Toelichting begroting (baten en lasten)

Financiële begroting: baten en lasten

Terug naar navigatie - Financiële begroting: baten en lasten

De aansluiting op de financiële mutaties per beleidsveld en een onderbouwing daarop zijn ondergebracht in de financiële begroting. In onderstaand overzicht treft u de mutaties van de lasten en baten van alle beleidsvelden aan. Voor extra inzicht in de financiële positie zijn de baten en lasten geschoond van verrekeningen met reserves.

Begroting Wijziging Begroting 2021 Mutatie meerjarenraming
(bedragen x € 1.000,-) 2023 ppn na wijziging 2024 2025 2026 2027
Lasten
Bestuur en ondersteuning -2.501 n -211 n -2.712 n -178 n -184 n -183 n -183 n
Veiligheid -1.924 n -129 n -2.053 n -133 n -145 n -144 n -140 n
Verkeer, vervoer en waterstaat -2.944 n -87 n -3.031 n -171 n -151 n -155 n -369 n
Economische zaken -675 n 43 v -632 n 40 v 40 v 40 v 45 v
Onderwijs -2.512 n -318 n -2.830 n -20 n -20 n -20 n -20 n
Sport, cultuur en recreatie -4.738 n -381 n -5.119 n -524 n -923 n -974 n -1.013 n
Sociaal domein -23.472 n -3.615 n -27.087 n -3.127 n -2.999 n -2.279 n -2.112 n
Volksgezondheid en milieu -6.515 n -824 n -7.339 n -889 n -1.000 n -747 n -801 n
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) -6.421 n 1.357 v -5.064 n -1.248 n 1.579 v -1.408 n -92 n
Overhead en ondersteuning organisatie -5.817 n -37 n -5.854 n -401 n -266 n -278 n -282 n
Algemene dekkingsmiddelen -1.684 n 1.364 v -320 n 1.333 v 408 v 464 v 486 v
Baten
Bestuur en ondersteuning 468 v 31 v 499 v 2 v
Veiligheid 89 v 89 v
Verkeer, vervoer en waterstaat 76 v 123 v 199 v
Economische zaken 1.467 v 1.896 v 3.363 v 21 v 21 v 21 v 21 v
Onderwijs 295 v 286 v 581 v -12 n -12 n -12 n -12 n
Sport, cultuur en recreatie 662 v 42 v 704 v -532 n 260 v 259 v
Sociaal domein 3.070 v 1.236 v 4.306 v 752 v 552 v 542 v 552 v
Volksgezondheid en milieu 4.670 v 611 v 5.281 v 512 v 625 v 314 v 354 v
Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Stedelijke Vernieuwing (VHROSV) 5.021 v -1.622 n 3.399 v -807 n -593 n 2.652 v 60 v
Overhead en ondersteuning organisatie 194 v 27 v 221 v 3 v 3 v 3 v 3 v
Algemene dekkingsmiddelen 44.239 v 941 v 45.180 v 2.870 v 2.909 v 3.088 v 2.779 v
Totaal lasten -59.203 n -2.838 n -62.041 n -5.318 n -3.661 n -5.684 n -4.481 n
Totaal baten 60.251 v 3.571 v 63.822 v 3.341 v 2.973 v 6.868 v 4.016 v
Saldo van baten en lasten 1.048 v 733 v 1.781 v -1.977 n -688 n 1.184 v -465 n
Toevoeging reserves -8.568 n -3.948 n -12.516 n 4.714 v -2.276 n -2.898 n -16 n
Onttrekking reserves 10.476 v 1.914 v 12.390 v -3.203 n 1.057 v 1.694 v 94 v
Geraamd resultaat / algemene reserve 2.956 v -1.301 n 1.655 v -466 n -1.907 n -20 n -387 n
(- = nadeel en + = voordeel)

Financiële begroting: structureel en incidenteel

Terug naar navigatie - Financiële begroting: structureel en incidenteel

De perspectiefnota maakt ook onderscheid tussen structurele en incidentele middelen. Structurele middelen zijn jaarlijks terugkerende middelen. Incidentele, en de naam zegt het al, zijn eenmalig of voor een beperkt aantal jaren, terugkerende middelen. Om het huishoudboekje van de gemeente gezond te maken en te houden is het van belang om de jaarlijks terugkerende lasten te kunnen betalen uit de jaarlijks terugkerende inkomsten.

Hierna is de transformatietabel van het geactualiseerde meerjarenperspectief opgenomen. In deze tabel wordt het hiervoor weergegeven meerjarenperspectief gekanteld in structurele en incidentele middelen en maakt op een transparante wijze de gang van het bestaande beleid naar de einduitkomst van deze meerjarenraming inzichtelijk. De perspectiefnota 2023 sluit dan in meerjarig perspectief bezien met een structureel tekort van € 66.000,- in 2027. Planjaren 2023 tot en met 2026 zijn overigens nog steeds structureel sluitend. 
In het voorwoord hebben wij onze zorgen al kenbaar gemaakt over de onzekerheid van de financieringssystematiek voor de gemeente(n) vanaf 2026 en verder. Indien er geen aanvullende middelen van het rijk naar de gemeente toekomen dan zullen we t.z.t. noodgedwongen worden om ons huishoudboekje nogmaals te moeten opschudden. Ons college zal dan samen met uw raad weer een pakket van ombuigingsvoorstellen moeten vaststellen met als doel om weer te komen tot een sluitende meerjarenraming. Vanzelfsprekend hopen wij dat het niet zover komt.

In onderstaand overzicht worden de gekantelde structurele financiële uitkomsten en de incidentele financiële uitkomsten in totaliteit weergegeven. Ook worden de mutaties van de reserves afzonderlijk weergegeven.

Geact.meerjarenperspectief 2023 2024 2025 2026 2027
(bedragen x € 1.000,-)
structureel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2023 v 3.117 v 2.090 v 2.781 v 344 v 344
bestuur en ondersteuning n -113 n -311 n -271 n -225 n -193
veiligheid n -83 n -133 n -145 n -144 n -140
verkeer en vervoer v 36 n -171 n -151 n -155 n -369
economie v 63 v 60 v 60 v 60 v 66
onderwijs n -32 n -32 n -32 n -32 n -32
sport, cultuur en recreatie n -255 n -450 n -1.420 n -714 n -753
sociaal domein n -2.379 n -2.375 n -2.447 n -1.738 n -1.560
volksgezondheid en milieu n -226 n -376 n -375 n -433 n -447
VHROSV v 51 n -33 n -27 n -18 n -32
overzicht van de kosten van overhead n -222 n -421 n -302 n -312 n -302
algemene dekkingsmiddelen v 2.305 v 4.203 v 3.317 v 3.553 v 3.265
structureel meerjarenperspectief v 2.262 v 2.051 v 988 v 186 n -153
mutaties reserves structureel n -412 n -376 n -118 v 101 v 88
totaal structureel v 1.850 v 1.675 v 870 v 287 n -65
incidenteel:
begrotingsresultaat na 4e wijziging 2023 n -160 n -133 n -153 v 33 v 33
bestuur en ondersteuning v 173 v 1.924 n -914 n -1.262
veiligheid n -46
verkeer en vervoer
economie v 1.875
onderwijs
sport, cultuur en recreatie n -84 n -74 n -34
sociaal domein
volksgezondheid en milieu v 13
VHROSV n -315 n -2.023 v 1.013 v 1.262
overzicht van de kosten van overhead v 212 v 23 v 39 v 37 v 22
algemene dekkingsmiddelen
incidenteel meerjarenperspectief v 1.668 n -283 n -49 v 70 v 55
mutaties reserves incidenteel n -1.862 v 99 n -99
totaal incidenteel b n -194 n -184 n -148 v 70 v 55
totaal begrotingsresultaat a+b v 1.656 v 1.491 v 722 v 357 n -10
reeds geraamde mutaties algemene reserve n -2.957 n -1.956 n -2.629 n -376 n -376
aanvullende mutaties tlv / tgv algemene reserve n -1.301 n -465 n -1.907 n -19 n -386
(- = nadeel en + = voordeel)