommodatie voor alle op het Casterse sportpark gevestigde (voetbal / korfbal / gilde) en te vestigen partijen (activiteitenschuur, korfbal en handboog), inmiddels hebben afgehaakt of dreigen af te haken.
Voor de initiatiefnemers tot de activiteitenschuur betekent dit dat men zich weer kan richten op een stand alone voorziening. Nadere inhoudelijke en financiële uitwerking van de plannen laat echter nog altijd op zich wachten. Het in 2019 beschikbaar gestelde stimuleringsbudget werd overgeheveld naar 2020. Verwachting is dat er voor eind dit jaar nog geen definitief uitsluitsel is, waardoor het budget wederom overgeheveld zal moeten worden, omdat we er vooralsnog op vertrouwen dat het uiteindelijk tot realisering van het plan zal komen.

 

De autonome ontwikkelingen voor het bestaande beleid hebben pro saldo het navolgende verloop:

 

omschrijving i/s budgettaire lasten / baten
(bedragen x € 1.000,-) 2020 2021 2022 2023 2024
diverse structurele mutaties s n -170 n -27 n -12 n -12 n -12
diverse incidentele mutaties i n -50 n -50
mutaties sport, cultuur en recreatie n -220 n -77 n -12 n -12 n -12
(- = nadeel en + = voordeel)

Stand van investeringen 2020

Aankoop ondergrond zwembad
Bij de perspectiefnota 2020 is een krediet van € 155.000,- beschikbaar gesteld voor de aankoop van de ondergrond van het zwembad inclusief bijkomende kosten. De ondergrond is inmiddels aangekocht voor een bedrag van € 152.000,- inclusief notariskosten, zodat de gemeente geheel eigenaar is van het gebied wat de ontwikkeling van de Egyptische Poort weer ten goede komt.

 

Aankoop bosgrond
Er is een perceel bosgrond aangekocht aan de Gagelvelden te Casteren voor een bedrag van € 12.000,-Het perceel sluit aan bij andere bosgronden in eigendom van de gemeente en kan worden ingezet als compensatiegrond en/of ten behoeve van klimaatdoelstellingen. Wij stellen voor om hiervoor  een krediet van ca € 13.000,- (is inclusief notaris- en bijkomende kosten) beschikbaar te stellen.

 

Uitvoering groenstructuurplan 2020
Voor de uitvoering van het groenstructuurplan is in 2020 een krediet van € 110.000,- beschikbaar gesteld. Dit krediet zal worden ingezet voor de voorziene  herplanting van nieuwe bomen op diverse locaties binnen de gemeenten en het vervangen van bomen in de Hoeven te Netersel en Kranenberg te Casteren.

 

Vervanging speeltoestellen 2019/2020
Het restantkrediet vervanging speeltoestellen 2019 wordt ingezet voor de vervanging van speeltoestellen in de Koolbogt te Bladel en het toegankelijker maken van speelvoorzieningen. Het krediet vervanging speeltoestellen 2020 ad € 90.000,- is voor het merendeel bestemd voor de vervanging van skate-toestellen en speeltoestellen op het Doollandveld in Bladel.

 

Samenvatting financiële consequenties

Na de hiervoor genoemde (doorlopende) activiteiten volgt in onderstaand overzicht “Wat het mag kosten?”

 

Bedragen x € 1.000,- raming 2020 raming 2021 raming 2022 raming 2023 raming 2024
Lasten
bestaand beleid n -206 n -112 n -27 n -27 n -27
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal Lasten n -206 n -112 n -27 n -27 n -27
Baten
bestaand beleid n -14 v 35 v 15 v 15 v 15
meerjarenprogramma 2020-2024
Totaal baten n -14 v 35 v 15 v 15 v 15
Exploitatieresultaat n -220 n -77 n -12 n -12 n -12
Mutaties reserves
Saldo mutaties meerjarenbegroting n -220 n -77 n -12 n -12 n -12
(- = nadeel en + = voordeel)